Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 02:17:45 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Diễn biến hòa bình và cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình ở Việt Nam  (Đọc 1596 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #30 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2022, 08:47:00 am »

Hai là, phát huy sức mạnh toàn dân, bảo vệ vững chắc an ninh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Để đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch, cuộc đấu tranh phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa hiện nay cần phải tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng, kế thừa, phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; làm thất bại âm mưu, hoạt động xuyên tạc chủ nghĩa xã hội, phủ nhận lịch sử, tuyên truyền văn hóa tư sản về tự do, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, đa đảng của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội; đấu tranh bài trừ các nọc độc văn hóa phản động, đồi trụy.


Để bảo vệ vững chắc an ninh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, chúng ta cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm để làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, thực sự giữ vai trò chỉ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Tăng cường đấu tranh lý luận, đấu tranh tư tưởng, bảo vệ và quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng; đấu tranh chống các khuynh hướng tư tưởng sai trái và các luận điệu thù địch, kịp thời vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại tư tưởng - văn hóa của kẻ địch. Xây dựng ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân chống chiến lược "diễn biến hòa bình"; làm tốt công tác tư tưởng ở các "điểm nóng", ở những nơi xảy ra mâu thuẫn nội bộ và mâu thuẫn trong nhân dân.


Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cần thiết để đảm bảo an ninh trên lĩnh vực viễn thông, tin học và các chương trình thu, phát truyền thanh, truyền hình. Thông tin kịp thời, đầy đủ theo đúng định hưởng và giữ nghiêm kỷ luật thông tin bằng các hình thức tuyên truyền miệng, báo cáo chuyên đề, báo chí, sách báo, văn hóa, văn nghệ, nghiên cứu lý luận để giáo dục, nâng cao cảnh giác cách mạng, ý thức đấu tranh cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chịnh trị. Nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, trình độ hiểu biết đường lối chính sách của Đảng, mở rộng thông tin đi đôi với việc bồi dưỡng phẩm chất đạọ đức của cán bộ đảng viên, xây dựng sự vững vàng về chính trị tư tưởng, sự đoàn kết nhất trí trong Đảng vàr trong toàn xã hội.


Tập trung bảo vệ và khẳng định thành tựu đổi mới, kịp thời vạch trần những thủ đoạn của kẻ thù đưa tin đồn nhảm, dựng lên dư luận xã hội xấu xuyên tạc sự thật, xuyên tạc tình hình thực tiễn của đất nước; vu cáo, thổi phồng, bóp méo những khuyết điểm của ta, lợi dụng những tiêu cực xã hội mà chúng ta chưa khắc phục được để bôi nhọ Đảng, các lãnh tụ của Đảng, chia rẽ nội bộ Đảng, ly gián Đảng với nhân dân. Thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch là móc nối lôi kéo, kích động những người có quan điểm sai trái hoặc có tư tưởng bất mãn... tạo sự chia rẽ, chống đối từ bên trong. Do đó, trong đấu tranh tư tưởng chúng ta cần tỉnh táo phân biệt giữa các quan hệ nội bộ với quan hệ địch - ta, tập trung phê phán những quan điểm chính trị phản động, cô lập các thế lực phản động thù địch.


Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, phát hiện kịp thời những tình huống phức tạp; ngăn chặn có hiệu quả những quan điểm và hoạt động sai trái của các phần tử chống đối; uốn nắn những biểu hiện dao động về tư tưởng, suy giảm về niềm tin, lệch lạc về nhận thức; không để những thông tin sai lệch, dư luận xấu, những tài liệu phản động xâm nhập, lan truyền rộng rãi trong xã hội. Đồng thời, sử dụng nhiều hình thức, phương pháp đấu tranh, chủ động tiến công, giáng trả kịp thời những luận điệu tuyên truyền lưa bịp, phản cách mạng của các thế lực thù địch.


Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển toàn diện đất nước. Văn hóa, văn nghệ là lĩnh vực rất nhạy cảm cho nên kẻ địch luôn tìm cách tác động để ta "tự diễn biến" trên lĩnh vực văn hóa, rồi từ văn hóa "lan tỏa" sang các lĩnh vực khác.


Chính vì vậy, chúng ta phải tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; phải hướng mọi hoạt động văn hóa vào mục đích kế thừa, phát triển nền văn hóa Việt Nam, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện vê chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất... xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy giá trị tinh thần, đạo đức, thẩm mỹ truyền thống; tiếp thu tinh hoa văn hóa các nước để làm phong phú bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.


Các hoạt động văn hóa, văn nghệ phải thực sự hướng về phục vụ nhân dân. Bảo đảm tự do dân chủ cho mọi hoạt động sáng tạo văn hóa, văn học, nghệ thuật, đồng thời chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của văn nghệ sĩ để họ phấn đấu sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, phát huy tác dụng trong giáo dục, xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đấu tranh chống các khuynh hướng sáng tác chạy theo bản năng thấp hèn, thực dụng, phi nhân bản, trái với đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng. Đấu tranh chống âm mưu "xâm lăng văn hóa", du nhập văn hóa độc hại của các thế lực thù địch vào nước ta. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục định hướng đúng đắn và quản lý hoạt động văn hóa, văn nghệ để ngăn chặn có hiệu quả khuynh hướng sùng ngoại, lai căng, mất gốc, coi thường giá trị nhân văn, không biết quý trọng truyền thống văn hóa dân tộc...


Chấn chỉnh trật tự, kỷ cương, xây dựng cơ chế tổ chức, phối hợp trên lĩnh vực tư tưởng - vàn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực xuất bản, báo chí, hội thảo; kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại ấn phẩm, văn hóa phẩm từ nước ngoài đưa vào nước ta; ngăn chặn ý đồ tác động quan điểm, tư tưởng tư sản của địch hòng từng bước chuyến hóa ta về chính trị.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #31 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2022, 08:47:36 am »

Ba là, coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế và hoạt động đối ngoại.

Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn tìm cách đẩy mạnh chủ trương thực hiện "tư nhân hóa" nền kinh tế nước ta. Để thực hiện âm mưu đó, chúng dùng mọi thủ đoạn tấn công vào vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, làm suy yếu các công cụ kinh tế vĩ mô, tạo cơ sở chính trị, xã hội cho sự hình thành giai cấp bóc lột mới; thông qua kinh tế chuyển hóa chính trị, hoặc thông qua các dự án, đầu tư vốn, kỹ thuật công nghệ... tác động vào các cơ quan hoạch định pháp luật, chính sách, kế hoạch, làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa, đưa nền kinh tế nước ta phát triển theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.


Do vậy, mục tiêu bảo vệ kinh tế trong phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" hiện nay là: Đảm bảo vững chắc sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả theo định hướng xã hội chủ nghĩa; làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị. Kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo, giải quyết tốt tình trạng thất nghiệp ở thành phố, tình trạng mất ruộng và thiếu việc làm của nông dân ở nông thôn. Hạn chế những tiêu cực của kinh tế thị trường; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tham ô, buôn lậu...


Để thực hiện tốt mục tiêu trên, chúng ta phải nêu cao cảnh giác, chủ động phát hiện, ngăn chặn mọi mưu đồ phá hoại của địch. Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế phải gắn với việc xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện công bằng xã hội. Mọi hoạt động kinh tế phải được đánh giá bằng hiệu quả tổng hợp về kinh tế, tài chính, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng và an ninh, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với hội nhập kinh tế quốc tế, tạo ra sức mạnh tự thân, không lệ thuộc vào nước ngoài là điều kiện để bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. Tập trung phát triển kinh tế, đi đôi với việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là vấn đề việc làm, xóa đói giảm nghèo, hạn chế các tệ nạn xã hội. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao. Đảng và Nhà nước ta cần có những quyết sách phù hợp với tình hình cụ thể, tận dụng được thời cơ đưa nước ta phát triển nhanh, tạo thế ổn định vững chắc trong hội nhập kinh tế quốc tế.


Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững nguyên tắc bảo đảm độc lập, chủ quyền, bảo vệ tài nguyên, môi trường, an ninh quốc gia trong phát triển kinh tế đối ngoại. Xác định địa bàn và lĩnh vực khuyến khích hoặc không khuyến khích đầu tư nước ngoài, bảo vệ sản xuất trong nước. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ để thu hút nguồn lực từ bên ngoài, có bước đi và biện pháp thận trọng trong việc mở cửa thị trường vốn, quản lý và giám sát chặt chẽ các hình thức đầu tư gián tiếp. Cần giữ vững tư tưởng chỉ đạo là có phát huy nội lực mới tiếp thu được ngoại lực, phát huy nội lực là để hợp tác tốt với bên ngoài, tiếp thu ngoại lực là để tạo điều kiện thúc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhưng không để một lĩnh vực nào, một mặt trận kinh tế nào lệ thuộc vào nước ngoài. Mặt khác, cần phải tăng cường các biện pháp an ninh phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng bảo vệ bí mật kinh tế; phòng chống các hoạt động tình báo, phá hoại và hoạt động của bọn tội phạm kinh tế; đẩy mạnh chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại. Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế; chống âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hòa bình" hòng làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị.


Trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế, kẻ thù luôn lợi dụng thế mạnh kinh tế và kỹ thuật, tìm cách thao túng nền kinh tế nước ta. Vì vậy, Đảng, Nhà nước phải giữ vững độc lập, tự chủ trong hoạch định đường lối và chỉ đạo thực tiễn phát triển kinh tế của đất nước. Có cơ chế thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư, nhất là các dự án có liên quan đến an ninh, quốc phòng hoặc các dự án có liên quan đến tôn giáo, dân tộc, cải cách hành chính, pháp luật, giáo dục. Việc quy hoạch, phát triển vùng và ngành kinh tế không được gây phương hại đến an ninh quốc gia và công cuộc phòng thủ đất nước. Phát triển lực lượng sản xuất gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của giai cấp công nhân, thực hiện Luật Công đoàn và các chính sách xã hội ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cả trong các liên doanh với nước ngoài. Đầu tư phát triển các ngành kinh tế then chốt, phát triển nông thôn, vùng sâu, vùng xa, ổn định đời sống kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh các vùng dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn để phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra tình huông xấu. Cấp ủy đảng, ủy ban nhân dân các cấp phải chủ động tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện và "điểm nóng" ở địa phương mình, khắc phục các khuyết điểm, yếu kém trong nội bộ Đảng, nội bộ chính quyền, tuyệt đối không để địch lợi dụng chống phá.


Về đối ngoại: thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng; thực hiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới vì sự phát triển và bảo đảm giữ vững độc lập, tự chủ, lợi ích dân tộc; tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, củng cố và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.


Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại, làm cho bạn bè và dư luận tiến bộ trên thế giới hiểu đúng tình hình đất nước và ủng hộ công cuộc đổi mới của ta. Phối hợp các lực lượng, các tổ chức ở trong và ngoài nước để tuyên truyền rộng rãi những quan điểm chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về quyền con người; đưa nhiều ấn phẩm, băng hình, tiếng nói và hình ảnh phản ánh công cuộc đổi mới của nước ta ra nước ngoài; tranh thủ tiếp xúc, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam với người nước ngoài. Tổ chức thông tin, giao lưu với hơn 2 triệu đồng bào ta định cư ở nước ngoài, vận động bà con hưởng ứng chủ trương hòa hợp dân tộc, xóa bỏ mặc cảm thù hận, góp phần trí tuệ và công của vào việc xây dựng đất nước chống các hoạt động xuyên tạc, lừa bịp gây chia rẽ dân tộc của bọn phản động.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #32 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2022, 08:48:04 am »

Bốn là, tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, chống địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền để phá hoại chế độ.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của chiến lược "diễn biến hòa bình"; mưu đồ lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang ra sức chống phá cách mạng nước ta. Đảng và Nhà nước cần ban hành những chính sách phù hợp để phát huy hết mọi tiềm năng của đất nước, miền xuôi cũng như miền núi, đồng bào Kinh cũng như đồng bào thiểu số. Tập trung giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tiếp tục thực hiện các chương trình "xóa đói, giảm nghèo", thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo yên dân, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các khu vực dân cư, có những chính sách ưu tiên hợp lý với đồng bào thiểu số, vùng sâu, vùng xa và bảo đảm cho những chính sách đó được thực hiện đầy đủ đến với từng vùng, miền, dân tộc.


Chủ động và tăng cường công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, tranh thủ số đông hướng về Tổ quốc; phân hóa cô lập, kiềm chế hoạt động của bọn lưu vong chống phá đất nước. Đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ, phá hoại sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, kích động gây rối, gây mất ổn định chính trị. Xác định các tình huống cụ thể và xây dựng phương án xử lý phù hợp đối với từng tình huống; chú ý chủ động phòng ngừa là chính, đồng thời bảo đảm xử lý kiên quyết, kịp thời, khôn khéo, nhanh gọn các tình huống phức tạp; không để kéo dài, lan rộng làm cho tình hình phức tạp thêm; không để các thế lực thù địch lấy cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta bằng bất cứ một hình thức nào; phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Tiếp tục củng cố, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, củng cố và mở rộng tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức quần chúng, phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là nơi phối hợp hành động của các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia với Đảng và Nhà nước thực hiện quyển dân chủ, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tích cực xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".


Nắm vững và thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước, đảm bảo tôn trọng tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để xâm hại an ninh quốc gia. Tích cực vận động đồng bào trong các tôn giáo, tranh thủ tầng lớp chức sắc trong tôn giáo, những người có uy tín trong dân tộc; phân hóa cô lập bọn phản động, những phần tử cực đoan chống đối; củng cố phong trào và các đoàn thể cách mạng trong vùng tôn giáo, vùng dân tộc. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, nhất là việc phát triển đạo vào các vùng dân tộc. Giữ đúng nguyên tắc trong quan hệ với Va-ti-căng và các tổ chức tôn giáo quốc tế. Quan hệ giữa tôn giáo trong nước với các tổ chức tôn giáo ở ngoài nước phải tuân thủ luật pháp, tôn trọng độc lập, chủ quyền của Nhà nước ta, không để các thế lực thù địch lợi dụng can thiệp, gây sức ép. Mặt khác, cần luật hóa các hoạt động tôn giáo trên tinh thần tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân và nghiêm trị những kẻ lợi dụng tự do tín ngưỡng để phá hoại cuộc sống chính đáng của nhân dân; tăng cường củng cố và phát triển truyền thống tôn giáo gắn với phát huy truyền thống dân tộc, thực hiện "Kính chúa yêu nước", "Tốt đời đẹp đạo".


Vạch trần âm mưu, thủ đoạn của địch dùng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" làm công cụ trọng điểm để xuyên tạc, bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng, nói xấu chế độ và can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta; ngăn chặn kịp thời những thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hòa bình" mà địch đang khuyến khích và hỗ trợ bọn phản động trong nước, tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước. Đập tan mưu đồ lấy "nhân quyền", "dân chủ" quan điểm của các thế lực thù địch làm điểu kiện viện trợ kinh tế hòng ép ta phải nhân nhượng, thay đổi đường lối chính trị, chuyển hóa chế độ theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #33 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2022, 08:49:26 am »

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định: Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, chúng ta cần phải xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng quân đội nhân dân và lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chống âm mưu "phi chính trị hóa" và chia rẽ các lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch.


Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh của đất nước. Xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với nến an ninh nhân dân, hoàn thiện thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương, đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược quan trọng. Phát động sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao tinh thần làm chủ, ý thức cảnh giác, phòng gian bảo mật, kết hợp việc bố trí lại dân cư ở các khu vực biên giới, biển đảo với việc xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, không để sơ hở cho các thế lực thù địch thực hiện "diễn biến hòa bình" xâm nhập vào lực lượng vũ trang để chống phá.


Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự ở biên giới, vùng biển, hải đảo và vùng trời của Tổ quốc. Đàm phán, ký kết sớm các hiệp định về biên giới quốc gia với các nước láng giềng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài. Chủ động phát hiện, ngăn chặn kẻ địch từ ngoài xâm nhập, móc nối với bọn phản động bên trong phá hoại biên giới. Đẩy mạnh chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, nhanh chóng phát hiện, loại trừ mọi hoạt động "cài cắm" tình báo, gián điệp... để phá hoại nội bộ; kịp thời ngăn chặn thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, lợi dụng bọn phản động dân tộc, tôn giáo, ngụy quân, ngụy quyền và những phần tử cơ hội chính trị để chống phá ta. Nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa, phát hiện đánh địch từ xa; chú trọng xây dựng các phương án bảo vệ an ninh, trật tự, phương án phòng chống địch xâm nhập, phá hoại, gây rối, bạo loạn; chống khủng bố, chống không tặc, xung đột biên giới, biển, đảo, trên không và các tình huống đột xuất bất ngờ khác.


Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao cảnh giác, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm. Kiên quyết trấn áp tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức hoạt động xuyên quốc gia. Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, ma túy. Tập trung giải quyết các tệ nạn xã hội, không để lây lan, phát triển.


Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, trực tiếp là của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương, của thường vụ đảng ủy các cấp; nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nừoc đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, gắn xây dựng đất nước với từng bước xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của toàn Đảng, toan dân, toàn quân.


Chăm lo xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng chính trị vững mạnh làm cơ sở, đồng thời nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững bản chất giai cấp và xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, hiệp đồng chặt chẽ theo chức năng của từng lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong mọi tình huống. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì. Chú trọng xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, đầu tư hợp lý ngân sách phục vụ quốc phòng, an ninh; nhanh chóng ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ nâng cao chất lượng vũ khí trang bị, làm tốt công tác phòng tránh, đánh trả vũ khí công nghệ cao của địch. Tập trung xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, có sức mạnh tổng hợp toàn diện, đủ sức đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình" và các âm mưu, hành động khác của kẻ thù, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, và chủ nghĩa xã hội trong mọi tình huống.


Như vậy, chiến lược "diễn biến hòa bình" của địch ngày càng chống phá cách mạng nước ta quyết liệt hơn, toàn diện hơn và đan xen với nhau trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Những thủ đoạn cũ mang tính "truyền thống" tiếp tục được khai thác, đồng thời chúng có những thay đổi để phù hợp với tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Do vậy, cuộc chiến chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của nhân dân ta cũng trở nên quyết liệt hơn, gay gắt hơn. Để giành thắng lợi trong đấu tranh phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của địch, điều có ý nghĩa quyết định là phải nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, mục tiêu của chúng trên từng lĩnh vực và từng thời điểm cụ thể, từ đó đề ra nhiệm vụ và xác định các phương thức, biện pháp và lực lượng đấu tranh phù hợp để chủ động đánh bại địch trong mọi tình huống.


Đấu tranh chống chiến lược "diễn biến hòa bình" thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc vô cùng gay go, phức tạp và quyết liệt trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam. Với những âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá vừa trắng trợn, thô bạo, vừa nham hiểm, xảo quyệt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ của chúng, giữ vững và kiên định lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh của cả dân tộc và sức mạnh thời đại; giữ vững ổn định và phát triển kinh tế - xã hội làm nền tảng tăng cường củng cố an ninh, quốc phòng; kết hợp chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch, tạo sự ổn định vững chắc tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, đưa đất nước vững bước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Logged
Trang: « 1 2 3 4   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM