Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 22 Tháng Giêng, 2021, 02:49:31 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện của lính "thối tai, chai đít" (phần 2)  (Đọc 262173 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hoa sứ
Thành viên
*
Bài viết: 98« Trả lời #220 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2010, 11:21:15 pm »

xoá
Logged
linhnamlien
Thành viên
*
Bài viết: 368


« Trả lời #221 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2010, 07:25:53 am »

chúng tôi hành quân sang Lào bổ sung cho mặt trận 316, từ đây mặt trận 316 chia quân cho các đơn vị. Trung đội tôi chuyển sang TT, lúc chuyển sang có một người lại tách ra chuyển sang đơn vị vận tải 174 vì người này có anh trai quen với ông Kiệm nên ông Kiệm đồng ý đổi một người khác cho đủ quân số. Sau khi A600 hoạt động bình thường, một lần đi lấy gạo tôi có gặp lại K, K nói với tôi là nếu không sang 174 thì ở lại với các ông sẽ đỡ khổ hơn, sang 174 nói là vận tải nhưng là tải bộ, có nghĩa là gùi hàng, tải thương. Sau lần đó rồi mặt trận vào sâu, chiến dịch kéo dài chúng tôi không gặp lại nhau nữa.
Logged
linhnamlien
Thành viên
*
Bài viết: 368


« Trả lời #222 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2010, 12:12:39 pm »

(tiếp theo)
Trời lúc này hình như ảm đạm hơn, ảm đạm trong sự im lặng khó chịu, tổ chạy dây vẫn cứ thận trọng để tiến lên đỉnh núi. Có tiếng AK nổ trên đỉnh núi, AK điểm xạ thì chắc là quân ta, người đeo máy TT lao vào một bụi cây bên lối đi, anh em tôi cũng nhanh chóng áp vào gốc cây. Không gian vẫn im lặng, người lính TT làm cái gì đó rồi lại ngồi im, tất cả chúng tôi đều im lặng hướng về phía trước, phía đỉnh núi. Một lúc  từ phía sau thấy 3 người của A500 đi lên, gặp nhau tất cả chúng tôi đều đứng lên rồi cùng nhau đi lên đỉnh núi, lên đến đỉnh núi thì gặp anh em của tổ dây 18.
 Tốp phỉ Vàng Pao đi trên đỉnh Phu Hè chúng phát hiện có dây điện nên chúng chặt đứt dây, ngay lúc đó có một tổ trinh sát của 312 cũng đi trên đoạn núi này, bọn phỉ ở trên phát hiện tổ trinh sát nên chúng nổ súng trước. Sau khi bị bắn trả tốp phỉ chạy xuống sườn núi rồi tạt vào rừng.
 Nối xong dây, liên lạc đã thông chia tay anh em tổ 18 chúng tôi quay về A500, trên đường đi lúc này mói ngắm được cảnh núi non ở đây và nói rõ tình huống vừa rồi cho nhau nghe. Người lính TT nhảy vào bụi cây bên lối đi là để nối máy vào đường dây gọi về A500, do chưa phát hiện được điểm dây đứt mà đỉnh núi thì lại gần nên không được nói, thổi vào ống nghe để báo cho ở nhà biết, ở nhà thì lại nghĩ người lính TT đã bị bắt. Cùng đi xuống núi có cả mấy anh trinh sát 312, vừa đi vừa nói chuyện, thế mới biết cái đỉnh Phu Hè này cao và quan trọng, nó là điểm quan sát tốt nhất trước khi vào cánh Đồng Chum. Chia tay các anh ở chân núi chúng tôi rẽ về A500, cảnh núi rừng vẫn âm u mọi người lại tiếp tục công việc. Tối đến anh em lại tiếp tục nằm võng, uống nước bi đông rồi nói chuyện, khi 3 chiếc võng được mắc trên nóc hầm máy của A500:
Này các ông ơi, nếu hôm nay mà nổ súng thì làm sao nhỉ, súng còn mới toanh, chưa bắn thử.
Hr bảo: thì cứ bắn bình thường
Tr bảo: cứ hướng phía trước mà bắn
Nếu cứ như vậy thì mình sẽ bắn được mấy viên…
Câu chuyện cũng lặng dần vào đêm
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười, 2010, 01:20:34 pm gửi bởi linhnamlien » Logged
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746« Trả lời #223 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2010, 12:19:58 pm »

chú linh nam lien bị sai phông chữ rồi, sửa lại đi.
Logged
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746« Trả lời #224 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2010, 12:32:22 pm »

Trêi lóc nµy h×nh nh­ m ®¹m hn, m ®¹m trong sù im lÆng khã chÞu, tæ ch¹y d©y vÉn cø thËn träng ®Ó tiÕn lªn ®Ønh nói. Cã tiÕng AK næ trªn ®Ønh nói, AK ®iÓm x¹ th× ch¾c lµ qu©n ta, ng­êi ®eo m¸y TT lao vµo mét bôi c©y bªn lèi ®i, anh em t«i còng nhanh chãng ¸p vµo gèc c©y. Kh«ng gian vÉn im lÆng, ng­êi lÝnh TT lµm c¸i g× ®ã råi l¹i ngåi im, tÊt c chóng t«i ®Òu im lÆng h­íng vÒ phÝa tr­íc, phÝa ®Ønh nói. Mét lóc  tõ phÝa sau thÊy 3 ng­êi cña A500 ®i lªn, gÆp nhau tÊt c chóng t«i ®Òu ®øng lªn råi cïng nhau ®i lªn ®Ønh nói, lªn ®Õn ®Ønh nói th× gÆp anh em cña tæ d©y 18.
 Tèp phØ Vµng Pao ®i trªn ®Ønh Phu HÌ chóng ph¸t hiÖn cã d©y ®iÖn nªn chóng chÆt ®øt d©y, ngay lóc ®ã cã mét tæ trinh s¸t cña 312 còng ®i trªn ®o¹n nói nµy, bän phØ ë trªn ph¸t hiÖn tæ trinh s¸t nªn chóng næ sóng tr­íc. Sau khi bÞ b¾n tr tèp phØ ch¹y xuèng s­ên nói råi t¹t vµo rõng.
 Nèi xong d©y, liªn l¹c ®• th«ng chia tay anh em tæ 18 chóng t«i quay vÒ A500, trªn ®­êng ®i lóc nµy mãi ng¾m ®­îc cnh nói non ë ®©y vµ nãi râ t×nh huèng võa råi cho nhau nghe. Ng­êi lÝnh TT nhy vµo bôi c©y bªn lèi ®i lµ ®Ó nèi m¸y vµo ®­êng d©y gäi vÒ A500, do ch­a ph¸t hiÖn ®­îc ®iÓm d©y ®øt mµ ®Ønh nói th× l¹i gÇn nªn kh«ng ®­îc nãi, thæi vµo èng nghe ®Ó b¸o cho ë nhµ biÕt, ë nhµ th× l¹i nghÜ ng­êi lÝnh TT ®• bÞ b¾t. Cïng ®i xuèng nói cã c mÊy anh trinh s¸t 312, võa ®i võa nãi chuyÖn, thÕ míi biÕt c¸i ®Ønh Phu HÌ nµy cao vµ quan träng, nã lµ ®iÓm quan s¸t tèt nhÊt tr­íc khi vµo c¸nh §ång Chum. Chia tay c¸c anh ë ch©n nói chóng t«i rÏ vÒ A500, cnh nói rõng vÉn ©m u mäi ng­êi l¹i tiÕp tôc c«ng viÖc. Tèi ®Õn anh em l¹i tiÕp tôc n»m vâng, uèng n­íc bi ®«ng råi nãi chuyÖn, khi 3 chiÕc vâng ®­îc m¾c trªn nãc hÇm m¸y cña A500:
Nµy c¸c «ng i, nÕu h«m nay mµ næ sóng th× lµm sao nhØ, sóng cßn míi toanh, ch­a b¾n thö.
Hr bo: th× cø b¾n b×nh th­êng
Tr bo: cø h­íng phÝa tr­íc mµ b¾n
NÕu cø nh­ vËy th× m×nh sÏ b¾n ®­îc mÊy viªn…
C©u chuyÖn còng lÆng dÇn vµo ®ªm
   Chú phải gõ bằng phông này cơ Times New Roman, chú gõ bằng VnTime thì không đọc được rồi.
Logged
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746« Trả lời #225 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2010, 04:46:43 pm »

cứ như trong câu chuyện mà bạn linhnamlien kể thì thể hiện rõ 6 tuyến nhân vật:

1/ Người lính thông tin (không biết là ở đơn vị nào)
2/ Chúng tôi (không biết là ai)
3/ 3 người của A500
4/ Anh em tổ dây 18
5/ Tốp phỉ Vàng Pao
6/ Tổ trinh sát 312

Đề nghị linhnamlien giải thích rõ số 1 và số 2 là những thành phần nào?
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #226 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 03:25:33 pm »

Cuối cùng máy của mình phải vào xưởng đại tu,đại tu xong thợ dọa một câu xanh rờn thế là chồng lại đi mua một ổ cứng mỏioif linh ta linh tinh hôm nay mới mở được để vào trang.Buồn thật.
Logged
kimlien
Thành viên
*
Bài viết: 37


« Trả lời #227 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 04:16:39 pm »

  Chị hatuyenha buồn làm gì cho mau ...già... Grin Grin. Qua bên trang của chị có bài dịch của Thái Nguyễn Bạch Liên về chuyện tình của Cụ Sơn kìa !
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Mười, 2010, 04:24:46 pm gửi bởi kimlien » Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #228 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 07:30:45 pm »

Cám ơn bạn Kim Lien@ nhé mình đã đọc và viết cho bạn ở bên đó rồi.
Dongdoi78@ ơi chị cám ơn em đã nhớ đến chị khi xem duyệt binh.Chị cũng rất tự hào về khối nữ sĩ quan Thông tin này vì:
1/ Chị em đều tuổi băm và có con nhỏ cả rồi đấy,mà ở tòan quân điều về ,cũng khá vất vả vì tuổi đã lớn.Nhà nước có cho mỗi tháng 3 triệu/một người để bồi dưỡng việc chăm sóc con nhỏ.Ăn mỗi ngày 100k nên nhà nước để có khối nữ sĩ quan này cũng khá tốn kém.Nhưng các em đã đi thật đẹp.Xin tỏ lòng cám ơn các em.
2/  Cái máy các em đeo là máy PRC 1187 (SCN 2W) mà mình có tham gia từ khi  đặt đầu bài đến khi nhà máy của ta sản xuất được tại Việt nam.
Haanh@ và các chiến sĩ TT ở các chiến trường ơi ,máy nhỏ vậy khi chiến đấu đỡ bao công sức nhỉ.
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #229 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 08:56:45 pm »

hehe chỉ thấy cái cần ang ten không là đã mê rồi  Grin loại này giống ang ten của máy 71C hơn hẳn cây tre ngày xưa mỗi lần liên lạc cứ phải nhảy ra chổ trống trải làm bia cho địch bắn  Grin máy nhỏ gọn có thể vác thêm cây AK thủ thân cho đở lạnh lưng mắt không phải láo liên khi nổ súng để xem có ai theo bảo vệ mình không  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM