Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Sáu, 2024, 01:38:57 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Góp phần chống diễn biến hòa bình trong lĩnh vực Quân sự Quốc phòng  (Đọc 2193 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #20 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2022, 06:29:09 am »

Hai là, giáo dục mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của mình đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức đúng đắn về Tổ quốc và mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là yêu cầu quan trọng đầu tiên để nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho các tầng lớp nhân dân. Theo đó, cần quán triệt làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là "... bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta"1 (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr.81-82). Đồng thời, động viên mọi người dân nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; nêu cao ý thức trách nhiệm góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân ở địa phương, cơ sở, nơi sinh sống và hoạt động.


Ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa không phải là một cái gì chung chung trừu tượng mà bao giờ cũng phải được thể hiện cụ thể ở hành vi bảo vệ Tổ quốc, ở việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của con người. Trong tình hình hiện nay, trước tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường và sự chống phá của các thế lực thù địch, một bộ phận nhân dân có biểu hiện thờ ơ với các vấn đề chính trị - xã hội, nhận thức không đầy đủ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thậm chí còn có biểu hiện trốn tránh, tìm cách thoái thác nhiệm vụ khi thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.


Không thể nói là người có tinh thần yêu nước cao nếu người đó không có ý thức bảo vệ Tổ quốc, không sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Không thể nói là có ý thức bảo vệ Tổ quốc đầy đủ nếu không thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc; hoặc coi bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ riêng của lực lượng vũ trang, còn mình thì "đứng ngoài cuộc", chỉ biết vun vén lo cho bản thân và gia đình. Vì thế, việc giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cần phải kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện các biện pháp về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức và cả pháp luật.


Trong tình hình mới, phải chú trọng làm cho toàn bộ hệ thống chính trị, ở tất cả các cấp, các ngành, trong toàn xã hội nhận thức rõ: phát triển kinh tế - xã hội không chỉ nhằm tăng trưởng kinh tế, mà còn phải tạo điều kiện để tăng cường tiềm lực quốc phòng đất nước, tạo cơ sở xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Khắc phục những biểu hiện không đúng, xem nhẹ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, coi đó là của riêng quân đội và công an; tách rời kinh tế với quốc phòng trong nhận thức và trong hoạt động thực tiễn ở một số người.


Thực tế hiện nay không phải không có ý kiến cho rằng, chúng ta "khuếch trương" sự chống phá của các thế lực thù địch và tính chất nguy hiểm của "diễn biến hòa bình" là để nhấn mạnh vai trò của quân đội và công an, nhấn mạnh nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; để đòi hỏi chính sách ưu tiên nào đó cho quốc phòng và an ninh. Trong khi nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế đang là nhiệm vụ trung tâm, Đảng và Nhà nước ta đang tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì những ý kiến trên lại càng có điều kiện phát triển, ảnh hưởng tiêu cực đến ý thức quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của các tầng lớp nhân dân. Vai trò của quân đội và công an, cũng như tầm quan trọng của lĩnh vực quốc phòng và an ninh là khách quan do yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội và do sự chống phá của các thế lực thù địch quy định, chứ không phải do ý muốn chủ quan, không phải là cố tình gán ghép để đòi hỏi đãi ngộ.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #21 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2022, 06:29:37 am »

Ba là, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho các tầng lớp nhân dân; tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Chúng ta tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trên thế giới diễn ra rất phức tạp. Các thế lực thù địch đang ráo riết đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình" kết hợp với bạo loạn lật đô chống phá cách mạng nước ta, nhằm xóa bỏ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Những mưu toan xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta được các thế lực thù địch thực hiện ráo riết vừa công khai trắng trợn, vừa che giấu kín đáo trong các quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa, làm cho sự chống phá của chúng càng trở nên nguy hiểm. Đại hội XI của Đảng chỉ rõ, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.


Trong điều kiện đó, công cuộc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta càng trở nên khó khăn phức tạp hơn, đòi hỏi chúng ta luôn phải tỉnh táo, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và ý thức quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc cho các tầng lớp nhân dân; động viên, hướng dẫn, tạo điều kiện cho mọi người dân tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch. Chú trọng hơn nữa việc giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trình độ và khả năng xử lý vấn đề đối tác và đối tượng cho mọi người dân, đặc biệt cho các lực lượng, các doanh nghiệp, những cán bộ, đảng viên trực tiếp có quan hệ hợp tác với nước ngoài, coi đó là một yêu cầu quan trọng trong nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hiện nay không phải không có người còn tỏ ra lo ngại rằng, nếu quá kiên quyết đấu tranh thì sẽ làm "ảnh hưởng" đến quá trình hợp tác kinh tế quốc tế, nước ta sẽ bị cô lập, gây "bất lợi" cho sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Cần nhận thức đúng đắn vấn đề này. Đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch không làm cản trở mà chính là nhu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vấn đề quan trọng đặt ra ở đây là phải biết đấu tranh. Môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi, định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển đất nước chỉ có thể có được và giữ vững được nếu chúng ta biết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.


Trong bối cảnh mới của sự mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế, việc nhận thức và xử lý mối quan hệ giữa đối tác và đối tượng là vấn đề rất phức tạp và đặc biệt nhạy cảm; mọi sự sơ xuất dù là nhỏ trong vấn đề này đều có thể dẫn đến những bất lợi, có hại đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Cần phải làm cho các tầng lớp xã hội nhận thức đúng, những cái gì là "bất biến" phải kiên định, để có thể "vạn biến" được với tình hình, không được chao đảo, dao động những vấn đề nguyên tắc, "bất biến"; không thể vì lợi ích cục bộ, nhất thời nào đó mà tổn hại đến toàn cục.


Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị ở tất cả các cấp, các ngành, của toàn xã hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao tính thiết thực, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; động viên toàn dân nỗ lực quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Ngày nay, độc lập - tự do - hạnh phúc; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là hiện thực đang phát triển và là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta xây dựng. Đó là sự biểu đạt mới vừa thiết thực, vừa cụ thể, giàu tính dân tộc và tính nhân dân, phản ánh thực chất chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất của chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bảo đảm sự gắn kết hai mặt chính trị - xã hội và tự nhiên - lịch sử, bảo đảm sự vững chắc, trường tồn của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chống phá Đảng, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta là hướng tập trung chủ yếu, là điều cốt lõi trong chiến lược chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch.


Từ phân tích trên cho thấy, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề đặc biệt hệ trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và nâng cao ý thức bảo vệ Tố quốc xã hội chủ nghĩa cho các tầng lớp nhân dân. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là đòi hỏi bức thiết của tình hình, bảo đảm sự vững chắc của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là điều kiện căn bản để củng cố và nâng cao niềm tin, tình cảm và ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho các tầng lớp nhân dân.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #22 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2022, 06:31:07 am »

PHẦN THỨ HAI
THỰC CHẤT QUAN ĐIỂM "QUÂN ĐỘI LÀ CỦA DÂN TỘC"


CHỐNG ÂM MƯU "PHI CHÍNH TRỊ HÓA" QUÂN ĐỘI
MỘT YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA CUỘC ĐẤU TRANH
TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG HIỆN NAYÂm mưu "phi chính trị hóa" quân đội được các thế lực thù địch thực hiện hòng làm cho quân đội ta đứng ngoài chính trị, mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu. Quân đội ta là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội là nguyên tắc căn bản trong xây dựng quân đội, quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta. "Phi chính trị hóa" quân đội là từ bỏ nguyên tắc đó, quân đội ta sẽ không còn là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, không còn là quân đội của dân, do dân, vì dân. Vì thế, đấu tranh chống âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội là một nội dung, nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" mà các thế lực thù địch đang tiến hành chống phá cách mạng Việt Nam. Đây vừa là yêu cầu cấp bách của cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng hiện nay, vừa là yêu cầu cơ bản của việc xây dựng quân đội ta về chính trị trong giai đoạn cách mạng mới.


Thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội ta, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền cái gọi là "quân đội đứng ngoài chính trị", "quân đội phi giai cấp", hay quân đội "không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào"1 (Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương: Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, Hà Nội, 2005, tr.74)... Các luận điệu phản động đó, cùng với những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, quân sự trên thế giới, những tác động tiêu cực từ điều kiện kinh tế - xã hội đất nước, nhất là từ mặt trái của kinh tế thị trường đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tư tưởng, tâm lý, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta.


Âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội ta của các thế lực thù địch thật sự nguy hiểm, nếu chưa thể làm cho quân đội ta biến chất, mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu, thì cũng dễ gây nên sự xao xuyến, dao động nhất định về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, có thể làm cho một bộ phận quân nhân hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, dễ dẫn đến những biểu hiện xem nhẹ sự lãnh đạo của Đảng, nhất là đối với các tổ chức đảng ở cơ sở...


Trong tình hình đó, vấn đề giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; nâng cao bản chất giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu cho quân đội; xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần, giữ vững và phát huy danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ"..., gặp những khó khăn phức tạp và đứng trước những thách thức mới. Vấn đề đã bức thiết đòi hỏi chúng ta phải chủ động tiến công, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình", âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội ta của chúng.


Một là, tính chất phản động và phản khoa học của cái gọi là "phi chính trị hóa" quân đội.

Lịch sử ra đời và phát triển của các kiểu quân đội trên thế giới đã chứng tỏ rằng, quân đội là sản phẩm và là yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, bao giờ cũng do một giai cấp, một nhà nước tổ chức ra. Do đó, bản chất giai cấp của quân đội là mang bản chất giai cấp của nhà nước đã tổ chức ra nó. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội là phục vụ cho giai cấp và nhà nước đã tổ chức ra nó. Quân đội của nhà nước tư sản mang bản chất của giai cấp tư sản, giai cấp bóc lột, phục vụ cho đường lối đối nội, đối ngoại của nhà nước tư sản. Vì thế, vấn đề tổ chức, xây dựng quân đội, làm thế nào để nắm chắc quân đội nhằm phục vụ cho lợi ích của mình luôn luôn là vấn đề cơ bản, sự quan tâm đặc biệt của giai cấp tư sản, cũng như sự tranh giành quyền lực nhà nước của các phe phái trong xã hội tư sản.


Do đó, luận điệu cho rằng, quân đội "đứng ngoài chính trị", quân đội "phi giai cấp" là luận điệu vô căn cứ, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn, là để đánh lừa người khác mà thôi. Nhưng điều nguy hiểm hiện nay là nó lại được tuyên truyền khéo léo làm ra vẻ khách quan, nào là, quân đội chỉ là của quốc gia, dân tộc, chỉ phục vụ cho quốc gia, nào là quân đội cần phải đứng "trung lập", "khách quan" trong các cuộc đấu tranh trong nội bộ quốc gia, không chịu sự lãnh đạo của giai cấp nào, của lực lượng chính trị nào!(?). Trong điều kiện mới của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, của kinh tế tri thức, với tư tưởng "kỹ trị" đề cao, tuyệt đối hóa vai trò của yếu tố khoa học kỹ thuật, xem nhẹ nhân tố chính trị - tinh thần của các học giả tư sản làm cho các quan điểm phản động trên càng có điều kiện thẩm thấu vào tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ quân đội.


Sự phản động về khoa học và chính trị ấy cũng như tính nguy hiểm của nó cần phải bị kiên quyết đấu tranh, vạch rõ. Cần làm cho nhân dân và quân đội ta, mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ mục đích chính trị thực sự của âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội ta của các thế lực thù địch là nhằm lái chính trị của quân đội ta theo chiều hướng chính trị khác, chính trị tư sản chứ không thể có và không bao giờ có thứ quân đội "phi giai cấp", "phi chính trị". Trên cơ sở đó, củng cố tư tưởng, niềm tin và ý chí quyết tâm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" nói chung, chống âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội ta nói riêng; nâng cao ý thức trách nhiệm cho họ đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.


Hai là, tăng cường tiềm lực chính trị - tinh thần, tạo ra sự "đề kháng, miễn dịch" nâng cao năng lực đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội.

Muốn vô hiệu hóa và làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội ta của các thế lực thù địch thì vấn đề cơ bản, có tầm quan trọng đặc biệt là tự chúng ta phải vững vàng về chính trị. Âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội chỉ có thể bị vô hiệu hóa khi chính quân đội ta, bản thân mỗi quân nhân phải thực sự vững mạnh về chính trị. Theo đó, vấn đề tăng cường tiềm lực chính trị - tinh thần cho quân đội, tạo ra sự "đề kháng, miễn dịch" cao cho mọi quân nhân là đòi hỏi bức thiết của tình hình, ở đây, việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng là yêu cầu cơ bản, thường xuyên trong việc xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của quân đội.


Phải không ngừng bồi dưỡng, nâng cao giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho quân đội, nhất là đối với số chiến sĩ mới, đối với chiến sĩ con em các dân tộc, tôn giáo, đối với các chiến sĩ hoạt động trên các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao. Trên cơ sở đó, tăng cường khả năng "miễn dịch" trước những tác động tiêu cực của tình hình, trước sự chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời nâng cao năng lực đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội.


Quân đội không những phải vững mạnh về chính trị, mà còn phải thực sự tinh nhuệ về chính trị. Các thế lực thù địch muốn "phi chính trị hóa" quân đội ta, thì quân đội ta càng phải thể hiện thực sự là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước, là lực lượng chính trị tin cậy bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Yêu cầu của sự tinh nhuệ về chính trị không chỉ ở sự vững vàng, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, mà còn ở khả năng làm tròn phận sự trung tâm ấy, kịp thời xử lý những tình huống phức tạp có thể xảy ra; đề phòng nguy cơ "tự diễn biến" từ trong nội bộ, "chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch"1 (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr.233, 82).
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #23 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2022, 06:31:48 am »

Ba là, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhấn mạnh phương châm xây dựng quân đội ta trong tình hình mới: "Xây dựng Quân đội nhân dân... cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu. Xây dựng Quân đội nhân dân với số quân thường trực hợp lý, có sức chiến đấu cao"2 (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr.233, 82). Đó là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và toàn diện. Đây là phương châm cơ bản trong việc xây dựng quân đội ta. Yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới đòi hỏi quân đội ta vừa phải có đủ sức mạnh để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển đất nước; vừa phải có đủ khả năng và trình độ làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh và sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược với mọi quy mô và trình độ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, quân đội phải có đủ khả năng và tham gia có hiệu quả trong hợp tác quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và đấu tranh quốc phòng trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần gia tăng sức mạnh và điều kiện để xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đây là những vấn đề rất cơ bản mà nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới phải hướng tới và đáp ứng.


Điều cốt lõi nhất, cơ bản nhất của phương châm này là vấn đề bản chất giai cấp, bản chất chính trị của quân đội. Trước sự chống phá của các thế lực thù địch, trước âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội ta của chúng thì vấn đề xây dựng bản chất giai cấp công nhân, bản chất chính trị cho quân đội ta càng trở nên quan trọng. Vì vậy, xây dựng quân đội về chính trị, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để xây dựng các nhân tố khác, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội là đòi hỏi bức thiết của việc thực hiện phương châm trên. Cho nên, yêu cầu đặt ra trong xây dựng quân đội trước hết là cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại về chính trị.


Theo đó, những vấn đề: bản chất giai cấp công nhân của quân đội, bản lĩnh chính trị vững vàng; sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; sự tinh nhuệ về chính trị... là những vấn đề cốt lõi của việc xây dựng quân đội nhằm làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội ta của các thế lực thù địch. Để xây dựng những vấn đề cốt lõi ấy thì điều trước hết và quyết định nhất là phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Tại Đại hội XI, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh: "Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng - an ninh"1 (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr.83, 89).


Để có thể giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, vấn đề cơ bản đầu tiên Đảng phải tự nâng mình nên ngang tầm với nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, lãnh đạo quân đội; đồng thời phải có nội dung và phương thức lãnh đạo phù hợp. Đại hội XI nhấn mạnh: "Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo"2 (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr.83, 89). Việc thực hiện những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, cũng như Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã nhấn mạnh là đòi hỏi bức thiết của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới.


Các nội dung trên là những vấn đề cơ bản, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ, có hiệu quả thì mới có thể làm thất bại mưu đồ chống phá quân đội ta của các thế lực thù địch. Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội ta của chúng có bị thất bại, bị vô hiệu hóa hay khống, thì điều quyết định phụ thuộc vào sự vững mạnh và tích cực đấu tranh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Do đó, hơn lúc nào hết, cần phải kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm mơ hồ, sai trái và những luận điệu phản động, thù địch, phải đặt đúng mức việc đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, lý luận trong trong tình hình mới.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #24 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2022, 06:34:03 am »

THỰC CHẤT QUAN ĐIỂM "QUÂN ĐỘI LÀ CỦA DÂN TỘC"
CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


1. Chống phá quân đội ta, làm cho quân đội suy yếu và biến chất là một mũi nhọn trong chiến lược chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Các thế lực thù địch thực hiện chống phá quân đội ta một cách toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từ những vấn đề cơ bảrí về chính trị, bản chất giai cấp, hệ tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, về cơ cấu tổ chức, công tác cán bộ, về con người; từ những vấn đề về lịch sử đến hiện tại, những vấn đề chính trị - tinh thần đến vũ khí trang bị, trong đó chống phá quân đội ta về chính trị là một nội dung cơ bản trọng yếu. Thực hiện nội dung cơ bản này, các thế lực thù địch dùng nhiều ngón đòn và các chiêu thức khác nhau, với nhiều giọng điệu khác nhau, khi thì đứng hẳn về phía đối lập ra sức và trực diện chống phá, khi thì như là "người trong cuộc" thể hiện "thiện chí" xây dựng quân đội, cố gắng "khuyên nhủ" chúng ta thế này, thế nọ.


Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch ra sức rêu rao quan điểm rằng: "Quân đội và công an chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào"1 (Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương: Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, Hà Nội, 2005, tr.74). Để nhấn mạnh thêm các luận điểm của mình, các thế lực thù địch còn đặt vấn đề quân đội ta cần trung thành với lợi ích của quốc gia dân tộc, đề cao khẩu hiệu "Tổ quốc trên hết" trong mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của mình. Chúng còn "khuyên nhủ" chúng ta "cần phải "chuyên nghiệp hóa" quân đội và công an càng sớm càng tốt"2 (Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương: Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, Hà Nội, 2005, tr.74), "cần phải học tập kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang theo mô hình của quân đội tư sản"3 (Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương: Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, Hà Nội, 2005, tr.74).


Những quan điểm trên tưởng như vô hại, nhưng rõ ràng đây thực sự là một thủ đoạn rất thâm độc và là một ngón đòn rất nguy hiểm, cần vạch rõ thực chất của cái gọi là "quân đội là của quốc gia, dân tộc", đó là thủ đoạn lừa bịp, vô căn cứ, phản động về chính trị và phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn.


2. Quan điểm "quân đội chỉ là của dân tộc" của các thế lực thù địch là quan điểm phản động về chính trị và đặc biệt nguy hiểm. Quan điểm này có vẻ như được dựa trên "cơ sở" thực tiễn rằng, quân đội ta là quân đội có một truyền thống oai hùng gắn với vận mệnh của dân tộc, của đất nước, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc trong nhiều thập kỷ qua của lịch sử Việt Nam hiện đại; rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội có quan hệ máu thịt với nhân dân, là quân đội của dân, do dân, vì dân. Từ những cơ sở đó, cho nên đặt vân đề "quân đội chỉ là của dân tộc", "của đất nước", "của nhân dân" là "phù hợp", chứ không cần thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào, một lực lượng chính trị nào! Điều đó dễ làm cho một số người nhẹ dạ cả tin trong nội bộ nhân dân ta, có thể lầm tưởng rằng các quan điểm đó là phù hợp, cần thiết, và những lời "khuyên nhủ" của chúng là hợp lý, khách quan và đúng với thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta!


Dùng ngón đòn này, các thế lực thù địch đã trực tiếp lợi dụng và đánh vào tình cảm của nhân dân ta đối với quân đội. Từ tình yêu mến và lòng tự hào chính đáng về quân đội anh hùng đến việc cho rằng "quân đội chỉ là của dân tộc" có vẻ như là sự phát triển "lôgích tự nhiên" trong nhận thức và tình cảm của nhân dân ta đối với quân đội, các thế lực thù địch đã cố gắng khơi lên và đẩy đến cái sự phát triển "lôgích tự nhiên" ấy.


"Quân đội là của quốc gia, dân tộc", một giọng điệu tưởng như là khách quan, không chính trị, không giai cấp, nhưng lại nằm trong âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội ta của các thế lực thù địch, thực chất là nhằm lái chính trị của quân đội ta sang chính trị tư sản. Bằng quan điểm đó, các thế lực thù địch đã khéo léo đi đến nhằm loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, xóa nhòa bản chất chính trị - giai cấp của quân đội, tiến tối làm biến chất quân đội ta. Đây mới là âm mưu đích thực của các thế lực thù địch trong mục tiêu chống phá quân đội ta, nhưng lại rất dễ làm cho chúng ta rơi vào chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, khó nhận biết thực chất âm mưu, thủ đoạn của chúng.


Thủ đoạn chống phá trên của các thế lực thù địch nếu chưa có thể làm suy yếu và biến chất quân đội ta, thì cũng dễ gây nên sự lẫn lộn trong xem xét bản chất của quân đội, làm cho chúng ta dễ mắc mưu chúng trong thực tiễn xây dựng quân đội về chính trị, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của quân đội, trong sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.


Các thế lực thù địch mộng tưởng rằng, thông qua quá trình "diễn biến hòa bình" chống phá Đảng và chống phá quân đội, thông qua việc "phi chính trị hóa" quân đội ta, tuyên truyền cho cái gọi là "quân đội chỉ là của dân tộc", thì sẽ làm cho sự lãnh đạo. của Đảng đối với quân đội bị vô hiệu hóa; sẽ dẫn đến Đảng không thể nắm được, không thể "điều khiển" được quân đội, đặc biệt trong những tình huống phức tạp; mà thậm chí có thể Đảng trở thành đối tượng trực tiếp của chính công cụ bạo lực này; chúng muốn làm cho quân đội ta "không biết bảo vệ ai", "chống lại ai". Vậy là, vấn đề lái chính trị của quân đội ta theo chiều hướng khác, làm cho quân đội ngả theo các thế lực phản cách mạng, chống lại Đảng và chế độ là một âm mưu rất thâm độc của các thế lực thù địch. Chúng muốn chính công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước trở thành lực lượng, công cụ trực tiếp cho hành động chống Đảng và chống Nhà nước ta.


3. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã luận chứng một cách khoa học nguồn gốc ra đời của quân đội từ sự phân tích cơ sở kinh tế - xã hội, khẳng định quân đội là một hiện tượng lịch sử, ra đời trong một giai đoạn nhất định của lịch sử xã hội loài người, khi xuất hiện tư hữu và đối kháng giai cấp trong xã hội. Chính chế độ tư hữu và đối kháng giai cấp đã làm nảy sinh nhà nước của giai cấp thống trị; và để bảo vệ lợi ích của mình, giai cấp thống trị đã tổ chức ra quân đội thường trực làm công cụ bao lực của nhà nước. Bàn về quân đội, V.I.Lênin từng chỉ rõ, giai cấp công nhân sau khi thắng lợi phải tổ chức ra quân đội của mình để bảo vệ thành quả cách mạng, điều quan tâm đầu tiên của bất cứ cuộc cách mạng thắng lợi nào là phải xây dựng "một đạo quân mới, một kỷ luật mới, tổ chức quân sự mới của giai cấp mới"1 (V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, t.37, tr.362). Về bản chất chính trị của quân đội, Người chỉ rõ: "Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân, giả nghĩa của giai cấp tư sản"2 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.136). Rõ ràng, không thể và không bao giờ có thứ quân đội "phi chính trị", "phi giai cấp", như sự xuyên tạc và "đòi hỏi" vô cớ của các thế lực thù địch.


Làm sao mà có thể cho rằng, "quân đội chỉ là của dân tộc" một cách chung chung, không cần có sự lãnh đạo của một đảng phái, một lực lượng chính trị nào. Quân đội là của dân tộc, nhưng quân đội "của dân tộc" ấy do ai lập nên, do ai tổ chức, rõ ràng là phải có một lực lượng chính trị nhất định nào đó. Lịch sử nhân loại cũng chứng tỏ rằng con đường phát triển của các quốc gia dân tộc, sự nghiệp cách mạng của các dân tộc bao giờ cũng do một lực lượng chính trị đại biểu cho lợi ích quốc gia dân tộc dẫn dắt và lãnh đạo. Lực lượng chính trị lãnh đạo dân tộc ấy cũng đồng thời là lực lượng tổ chức và lãnh đạo "quân đội của dân tộc". Quân đội là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, nhà nước nhất định, của chính lực lượng chính trị đang đại biểu cho lợi ích quốc gia dân tộc, đang lãnh đạo và dẫn dắt dân tộc trên con đường phát triển. Dù có gọi là "của dân tộc" thì quân đội cũng phải do nhà nước, do một lực lượng chính trị nhất định tổ chức và nuôi dưỡng, chứ không thể "phi chính trị" được.


Bản chất chính trị - xã hội của quân đội "dân tộc" ấy nhất thiết phải mang bản chất của nhà nước, của lực lượng chính trị đã tổ chức ra nó, chịu sự lãnh đạo và phải trung thành với nhà nước và lực lượng chính trị đã tổ chức ra quân đội.


Thử hỏi, nếu nói rằng "quân đội chỉ là của dân tộc" thì quân đội ấy mang bản chất nào, mang bản chất của ai? hay là "không có bản chất", "không có chính trị"! Đây là một kiểu nhằm để đánh lừa người khác, chứ bản thân những kẻ rêu rao cho quan điểm trên cũng thừa hiểu quân đội phải mang bản chất chính trị và phải phục vụ cho ai. Thực chất luận điểm "quân đội chỉ là của dân tộc" là nhằm loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội, để một lực lượng chính trị khác sẽ nắm quân đội, chứ không phải là xây dựng quân đội "không chính trị". Do đó, quan điểm "quân đội chỉ là của dân tộc" không những là quan điểm vô căn cứ, phản khoa học mà còn là quan điểm rất có hại, ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp xây dựng quân đội, đến sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #25 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2022, 06:34:56 am »

4. Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưỏng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng thực rằng, quân đội ta do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Dân tộc Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sản sinh ra Quân đội nhân dân Việt Nam, một quân đội của dân, do dân, vì dân, chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngay từ khi mới thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã là đội quân mang bản chất của giai cấp công nhân Việt Nam, gánh vác sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, của nhân dân và của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong cuộc cách mạng của giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Trong Báo cáo tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, tháng 4-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Quân đội ta có "lập trường chính trị vững chắc, lập trường quân đội của nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo"1 (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.398). Tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy rõ quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân; quân đội ấy là của nhân dân và do giai cấp công nhân lãnh đạo.


Mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đó cũng là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội ta. Hay nói cách khác, quân đội ta chiến đấu là nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của cách mạng trong từng giai đoạn. Đó là sự biểu hiện sâu sắc bản chất giai cấp công nhân của quân đội ta, một tổ chức quân sự kiểu mới của giai cấp công nhân, của dân tộc và nhân dân Việt Nam.


Mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc trong cách mạng Việt Nam được thể hiện sâu sắc trong bản chất chính trị - xã hội của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đưa ra luận điểm "quân đội chỉ là của dân tộc", các thế lực thù địch cố tình làm cái việc "tách" vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc trong bản chất, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội ta. Đó là quan điểm vừa phản khoa học vừa phi lịch sử.


Các thể lực thù địch cố gắng làm cái việc "tách" ra đó thực chất là nhằm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, gắn quân đội ta với chính trị khác, chính trị tư sản. Không thể tách vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc trong bản chất, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, trong chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Quân đội ta là của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, cũng đồng thời là của giai cấp công nhân Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, "Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục"1 (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.435).


Trong quá trình xây dựng quân đội, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng quân đội về chính trị, coi đó là gốc, là cơ sở để xây dựng quân đội ta vững mạnh về mọi mặt, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Nhờ vậy, quân đội ta luôn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"2 (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.435).


5. Đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá quân đội ta của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Mọi sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đều dẫn đến hậu quả nguy hại đối với bản chất chính trị và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trong tình hình mới, để có thể làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa", đập tan quan điểm "quân đội chỉ là của dân tộc" của các thế lực thù địch, cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng: tích cực, chủ động tiến công. Phải kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện thụ động, bị động, hoặc chỉ hô hào chung chung, mà trên thực tế khống đấu tranh, cần tổ chức lực lượng đấu tranh với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ; bồi dưỡng lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh cả về phẩm chất chính trị, trình độ và năng lực đấu tranh; nâng cao tính đảng, tính chiến đấu, tính khoa học, sự nhạy bén và sắc sảo trong đấu tranh.


Dù các thế lực thù địch có chống phá quyết liệt với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc và tinh vi như thế nào chăng nữa, thì chúng sẽ bị thất bại nếu quân đội ta mạnh lên, nếu quân đội ta thực sự vững mạnh. Theo đó, trong tình hình hiện nay, cần đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo đảm quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân, có đủ sức mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng quân đội không chỉ giỏi đấu tranh vũ trang mà còn phải giỏi cả trong đấu tranh phi vũ trang, đáp ứng mọi yêu cầu của phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; có khả năng ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh; đặc biệt có khả năng giành thắng lợi trong điều kiện kẻ thù tiến hành chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao đối với nước ta. Đó là những vấn đề bức thiết, cơ bản trong sức mạnh chiến đấu của quân đội ta mà sự nghiệp xây dựng quân đội cần hướng tới và thực hiện hiệu quả.


Sự nghiệp xây dựng quân đội trong tình hình mới đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Vấn đề quan trọng hàng đầu là Đảng phải tự nâng mình lên ngang tầm với nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới đất nước và đủ sức lãnh đạo quân đội; đồng thời phải có nội dung và phương thức lãnh đạo phù hợp. Phải dành nhiều công sức tạo sự chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng, phát huy truyển thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân, tính tiền phong của Đảng, của mọi cán bộ, đảng viên; đồng thời, kiên quyết đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, cống chức, đảng viên.


Đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội, xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn quân; tăng cường rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội thực sự là "hạt nhân", là "nòng cốt" trong xây dựng quân đội. Thực hiện có hiệu quả chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, tác phong, tư cách của chính ủy, chính trị viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, nhất là xây dựng quân đội về chính trị trong tình hình mới.


Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ mục tiêu lý tưởng chiến đấu, xây dựng ý chí quyết tâm, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho mọi quân nhân, tạo ra sự "miễn dịch" cần thiết, tăng sức "đề kháng" để ngăn chặn, loại trừ sự thẩm thấu và xâm nhập của các tư tưởng phi vô sản vào quân đội; thực sự chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội "như chăm lo đến con ngươi trong mắt mình".
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #26 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2022, 06:36:07 am »

HAI LUẬN ĐIỆU, MỘT ÂM MƯU


Hiện đại hóa là một nội dung quan trọng trong chiến lược xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Điều này đã được ghi rõ trong các nghị quyết của Đảng, được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XI; được thể chế hóa trong các chính sách, pháp luật của Nhà nước, được công bố trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam; được toàn Đảng, toàn qụân và toàn dân ta nỗ lực thực hiện, mặc dù chúng ta vẫn tập trung cho nhiệm vụ trung tâm là xây dựng và phát triển kinh tế. Trong điều kiện mới, với nhiều lý do, vấn đề hiện đại hóa càng trở nên quan trọng và bức thiết đối với quân đội ta.


Các thế lực thù địch cũng hiểu rất rõ điều này. Chúng không bao giờ mong muốn sự nghiệp xây dựng quân đội ta nói chung, hiện đại hóa quân đội ta nói riêng thành công. Chúng tìm mọi cách có thể được để làm chậm, cản trở quá trình phát triển của sự nghiệp ấy, lái sự nghiệp ấy theo hướng có lợi cho chúng. Thời gian gần đây, trong khi chúng ta đang cố gắng hiện thực hóa chương trình từng bước hiện đại hóa quân đội, bên cạnh việc tiến công quân đội ta một cách toàn diện, đặc biệt trong vấn đề xây dựng quân đội về chính trị, các thế lực thù địch lại hướng vào chống phá quân đội ta trong vấn đề hiện đại hóa. Điều đáng chú ý trong vấn đề này là, các thế lực thù địch đưa ra những luận điệu có vẻ như trái ngược nhau:

Thứ nhất, khi nghiên cứu, tìm hiểu và thấy rõ vũ khí trang bị của quân đội ta đã "quá cũ và lạc hậu", thì chúng lại "khuyên" chúng ta cần phải đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa cho quân đội. Chúng cho rằng, về mặt hiện đại của quân đội ta "chỉ hơn quân đội Lào và Campuchia trong khu vực"1 (BBC VIETNAMESE.com, cập nhật ngày 31-7-2008), vì vậy cần phải nhanh chóng hiện đại hóa mới có thể đáp ứng được tình hình, mới có thể đúng với "tầm vóc" của quân đội Việt Nam. Các thế lực thù địch tìm mọi cách khoét sâu và "kích thích" nhu cầu bức thiết về hiện đại hóa vũ khí trang bị của quân đội ta, đưa ra yêu cầu có thể "giúp" ta hiện đại hóa quân đội.


Mới nghe, những tưởng đó là "thiện chí" và hoàn toàn "vô hại". Chúng ta cần nhận thức rõ hơn bản chất, âm mưu của các thế lực thù địch trong vấn đề này. Cần khẳng định rằng, các thế lực thù địch nếu có "giúp" chúng ta hiện đại hóa quân đội, thì không phải là nhằm làm cho quân đội ta mạnh lên, càng không phải làm cho quân đội ta thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.


Những luận điệu rằng, cần phải học tập kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang theo mô hình của quân đội tư sản; rằng cần xây dựng "quân đội chuyên nghiệp" như kiểu quân đội một số nước phương Tây được chúng đưa ra ở nơi này, nơi khác, được diễn đạt kiểu này, kiểu khác và gắn với việc "giúp" quân đội ta hiện đại hóa. Nếu chúng ta chấp thuận, thì sự nghiệp hiện đại hóa quân đội có thể sẽ "nhanh chóng", nhưng đó là sự nhanh chóng theo hướng "quân đội chuyên nghiệp", chứ không phải là, không còn có nghĩa là Quân đội nhân dân Việt Nam nữa. Đó thực sự là bản chất, âm mưu cơ bản của chúng đối với vấn đề "giúp" hiện đại hóa quân đội ta.


Thứ hai, khi Nhà nước ta cố gắng hiện thực hóa quá trình hiện đại hóa quân đội, thực hiện các công việc mua sắm vũ khí trang bị mới cho quân đội, thì chúng lại cho rằng chúng ta đang bị "cuốn theo cuộc chạy đua vũ trang", đang "thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực"1 (Báo Quân đội nhân dân, ngày 11-1-2010, tr.Cool. Và vì vậy, theo chúng, cần phải đối phó với một Việt Nam có vũ khí trang bị hiện đại mới như thế nào!? Đây là một luận điệu thật sự nguy hiểm, đầy tính kích động, xuyên tạc bản chất và ý nghĩa thực sự của quá trình hiện đại hóa quân đội của Đảng và Nhà nước ta.


Việc xây dựng quân đội vững mạnh là đòi hỏi tất yếu đối với mọi quốc gia; việc hiện đại hóa quân đội cũng là yêu cầu cần thiết đối với bất cứ quân đội của quốc gia nào. Mỗi nước, căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể; điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể; tính chất, nhiệm vụ của quân đội nước mình... mà thực hiện chính sách hiện đại hóa, trang bị vũ khí phương tiện kỹ thuật cho quân đội phù hợp. Trong điều kiện tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố... tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp, thì vấn đề tất yếu trên lại càng trở nên quan trọng và cần thiết.


Các thế lực thù địch cũng thừa hiểu điều đó, nhưng tại sao khi chúng ta chưa thực hiện thì chúng lại "khuyên" ta phải thực hiện nhanh; khi chúng ta thực hiện thì chúng lại tìm cách cản trở, xuyên tạc ý nghĩa thực sự của hiện đại hóa quân đội.

Hai luận điệu của một âm mưu là đã quá rõ ràng.

Hai luận điệu có vẻ như "trái ngược nhau" ấy thực chất chỉ là một, là nằm trong một âm mưu chống phá quân đội ta, phá hoại sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại mà chúng ta đang nỗ lực phấn đấu. Những luận điệu chống phá đó thật sự nguy hiểm. Nó không những cản trở quá trình hiện đại hóa của quân đội ta, mà còn xuyên tạc chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng quân đội thời kỳ mới. Nó không những phá hoại sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại của chúng ta, mà còn nhằm gây nên những bất lợi đối với nước ta trong quan hệ quốc tế, nhất là đối với các nước trong khu vực, trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển đất nước.


Cần khẳng định rằng, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại nói chung, hiện đại hóa quân đội nói riêng là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta và đồng thời cũng là nguyện vọng, mong muôn của nhân dân ta. Nhân dân ta luôn mong muốn có một quân đội nhân dân thực sự hùng mạnh đủ sức bảo vệ cuộc sống yên bình của mình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thân yêu của mình, sẽ không mắc mưu chúng.


Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kia cũng đã từng yêu cầu và căn dặn quân đội ta phải tiến lên chính quy và hiện đại hóa. Người còn căn dặn, hiện đại hóa quân đội phải phù hợp với trình độ kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho quân đội. Chúng ta thực hiện hiện đại hóa quân đội là một đòi hỏi bức thịết. Đảng và Nhà nước ta chủ trương hiện đại hóa vũ khí trang bị cho quân đội và đã xác định đúng đắn rằng, bên cạnh việc phát huy, nâng cao hiệu quả vũ khí trang bị hiện có, cũng cần phải có trang bị kỹ thuật mới. Sự hiện đại về vũ khí trang bị của quân đội ta vừa phải đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, vừa phải phù hợp với đặc điểm Việt Nam, điều kiện kinh tế - xã hội đất nước. Về vấn đề này, ngày 3-8-2011, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn báo chí, khẳng định rõ quan điểm: tăng cường trang bị, hiện đại hóa quân đội là để bảo vệ hòa bình, "Không phải là chạy đua vũ trang. Các nước trên thế giới đều làm như vậy. Nước nào cũng cần phải bảo vệ đất nước, muốn bảo vệ đất nước phải có trang bị. Đương nhiên, con người là quyết định, nhưng nếu không tự sản xuất được vũ khí trang bị thì vẫn phải đi mua. Có khả năng tài chính đến đâu thì mua tới đó"1 (Báo Quân đội nhân dân, ngày 4-8-2011, tr.4).


Trong điều kiện nước ta còn nghèo, trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp, phương châm "từng bước hiện đại" mà Đảng ta xác định trong xây dựng quân đội nhân dân là hoàn toàn phù hợp. Thực hiện phương châm này, chúng ta cũng có thể và cần phải đi trước đón đầu, đột phá vào những khâu, những mũi nhọn cần thiẽt trong trang bị vũ khí kỹ thuật cho quân đội. Đây là vấn đề to lớn phản ánh nét đặc sắc về quá trình hiện đại hóa của quân đội ta trong tình hình mới, được thực thi với một chiến lược khoa học, một lộ trình hợp lý. Việc chúng ta mua sắm trang bị kỹ thuật mới là nằm trong lộ trình "từng bước hiện đại" hợp lý ấy.


Ý thức dân tộc, tinh thần độc lập tự chủ nhắc nhở chúng ta rằng, công việc của chúng ta tự chúng ta độc lập xác định và tiến hành.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #27 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2022, 01:47:37 pm »

DI SẢN TƯ TƯỞNG CỦA V.I.LÊNIN
VỀ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI KIỂU MỚI


1. Tư tưởng V.I.Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân là một tư tưởng quan trọng trong học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh và quân đội, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn và vẫn nóng hổi tính thời sự. Cống hiến to lớn của V.I.Lênin trong vấn đề này là ở chỗ, Người không chỉ phát triển một cách toàn diện và có hệ thống, những vấn đề lý luận cơ bản vễ xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, mà còn trực tiếp lãnh đạo và tổ chức xây dựng Hồng quân công nông vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Theo V.I.Lênin, sự nghiệp cách mạng cần có quân đội cách mạng, đó là yêu cầu khách quan. Người chỉ rõ: "Điều quan tâm đầu tiên của bất cứ cuộc cách mạng thắng lợi nào - như C.Mác và Ph.Ăngghen đã nhiều lần nhấn mạnh - là tiêu diệt, là giải tán quân đội cũ, thay nó bằng một quân đội mới; xây dựng một đạo quân mới, một kỷ luật mới, tổ chức quân sự mới của giai cấp mới"1 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.37, tr.362). Giải tán quân đội cũ, xây dựng quân đội mới, quân đội cách mạng là một tất yếu khách quan. Tính tất yếu khách quan này được quy định bởi yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của giai cấp cống nhân nhằm giải quyết các nhiệm vụ lịch sử "trừ bỏ mọi khả năng phục hồi chính quyền của bọn bóc lột", "bảo vệ chủ quyền toàn vẹn cho quần chúng lao động", bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền Xôviết và chế độ mới.


Ngay từ rất sớm, qua thực tiễn cách mạng dân chủ - tư sản Nga, V.I.Lênin nghiên cứu rất sâu sắc về quân đội, Người đã viết nhiều bài báo quan trọng, chỉ ra sự cần thiết phải tổ chức quân đội và những vấn đề rất cơ bản về quân đội cách mạng. Người khái quát thành những luận điểm quan trọng: "Cần có một quân đội cách mạng để đấu tranh bằng quân sự và lãnh đạo quần chúng về mặt quân sự chống lại những tàn dư của lực lượng quân sự của chế độ chuyên chế. Cần có một quân đội cách mạng vì những vấn đề lịch sử vĩ đại chỉ có thể được giải quyết bằng vũ lực mà trong cuộc đấu tranh hiện đại thì tổ chức vũ lực có nghĩa là tổ chức quân sự"1 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.376). Trong tác phẩm nổi tiếng Cương lĩnh quân sự của cách mạng vô sản năm 1916, V.I.Lênin chỉ rõ, bọn phản động trong nước và tất cả giai cấp tư sản của các nước khác đều "muốn tiêu diệt giai cấp vô sản chiến thắng của nước xã hội chủ nghĩa"; điều đó đã buộc giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhất thiết phải vũ trang bảo vệ Tổ quốc của mình, nếu không chủ nghĩa xã hội sẽ "không thể tồn tại được".


Sau Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, trước sự đòi hỏi cấp thiết của nhiệm vụ bảo vệ chính quyền Xôviết non trẻ, V.I.Lênin đã ký sắc lệnh thành lập Hồng quân công nông: "Để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn cho quần chúng lao động và trừ bỏ mọi khả năng phục hồi chính quyền của bọn bóc lột, nay ra lệnh vũ trang những người lao động, thành lập Hồng quân xã hội chủ nghĩa của công nhân và nông dân"1 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.35, tr.264). Người coi quân đội cách mạng là "trụ cột của chính phủ cách mạng", "là công cụ mà quần chúng nhân dân và các giai cấp trong nhân dân sử dụng để giải quyết những cuộc xung đột vĩ đại trong lịch sử". Trong chỉ đạo thực tiễn, V.I.Lênin đặc biệt quan tâm đến xây dựng Hồng quân vững mạnh làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Người khẳng định, sự vững bền của nước Cộng hòa trong cuộc chiến đấu chống đế quốc, thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở Nga và trên toàn thế giới đều tùy thuộc vào sự tăng cường quân đội.


Vấn đề bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu luôn luôn là vấn đề cơ bản có tầm quan trọng hàng đầu đối với mọi quân đội, được V.I.Lênin đặc biệt quan tâm xây dựng. Người cho rằng, quân đội cách mạng mang bản chất cách mạng của giai cấp cách mạng, tiến bộ; chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của giai cấp cách mạng, giai cấp tổ chức và nuôi dưỡng quân đội. V.I.Lênin là người đầu tiên đưa ra những luận điểm cơ bản về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, xác định bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội.


Trong các bài viết của mình, V.I.Lênin đã sử dụng nhiều cách diễn đạt khác nhau về quân đội vô sản. Các cụm từ: "quân đội cách mạng", "quân đội mới", "đạo quân mới", "tổ chức quân sự mới", "đạo quân xã hội chủ nghĩa"1 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.38, tr.60), "Hồng quân xã hội chủ nghĩa của công nhân và nông dân"2 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.35, tr.264) được Người đưa ra và dùng nhiều lần trong thực tiễn lãnh đạo, tổ chức xây dựng quân đội, là các cách biểu đạt khác nhau về quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Điều đó nhằm nói lên bản chất, tính chất rất mới của quân đội vô sản hoàn toàn khác so với tất cả các kiểu quân đội trước đó trong lịch sử, quân đội của giai cấp bóc lột, giai cấp tư sản.


Bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội kiểu mới được V.I.Lênin diễn đạt một cách cụ thể và dễ hiểu: "Chúng ta biết rằng có một tiếng nói khác hiện nay đang phát ra từ trong quần chúng nhân dân, nói rang: từ nay trở đi, không còn phải sợ người cầm súng nữa. Vì anh ta bảo vệ người lao động và sẽ thẳng tay đập tan sự thống trị của bọn bóc lột"3 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.324); "Quần chúng lao động coi người cầm súng trước kia thật là đáng sợ, nhưng ngày nay thì không có gì đáng sợ nữa, vì anh ta là người tiêu biểu cho Hồng quân và là người bảo vệ quần chúng lao động"1 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.44, tr.295).


Luận đề nêu trên trong tư tưởng của V.I.Lênin về bản chất, tính chất của quân đội kiểu mới nổi lên hai vấn đề lý luận rất cơ bản:

Thứ nhất, quân đội kiểu mới là quân đội của giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân lao động, gắn bó, gần gũi, trỏ nên thân thiết với quần chúng nhân dân, quần chúng nhân dân "không còn phải sợ người cầm súng nữa". V.I.Lênin đã vạch rõ bản chất, vai trò của quân đội tư sản là "công cụ vững chắc nhất để duy trì chế độ cũ, là thành trì kiên cố nhất để bảo đảm kỷ luật tư sản và sự thống trị của tư bản, sự giữ gìn và giáo dục tính phục tùng một cách nô lệ và sự phụ thuộc của người lao động đối với chế độ đó"2 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.37, tr.361). Một quân đội mà quần chúng lao động "không còn phải sợ" và một quân đội mà quần chúng coi "thật là đáng sợ" rõ ràng đã nói lên sự khác nhau rất căn bản về bản chất và tính chất của hai kiểu quân đội ấy. Đây thực sự là cách thể hiện lý luận khoa học rất chính xác và rất khéo của V.I.Lênin về bản chất, tính chất của quân đội.


Thứ hai, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội kiểu mới là "đập tan sự thống trị của bọn bóc lột", chống kẻ thù của nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chính quyền Xôviết, bảo vệ nhân dân, "là người bảo vệ quần chúng lao động". V.I.Lênin khẳng định: "Quân đội chúng ta là quân đội giai cấp, chống lại giai cấp tư sản"1 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.43, tr.227); "Một đạo quân xã hội chủ nghĩa đã bắt đầu được xây dựng với hàng chục vạn người, một đạo quân hiểu rõ vì sao mình phải chiến đấu, sẵn sàng chịu nhiều hy sinh và thiếu thốn hơn dưới chế độ Nga Hoàng, vì nó biết rằng nó bảo vệ sự nghiệp của nó, ruộng đất của nó, chính quyền của nó ở nhà máy, chính quyền của những người lao động"2 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.38, tr.60).


Hai vấn đề lý luận cơ bản trên quan hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau, không tách rời trong tư tưởng của V.I.Lênin, phản ánh sâu sắc và rõ ràng bản chất, tính chất và mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #28 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2022, 01:48:45 pm »

2. V.I.Lênin luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề chính trị của quân đội và xây dựng quân đội về chính trị. Về lý luận cũng như thực tiễn, vấn đề chính trị của quân đội luôn là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt; đây còn là một vấn đề quan trọng và nóng bỏng trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, phản động trên lĩnh vực tư tưởng lý luận.

Trong bài "Quân đội và nhân dân" trên báo Tiếng vang (Nga) số 10 ra ngày 2-7-1906, V.I.Lênin vạch rõ bản chất phản động, phản nhân dân của giai cấp tư sản, của những người dân chủ - lập hiến với luận điệu "quân đội đứng ngoài chính trị" của chúng. Người chỉ rõ: "Cả Đảng dân chủ - lập hiến lẫn chính phủ đều theo đuổi những lợi ích riêng trong vấn đề quân đội. Bọn sát nhân cần đến quân đội làm công cụ tàn sát. Bọn tư sản tự do chủ nghĩa cần đến quân đội để bảo vệ nền dân chủ tư sản khỏi bị sự xâm phạm và yêu sách "quá đáng" của nông dân và đặc biệt là của công nhân". Đồng thời nhấn mạnh: "Cái giáo lý tầm thường ấy, giả nhân giả nghĩa và dối trá cho rằng "quân đội đứng ngoài chính trị" thì đặc biệt thuận lợi để che giấu những nguyện vọng thật sự của giai cấp tư sản về phương diện này"; "Binh lính không đứng ngoài chính trị. Họ không đồng tình với những người dân chủ - lập hiến. Họ đề ra yêu sách rõ ràng nhằm hủy bỏ quân đội mang tính chất đẳng cấp, một quân đội tách rời nhân dân, và nhằm thay thế quân đội này bằng một quân đội gồm những người công dân có toàn quyền. Và như thế chính là bãi bỏ quân đội thường trực và vũ trang cho nhân dân". V.I.Lênin khẳng định: "Hiện nay, cũng như trước kia và sau này, quân đội sẽ không bao giờ có thể trung lập được"1 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.43, tr.277).


Trong các công trình nghiên cứu về quân đội đã bàn khá nhiều đến luận điểm kinh điển này của V.I.Lênin, tuy nhiên hiện nay cần phải làm rõ hơn ý nghĩa và giá trị to lớn của nó. Luận điểm kinh điển trên toát lên những vấn đề lý luận chủ yếu sau:

Thứ nhất, không thể có thứ quân đội phi chính trị, phi giai cấp, quân đội "trung lập", "đứng ngoài chính trị".

Thứ hai, bất cứ quân đội nào thì vấn đề chính trị của quân đội cũng đều là vấn đề quan trọng hàng đầu, đó thực chất là vấn đề bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, quân đội do ai tổ chức và lãnh đạo, chiến đấu cho ai, vì ai.

Thứ ba, chính trị của quân đội vô sản là thực hiện chính trị của Đảng Cộng sản, của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, biểu hiện tập trung ở chiến đấu đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư, xây dựng quân đội về chính trị là yêu cầu cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, xây dựng "Hồng quân vững mạnh".

Thứ năm, xem nhẹ, buông lỏng vấn đề xây dựng quân đội về chính trị là làm suy yếu, thậm chí làm biến chất quân đội.

Năm vấn đề quan trọng nêu trên hợp thành chỉnh thể thống nhất và toàn diện, phản ánh giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, dài lâu của tư tưởng xây dựng quân đội về chính trị của V.I.Lênin, có ý nghĩa to lớn đối với chúng ta hiện nay trong sự nghiệp xây dựng quân đội.


Người cho rằng, muốn bảo vệ được chính quyền của công nông để chống lại bọn địa chủ và tư bản chúng ta phải có Hồng quân mạnh... "Có Hồng quân mạnh chúng ta sẽ vô địch"1 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.39, tr.175-176).


Xây dựng Hồng quân về chính trị là cơ sở và phải được đặt trong tổng thể các mặt xây dựng "Hồng quân mạnh". Trong khi bàn đến vấn đề chính trị của quân đội, xây dựng quân đội về chính trị, V.I.Lênin luôn đặt nó trong mối quan hệ với các mặt xây dựng khác, đồng thời quan tâm đến xây dựng toàn bộ các yếu tố cấu thành sức mạnh chiến đấu của quân đội, của Hồng quân. V.I.Lênin chỉ rõ: "Một quân đội giỏi nhất, những người trung thành nhất với sự nghiệp cách mạng, cũng đều sẽ lập tức bị kẻ thù tiêu diệt, nếu họ không được vũ trang, tiếp tế lương thực và huấn luyện một cách đầy đủ. Điều đó đã rõ đến nỗi không cần phải giải thích"2 (V.I.Lênin: Toàn tạp, Sđd, t.35, tr.497).
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #29 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2022, 01:50:00 pm »

3. Để Hồng quân thực sự là quân đội cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, V.I.Lênin yêu cầu, Hồng quân phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Theo Người, Đảng Cộng sản là người sáng lập, đồng thời là người trực tiếp lãnh đạo, xây dựng Hồng quân công nông: chúng ta đã thành lập một quân đội thống nhất hiện nay do một bộ phận tiên tiến những người cộng sản có kinh nghiệm lãnh đạo, mà những người cộng sản này thì bất cứ ở đâu cũng biết tổ chức tuyên truyền và cổ động. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội là nguyên tắc căn bản, bất di bất dịch trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân.

Nhằm thực hiện sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội, V.I.Lênin cho rằng cần phải thực hiện rất nhiều vấn đề, nhiều nội dung, biện pháp. Một loạt vấn đề lý luận mới liên quan được Người nhấn mạnh, đó là: phải "thành lập các chi bộ cộng sản trong mỗi một đơn vị quân đội"1 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.41, tr.250, 179); thực hiện tốt quan điểm giai cấp trong xây dựng quân đội; phải tiến hành công tác chính trị, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong quân đội; phải tăng cường kỷ luật tự giác nghiêm minh; phải chăm lo xây dựng đội ngũ chính ủy trong quân đội - những người đại biểu của Đảng trong Hồng quân, bởi vì: "Không có các chính ủy chúng ta sẽ không có Hồng quân"2 (V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.41, tr.250, 179).


Trong thực tiễn, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội, V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích Nga đã thành lập tổ chức đảng, xây dựng và thực hiện chế độ chính ủy, coi đó là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Hồng quân để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Theo chỉ thị của V.I.Lênin, từ tháng 10-1917, tổ chức đảng và chế độ chính ủy bước đầu được xác lập trong một số đơn vị Hồng quân. Đến tháng 4-1918, hệ thống tổ chức đảng, cơ quan chính trị, chế độ chính ủy được thiết lập và thực hiện thống nhất trong toàn quân. Đây là nhân tố chủ yếu quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Hồng quân.4. Lịch sử phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới cho thấy giá trị và ý nghĩa thực tiễn to lớn của di sản tư tưởng của V.I.Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới, chăm lo xây dựng quốc phòng, xây dựng quân đội như chăm lo "con ngươi trong mắt mình".

Hơn chín thập kỷ qua kể từ năm 1917, chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới đã phải đương đầu với sự chống phá điên cuồng, quyết liệt của các thế lực đế quốc, thù địch với mọi hình thức và mức độ. Điều đó phản ánh sâu sắc tính chất gay go quyết liệt của thời đại lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, cho thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã chứng minh tính đúng đắn và hết sức nóng hổi của tư tưởng của V.I.Lênin về cách mạng phải biết tự bảo vệ, về chăm lo xây dựng, củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội như chăm lo "con ngươi trong mắt mình".


5. Trung thành và vận dụng sáng tạo lý luận của V.I.Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân vào điều kiện cụ thể Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, một quân đội mang đầy đủ bản chất, tính chất, đặc điểm của quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, được nhân dân kính trọng và suy tôn là "Bộ đội Cụ Hồ". Quân đội nhân dân Việt Nam - "Bộ đội Cụ Hồ" - là một biểu hiện đặc thù của sự vận dụng tư tưởng V.I.Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới; thể hiện bản chất cách mạng của quân đội của giai cấp công nhân Việt Nam, quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thương yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân.


Việc gọi cán bộ, chiến sĩ của quân đội ta là "Bộ đội Cụ Hồ" làm cho bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội trở nên dễ hiểu hơn, đi vào lòng người, gần gũi với nhân dân hơn, nhân dân "không còn phải sợ người cầm súng nữa", mà lại càng yêu quý người cầm súng ấy. Hơn 70 năm qua, các thê hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh viết nên truyền thống tốt đẹp "trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" của quân đội, làm rạng rỡ hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", thật sự là lực lượng chính trị trong sạnh, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến.


Dân tộc Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sản sinh ra Quân đội nhân dân Việt Nam, một quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, chiến đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự hội tụ ý chí, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân; sự hội tụ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp vào việc xây dựng quân đội, làm cho quân đội như là một biểu tượng tập trung của những giá trị tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam - "Bộ đội Cụ Hồ", do đó, đã vượt ra ngoài quan niệm thông thường là một công cụ bạo lực có vũ trang của một giai cấp, nhà nước nhất định, mà nó là đứa con của dân tộc và giai cấp hội tụ những giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.


Trong tình hình mới, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Chúng sử dụng tất cả các thủ đoạn có thể, kể cả thủ đoạn vũ lực, tiến công xâm lược vũ trang nếu chúng thấy "cần thiết". Một trong những mũi nhọn hướng tới của "diễn biến hòa bình" là tiến công vào quân đội, thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội ta, hòng làm cho quân đội ta không còn là quân đội kiểu mới, của dân, do dân, vì dân nữa.


Trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong bối cảnh lịch sử mới, hơn lúc nào hết đòi hỏi chúng ta càng phải thấm nhuần sâu sắc và vận dụng sáng tạo những di sản tư tưởng của V.I.Lênin về bảo vệ Tổ quốc, cũng như di sản tư tưởng của Người về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Muốn bảo vệ Tổ quốc, "chúng ta phải có Hồng quân mạnh" - lời giáo huấn của V.I.Lênin - nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ"; phải chăm lo xây dựng cái "gốc" chính trị của quân đội, làm cơ sở để xây dựng quân đội trên các mặt khác, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, làm cho quân đội ta thật sự là lực lượng chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM