Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Sáu, 2024, 06:34:56 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Phòng chống diễn biến hòa bình ở Việt Nam - Mệnh lệnh cuộc sống  (Đọc 2567 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #60 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2022, 08:03:45 pm »

VIII- VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG PHÒNG, CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" HIỆN NAY

Văn bia ở Văn Miếu Quốc Tử Giám đã viết: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp. Bởi vậy, các bậc vua tài giỏi đời xưa, chẳng có đời nào lại không ý thức sâu sắc việc chăm lo bồi dưỡng, đào tạo nhân tài bồi đắp thêm nguyên khí cho quốc gia, dân tộc hưng vượng; làm cho quốc gia, dân tộc tăng các yếu tố nội sinh để dân luôn được no ấm, luôn được yên vui, luôn có niềm tin vào triều đình mà cố sức xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là cái nền gốc để đất nước thái bình, thịnh vượng, không nảy sinh loạn lạc, không có binh đao, đổ máu.


Chủ nghĩa Mác - Lênin cũng khẳng định rằng, giai cấp vô sản và chính đảng của mình muốn giành được quyền lãnh đạo, giữ vững được chính quyền thì phải chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cho được một đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng. V.I. Lênin viết: "Thông thường thì các chính đảng đều nằm dưới quyền lãnh đạo của những nhóm ít nhiều có tính chất ổn định, gồm những người có uy tín nhất, có ảnh hưởng nhất, có kinh nghiệm nhất, được bầu ra giữ những trách nhiệm trọng yêu nhất và người ta gọi đó là các lãnh tụ"1 (V.I. Lênin: Toàn tập, Sđd, t.41, tr.30), tức là những người có tri thức uyên bác, nắm bắt được xu thế vận động, phát triển của dân tộc, thời đại; luôn gắn bó mật thiết và quy tụ được quần chúng, được quần chúng tin yêu, tín nhiệm.


Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã minh chứng rằng, nếu không có một đội ngũ cán bộ đông đảo về số lượng, đặc biệt bảo đảm về chất lượng thì không thể nói tới sự bảo tồn, giữ vững quyền lãnh đạo của Đảng. "Người cộng sản lãnh đạo chỉ có một cách duy nhất để chứng minh quyền lãnh đạo của mình, đó là tìm cho mình được nhiều, càng ngày càng nhiều, những người phụ tá..., biết giúp đỡ họ làm việc, biết đề bạt họ, biết giới thiệu và chú ý đến kinh nghiệm của họ"1 (V.I. Lênin: Toàn tập, Sđd, t.42, tr.407). Vì lẽ đó, Bác Hồ coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Theo Bác, bất luận như thế nào, phải lấy công việc để sắp xếp người, chứ không phải lấy người để đặt vào công việc. Nếu để cán bộ "ngồi nhầm ghế" do không có đức, có tài thì vừa làm khổ người ta, lại có hại cho cách mạng.


Không ít lần Bác căn dặn: Muốn chủ nghĩa xã hội thành công, thì trước hết phải có con người mới xã hội chủ nghĩa - đó là những cán bộ, công nhân, viên chức có đủ tài, đủ đức để gánh vác trọng trách nặng nề của đất nước mà nhân dân giao phó. Nếu có cán bộ tốt thì việc xây dựng đường lối sẽ đúng đắn. Đây là điều kiện tiên quyết để đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi. Không có cán bộ tốt thì dù có đường lối, chính sách đúng cũng không thể biến thành hiện thực. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện chiến lược con người ở nước ta.


Trong những năm đổi mới đất nước, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị do được thử thách, rèn luyện trong thực tiên - trường học lớn của cách mạng nên đại bộ phận có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Phần lớn cán bộ vẫn giữ được phẩm chất đạo đức người cách mạng, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Không ít những tấm gương sáng của cán bộ về đạo đức, lối sống, vượt lên sự cám dỗ và dục vọng cá nhân, dám đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, được nhân dân tin yêu, tôn trọng, ủng hộ.


Tuy vậy, Đảng ta cũng đã thẳng thắn chỉ ra những yêu kém của đội ngũ cán bộ; đó là, việc ''chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"1 (Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.68), "tình trạng tham nhũng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang cản trở việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gây bất bình và làm giảm lòng tin trong nhân dân"1 (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.15). Một số cán bộ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa xã hội còn mơ hồ, có biểu hiện hoài nghi đường lối của Đảng. Không ít cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có biểu hiện chủ quan, duy ý chí, chưa sâu sát cơ sở, chưa nhanh nhạy nắm bắt diễn biến tình hình thực tiễn nên không có quyết sách, chủ trương kịp thời, sáng tạo, chưa vào cuộc quyết liệt để giải quyết các vấn đề bức xúc đặt ra, để tồn đọng, dây dưa nhiều sự việc, gây bất bình trong nhân dân. Một số cán bộ thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính, tiêu xài lãng phí của công; bè phái, cục bộ, gia trưởng, độc đoán, cơ hội chủ nghĩa. Nhìn chung, việc phát huy vai trò tiên phong, nêu gương về đạo đức, lối sống của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn lời nói với việc làm, thực hiện lời hứa với nhân dân của một số cán bộ còn yếu kém.


Đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay tuy đông nhưng vẫn còn tình trạng "vừa thừa, vừa thiếu", không đồng bộ giữa Trung ương với địa phương, giữa các ngành, lĩnh vực với các vùng, miền, lãnh thổ. Trình độ các mặt của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ công chức hành chính và cán bộ chính quyền cơ sở còn có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ chế mới, của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là về quản lý kinh tế thị trường, quản lý xã hội. Nền hành chính nhà nước còn thiếu nhiều cán bộ, công chức là những chuyên gia giỏi, có năng lực chỉ huy, điều hành, hoạch định các chính sách và năng lực tổ chức thực hiện. Tình hình trên đang là một trong những "điểm nghẽn", gây hại lớn về chính trị, kinh tế, làm giảm uy tín và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, gây bất bình trong xã hội, đê các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.


Từ thực tiễn trên đây, xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước vừa "hồng", vừa "chuyên", ngang tầm sự nghiệp cách mạng là yêu cầu khách quan và cấp bách. Một trong những yêu cầu mang tính nguyên tắc, không cho phép sai lầm là xây dựng cho được đội ngũ cán bộ thật sự vừa "hồng" vừa "chuyên", thực đức, thực tài, trong đó đạo đức luôn luôn là gốc. Quan điểm nhất quán của Đảng ta là phải phát hiện, chọn lọc kỹ lưỡng, đào tạo, bồi dưỡng những người tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta, phát huy phẩm chất, năng lực tổ chức thực tiễn và khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ, quần chúng nhân dân; có lối sống trong sạch, lành mạnh; không tham nhũng, quan liêu, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, chống quan liêu, lãng phí; đề cao sự gương mẫu của bản thân cán bộ, không lạm dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng cho cá nhân và gia đình, người thân.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #61 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2022, 08:04:27 pm »

Trong điều kiện lịch sử mới, người cán bộ ngoài việc mẫu mực về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống đồng thời cần có trình độ tư duy chính trị - xã hội sâu sắc và toàn diện; biết đánh giá sự kiện, tình hình, thông tin, con người...; biết giải quyết sự việc, vấn đề khó khăn phức tạp một cách nhanh, nhạy, hiệu quả; có trình độ lý luận đủ để thấu hiểu sâu sắc các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đủ khả năng để phổ biến, tuyên truyền và đưa các nghị quyết, chính sách và pháp luật vào cuộc sống; có trình độ lý luận chính trị đủ để phê phán và vạch trần những tư tưởng, hành vi lệch lạc, chống đối và xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng. Trong bất kỳ tình huống nào người cán bộ cũng không được dao động, hoang mang, mà phải kiên trì thực hiện cho bằng được những nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, có tinh thần tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và kỷ luật trong công việc, có ý thức tự giác, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, trờ ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ; sống trong sạch, lành mạnh; biết điều chỉnh bản thân, điều chỉnh hành vi của bản thân phù hợp với tập thể, cộng đồng. Khi mắc sai lầm, khuyết điểm, người cán bộ phải dũng cảm nhận trách nhiệm về mình và kiên quyết sửa chữa, khắc phục; thậm chí dũng cảm xin từ chức nếu thấy có lợi cho cách mạng, cho dân, cho đất nước.


Nhân cách người cán bộ của Đảng, Nhà nước không tự nhiên mà có được; học tập, rèn luyện một lần là xong, mà phải khổ công, kiên trì rèn luyện như "rửa mặt hằng ngày", thậm chí phải đấu tranh quyết liệt để chiến thắng chính bản thân mình. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, người cán bộ cần có cả đức và tài. Ở đây, mặt "tài" của người cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa có thể xác định theo một số yêu cầu cụ thể sau đây:

- Có năng lực tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, bao gồm: sự nhạy cảm về tổ chức, sự thấu đáo và năng lực điều khiển, sự am hiểu về con người, thời cuộc; tính cởi mở, óc sáng suốt, tháo vát, tính kiên nghị, khả năng chan hòa với mọi người, thu hút nhân tâm; quy tụ, đoàn kết quần chúng; "lo trước cái lo của quần chúng, vui sau cái vui của quần chúng".

- Có năng lực ra quyết định chính xác, hợp lòng dân, đúng pháp luật; có khả năng độc lập, sáng tạo, tự chủ, vững vàng; có tầm trí tuệ, tính quyết đoán trong ra quyết định; có khả năng định hướng nhanh, chính xác các vấn đề cần giải quyết; khả năng dự báo, dự đoán, khả năng phân tích xử lý thông tin tốt; luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của quốc gia dân tộc lên trên hết.


Mặt tài trong nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thế hiện ở tầm hiểu biết sâu rộng, có tri thức và kinh nghiệm quản lý; có khả năng tổ chức, đoàn kết, liên kết; có khả năng phân tích tâm lý, biết cách làm việc với mọi người; có khả năng tác động tâm lý, gây ảnh hưởng tới quần chúng xung quanh; có trình độ chuyên môn trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; có một số kỹ năng hiện đại ở mức độ cần thiết về vi tính, ngoại ngữ, v.v...


Hiện nay, cần ưu tiên, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở cấp vĩ mô; các chuyên gia, tham mưu cấp chiến lược ở mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi địa phương. Cần xây dựng tiêu chuẩn và đưa ra các chính sách để những người ưu tú có điều kiện, có cơ hội tham gia vào nhóm cán bộ chiến lược; cần phải tìm kiếm, bồi dưỡng và hình thành nhóm lãnh đạo và quản lý tài năng, hội đủ các phẩm chất cần thiết của người cán bộ, đó là:

- Trí tuệ thông minh, hiểu biết sâu, rộng, tư duy lôgíc và tư duy lý luận phát triển và có năng lực dự báo, khả năng định hướng, tầm nhìn xa trông rộng để xác định đúng và trúng mục tiêu.

- Có những phẩm chất cá nhân nổi bật: giàu tính sáng tạo, nhiều ý tưởng mới; nhạy cảm và quyết đoán, kiên trì vượt qua những khó khăn, vướng mắc; có tư duy chiến lược, dự báo đúng tình huống nảy sinh và có biện pháp tối ưu để phòng, chống tiêu cực; giàu tính sáng tạo; giàu tính nhân văn, luôn hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ; có trách nhiệm trong cuộc sống gia đình, tập thể và cộng đồng.

- Có thể lực tốt và một số giác quan tương hợp phát triển: có thần kinh bền vững, có con mắt nhạy bén để nhìn người, nhìn sự việc một cách chính xác, đầy đủ.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng trong thời kỳ mới có chất lượng tốt, cần quán triệt các quan điểm, mục tiêu và tiêu chuẩn cán bộ một cách nghiêm túc. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp: vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân. Có cơ chế chính sách phát hiện, tuyến chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trọng dụng người có đức, có tài. Thực hiện đúng đắn nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ.


Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, chú ý cán bộ nữ và cán bộ các dân tộc thiểu số, chuyên gia trên các lĩnh vực. Đánh giá và sử dụng đúng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu. Có phương pháp khoa học, khách quan, công tâm, theo quy trình chặt chẽ, phát huy dân chủ, dựa vào tập thể và nhân dân để tuyến chọn cán bộ, quản lý, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.


Đổi mới, trẻ hóa cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển. Thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo quy hoạch ở các ngành và địa phương; cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên giữ một chức vụ lãnh đạo ở đơn vị không quá hai nhiệm kỳ liên tục; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong đơn vị, ngành và địa phương. Kiên quyết không vì người mà xếp sẵn "ghế", không để lặp lại tình trạng một số ít cán bộ "ngồi nhầm ghế", gây hậu họa cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.


Đổi mới cách thức, quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ. Đặc biệt chú trọng tạo được nguồn cán bộ dồi dào, đủ tiêu chuẩn để kịp thời đáp ứng yêu cầu, tập trung vào cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân các cấp, cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang, cán bộ khoa học và chuyên gia, cán bộ quản lý kinh doanh.


Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý và bảo vệ cán bộ.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách cán bộ. Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, hệ thống chính sách đúng, hợp lý sẽ khuyến khích được tính tích cực, sự hăng hái, cố gắng yên tâm với công việc, nâng cao tính trách nhiệm của cán bộ, phát huy tính sáng tạo, thu hút nhân tài, làm cho nội bộ đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực. Đó là cơ sở nền tảng vững chắc nhất để khôi phục niềm tin yêu của quần chúng nhân dân đối với chế độ, đối với Đảng, Nhà nước ta; đồng thời, là nhân tố đóng vai trò quyết định ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ chúng ta.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #62 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2022, 08:05:24 pm »

LỜI KẾT


Với đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, gần 30 năm đổi mới vừa qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã vượt qua tình trạng đói nghèo, kém phát triển; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh tiếp tục ổn định và phát triển; uy tín, vị thế của nước ta không ngừng nâng cao trên trường quốc tế; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm và phát triển tốt. Việt Nam tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Thế nhưng, "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", một số người do nhận thức chưa đầy đủ hoặc có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang câu kết với các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng những hạn chế, thiếu sót của ta trong quá trình đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế để thúc đẩy "diễn biến hòa bình" nhằm tác động "chuyển hóa" Việt Nam với những thủ đoạn ngầm, mềm, sâu, tinh vi, thâm độc hơn. Mục tiêu, âm mưu cơ bản, lâu dài, xuyên suốt, không hề thay đổi của các thế lực thù địch đối với nước ta là thực hiện "diễn biến hòa bình" nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đánh sập chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đưa nước ta đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.


Hiện nay, các thế lực thù địch đã thay đổi biện pháp chiến lược, chuyển từ "cứng rắn" sang "mềm dẻo", vừa thúc đẩy quan hệ để lôi kéo, vừa gây sức ép để tác động "chuyển hóa" chế độ chính trị ở Việt Nam theo hướng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ ta là chính. Gần đây, môi quan hệ giữa phương Tây và Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Phương Tây không đưa Việt Nam trở lại "danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo" (CPC); lên tiếng ủng hộ Việt Nam nhiều hơn trên các diễn đàn quốc tế; ký kết với Việt Nam nhiều dự án đầu tư, làm ăn kinh tế đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quân sự... Nhưng bên cạnh đó vẫn có những thế lực ngầm, giấu mặt, ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", ra sức chống phá Việt Nam.


Các thế lực thù địch luôn xác định, bằng mọi giá phải thay đổi chế độ chính trị của Việt Nam nên chúng không tiếc tiền của, dùng tài trợ, cố vấn, chuyên gia tác động gián tiếp hoặc trực tiếp đến các chương trình chiến lược của Việt Nam, thông qua các định chế quốc tế thông qua lực lượng "dân chủ", "cải cách" ở nước ta để tác động "chuyển hóa", làm chệch đường lối, chính sách, pháp luật Việt Nam. Theo đó, chúng cho rằng, vấn đề quan trọng hàng đầu để "chuyển hóa" chế độ chính trị ở Việt Nam là "triệt tiêu các giá trị làm nên chế độ cộng sản". Với mục tiêu này, phương Tây tăng cường đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Việt Nam, thực hiện "ba bước tiến" trên lộ trình phát triển toàn diện với Việt Nam. Thứ nhất, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế của nước ta vào nền kinh tế khu vực và thế giới, từ đó đẩy mạnh nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam, làm cho nền kinh tế nước ta chệch hướng xã hội chủ nghĩa, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai, hình thành "xã hội dân sự" ở Việt Nam, tạo môi trường và cơ hội để cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện công khai, gây rối loạn xã hội Việt Nam, làm cho Đảng, Nhà nước ta không thể kiểm soát được tình hình, buộc Đảng, Nhà nước ta phải chẵp nhận "dân chủ" hoặc tan vỡ do đột biến chính trị - xã hội. Thứ ba, thực hiện "dân chủ hóa" chính quyền, từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng, nhằm gây áp lực đối với Đảng ta, hạ thấp uy tín của Đảng. Nhìn chung, "lộ trình" trên đã được một số thế lực ở phương Tây thực hiện ở "bước hai", và họ khẳng định rằng, chỉ có đi vào Việt Nam, làm ăn với Việt Nam thì mới có điều kiện, môi trường, cơ hội để thực hiện "diễn biến hòa bình" ở "bước ba". Đây là một trong những âm mưu, thủ đoạn mới rất tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch, chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác, không thể xem thường.


Nham hiểm, xảo quyệt hơn, một số chiến lược gia của phương Tây còn cho rằng, lực lượng có tính chất quyết định, nòng cốt cho việc chuyển hóa, thúc đẩy "tự diễn biến" ở Việt Nam là "những người cấp tiến" trong nội bộ Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, chúng đã và đang tìm mọi cách "lôi kéo", "mua chuộc" nhằm xây dựng "đội ngũ mới" (lực lượng đối lập trong Đảng và Nhà nước); từ đó, đẩy mạnh việc gieo "mầm mông dân chủ" phương Tây, hình thành các phe phái, khuynh hướng trong nội bộ Đảng, Nhà nước. Mặt khác, các thế lực thù địch tìm mọi cách để khuyến khích, đẩy mạnh tham nhũng và lợi dụng chống tham nhũng, đặc biệt là những sơ hở, thiếu sót của Đảng ta trong lĩnh vực này để kích động, gây chia rẽ, tạo sự hoài nghi, mâu thuẫn trong nội bộ Đảng; chia rẽ Đảng với quần chúng nhân dân. Qua đó, từng bước thực hiện ý đổ "dùng cộng sản lật đổ cộng sản", làm tê liệt hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


Gần đây, hướng tiếp cận của chúng là hỗ trợ hoặc tiếp tay cho các cuộc "cách mạng sắc màu" tại một số nước trên thế giới, và đưa các tổ chức này vào Việt Nam hoạt động để tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng Việt Nam.


Để "diễn biến hòa bình" xâm nhập sâu hơn vào đời sống tùng gia đình người dân Việt Nam, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông, tung tin xuyên tạc, bóp méo sự thật, tác động và đẩy nhanh tiến trình "dân chủ hóa" ở Việt Nam. Vì vậy, phương Tây đã tài trợ cho đài "Á Châu tự do" (RFA) một khoản tiền lớn để nâng cấp hệ thống đài phát thanh, truyền hình vệ tinh. Đồng thời, đẩy mạnh xâm nhập vào lĩnh vực truyền thông Việt Nam thông qua hợp tác giáo dục, hội thảo, giao lun về truyền thông để tác động, làm cho đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí Việt Nam lây nhiễm lối sống, nhận thức và phương pháp tác nghiệp giống như phương Tây.


Gần đây, phương Tây đẩy mạnh việc cổ súy cho cái gọi là "dân chủ, nhân quyền" ở Việt Nam; vu cáo Việt Nam thiếu dân chủ, không có tự do tôn giáo, đối xử không công bằng với người dân tộc thiểu số. Qua đó, tìm mọi cách đưa người vào Việt Nam với danh nghĩa khác nhau để xúc tiến việc tìm hiểu tình hình, thu thập thông tin và lợi dụng vấn đề "dân chủ, nhân quyền" để chống phá Đảng, Nhà nước ta.


Có thể khẳng định rằng, bản chất âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch là không hề thay đổi. Về thực chất, các thủ đoạn mới nảy sinh chỉ là việc "thay hình đổi dạng" cho hợp "mốt" nhằm che mắt, đánh lừa các cơ quan chức năng của ta. Những việc làm ấy không khác gì kiểu "bình cũ, rượu mới" mà thôi. Hơn ai hết, Đảng, Nhà nước, quân và dân ta hiếu rất rõ điều ấy. Vì vậy, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng trên cơ sở nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt là giải pháp mang tính nguyên tắc hàng đầu để chúng ta đánh bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang là cơ sở nền gốc để lực lượng vũ trang xứng tầm là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Mặt khác, cần tăng cường các biện pháp nắm địch, nắm tình hình ở cơ sở, kịp thời phát hiện các hoạt động xâm nhập của bọn phản động, sự móc nối của chúng ở trong và ngoài nước để có biện pháp quản lý, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi ý đổ xâm nhập, móc nối, chống phá Đảng, Nhà nước của chúng. Trên cơ sở đó, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy định để nâng cao chất lượng hệ thống truyền thông, thông tin đại chúng, đặc biệt là báo điện tử, internet nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, có nhiều chương trình mới, hay hơn, hấp dẫn hơn để lấn át các trào lưu truyền thông điện tử phi chính thống mà thế lực thù địch đang sử dụng để chống phá ta.


Rà soát, điều chỉnh một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của quảng đại quần chúng nhân dân...; không tạo sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, phản kích ta. Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Đảng công tác trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời, tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp họ nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", v.v...


Đó là những vấn đề then chốt, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, tạo sức mạnh nội sinh bền vững để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay. Đoàn kết xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhất định nước ta sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" mà Đảng đã đề ra.


Chúng ta đã vượt qua những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đối đầu lịch sử với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như những thử thách cam go của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và đã giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử thì nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không có thế lực thù địch, phản động nào có thể cản bước, ngăn đường đi tới của chúng ta.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM