Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Bảy, 2024, 03:32:27 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: PHÙNG CHÍ KIÊN ... Nhà chính trị, quân sự song toàn  (Đọc 5045 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #10 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 01:30:38 pm »


PHÙNG CHÍ KIÊN –
SỰ HỘI TỤ NHIỀU GIÁ TRỊ CAO ĐẸP
CỦA NGƯỜI YÊU NƯỚC, CHIẾN SĨ CỘNG SẢN
VÀ NHÀ QUÂN SỰ

Đại tá, GS, TS, NGND LÊ VĂN QUANG*

Đồng chí Phùng Chí Kiên sinh ra, lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến, yêu nước và cách mạng; được rèn luyện, thử thách trong phong trào đấu tranh kiên cường, dũng cảm của Đảng, của dân tộc. Ông đã được đào tạo ở các trường quốc tế danh tiếng; được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp lãnh đạo, giáo dục về nhiều mặt. Các nhân tố đó cùng với sự nỗ lực tự tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất cách mạng và năng lực sáng tạo, đã giúp ông hình thành, phát triển các giá trị cao đẹp của cán bộ lãnh đạo của Đảng, một nhà quân sự xuất sắc và một con người Việt Nam tiêu biểu.

Trong bài tham luận ngắn, để bám sát chủ đề của Hội thảo, tôi xin trình bày một số khía cạnh sau:

1. Đồng chí Phùng Chí Kiên đã sớm hình thành, phát triển tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí cách mạng nhằm phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và dân tộc.

Thủa thiếu thời, ông đã trực tiếp nhận thức bản chất xấu xa của chế độ thực dân Pháp và sự mục nát của giai cấp phong kiến Việt Nam. Quê hương Nghệ An là một địa phương đã tập trung biểu hiện sự đối kháng gay gắt giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao động và bọn thực dân Pháp, lực lượng địa chủ, cường hào, tay sai đế quốc. Cuộc đấu tranh chống lại bọn áp bức, bóc lột và xâm lược đã diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Hoàn cảnh lịch sử đó đã tác động mạnh mẽ vào quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh niên, có tác dụng kích thích mỗi người phát huy truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc và từng bước nâng cao giác ngộ của từng thanh niên trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược và bọn tay sai bán nước đàn áp, bóc lột nhân dân. Đồng chí Phùng Chí Kiên là một trong những thanh niên tiêu biểu của Nghệ An và đất nước sớm hình thành một tình cảm yêu nước mới mẻ; nuôi dưỡng ý chí quyết tâm cao để tiến hành một cuộc đấu tranh giai cấp, dân tộc trong điều kiện mới. Đó là thời kỳ chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến tư bản độc quyền lũng đoạn, phản động toàn diện; khi mà chủ nghĩa tư bản đã trở thành "con đỉa hai vòi", đối với các nước thuộc địa, giai cấp phong kiến đã trở thành tay sai đắc lực của chủ nghĩa đế quốc. Về phía cách mạng, đã có những chuyển biến mạnh mẽ: sự ra đời và vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã làm cho những người Việt Nam có nhận thức mới về tinh thần yêu nước và khuynh hướng của cuộc đấu tranh cách mạng.

Trong hoàn cảnh khách quan đó, đồng chí Phùng Chí Kiên đã tiếp thu tính chất mới của cuộc đấu tranh dân tộc, tình cảm yêu nước chống ngoại xâm đã gắn kết với lòng căm thù giai cấp thống trị bóc lột, tự chuẩn bị cho mình ý chí quyết tâm vào cuộc chiến đấu gay go, quyết liệt. Phẩm chất đó được thể hiện: năm 1926 ông đã sang Quảng Châu (Trung Quốc) tham gia Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội, năm 1930, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đó là bước chuyển biến từ lập trường của người yêu nước truyền thống sang lập trường yêu nước của người cộng sản và là sự hội tụ của ý thức yêu nước và ý thức cộng sản.

2. Không ngừng vươn lên các tầm cao của lý tưởng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc vô cùng khó khăn, gian khổ, quyết liệt, một mất, một còn.

Đồng chí Phùng Chí Kiên đã tích cực tham gia vào tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, tháng 12 năm 1927, tham gia khởi nghĩa Quảng Châu; cùng với đồng chí Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập... chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất tại Ma Cao (Trung Quốc). Đồng chí đã được học tập tại Trường Quân sự Hoàng Phố để chuẩn bị lực lượng cho quân đội cách mạng. Quá trình học tập và hoạt động cách mạng, các phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản đã ngày càng hình thành và phát triển.

Có thể nói, sau phong trào Xô-viết, nhờ kết quả học tập và hoạt động trên đất nước anh em, đã tạo ra bước nhảy vọt về chất trong tinh thần yêu nước, đồng chí Phùng Chí Kiên đã yêu nước trên lập trường của người cộng sản và nhận thức rõ tính tất yếu phải dùng bạo lực cách mạng để thực hiện mục tiêu đó. Chính tri thức khoa học, trình độ lý luận chính trị, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp vận động, giáo dục quần chúng đã giúp đồng chí Phùng Chí Kiên nhanh chóng tích luỹ được phẩm chất tốt đẹp của người yêu nước, của chiến sĩ cộng sản ở tầm cao của một người lãnh đạo.

Trong quá trình tham gia cách mạng và đặc biệt là sau khi học xong Trường Đại học Phương Đông ở Liên Xô, đồng chí Phùng Chí Kiên đã phấn đấu tự nuôi dưỡng song hành hai giá trị rất cơ bản: Tình cảm yêu nước và ý thức giác ngộ cộng sản. Trên thực tế, hai giá trị đó đã được đồng chí Phùng Chí Kiên thường xuyên tu dưỡng, phấn đấu, tạo ra cho nó một sự thống nhất không tách rời. Sự thống nhất đó sẽ giúp cho người yêu nước không rơi vào chủ nghĩa dân tộc, phát triển dân tộc theo con đường tư bản chủ nghĩa và làm cho người chiến sĩ cộng sản chống được mọi sự nôn nóng chủ quan, giáo điều, rập khuôn, máy móc.

Sự thống nhất biện chứng giữa tinh thần yêu nước nồng nàn với tình yêu đối với chủ nghĩa cộng sản là một giá trị đặc biệt của người cách mạng Phùng Chí Kiên. Giá trị cao đẹp đó của thế hệ thứ nhất những người cách mạng Việt Nam là một hình mẫu để cho các thế hệ sau, trong đó có thế hệ trẻ hiện nay học tập và noi theo. Đặc biệt, khi Việt Nam đang phát triển kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Điều kiện lịch sử mới đó đang thử thách thái độ chính trị của con người Việt Nam, trước hết là thanh niên, về sự lựa chọn con đường phát triển của đất nước. Trong tình hình đó, tấm gương của những người cộng sản thế hệ thứ nhất nói chung, đồng chí Phùng Chí Kiên nói riêng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong giáo dục, tiếp sức cho bước đi đúng đắn hôm nay.

3. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phùng Chí Kiên đã rất coi trọng các quan hệ quốc tế và đã hình thành phát triển các phẩm chất của một chiến sĩ quốc tế.

Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, mở đầu bằng Cách mạng tháng Mười Nga, đã mở ra các mối quan hệ mới giữa các lực lượng cách mạng của từng quốc gia, dân tộc. Chủ nghĩa Mác - Lênin, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười, giúp cho những người cộng sản Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn vai trò quốc tế trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Bối cảnh lịch sử đó, cùng với tư cách là một thành viên của Ban Hải ngoại của Đảng, đã hình thành ở đồng chí Phùng Chí Kiên các giá trị tốt đẹp của một chiến sĩ quốc tế.

Trước hết, đồng chí Phùng Chí Kiên đã quán triệt sâu sắc rằng: cách mạng Việt Nam là một bộ phận không thể chia cắt của cách mạng quốc tế; cần sử dụng sức mạnh của cách mạng quốc tế vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội, và những người cách mạng Việt Nam phải có trách nhiệm với cách mạng của đồng chí, của anh em.

Thứ hai, đồng chí Phùng Chí Kiên đã đánh giá đúng vai trò của Liên Xô, Trung Quốc đối với cách mạng Việt Nam và là một trong những người đầu tiên đã đặt nền móng cho tình đoàn kết quốc tế.

Thứ ba, đồng chí Phùng Chí Kiên đã có những đóng góp đáng ghi nhận trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế và tích luỹ kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của các nước anh em.

Thứ tư, đồng chí Phùng Chí Kiên là chiến sĩ tiên phong trong cuộc đấu tranh chống lại các trào lưu của chủ nghĩa xét lại, dân tộc chủ nghĩa, chủ nghĩa giáo điều, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa cộng sản.

4. Quá trình hoạt động cách mạng, các phẩm chất cao quý của nhà quân sự cách mạng đã được hình thành phát triển và đạt được ở trình độ xuất sắc.

Đáng tiếc, khi nhận thức các phẩm chất quân sự của đồng chí Phùng Chí Kiên đã không có thật nhiều tư liệu để nghiên cứu, tìm hiểu một cách thấu đáo, mà chủ yếu phải dựa vào các văn kiện của Đảng về quân sự để luận bàn các giá trị mà đồng chí Phùng Chí Kiên đã đóng góp.

Bước vào hoạt động trong lĩnh vực quân sự là do sự phân công của tổ chức, của cách mạng, khi các đồng chí cùng thời và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy khả năng quân sự của đồng chí Phùng Chí Kiên. Điều đó được chứng minh qua việc đồng chí được cử đi học Trường Quân sự Hoàng Phố, Trường Đại học Phương Đông để chủ động chuẩn bị cán bộ nòng cốt và sau này đồng chí đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ định làm chỉ huy Đội Cứu quốc 1, một trong những đội quân đầu tiên của cách mạng Việt Nam.

Trong đấu tranh cách mạng nói chung, hoạt động quân sự nói riêng, hàng loạt các phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ quân sự cách mạng đã được hình thành, phát triển ở đồng chí Phùng Chí Kiên. Đó là hệ thống các phẩm chất tiêu biểu như:

Có khả năng tư duy phương pháp luận rộng lớn trên cơ sở lý luận Mác - Lênin, quan điểm, đường lối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề chính trị quân sự, của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là nhiệm vụ quân sự.

Có tinh thần, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, dũng cảm, ngoan cường trong mọi hoạt động quân sự, đặc biệt là trong chiến đấu đối mặt với kẻ thù xâm lược và bọn tay sai bán nước.

Thông minh, sáng tạo, không ngừng nâng cao kiến thức khoa học quân sự, nghệ thuật tổ chức lực lượng vũ trang, trình độ chiến thuật trong chỉ huy đội quân Cứu quốc đầu tiên.

Đặt những cơ sở lý luận cho việc giải quyết mối quan hệ: quân sự - chính trị; nhiệm vụ chiến đấu - các nhiệm vụ chính trị khác; quan hệ giữa con người - vũ khí; quan hệ quân - dân; quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc...

Đỉnh cao nhất về phẩm chất tốt đẹp của nhà quân sự cách mạng là ngoan cường, dám hy sinh thân mình vì mục tiêu cao đẹp trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Có thể nói rằng, các giá trị nói trên tuy chưa phải là tất cả những gì đã có của nhà quân sự thế hệ tiền bối, nhưng chừng ấy cũng đủ cơ sở để tôn vinh đồng chí Phùng Chí Kiên là nhà quân sự tiền bối xuất sắc. Ông đã cống hiến trọn đời cho cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập, vì lý tưởng cộng sản, tất cả các công lao đóng góp về mọi mặt của đồng chí Phùng Chí Kiên là những giá trị cao đẹp, có ý nghĩa vun đắp, nuôi dưỡng các giá trị văn hoá dân tộc, các phẩm chất cách mạng và khoa học của người cộng sản.

Đồng chí Phùng Chí Kiên mãi mãi là một tấm gương sáng về đạo đức và tài năng để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam học tập và làm theo. Để tỏ lòng biết ơn đồng chí Phùng Chí Kiên, cán bộ, chiến sĩ quân đội hiện nay phải không ngừng tu dưỡng đạo đức, phát triển tài năng để xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
_______________________________
* Tổng biên tập Tạpchí Giáo dục lý luận chính trị quân sự.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #11 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 02:53:26 pm »


PHÙNG CHÍ KIÊN - MỘT CÁN BỘ QUÂN SỰ, CHÍNH TRỊ TÀI BA

GS, TS ĐỖ QUANG HƯNG*


Cho đến nay, tên tuổi Phùng Chí Kiên được người đời biết đến chủ yếu vì những hoạt động, những đóng góp dù ngắn ngủi của ông và đặc biệt sự hy sinh anh dũng, sự cống hiến trọn vẹn của ông cho Khu căn cứ Bắc Sơn, cho sự ra đời và lớn mạnh của Đội Cứu quốc quân, cái "vốn quân sự ban đầu", vô cùng quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) anh hùng, của dân tộc ta hôm nay.

Đêm 22 tháng 9 năm 1940, quân Nhật đánh vào khu vực Lạng Sơn, quân Pháp hèn nhát bỏ chạy. Bắc Sơn, một địa hạt thuộc tỉnh Lạng Sơn, trở nên nổi tiếng vì nơi đây, một địa phương vốn có cơ sở cách mạng từ 1933 của Hoàng Văn Thụ (xã Vũ Lăng), ngay ngày 23 tháng 9 đã phát động khởi nghĩa, mở màn hoạt động vũ trang cho cả nước. Và lập tức Bắc Sơn đã thu hút sự chú ý của Trung ương Đảng. Hội nghị Trung ương tháng 11 năm 1940 ở Đình Bảng (Bắc Ninh) đã có quyết định riêng cho vấn đề Bắc Sơn: Quyết tâm tăng cường cán bộ cho Bắc Sơn để duy trì những cơ sở cách mạng mà nó tạo ra và phát triển lực lượng đội du kích Bắc Sơn làm vốn quân sự đầu tiên cho khởi nghĩa sau này. Trung ương đã tăng cường thêm đồng chí Lương Văn Tri (tức Huy), Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, đang phụ trách lớp quân chính đầu tiên của Đảng ở Đức Thắng (Bắc Giang), cùng phối hợp hoạt động với đồng chí Trần Đăng Ninh đã lên Bắc Sơn từ trước.

Cùng thời gian này, ngày 14 tháng 2 năm 1941, Đội du kích Bắc Sơn chính thức được thành lập ở khu rừng Khuổi Nọi, xã Vũ Lễ, châu Bắc Sơn, gồm 32 chiến sĩ, do Lương Văn Tri và Chu Văn Tấn chỉ huy, đồng chí Hoàng Văn Thụ, thay mặt Trung ương Đảng trao nhiệm vụ cứu nước và lá cờ đỏ sao vàng cho đội.

Đội du kích Bắc Sơn không chỉ có nhiệm vụ chiến đấu, chống địch khủng bố, bảo vệ khu căn cứ cách mạng mà còn phát triển lực lượng vũ trang tới tận Đình cả, Tràng Xá (Võ Nhai), bảo vệ hành lang cách mạng đang hình thành, nối với Cao Bằng.

Tuy thế, cũng phải đợi đến Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5.1941), họp ở Pắc Bó, do chính lãnh tụ Hồ Chí Minh chủ trì, thì Bắc Sơn và LLVT non trẻ ở đây mới thực sự phát triển. Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 đã coi việc chuẩn bị khởi nghĩa từng phần và tổ chức LLVT và bán vũ trang là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu lúc đó.

Đây chính là thời điểm đồng chí Phùng Chí Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, được cử về trực tiếp chỉ đạo khu căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai cùng một số đồng chí khác. Cũng lúc này, Đội du kích Bắc Sơn được chính thức mang tên Cứu quốc quân...

Nhưng đây cũng là lúc Cứu quốc quân chịu biết bao thử thách để tồn tại. Tuy chưa có tư liệu nói rõ những đóng góp về mặt quân sự của Phùng Chí Kiên với Bắc Sơn, nhưng cuốn Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam (Nxb QĐND, in lần 2, 1977) cũng đã nêu ra chi tiết quan trọng: Tháng 7 năm 1941, thực hiện chiến thuật mới, Cứu quốc quân tổ chức rút lui về phía Cao Bằng và Lạng Sơn...

"Ngày 27 tháng 7 năm 1941, cánh quân rút về phía Lạng Sơn, khi đi qua Ngân Sơn (Bắc Kạn) bị địch phục kích, hai đồng chí Phùng Chí Kiên và Lương Văn Tri đều bị thương và bị địch bắt sau đó sát hại..." (tr. 80).

Cuộc đời chiến đấu của Phùng Chí Kiên với sự nghiệp khởi phát của LLVT cách mạng tuy ngắn ngủi, nhưng ông hoàn toàn xứng đáng là một trong những vị "khai quốc công thần" của Quân đội nhân dân ta. Những tư liệu mới mà chúng tôi xin công bố dưới đây, vừa được sưu tầm, khai thác tại kho Lưu trữ Quốc tế Cộng sản (Lưu trữ của Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây), nay là Lưu trữ Lịch sử hiện đại Liên bang Nga, hy vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu biết đầy đủ hơn về nhân vật quan trọng này trong lịch sử quân đội và chiến tranh cách mạng Việt Nam.

Phùng Chí Kiên là người Diễn Châu, Nghệ An, cùng thế hệ với Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Trương Vân Lĩnh, Lưu Quốc Long... những người con của xứ Nghệ sớm tìm đường xuất dương, phần lớn qua Đông - Bắc Thái Lan sang Quảng Châu (Trung Quốc) theo tiếng gọi của Sào Nam - Phan Bội Châu.

Khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Trung Quốc, tháng 11 năm 1924, Phùng Chí Kiên thuộc số những người đầu tiên tìm đến các lớp huấn luyện của Người, từ Tâm tâm xã tham gia Việt Nam cách mạng đồng chí hội. Là một thanh niên hiếu động hoạt bát, có đầu óc quân sự và kỹ thuật, Phùng Chí Kiên cùng với hơn 10 đồng chí khác, trong đó có Lê Hồng Phong, Lê Thiết Hùng, Trương Vân Lĩnh... được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các cố vấn Nga chọn vào học Trường Quân sự Hoàng Phố nổi tiếng, ông cũng đã từng tham gia quân đội cách mạng Trung Hoa, sát cánh cùng công nhân, quân cách mạng trong Quảng Châu công xã...

Tài liệu của sở mật thám Pháp ở Đông Dương, của các nhà sử học trong và ngoài nước cũng cho chúng ta biết đôi điều về hoạt động sau đó của Phùng Chí Kiên.

Đại thể, người ta được biết, từ năm 1934, ông là một trong những yếu nhân của Ban lãnh đạo Hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương (ĐCSĐD), bên cạnh Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Hoàng Đình Giong, Đình Thanh, Võ Nguyên Hiến, Võ Văn Ngân, Phạm Văn Xô..., người đang hoạt động ở Trung Quốc, kẻ ở Nam Kỳ, Xiêm...

Trong lưu trữ Quốc tế Cộng sản (QTCS) cũng có không ít những tư liệu thú vị về Phùng Chí Kiên.

Ông có may mắn được chọn sang Liên Xô, học ở Trường Đại học Phương Đông của QTCS ở Mátxcơva, khoá (1930-1933), với bí danh là Can hoặc Hừng Đông.

Trong một tư liệu mang tên "Bản nhận xét về tư cách đạo đức", ngày 22 tháng 11 năm 1933, do đồng chí Riblina, cán bộ Bộ Phương Đông ký (ký hiệu phông 532-1-384), Phùng Chí Kiên với bí danh là Can, thuộc nhóm 1 với Trần Văn Minh (Nam), Trần Văn Bùi (tức Baro), Nguyễn Văn Kính (Stôn), Lê Văn Kiệt (Rêmy),... Bản nhận xét về Can có ghi: "Có khả năng lớn về công tác, năng động, trình độ chính trị cao, kết quả học tập nói chung tốt...".

Trong một tư liệu khác về những hoạt động ngoại khoá của nhóm sinh viên ấy, bao gồm những công tác theo dõi đọc báo chí ở Việt Nam có liên quan: tờ Dư luận (Opinion), Tin Hải Phòng (Courier d’HaiPhong) Tin điện thuộc địa (Dépêche colonial), Nhân đạo (L’Humanité), Kỷ yếu kinh tế (Bullentin économique), [i/ưTiếng dân[/i], Thanh Nghệ Tĩnh tân văn... đến các truyền đơn kêu gọi (bằng tiếng Việt và Pháp) gửi về trong nước, bên cạnh những tiểu ban như: Tiểu ban dịch thuật, Tiểu ban văn hoá, Phùng Chí Kiên cùng với Nguyễn Thế Thạch và Daty ở Tiểu ban kỹ thuật... là người có trình độ quân sự và kỹ thuật vô tuyến điện giỏi, từ 1933, sau khi tốt nghiệp Trường Phương Đông, về Thượng Hải hoạt động trong Ban lãnh đạo Hải ngoại, Phùng Chí Kiên luôn được bố trí công tác này.

Trong tập tư liệu báo cáo của ĐCSĐD gửi QTCS từ Sài Gòn ngày 5 tháng 4 năm 1938 (bằng tiếng Việt, một báo cáo rất phong phú, có giá trị sử liệu quan trọng, ký hiệu 495-10. a-140), có đoạn liên quan đến Phùng Chí Kiên: "Kan hiện ở Tàu, cốt để duy trì đường giao thông ở ngoại quốc (nguyên bản ĐHQ). Vì Rêmy đã về đây rồi, cơ quan chuyên môn ngoài ấy phải bỏ, vả lại từ đầu Fevreri1 đến nay, đ.c Kan không có tiền, mà chúng tôi thì không có tiền gửi ra giúp, nên phải bơ vơ ở ngoài. Nếu các đồng chí không gửi tiền cho chúng tôi để đưa học sanh sang châu Âu hoặc qua Tàu thì cơ quan ở Tàu thủ tiêu hẳn đi, để cho Kan về trong xứ làm việc...".

"Các đồng chí!

1. Đảng chúng tôi còn trong hoàn cảnh hoàn toàn bí mật, một mặt ban chỉ huy ở ngoài đã thủ tiêu. Hiện nay chỉ để tôi (Kan) ở ngoài phụ trách liên lạc với đảng Xiêm rất khó khăn trở ngại, còn đảng Tàu hiện nay đã được gần công khai, nên các đồng chí giao cho họ liên lạc với đảng Xiêm thì tiện cho cả chúng tôi. Ý kiến các đồng chí thế nào xin chỉ thị cho.
2. Chúng tôi mong rằng các đồng chí cho chúng tôi chính thức liên lạc với đảng Tàu. Chúng tôi ở đây có liên lạc trực tiếp với Nam Ủy của đảng Tàu.
3. Từ nay những tài liệu, chỉ thị tin cho Đảng chúng tôi có thể gửi qua TƯ đảng Tàu đưa về, Nam Ủy chuyển liên lạc với Nam Ủy của đảng Tàu.
4. Tôi xin đ/c trực tiếp giúp kinh tế cho vì có nhiều cơ quan quần chúng chưa tìm được việc làm.
5...
6. Bản chữ Tàu thư ngày 10-7 là báo cáo của đảng Xiêm và kết luận của chúng tôi trong cuộc nói chuyện với Nam Ủy của đảng Tàu và đại diện của Xiêm...
7.   Các đồng chí có ý định cho đồng chí Rêmy về đây hay không? Xin cho biết để còn thu xếp bộ phận ngoài này, và trong Xứ, cho tiện công việc và đỡ kinh tế.
8. Lời chào c.m
9. Thay mặt TƯ của Đảng, CS Đông Dương tại Tàu.

Kan
Dịt2 Hừng Đông
15-11-1937".

Những tư liệu gốc như thế không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ thêm về cuộc đời hoạt động cách mạng của Phùng Chí Kiên mà còn thấy rõ tầm vóc của ông không chỉ là một trong những cán bộ quân sự của Đảng ta mà còn có tầm cỡ thực sự của một nhà hoạt động chính trị và tổ chức của Đảng và cách mạng.

Còn từ năm 1940, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã có quyết định về nước, khi Người chuyển dần địa bàn xuống phía Nam Trung Quốc, dọc tuyến đường sắt Điền Việt, từ Côn Minh tới Liễu Châu, sát biên giới Tổ quốc, thì Người bắt gặp lực lượng cách mạng mà Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, Hoàng Văn Hoan, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... chuẩn bị từ bấy lâu nay. Phùng Chí Kiên đã cùng họ bay theo cánh chim đầu đàn, người đàn anh, người thầy quý mến là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, chuẩn bị vượt biên giới về Pắc Bó, Cao Bằng mùa Xuân 1941, mở ra một bước ngoặt của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
________________________________
* Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo - Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
1. Tháng hai.
2. Tức.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #12 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 10:58:27 pm »


ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊN SỐNG MÃI VỚI NON SÔNG ĐẤT NƯỚC

Trung tướng MAI HỒNG BỈNH*

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 67 năm ngày mất của đồng chí Phùng Chí Kiên, người chiến sĩ cách mạng kiên cường đã có công lao to lớn trong những ngày cách mạng Việt Nam còn trong trứng nước. Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phùng Chí Kiên đã để lại cho chúng ta một tấm gương kiên trung, bất khuất, sáng ngời ý chí và phẩm chất cách mạng của một trong những nhà chính trị, nhà quân sự đầu tiên của Đảng.

Bốn mươi tuổi đời, hơn 15 năm liên tục hoạt động cách mạng, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp hoà bình và giải phóng dân tộc, tên tuổi sự nghiệp của đồng chí Phùng Chí Kiên gắn liền với những kỳ tích của cách mạng Việt Nam trong những ngày đầu Đảng ta được thành lập.

Đồng chí Phùng Chí Kiên tên khai sinh là Nguyễn Vĩ, sinh năm 1901 trong một gia đình nông dân ở làng Mỹ Quan, tổng Vạn Phần (nay là xã Diễn Yên), huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An. Tuy nhà nghèo nhưng đồng chí được bố mẹ cho đi học từ rất sớm. Sinh ra từ mảnh đất địa linh nhân kiệt, lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, nhìn dòng sông Lam, núi Hồng, nghe tiếng còi tầm Nhà máy xe lửa Trường Thi, Bến Thủy, tâm trạng người thanh niên Xứ Nghệ mừng lo lẫn lộn, khao khát sự đổi đời đến với mọi người.

Cuối những năm 20 của thế kỷ XX, trên quê hương Xô-viết Nghệ An đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình chống lại sự đàn áp hà khắc của thực dân Pháp. Các khẩu hiệu "Đánh đổ thực dân Pháp", "Thực hiện dân tộc độc lập", "Người cày có ruộng", "Nhà máy cho thợ thuyền", "quyền công nông", "Chủ nghĩa cộng sản" đã gieo vào lòng Phùng Chí Kiên chí căm thù giặc và lòng nhiệt tình cách mạng.

Là một thanh niên có học, nhạy bén với thời cuộc, sớm giác ngộ cách mạng, đồng chí tham gia phong trào yêu nước từ năm 1925 và gia nhập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên năm 1926.

Năm 1927, đồng chí Phùng Chí Kiên cùng một số cán bộ được giới thiệu vào học tại Trường Quân sự Hoàng Phố của Chính phủ Tôn Trung Sơn. Do sự phản bội của Tưởng Giới Thạch, nhà trường bị đóng cửa, đồng chí Phùng Chí Kiên đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại hành động phản cách mạng của bọn quân phiệt Tưởng Giới Thạch.

Ngày 12 tháng 12 năm 1927, đồng chí Phùng Chí Kiên tham gia cuộc khởi nghĩa ở Quảng Châu, do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa thất bại, quân cách mạng phải rút về xây dựng khu Xô-viết ở hai huyện Hải Phong và Lục Phong. Với cương vị là Đại đội trưởng quân cách mạng Trung Quốc, đồng chí Phùng Chí Kiên đã cùng cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu đựng gian khổ, kiên trì bảo vệ cách mạng.

Đồng chí Phùng Chí Kiên là một trong những đảng viên lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giác ngộ.

Tháng 2 năm 1931, được sự giới thiệu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Phùng Chí Kiên sang học ở Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Khi đến Mãn Châu, đồng chí bị bắt. Một năm sống trong ngục tù, vượt qua sự đầy ải khốc liệt của những trận đòn tra tấn dã man, đồng chí Phùng Chí Kiên vẫn kiên cường chịu đựng, lạc quan tin tưởng vào ngày mai tươi sáng của cách mạng.

Ra tù, đồng chí Phùng Chí Kiên đổi tên thành Can, rồi tiếp tục lên đường sang Liên Xô học. Với lòng nhiệt huyết cách mạng, đồng chí đã ra sức học tập lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin và kinh nghiệm đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước của nhân dân Liên Xô.
Đầu năm 1934, đồng chí về Hương cảng, Trung Quốc tham gia Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương, do đồng chí Lê Hồng Phong đứng đầu. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng họp ở Ma Cao, tháng 3 năm 1935, đồng chí Phùng Chí Kiên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được cử làm Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương.

Tháng 8 năm 1936, đồng chí Phùng Chí Kiên được cử về Sài Gòn cùng đồng chí Hà Huy Tập trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản và Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 16 tháng 7 năm 1936, nhằm đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình. Nhưng một năm sau, do yêu cầu mới của cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong về Sài Gòn hoạt động, đồng chí Phùng Chí Kiên được Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cử sang Trung Quốc tiếp tục tham gia Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng. Với tấm thẻ căn cước mang tên Phùng Nguôn Vĩnh, đồng chí rời Sài Gòn đi Hương Cảng.

Đầu năm 1940, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Côn Minh - Trung Quốc. Đồng chí Phùng Chí Kiên đã đến báo cáo với Người về tình hình hoạt động của Đảng ta ở ngoài nước. Thời gian này, Phùng Chí Kiên được làm việc gần Người và thường xuyên xin chỉ thị của Người về nội dung hoạt động của Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng. Nhiều lần, đồng chí Phùng Chí Kiên đã đưa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến những nơi như Mông Tự, Nghi Lương, Khai Viễn Chi Thôn... thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Tháng 6 năm 1940, Pháp đầu hàng Đức, Nhật nhảy vào Đông Dương. Thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Phùng Chí Kiên triệu tập hội nghị Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng bàn việc vận động thành lập Hội Việt Nam độc lập đồng minh, đồng thời khẩn trương chuẩn bị cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. Đồng chí cùng với Người chuyển tới Tĩnh Tây, một thị trấn thuộc tỉnh Quảng Tây giáp biên giới Trung Quốc - Việt Nam.

Nhận được tin Nguyễn Ái Quốc về Tĩnh Tây, Trung ương Đảng ở trong nước cử đồng chí Hoàng Văn Thụ sang đón. Sau khi thống nhất kế hoạch với đồng chí Hoàng Văn Thụ, đồng chí Phùng Chí Kiên đã tập hợp hơn bốn mươi thanh niên để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc huấn luyện thành những cán bộ cốt cán, đưa về Cao Bằng xây dựng thí điểm các đoàn thể Việt Minh, lập khu căn cứ cách mạng. Dựa theo tài liệu huấn luyện của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Phùng Chí Kiên đã cùng với các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp biên soạn thành bài giảng, làm tài liệu huấn luyện cho cán bộ khi về nước. Những tài liệu này về sau được in thành sách với tên gọi "Con đường giải phóng”.

Ngày 28 tháng 1 năm 1941, đồng chí Phùng Chí Kiên theo lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vế Pắc Bó, tỉnh Cao Bằng. Ở đây, đồng chí được sống và làm việc bên cạnh Người. Đồng chí đã tích cực tham gia vào việc tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ Việt Minh cho các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn và các tỉnh miền xuôi, góp phần quan trọng vào việc xây dựng lực lượng bảo vệ khu căn cứ cách mạng.

Tháng 5 năm 1941, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương họp ở Pắc Bó, Cao Bằng, đã ra nghị quyết đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong quá trình phát triển của cách mạng nước ta, đồng thời đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp phù hợp với thực tế Việt Nam, tạo cơ sở chính trị cho sự ra đời, phát triển của Mặt trận Việt Minh. Tại hội nghị này, đồng chí Phùng Chí Kiên tiếp tục được cử làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được phân công phụ trách quân sự, trực tiếp chỉ đạo khu căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai và Đội Cứu quốc quân 1.
_______________________________
* Cục trưởng Cục Tuyên huấn.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #13 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 10:59:38 pm »


Cuối tháng 6 năm 1941, thực dân Pháp mở cuộc càn quét lớn vào khu căn cứ cách mạng, nhằm bắt các đồng chí lãnh đạo Đảng, tiêu diệt cơ quan đầu não của Việt Minh và lực lượng vũ trang cách mạng mới hình thành. Chúng huy động tới 4.000 quân, đủ các sắc lính cùng bọn cường hào phản động địa phương, tổ chức thành ba mũi tiến công khu căn cứ. Cánh quân từ Lạng Sơn kéo xuống càn quét các xã Hưng Vũ, Lân Áng, Tân Lập, Vũ Lăng thuộc Bắc Sơn. Cánh quân thứ hai từ Thái Nguyên qua Đình Cả càn vào xã Tràng Xá, Phú Thượng, La Hiên, Lũng Mười, thuộc Võ Nhai. Cánh quân thứ ba từ Bắc Giang lên khép vòng vây ở huyện Hữu Lũng và Yên Thế. Chúng bịt chặt đường ra lối vào. Đi tới đâu, chúng đốt làng bản, giết gia súc, phá vườn cây ăn quả. Chúng thi hành chính sách thâm độc, "tát nước bắt cá", dồn dân tập trung vào các trại Đình Cả, Nà Pheo, Làng Giữa, Đồng Án, v.v. Không khí khủng bố căng thẳng đến nghẹt thở. Hàng trăm gia đình chạy vào rừng sâu, sống trong hang đá vô cùng thiếu thốn. Các cơ sở bí mật của Trung ương và Cứu quốc quân bị uy hiếp nghiêm trọng. Trong cuộc họp khẩn cấp tại Khuổi Nọi (xã Vũ Lễ), Ban chỉ huy Cứu quốc quân quyết định cử một tổ bảo vệ và dẫn các đồng chí Trung ương qua Tràng Xá về xuôi an toàn. Còn toàn đội phối hợp với tự vệ chiến đấu hoạt động phân tán bám dân, duy trì, bảo vệ cơ sở cách mạng. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Thường vụ Trung ương, ở lại căn cứ cùng Đảng bộ Võ Nhai tổ chức lực lượng đối phó với địch. Đồng chí Phùng Chí Kiên chỉ huy Đội Cứu quốc quân chiến đấu anh dũng, phá một số trận càn lớn của địch, góp phần giữ vững tinh thần cách mạng của nhân dân trong vùng, điển hình là trận chống càn ở Giá Huần (Vũ Lễ).

Ngày 19 tháng 8 năm 1941, cánh quân của đồng chí Phùng Chí Kiên và Lương Văn Tri qua Pò Kép (châu Na Rỳ, Bắc Kạn) thì bị địch phục kích, nhưng với tài chỉ huy của đồng chí Phùng Chí Kiên, đơn vị đã thoát khỏi trận địa phục kích của địch. Ngày 21 tháng 8 năm 1941, đơn vị lại bị địch phục kích tại xã Bằng Đức. Bọn châu đoàn phản động ở đây huy động lính dõng khép kín vòng vây. Đồng chí Lương Văn Tri bị thương rồi bị địch bắt. Mặc dù bị thương nặng, đồng chí Phùng Chí Kiên vẫn giữ chặt khẩu súng, bắn chặn quân địch để đồng đội thoát khỏi vòng vây. Khi bắn hết viên đạn cuối cùng, đồng chí sa vào tay giặc. Bọn châu đoàn gán cho đồng chí Phùng Chí Kiên là "tướng cướp" và để cho lũ tay sai mặc sức hành hung. Tuy bị đánh đập dã man nhưng đồng chí vẫn bình tĩnh giải thích: "Chúng tôi là người yêu nước đi đánh Pháp, đuổi Nhật để giải phóng đồng bào. Chúng ta là người Việt Nam, cần phải đoàn kết chống kẻ thù chung".

Lời giải thích của đồng chí làm xiêu lòng một số tên lính dõng. Nhưng bọn giặc gian ác đã chặt đầu đồng chí rồi đem cắm ở đầu cầu Ngân Sơn để hòng uy hiếp tinh thần cán bộ, nhân dân địa phương. Hôm đó là ngày 22 tháng 8 năm 1941.

Đồng chí Phùng Chí Kiên là một nhà chính trị kiên định vững vàng, một học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ quân sự xuất sắc của Đảng. Đồng chí đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đã góp phần quan trọng vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thời kỳ đầu cách mạng. Là người tham gia Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương năm 1941, đồng chí Phùng Chí Kiên đã góp phần khẳng định và phát triển tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta, đã được đề ra trong Chính cương, Sách lược vắn tắt của Đảng đầu năm 1930, trong việc giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc với vấn đề ruộng đất, mối quan hệ giữa quyền lợi của dân tộc với lợi ích của bộ phận và giai cấp trong cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta.

Được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng giao phụ trách quân sự, chỉ huy Đội Cứu quốc quân 1, đồng chí Phùng Chí Kiên đã toàn tâm, toàn ý, dốc sức vào việc tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ Việt Minh, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng quân sự đầu tiên của Đảng.

Từ một người yêu nước chân chính, đến khi trở thành một nhà lãnh đạo tiêu biểu, uyên thâm về quân sự trong thập kỷ 30 của thế kỷ XX, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Phùng Chí Kiên luôn kề vai sát cánh với đồng chí, hoà vào nhân dân, quý trọng đồng bào, khiêm tốn, giản dị, thận trọng, cụ thể và thiết thực, không ngừng nghỉ đấu tranh, thắng không kiêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, một lòng, một dạ phục vụ sự nghiệp độc lập của dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Hơn 15 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, đồng chí Phùng Chí Kiên luôn trung thành với lý tưởng cách mạng, kiên định vững vàng trước phong ba, bão táp, giữ vững nguyên tắc và ý thức kỷ luật của người cộng sản. Kể cả khi bị sa vào tay kẻ thù, đồng chí Phùng Chí Kiên bất chấp mọi cực hình tra tấn, tỏ rõ tinh thần bất khuất và ý chí cách mạng tiến công trước họng súng quân thù. Câu nói bất hủ trước khi hy sinh của đồng chí Phùng Chí Kiên: "Chúng tôi là người yêu nước đi đánh Pháp, đuổi Nhật để giải phóng đồng bào. Chúng ta là người Việt Nam, cần phải đoàn kết chống kẻ thù chung" không những thể hiện ý chí, quyết tâm đánh đuổi đế quốc, giải phóng dân tộc, kêu gọi toàn dân đoàn kết chống kẻ thù chung, mà còn biểu hiện về tầm cao văn hoá, về chính sách binh vận của người cán bộ trong thời kỳ đầu của cách mạng, là sự động viên, khích lệ nhân dân ta đoàn kết đấu tranh giải phóng quê hương, đất nước.

Bên cạnh những đóng góp to lớn vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thời kỳ đầu cách mạng, về tổ chức xây dựng lực lượng quân sự đầu tiên, đồng chí Phùng Chí Kiên còn có những đóng góp xuất sắc về phương pháp, nghệ thuật quân sự, về khởi nghĩa giành chính quyền, về chiến tranh nhân dân, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, làm cơ sở để sau này thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, một trong những tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

Đồng chí Phùng Chí Kiên thuộc thế hệ lãnh đạo đầu tiên, đi tiên phong trên con đường giải phóng dân tộc theo tiếng gọi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Là Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng khoá 1, đồng chí đã có những đóng góp xuất sắc vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thời kỳ đầu cách mạng. Những phẩm chất tiêu biểu đó, do tích luỹ qua quá trình hoạt động thực tiễn ở những nơi đầu sóng ngọn gió của cách mạng, và đặc biệt do phong cách gần gũi, bình dị, khả năng tập hợp và khai thác có hiệu quả những tri thức tiên tiến của một thế hệ lãnh đạo tiền bối giỏi về chính trị, quân sự, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Vừa là người chỉ huy sâu sát, cụ thể, vừa là người trực tiếp cầm súng chiến đấu, đặc biệt là lòng dũng cảm, bầu nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước và số phận của nhân dân trước cảnh áp bức, lầm than, đồng chí Phùng Chí Kiên đã cùng tập thể Trung ương Đảng đưa ra được những quyết sách đúng đắn, những giải pháp hiệu quả cho sự phát triển của cách mạng đầu những năm 40 của thế kỷ XX, biến đường lối, chủ trương thành hiện thực.

Cuộc đời hoạt động cách mạng, sống và làm việc của đồng chí Phùng Chí Kiên là hình ảnh tiêu biểu với đầy đủ hình tượng cao đẹp, tầm vóc và ý nghĩa sâu xa của người cộng sản kiên trung, bất khuất, ông là một trong những cán bộ lãnh đạo lỗi lạc của Cách mạng Việt Nam, của Đảng ta, của Quân đội ta, là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Tên tuổi của ông gắn liền với một giai đoạn lịch sử oai hùng và đầy thử thách của dân tộc qua những hoạt động phong phú và nổi bật mang dấu ấn đặc sắc, dấu ấn Phùng Chí Kiên. Dấu ấn về tư tưởng và quyết tâm đánh đuổi đế quốc, đem lại tự do, cơm no áo ấm cho mọi người. Dấu ấn về bầu nhiệt huyết vì cách mạng, vì nhân dân của ông sống mãi và chẳng hề vơi cạn theo thời gian. Nhờ đó đã đưa ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam trong thời kỳ cách mạng nước ta còn trong trứng nước.

Ôn lại cuộc đời và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Phùng Chí Kiên ta càng thấm thía sâu sắc hơn đạo đức cách mạng mà đồng chí Phùng Chí Kiên đã suốt đời rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhận xét về đồng chí Phùng Chí Kiên: "Một cán bộ lãnh đạo có đức độ và tài năng của Đảng ta và Quân đội ta, biết đoàn kết trên dưới, thu phục nhân tâm bằng sự thông tuệ, đúng mực, lịch lãm, cởi mở, dân chủ". Còn nhân dân gọi ông là "Nhà lãnh đạo quân sự đầu tiên của Đảng".

Ghi nhận và tôn vinh công lao to lớn của đồng chí, tháng 11 năm 2003, Đảng, Chính phủ ra quyết định công nhận đồng chí Phùng Chí Kiên nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng (khóa 1), cán bộ lãnh đạo quân đội mang quân hàm cấp tướng, liệt sĩ hy sinh anh dũng trong chiến đấu. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Phùng Chí Kiên sống mãi với non sông đất nước. Để ghi nhớ công lao của đồng chí Phùng Chi Kiên, Đảng ta và Nhà nước ta đã đặt con đường ở phường Nghĩa Đô, quận cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội, mang tên Phùng Chí Kiên.

Đồng chí Phùng chí Kiên đã để lại cho chúng ta bài học về lòng dũng cảm của người cộng sản: Ở thời điểm khó khăn nhất, trước những bước ngoặt của lịch sử thử thách vai trò của Đảng lãnh đạo, đưa đất nước tiến lên.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #14 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 11:06:17 pm »


PHÙNG CHÍ KIÊN TRONG LÒNG QUÂN VÀ DÂN QUÂN KHU 4

Trung tướng, TS ĐOÀN SINH HƯỞNG*

Đồng chí Phùng Chí Kiên tên thật là Nguyễn Vĩ, ông tham gia cách mạng từ lúc còn rất trẻ và sớm trở thành một cán bộ lãnh đạo ở cơ quan cao nhất của Đảng; một trong những cán bộ lãnh đạo quân sự đầu tiên của Đảng ta. Năm 1941, ông là Tổng chỉ huy khu căn cứ Bắc Sơn, Chỉ huy trưởng Đội Cứu quốc quân 1.

Xã Diễn Yên quê hương ông cũng như nhiều địa phương khác ở Nghệ An trước cách mạng tháng Tám năm 1945, phần lớn ruộng đất đều nằm trong tay một số ít địa chủ, phú nông, phú hào và trung nông lớp trên. Phần lớn bà con nông dân đều là tá điền, cày thuê, cày rẽ phải nộp tô, nộp tức và phải đi lễ tết hàng năm cho chủ đất, nên đời sống vô cùng khó khăn chật vật. Tầng lớp địa chủ, phú nông giàu lại càng giàu thêm, bà con bần cố nông, trung nông lớp dưới đã đói nghèo lại còn bị tô tức, phu đài tạp dịch và thuế má đè nặng. Một số không chịu nổi đã phải bỏ làng, bỏ xóm đi làm thuê ở miền Nam và đồn điền ở Nghĩa Đàn. Tuyệt đại bộ phận nhân dân về kinh tế thì đói nghèo, về tinh thần chính trị lại bị các hội đồng hương lý, hào mục trong làng áp chế, đè nén.

Trước cuộc sống khốn khổ người dân Diễn Châu nói chung, Diễn Yên nói riêng không còn con đường nào khác ngoài con đường nổi dậy chống lại ách thống trị của thực dân phong kiến. Vào năm 1926, các tổ chức cách mạng đầu tiên như Thanh niên cách mạng đồng chí hội, Tân Việt cách mạng đảng ra đời và hoạt động mạnh ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương (Nghệ An). Do ảnh hưởng của trào lưu cách mạng mới, thanh niên Diễn Yên bất chấp mọi khó khăn, gian khổ, hăng hái tìm đường xuất dương cứu nước. Phùng Chí Kiên đã cùng các ông Lê Đệ, Lê Hòe, Lê Mận, Lê Nhu, Nguyễn Phong Hanh (Nguyễn Quế)... đã lên đường sang Xiêm, mở đầu cho cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Sau khi đến Quảng Châu, Trung Quốc, Phùng Chí Kiên được Nguyễn Ái Quốc gửi đi học ở Trường Quân sự Hoàng Phố nhằm chuẩn bị cán bộ quân sự sau này cho cách mạng.

Tháng 4 năm 1927, Tưởng Giới Thạch làm binh biến phản cách mạng, nhà trường đóng cửa. Phùng Chí Kiên gia nhập cách mạng và tham gia cuộc khởi nghĩa Quảng Châu với cương vị là đại đội trưởng. Tháng 2 năm 1931, theo chỉ thị của Nguyễn Ái Quốc, Phùng Chí Kiên rời khu Xô-viết sang học Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, trên đường đi ông bị bắt giam gần một năm, ra tù ông đã tìm đường sang Liên Xô. Trong thời gian gần 4 năm ở lại Liên Xô, Phùng Chí Kiên đã ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin nghiên cứu kinh nghiệm đấu tranh cách mạng và bảo vệ Xô-viết của nhân dân Liên Xô. Đầu năm 1934, Phùng Chí Kiên tham gia Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 3 năm 1935, ông tham gia soạn thảo đề cương Đại hội lần thứ nhất tại Ma Cao, được đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng phụ trách Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, ông cùng với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Tháng 5 năm 1941, ông tham dự Hội nghị Trung ương lần thứ 8 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được cử trực tiếp làm Tổng chỉ huy khu căn cứ Bắc Sơn và Chỉ huy trưởng Đội Cứu quốc quân 1.

Cuối tháng 6 năm 1941, thực dân Pháp mở cuộc càn lớn vào khu căn cứ cách mạng của ta nhằm bắt sống các đồng chí lãnh đạo của Đảng, tiêu diệt cơ quan đầu não của Việt Minh và lực lượng vũ trang cách mạng mới hình thành. Địch huy động tới 4.000 quân cùng bọn cường hào phản động địa phương tổ chức thành ba mũi tấn công khu căn cứ. Cánh quân từ Lạng Sơn kéo xuống càn quét các xã Hưng Vũ, Lân Áng, Tân Lập, Vũ Lăng thuộc Bắc Sơn. Cánh quân thứ hai từ Thái Nguyên qua Đình Cả càn vào xã Tràng Xá, Phú Thượng, La Hiên, Lũng Mười thuộc Võ Nhai. Cánh quân thứ ba từ Bắc Giang lên khép vòng vây ở huyện Hữu Lũng và Yên Thế. Chúng bịt chặt đường ra lối vào, đi tới đâu chúng đốt sạch làng bản, giết sạch gia súc, phá vườn cây ăn quả. Chúng triệt hạ các bản lẻ như: Khuôn Khét gồm 16 gia đình người Dao. Chúng thi hành chính sách "tát nước, bắt cá" thâm độc, dồn dân tập trung vào các trại Đình Cả, Nà Pheo, Làng Giữa, Đồng Án, không khí khủng bố căng thẳng đến nghẹt thở. Hàng trăm gia đình phải chạy vào rừng sâu, sống trong hang đá vô cùng thiếu thốn. Các cơ sở bí mật của Trung ương và Cứu quốc quân bị uy hiếp nghiêm trọng. Trong cuộc họp khẩn cấp tại Khuổi Nọi xã Vũ Lễ, Ban chỉ huy Cứu quốc quân quyết định cử một tổ bảo vệ và dẫn đường cho các đồng chí Trung ương qua Tràng Xá về xuôi an toàn. Lực lượng còn lại của toàn đội phối hợp với tự vệ chiến đấu hoạt động phân tán, bám dân, duy trì bảo vệ cơ sở cách mạng. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Thường vụ Trung ương ở lại căn cứ cùng Đảng bộ Võ Nhai tổ chức lực lượng đối phó với địch, đồng chí Phùng Chí Kiên chỉ huy Đội Cứu quốc quân chiến đấu anh dũng, phá một số trận càn lớn của địch, góp phần giữ vững tinh thần cách mạng của nhân dân trong vùng, điển hình là trận chống càn ở Giá Huần (Vũ Lễ). Lực lượng Cứu quốc quân tuy cố gắng rất nhiều nhưng phải di chuyển luôn, điều kiện tiếp tế vô cùng khó khăn, sức lực giảm dần. Ban lãnh đạo căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai quyết định để lại một tiểu đội chặn địch, còn hai tiểu đội phá vòng vây của địch rút lên Cao Bằng để bảo toàn lực lượng.

Ngày 19 tháng 8 năm 1941, cánh quân của đồng chí Phùng Chí Kiên và Lương Văn Tri qua Pò Kép (châu Na Rỳ, Bắc Kạn) thì bị địch phục kích song đơn vị vẫn đảm bảo an toàn. Đến ngày 21 tháng 8, đơn vị lại bị địch phục kích tại xã Bằng Đức, Ngân Sơn, Bắc Kạn. Bọn châu đoàn phản động ở đây huy động lính dõng khép kín vòng vây. Đồng chí Lương Văn Tri bị thương rồi bị địch bắt. Đồng chí Phùng Chí Kiên mặc dù bị thương rất nặng nhưng vẫn bắn chặn quân địch để đồng đội thoát khỏi vòng vây và đồng chí đã anh dũng hy sinh. Bọn châu đoàn gian ác đã chặt đầu đồng chí rồi đem cắm ở đầu cầu Ngân Sơn để uy hiếp tinh thần cán bộ, nhân dân địa phương.

Đồng chí Phùng Chí Kiên hy sinh là một tổn thất rãt to lớn của Đảng trong những năm đầu chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong cả nước. Đồng chí Phùng Chí Kiên là một trong những người cộng sản đầu tiên của huyện Diễn Châu, là người con của quê hương suốt một đời hy sinh cho cách mạng. Tưởng niệm 67 năm ngày mất của đồng chí Phùng Chí Kiên, quân và dân Quân khu 4 dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trực tiếp là Đảng ủy quân sự Trung ương và Bộ Quốc Phòng đã có nhiều hoạt động nhằm học tập và phát huy tấm gương Phùng Chí Kiên, một người cộng sản kiên cường luôn trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân. Trước hết Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan ban ngành có liên quan làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức Hội thảo khoa học nhằm tôn vinh sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên. Trong các ngày 20 tháng 3 năm 2008 và ngày 7 tháng 5 năm 2008, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã có các buổi làm việc với đoàn cán bộ Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. Quân khu và Viện Lịch sử quân sự đã thống nhất cao về lý do, mục đích, thời gian, nội dung và công tác bảo đảm cho cuộc hội thảo này. Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng mà Bộ giao cho Quân khu. Hội thảo khoa học sẽ là dịp rất tốt để tất cả quân và dân Quân khu 4 hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một cán bộ quân sự xuất sắc được đào tạo và trưởng thành tại Liên Xô và Trung Quốc.

Tưởng niệm 67 năm ngày hy sinh của đồng chí Phùng Chí Kiên, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay của lực lượng vũ trang Quân khu 4 hết sức trân trọng và tự hào, gìn giữ và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của đồng chí Phùng Chí Kiên. Trong 63 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng; lại được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sáu tỉnh tin yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng sát cánh cùng chiến đấu, Đảng bộ và lưc lượng vũ trang Quân khu 4 đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Mỗi bước đi lên của lực lượng vũ trang quân khu đều gắn liền với phong trào cách mạng của nhân dân, gắn liền với từng mốc son lịch sử của dân tộc và từng địa chỉ đỏ của quê hương Thanh - Nghệ - Tĩnh, Bình - Trị - Thiên anh hùng bất khuất, gắn liền với những công lao đóng góp và sự hy sinh cao cả của nhiều tập thể và cá nhân anh hùng trong đó có đồng chí Phùng Chí Kiên. Bất luận trong hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu đều nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang và phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội cụ Hồ" trên quê hương Bác, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, quyết chiến, quyết thắng mọi kẻ thù, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn luôn vì cả nước, với cả nước, đoàn kết thủy chung với bạn Lào, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa, tất cả vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước tình hình và nhiệm vụ mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, luôn đề cao cảnh giác, nỗ lực phấn đấu, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, triển khai toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng và hoàn thành tốt các mặt công tác đó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên địa bàn được phân công. Nhìn chung chất lượng tổng hợp, nền nếp chính quy, sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu, trước hết là chất lượng chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên một bước. Cán bộ, chiến sĩ yên tâm phấn khởi, xác định tốt nhiệm vụ; đời sống vật chất tinh thần của bộ đội được đảm bảo, có phần được cải thiện; trang bị ngày càng đồng bộ, có bước phát triển mới phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị; chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước có chuyển biến tiến bộ. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu luôn luôn đoàn kết nhất trí tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân được đẩy mạnh. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn xác định giáo dục quốc phòng là một trong những nội dung quan trọng nhằm củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng của từng địa phương, cơ sở trên địa bàn Quân khu. Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 62-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới", Quân khu và các địa phương đã triển khai bồi dưỡng cho hơn 30.000 cán bộ chủ chốt các cấp theo phân cấp; giáo dục quốc phòng cho trên 2.000.000 lượt học sinh, sinh viên theo chương trình, nội dung quy định.

Để củng cố và tăng cường sự lãnh đạo cho địa phương, cơ sở, trong những năm qua Đảng ủy Quân khu và lãnh đạo chính quyền 6 tỉnh thường xuyên coi trọng tập trung xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, trước hết là công tác xây dựng Đảng, đổi mới nội dung, phong cách lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, trọng tâm là năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chăm lo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ đảng viên. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở. Góp phần cùng các địa phương xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả bão lụt, chống cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn đưa lại hiệu quả thiết thực. Đối với các địa bàn trọng điểm vùng sâu, vùng xa, biên giới, Quân khu đã tổ chức 30 đội công tác với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến từng làng, bản, thực hiện bốn cùng "cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với nhân dân, cùng học tiếng dân tộc và phong tục, tập quán" để tuyên truyền, vận động nhân dân và chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở vững mạnh. Đi đôi với xây dựng cơ sở trên địa bàn, Quân khu tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với các địa phương nước bạn Lào có chung đường biên giới, trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, cùng hợp tác và phát triển.

Những kết quả trên đây là sự kết tinh của quá trình đổi mới tư duy về quân sự, quốc phòng, đã khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng ta; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của Quân khu; phản ánh sự nỗ lực cao của lực lượng vũ trang Quân khu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình, thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay của lực lượng vũ trang Quân khu sẽ đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện. Phấn đấu xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 hết sức tự hào vì trong trong đội ngũ cận bộ quân sự đầu tiên của Đảng có một người cán bộ lãnh đạo và chỉ huy mẫu mực về đạo đức và tài năng như đồng chí Phùng Chí Kiên. Là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đã nêu một tấm gương sáng về lòng trung thành vô hạn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, về lòng yêu Tổ quốc, yêu quê hương, về lập trường giai cấp kiên định, tinh thần cách mạng triệt để. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 nguyện ra sức học tập và tiếp tục sự nghiệp cách mạng của Đảng để luôn xứng đáng với tấm gương hy sinh cao cả của đồng chí Phùng Chí Kiên.
_____________________________
* Tư lệnh Quân khu 4.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #15 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 11:14:09 pm »


LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 4
HỌC TẬP VÀ PHÁT HUY NHỮNG PHẨM CHẤT CÁCH MẠNG TIÊU BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊN

Thiếu tướng MAI QUANG PHẤN*

Đồng chí Phùng Chí Kiên là người cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sống, chiến đấu anh dũng, hy sinh vẻ vang, đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, để lại tấm gương anh hùng, bất khuất, tiêu biểu cho Đảng và Quân đội ta. Nghiên cứu, học tập về cuộc đời và những phẩm chất cách mạng tiêu biểu của đồng chí Phùng Chí Kiên trong giai đoạn hiện nay càng có giá trị ý nghĩa về giáo dục và thực tiễn sâu sắc, nhất là trong khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

1. Những tác động xã hội để Nguyễn Vĩ nuôi chí lớn, sớm đi theo cách mạng.

Phùng Chí Kiên (tức Nguyễn Vĩ) sinh ngày 18 tháng 5 năm 1901 trong một gia đình nghèo, hiếu học ở làng Mỹ Quan Thượng, tổng Vạn Phần (nay là xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Gia đình Nguyễn Vĩ lúc bấy giờ là một cơ sở cách mạng. Tuy nhà nghèo nhưng có tố chất thông minh, ham đọc sách báo tiến bộ, được cha mẹ cho đi học, tốt nghiệp bằng Sơ học yếu lược và được các cán bộ cách mạng dìu dắt, đến năm 1925, Nguyễn Vĩ đi làm thuê cho thương nhân người Hoa ở ga Yên Lý để tìm đường móc nối với cơ sở cách mạng.

Tuổi ấu thơ của Nguyễn Vĩ phải chứng kiến nhiều cảnh đời oan trái, bất công của xã hội phong kiến thực dân. Phần lớn ruộng đất của địa phương nằm trong tay một số ít địa chủ cường hào, trong khi phần lớn nông dân phải cày thuê, cuốc mướn, nộp tô, nộp tức, sưu cao, thuế nặng cho bọn chủ đất. Bọn thực dân đế quốc cùng với cường hào địa phương thi nhau đàn áp, ức hiếp, nhân dân phải chịu cảnh "một cổ hai tròng", nên đời sống vô cùng khó khăn.

Trong bối cảnh đó, nhiều phong trào yêu nước của nhân dân ta nổ ra chống thực dân phong kiến. Nhiều người con ưu tú của đất nước đã ra đi tìm đường giải phóng dân tộc, như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, v.v. Đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa Mác - Lênin được đồng chí Nguyễn Ái Quốc truyền bá về Việt Nam. Các tổ chức cách mạng đầu tiên ra đời như Tân Việt Cách mạng Đảng, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên... Phong trào cách mạng từ đó tiếp tục phát triển mạnh chuẩn bị mọi điều kiện cho Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Hoàn cảnh gia đình và xã hội ấy cùng với lòng yêu nước, hiếu, nghĩa đã thôi thúc Nguyễn Vĩ sớm đi theo cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương.

2. Quá trình hoạt động cách mạng gắn với sự hình thành phẩm chất, nhân cách của ngưài cộng sản kiên trung Phùng Chí Kiên.

Bốn mươi năm tuổi đời, hơn 15 năm hoạt động cách mạng, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tham gia hoạt động với các vị tiền bối cách mạng như đồng chí Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong... Phùng Chí Kiên đã vượt mọi gian khó hiểm nguy, hy sinh quên mình vì nghĩa nước. Quá trình hoạt động của Phùng Chí Kiên là quá trình hoàn thiện nhân cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.

Lúc làm thuê ở ga Yên Lý, vốn là người thông minh sắc sảo, nhạy cảm với chính trị, Nguyễn Vĩ đã được ông Nguyễn Tăng Tựu (Nghi Lộc, Nghệ An) và Lê Hữu Lập (Thanh Hoá) trong tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát hiện và kết nạp vào tổ chức, được giới thiệu sang Quảng Châu học Trường Quân sự Hoàng Phố của Chính phủ Tôn Trung Sơn, gia nhập vào quân cách mạng và tham gia cuộc khởi nghĩa ở Quảng Châu do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa thất bại, lực lượng cách mạng phải rút về huyện Hải Phong và Lục Phong (Trung Quốc). Với cương vị là Đại đội trưởng quân cách mạng, đồng chí Phùng Chí Kiên đã cùng các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu đựng gian khổ, kiên trì bảo vệ lực lượng cách mạng.

Tháng 2 năm 1931, Phùng Chí Kiên gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và được Người tin tưởng giới thiệu sang học ở Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, nhưng trên đường đi, đồng chí bị bắt giam một năm. Ra tù, đồng chí tiếp tục sang Liên Xô học tập.

Đầu năm 1934, đồng chí trở về Hương cảng (Trung Quốc) tham gia Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong đứng đầu. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất họp ở Ma Cao, đồng chí Phùng Chí Kiên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được cử làm Ủy viên Thường vụ, lúc bấy giờ đồng chí tròn 33 tuổi.

Tháng 8 năm 1936, Phùng Chí Kiên được cử về Sài Gòn cùng đồng chí Hà Huy Tập trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản nhằm đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình cho nhân dân Việt Nam. Một năm sau theo yêu cầu của cách mạng, đồng chí lại được cử sang Trung Quốc thay đồng chí Lê Hồng Phong phụ trách Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng.

Đầu năm 1940, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến Côn Minh (Trung Quốc) đồng chí Phùng Chí Kiên đã đến báo cáo với Người về tình hình hoạt động của Đảng ta ở nước ngoài. Quãng thời gian này, đồng chí được làm việc thường xuyên với Người và nhiều lần cùng Người đến chỉ đạo các cơ sở cách mạng ở các địa phương như Mông Trị, Nghi Lương, Khai Viễn, Chỉ Thôn thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Ngày 28 tháng 1 năm 1941, đồng chí Phùng Chí Kiên cùng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và một số đồng chí khác về hoạt động ở Pắc Bó (thuộc tỉnh Cao Bằng). Ngay từ những ngày đầu về nước, Phùng Chí Kiên đã tích cực hoạt động và góp phần quan trọng cùng với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xây dựng và bảo vệ khu căn cứ cách mạng, tổ chức huấn luyện đào tạo cán bộ Việt Minh. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5.1941), đồng chí Phùng Chí Kiên được cử phụ trách công tác quân sự, Tổng chỉ huy khu căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai và Chỉ huy trưởng Đội Cứu quốc quân 1. Phong trào phát triển rộng khắp làm cho thực dân Pháp lo sợ, chúng đã tổ chức nhiều cuộc càn quét lớn, có lúc huy động tới hơn 4.000 binh lính hòng "tát nước bắt cá", tiêu diệt cơ quan đầu não của Việt Minh. Các cơ sở bí mật của Trung ương và Cứu quốc quân bị uy hiếp nghiêm trọng. Đồng chí Phùng Chí Kiên đã chỉ huy Đội Cứu quốc quân bám dân, bám đất chiến đấu, anh dũng đánh diệt nhiều trận càn lớn của địch, góp phần giữ vững và củng cố tinh thần cách mạng nhân dân, điển hình là trận chống càn ở Giá Huấn (Vũ Lễ).

Ngày 21 tháng 8 năm 1941, Phùng Chí Kiên cùng một bộ phận Đội Cứu quốc quân bị địch phục kích. Địch huy động quân bao vây, cuộc chiến đấu không cân sức diễn ra, đồng chí bị thương nặng nhưng vẫn chiến đấu dũng cảm đến viên đạn cuối cùng ngăn chặn địch để đồng đội thoát khỏi vòng vây quân thù. Kẻ thù đã dã man chặt đầu đồng chí cắm ở đầu cầu Ngân Sơn (Bắc Kạn) nhằm uy hiếp tinh thần cách mạng của nhân dân địa phương. Đồng chí anh dũng hy sinh lúc 40 tuổi. Sự hy sinh anh dũng của người cộng sản càng cổ vũ tinh thần của nhân dân địa phương và cán bộ, chiến sĩ Đội Cứu quốc quân.

Ghi nhận công lao to lớn của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, ngày 23 tháng 9 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 89/SL, truy phong quân hàm cấp tướng cho liệt sĩ Phùng Chí Kiên - người đầu tiên được phong quân hàm cấp tướng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
____________________________________
* Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #16 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 11:15:16 pm »


3. Những phẩm chất cách mạng tiêu biểu của người cộng sản Phùng Chí Kiên.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đã từng tham gia hoạt động với đồng chí Phùng Chí Kiên vào những năm 1940, 1941 ở Côn Minh (Trung Quốc), ở Cao Bằng - Bắc Kạn trong giai đoạn gay go, ác liệt của cách mạng. Giữa hai nhà cách mạng trẻ tuổi đã có mối quan hệ hoạt động gắn bó chặt chẽ với nhau, và chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đề nghị với Chính phủ ghi nhận công lao to lớn của Phùng Chí Kiên. Nói về phẩm chất cách mạng của Phùng Chí Kiên, Đại tướng viết: "Đồng chí Phùng Chí Kiên là một tiền bối cách mạng có đức độ, có tài năng về chính trị, về quân sự, một con người rất hoà hợp với đồng chí, đồng bào, luôn gương mẫu về mọi mặt, đoàn kết, nghiêm chỉnh, là đồng chí lãnh đạo có công với Đảng ta, không những về tổ chức, về cả đường lối cách mạng. Mỗi lần nghĩ về anh bản thân tôi lại muốn khóc...".

Đồng chí Phùng Chí Kiên đã có nhiều năm được sống và hoạt động bên lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, được Người tin tưởng, dìu dắt nên đồng chí chịu ảnh hưởng rất lớn về tư tưởng, phẩm chất cách mạng của Người. Những phẩm chất cách mạng tiêu biểu được thể hiện trong quá trình hoạt động của đồng chí Phùng Chí Kiên, đó là:

Thứ nhất, ở bất cứ cương vị, hoàn cảnh nào củng tìm mọi cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ cộng sản. Từ một công nhân làm thuê ở ga tàu Yên Lý cho đến các nhiệm vụ chủ chốt của Đảng như: Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng (khoá I), phụ trách Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng; phụ trách công tác quân sự của Đảng; Tổng chỉ huy khu căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai; Chỉ huy trưởng Đội Cứu quốc quân 1, là học viên xuất sắc Trường Quân sự Hoàng Phố, Trường Đại học Phương Đông... Trong hoàn cảnh khó khăn của cách mạng, lúc hoạt động bí mật, lúc công khai, hoạt động độc lập, nhưng với ý thức của người cộng sản, đồng chí luôn trăn trở việc gì có lợi cho cách mạng thì làm, tìm mọi cách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, sau giai đoạn 1930-1931, phong trào cách mạng Việt Nam bị địch đàn áp, khủng bố rất dã man, nhiều đảng viên chủ chốt bị giặc Pháp bắt tử hình hoặc bị cầm tù, một số cơ sở, tổ chức Đảng trong nước bị phá vỡ. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy ở ngoài do đồng chí Phùng Chí Kiên phụ trách lúc này là củng cố uy tín của cách mạng Việt Nam tại phong trào cộng sản quốc tế, đồng thời bắt mối liên lạc với những người cộng sản trong nước, khôi phục, củng cố và xây dựng Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí Kiên vừa học tiếng nước ngoài (Trung Quốc, Liên Xô) vừa tích cực hoạt động với những người cộng sản quốc tế, tham gia khởi nghĩa ở Quảng Châu do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Đồng chí đã cùng với Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập trực tiếp nghiên cứu, biên soạn dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ nhất tổ chức ở Ma Cao (Trung Quốc). Đồng chí đã có vai trò to lớn, cùng với Trung ương Đảng củng cố tổ chức, đưa phong trào cách mạng phát triển rộng khắp, chuẩn bị lực lượng cho Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám 1945 giành thắng lợi.

Thứ hai, nhạy cảm, sắc sảo về chính trị, quân sự, ngoại giao.

Vốn thông minh, có chí khí cách mạng, sống trong môi trường gia đình, quê hương giàu truyền thống cách mạng, đồng chí Phùng Chí Kiên sớm đi hoạt động cách mạng, có khả năng nắm bắt và nhận định thời cuộc. Với lối tư duy sắc sảo lại được Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập giúp đỡ, dìu dắt, Nguyễn Vĩ sớm trở thành nhà hoạt động cách mạng tài năng. Ngay khi còn là một học viên Trường Đại học Phương Đông trên đất nước Xô-viết, với nhiệt tình cách mạng và khát khao được sớm về giải phóng đất nước, đồng chí Phùng Chí Kiên rất say sưa miệt mài học tập. Tại trường, đồng chí tận dụng thời gian nghiên cứu những tác phẩm về nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, về phương pháp tổ chức quần chúng, tổ chức khởi nghĩa vũ trang; tích cực tham gia các hoạt động xã hội và phong trào cộng sản quốc tế, tiếp xúc với những người cộng sản Liên Xô, tìm hiểu thực tiễn, tổ chức của chính quyền Xô-viết để sau này vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Khi về nước, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc phân công phụ trách huấn luyện chính trị cho lớp đào tạo cán bộ chủ chốt địa phương, đồng chí cùng với Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng vừa giảng dạy, vừa biên soạn tài liệu. Những bài giảng đó đã được tập hợp thành tác phẩm Con đường giải phóng, một tài liệu có giá trị cả về phương pháp luận và thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam.

Cuối năm 1941, nhằm bao vây và tiêu diệt căn cứ địa cách mạng, thực dân Pháp huy động hàng nghìn quân, liên tục mở các trận càn lớn ở Bắc Kạn, Võ Nhai, cơ sở bí mật của ta bị uy hiếp nghiêm trọng. Trước tình thế hiểm nghèo, đồng chí Phùng Chí Kiên đã đề xuất với Trung ương tổ chức một bộ phận trung đội Cứu quốc quân vừa đánh địch, vừa bảo vệ các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng về xuôi an toàn, bộ phận còn lại do đồng chí chỉ huy ở lại tổ chức lực lượng chống càn, tiêu diệt địch, bảo vệ nhân dân và khu căn cứ cách mạng, góp phần làm thất bại thủ đoạn "tát nước bắt cá" của thực dân Pháp.

Thứ ba, hy sinh quên mình vì dân, vì nước, vẫn biết "làm cách mạng như kẻ vượt đường trường trong mưa bão" và "dấn thân vô là phải chịu tù đày", song, Phùng Chí Kiên vẫn không sợ hiểm nguy, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, bởi tuổi ấu thơ của Nguyễn Vĩ đã chứng kiến bao cảnh bất công của bọn thực dân và cường hào ức hiếp dân lành, nhất là giai đoạn cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh đang sôi sục khí thế cách mạng. Lo sợ trước làn sóng cách mạng, chúng đàn áp khốc liệt các cuộc biểu tình, dìm phong trào cách mạng trong biển máu. Chính tại làng Mỹ Quan, nơi Nguyễn Vĩ được sinh ra, trong một đêm chúng đã thiêu hủy 41 nóc nhà, giết hại nhiều người dân nơi đây, trong đó có cả người thân trong gia đình, càng thôi thúc Nguyễn Vĩ quyết tâm ra đi, không sợ gian khổ, hy sinh để cứu dân, cứu nước, trả mối thù nhà. Suốt 16 năm dấn thân vì sự nghiệp cách mạng, luôn đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu, đồng chí đã hoàn thành các trọng trách của Đảng giao, quá trình hoạt động cách mạng luôn bị quân thù truy nã, hai lần bị kẻ thù bắt giam, tra tấn và giết hại, Phùng Chí Kiên chưa một lần được về thăm nhà. Từ cuối năm 1926, trước lúc rời quê hương tham gia hoạt động cách mạng, Nguyễn Vĩ đến chào bố mẹ và được người anh cả (Nguyễn Dốc) thiết đãi một bữa cơm có cà dầm tương của quê nhà và không ai ngờ rằng đó là bữa cơm cuối cùng với gia đình của người cộng sản kiên trung Phùng Chí Kiên.

Thứ tư, đoàn kết, kỷ luật, chân thành, giản dị, được mọi người yêu quý. Trong quá trình hoạt động, đồng chí Phùng Chí Kiên thường được Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao các trọng trách: phụ trách Ban Chỉ huy ở ngoài, hoạt động ở Trung Quốc, Liên Xô, hoạt động có tính độc lập cao ở các tổ chức bí mật, tổ chức huấn luyện, xây dựng lực lượng, căn cứ cách mạng. Đồng chí luôn đề cao tình đoàn kết, kỷ luật, nhanh chóng tiếp cận, bắt mối liên lạc giữa những người cộng sản trong nước với những người cộng sản quốc tế. Ở đâu đồng chí cũng được nhân dân đùm bọc che chở, đồng chí, đồng đội tin yêu, quý mến, giúp đỡ. Khi về Pắc Bó xây dựng căn cứ cách mạng (1941), Phùng Chí Kiên cùng các đồng chí trong Trung ương Đảng được sống và làm việc với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng đồng cam, cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với mọi người vì việc nước, sống chân thành và giản dị. Khi nói về phong cách Phùng Chí Kiên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: "Lần tôi gặp anh Phùng Chí Kiên vào tháng 5 năm 1940 lúc đó tôi được cử đi Côn Minh cùng với anh Phạm Văn Đồng, tôi may mắn được ở chung với anh Phùng Chí Kiên một thời gian, chúng tôi rất thương nhau và rất hiểu nhau, anh ấy là một người chân thành và giản dị".

Thứ năm, có tinh thần lạc quan cách mạng, không khuất phục trước kẻ thù, sống anh dũng, chết vẻ vang. Từ trong đêm trường cách mạng, Phùng Chí Kiên vẫn thấy thắng lợi ở ngày mai "có áp bức, tức có đấu tranh", phong trào cách mạng nhất định giành thắng lợi, nếu biết tổ chức quần chúng đấu tranh theo phương pháp cách mạng, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Tư duy ấy đã được đồng chí gửi gắm, thể hiện trong tác phẩm Con đường giải phóng. Niềm tin ấy đã thôi thúc đồng chí vượt qua mọi gian khổ, không sợ hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ cộng sản. Khi bị địch bắt, tra tấn dã man, vẫn giữ vững khí tiết, lạc quan cách mạng: “chúng tôi là người yêu nước, đi đánh Pháp, đuổi Nhật giải phóng đồng bào, chúng ta là người Việt Nam cần phải đoàn kết chống kẻ thù chung”. Niềm kiêu hãnh ấy đã làm lung lạc kẻ thù.

Đất và người Ngân Sơn đã chứng kiến cái chết oanh liệt của đồng chí Phùng Chí Kiên, dòng sông Ngân Sơn nhuộm thắm máu đào của người chiến sĩ cộng sản. Noi gương đồng chí Phùng Chí Kiên, phong trào cách mạng nơi đây bắt đầu phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng trở thành căn cứ địa cách mạng vững chắc. Chi bộ Đảng đầu tiên của Ngân Sơn – Bắc Kạn đã mang tên Phùng Chí Kiên.

*
*   *

Khu 4 là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều bậc tiền bối cách mạng, trong đó có người cộng sản kiên trung Phùng Chí Kiên. Niềm tự hào ấy là nguồn động lực tinh thần, là sức mạnh nội sinh để góp phần bảo đảm cho quân và dân Quân khu 4 vượt qua mọi biến cố của lịch sử, chiến thắng mọi kẻ thù, cả giặc ngoại xâm và nội xâm ở mọi thời kỳ cách mạng.

Hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, gian khổ ác liệt đến đâu, lực lượng vũ trang Quân khu vẫn kiên cường chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tinh thần sẵn sàng xả thân hy sinh tính mạng vì nước, vì dân đã trở thành trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu. Qua các cuộc kháng chiến, lòng trung thành của cán bộ, chiến sĩ càng được tôi luyện vững vàng, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 6 tỉnh trong Quân khu luôn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang Quân khu luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chính quyền nhân dân. Đó chính là thành quả của sự kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, truyền thống đặc trưng của vùng đất và con người Khu 4, đồng thời là tình cảm, là sự đền đáp cho những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng, trong đó có tấm gương tiêu biểu của đồng chí Phùng Chí Kiên. Năm nay là năm thứ hai lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã và đang cùng quân và dân cả nước thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nghiên cứu và học tập những phẩm chất cách mạng tiêu biểu của người cộng sản Phùng Chí Kiên, càng củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới mà Đảng Nhà nước và Quân đội giao phó.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #17 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2021, 08:52:42 am »


PHÙNG CHÍ KIÊN VỚI LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 4

Thiếu tướng HOÀNG TRỌNG TÌNH*

Các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế thuộc Quân khu 4, vùng đất miền Trung giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, nơi đã sản sinh ra nhiều vị anh hùng dân tộc, nhiều chiến sĩ cách mạng kiên cường, trong số đó có đồng chí Phùng Chí Kiên.

Phùng Chí Kiên, tên khai sinh là Nguyễn Vĩ (với nhiều bí danh khác), sinh năm 1901, tại làng Mỹ Quan Thượng, nay là xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Năm 1915, lúc tròn 14 tuổi học xong trình độ sơ học Pháp - Việt, Nguyễn Vĩ rời nhà vào Vinh làm "cu ly" trong nhà máy xe lửa Trường Thi, ý ngầm mục đích kết bạn tâm giao để tìm đường giúp dân cứu nước. Năm 1925, được tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng giác ngộ, Nguyễn Vĩ tự nguyện tham gia tổ chức này. Từ cảng Bẽn Thủy, chàng trai làng Mỹ Quan Thượng xuống chiếc thuyền gỗ của mấy người "Khách trú" buôn bát đĩa ngoài Móng Cái vào, vờ làm chân sào vượt biển ra tạm lánh ở mấy hòn đảo nhỏ phía ngoài vịnh Bái Tử Long, từ đó tiếp sang thuyền chài của ngư dân Lôi Châu rồi tìm đường đến Quảng Châu. Năm 1926, với bí danh Mạnh Văn Liễu bắt liên lạc với các bạn đồng hương ở Hương Cảng và Quảng Châu, trong đó có Lê Huy Doãn (tức Lê Hồng Phong) quê làng Thông Lạng, huyện Hưng Nguyên và Phạm Thành Tích (tức Phạm Hồng Thái) con trai cụ Huấn đạo Phạm Thành Mỹ, tất cả những chàng trai nặng bầu nhiệt huyết đều là những thành viên đầu tiên của tổ chức Tâm Tâm Xã do cụ Hồ Tùng Mậu đứng đầu. Được tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội giới thiệu, tháng 10 năm 1926, Mạnh Văn Liễu vào dự lớp huấn luyện chính trị đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc mở tại thành phố Quảng Châu cho các thành viên ưu tú của Việt Nam thanh niên cách mạng. Các lớp học này được chính phủ Trung Hoa, đứng đầu là Tôn Trung Sơn, coi như một phân hiệu của Trường Quân sự Hoàng Phố. Mãn khoá lớp chính trị, Nguyễn Vĩ, mang tên mới - Phùng Chí Kiên, được giới thiệu vào học ở Trường Quân sự Hoàng Phố, do Liên Xô giúp đỡ cho lực lượng cách mạng của Tôn Trung Sơn, với sự tham gia giảng dạy của nhiều chuyên gia Xô-viết. Được tiếp cận với khoa học quân sự mới, Phùng Chí Kiên tỏ rõ năng lực về chỉ huy quân sự cùng sự nhạy bén tinh tế, ứng phó linh hoạt trong xử trí các tình huống học tập.

Tháng 5 năm 1927, Tưởng Giới Thạch làm đảo chính quân sự lật đổ Tôn Trung Sơn, Phùng Chí Kiên ở Quảng Châu sát cánh cùng công nhân, nông dân, binh sĩ cách mạng đấu tranh chống lại những hành động phản cách mạng. Công xã Quảng Châu nổ ra vào ngày 12 tháng 12 năm 1927, thực sự là trường học đấu tranh thực tiễn lớn cho các chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Sau khi Khởi nghĩa Quảng Châu bị thất bại, Phùng Chí Kiên cùng lực lượng cách mạng rút về lập chiến khu Hải Phong, Lục Phong và tham gia thành lập khu Xô-viết Hải - Lục Phong (tỉnh Quang Đông), dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Bành Bái, một trong vị lãnh đạo xuất sắc của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Trên cương vị liên trưởng1 Hồng quân công nông Trung Hoa, Phùng Chí Kiên đã nổi lên trên vị trí của người chỉ huy quân sự tài ba thường xuyên nêu gương về sự chịu đựng gian khổ, kiên trì bảo vệ chân lý và thành quả cách mạng, nhiều lần được ban lãnh đạo khu Xô-viết tuyên dương công trạng.

Được Nguyễn Ái Quốc chọn và giới thiệu, tháng 2 năm 1931 đồng chí Phùng Chí Kiên lên đường sang Mátxcơva vào Trường Đại học Phương Đông. Chuyến đi của đồng chí Kiên thật gian lao vất vả, đặc biệt khi qua Mãn Châu Lý bị kẻ thù bắt, giam gần một năm. Ra tù đổi tên là Kan rồi tiếp tục lên đường qua Liên Xô học Trường Đại học Phương Đông. Khoảng đầu năm 1935 Phùng Chí Kiên quay về Hương Cảng (Hồng Kông) cùng với các đồng chí Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, v.v. tham gia việc triệu tập Đại hội lần thứ nhất của Đảng cộng sản Đông Dương. Tại đại hội này (3.1935) đồng chí Phùng Chí Kiên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, và Ban Thường vụ, được Đảng phân công phụ trách Ban Chỉ huy ở ngoài. Tháng 10 năm 1936, Phùng Chí Kiên bị cảnh sát thực dân Anh bắt giam gần 2 tháng, rồi trục xuất khỏi Hồng Kông. Sau đó Phùng Chí Kiên chuyển hoạt động về địa bàn tỉnh Vân Nam. Cuối tháng 2 năm 1940, đồng chí Phùng Chí Kiên gặp được "ông Trần" bí danh của đồng chí Nguyễn Ái quốc, tại Côn Minh. Tới tháng 4 năm đó, đồng chí Phùng Chí Kiên cùng với đồng chí Nguyễn Ái Quốc đi thăm và kiểm tra các cơ sở cách mạng dọc đường xe lửa Vân Nam - Hồ Kiền. Đến tháng 12 năm 1940 Phùng Chí Kiên cùng các đồng chí Phạm Văn Đồng, Đặng Văn Cáp, Võ Nguyên Giáp đón đồng chí Nguyễn Ái Quốc về Điền Đông tiếp tục đi về Tĩnh Tây, để tìm đường trở lại Việt Nam.

Ngày 28 tháng 1 năm 1941 (mùng 2 tết Tân Tỵ), đồng chí Phùng Chí Kiên cùng với Già Thu (bí danh đồng chí Nguyễn Ái Quốc) và các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh, Cao Hồng Lĩnh vượt biên giới qua cột mốc 108 (theo thứ tự nay là mốc 675) về bản Pắc Bó, xã Trường Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đầu tháng 5 năm 1941 đồng chí Kiên tham gia Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương, một cuộc họp có ý nghĩa lịch sử lớn lao đối với cao trào Cách mạng tháng Tám năm 1945. Hội nghị họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và nhất trí thành lập Mặt trận Việt Minh, thông qua chủ trương chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, hội nghị tiến cử lại Ban Chấp hành Trung ương gồm 9 đồng chí, trong đó đồng chí Phùng Chí Kiên là một trong các Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đảng. Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5.1941), đồng chí Phùng Chí Kiên được cử về củng cố và mở rộng khu căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai, kiêm Chỉ huy trưởng Đội Cứu quốc quân 1.
__________________________________
* Phó chính ủy Quân khu 4.
1. Tương đương Tiểu đoàn trưởng.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #18 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2021, 08:53:46 am »


Khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1941, thực dân Pháp tập trung mọi lực lượng tiến công vào khu căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai, uy hiếp nhiều trong các cơ sở cách mạng và cứu quốc quân, hòng xoá sổ lực lượng vũ trang cách mạng non trẻ và truy sát ban lãnh đạo của Đảng ta. Trước tình hình ngày càng khó khăn, nguy hiểm, để bảo toàn lực lượng, sau khi tham khảo ý kiến đồng chí Lương Văn Tri (Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ) đồng chí Phùng Chí Kiên quyết định tổ chức Cứu quốc quân ở lại cùng nhân dân chống càn bảo vệ cơ sở cách mạng, tìm cách đưa đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt cùng cán bộ lãnh đạo Đảng về xuôi Hà Nội, sau đó rút ra khỏi Bắc Sơn - Võ Nhai. Bộ phận rút về hướng Cao Bằng do đồng chí Phùng Chí Kiên và Lương Văn Tri phụ trách.

Sau mấy ngày len lỏi trong rừng, tránh các đường cái lớn, lội dọc theo nhiều con suối, đến ngày 14 tháng 8 năm 1941, các đồng chí Phùng Chí Kiên, Lương Văn Tri, Mã Thành Kính, Bế Sơn Cương, Bế Thành Lâm, Nguyễn Văn Thành và Hà Khai Lạc đến đất Yên Hùng thuộc Châu Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn), rồi đi qua Nà Ban, Sắc Sái, châu Na Rì (tỉnh Bắc Kạn). Bấy giờ tất cả các ngả đường rừng đều bị quân địch canh gác nghiêm ngặt. Ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1941, bộ phận của đồng chí Phùng Chí Kiên tới Pò Kép thuộc xã Văn Học (Châu Na Rì) thì gặp bọn tuần đinh bị tên Chánh Thượng ngăn chặn, dò xét. Và "trận giáp chiến" đã nổ ra ngoài dự kiến. Sau đó, cánh quân của đồng chí Phùng Chí Kiên phải đi ngoằn nghèo vào rừng rậm, leo qua những đoạn đường ngặt nghèo hiểm trở, để tránh lạc hướng của bọn tay sai giặc Pháp. Chiều ngày 20 tháng 8 năm 1941, vừa tới bản Khâu Loong, vào nhà một người Dao hỏi mua gạo nấu cơm ăn. Chủ nhà nói rằng gạo không còn, nếu muốn ăn thì lấy thóc mà giã. Sau đó chủ nhà ra đi. Khi cơm vừa mới chín, anh em chưa kịp ăn thì bọn lính ập đến vây chặt vòng trong vòng ngoài. Cuộc chiến giáp diễn ra quyết liệt. Mặc dầu bị thương nặng, nhưng đồng chí Phùng Chí Kiên, vẫn tiếp tục chiến đấu và hạ lệnh cho anh em "Tập trung súng bắn một loạt rồi mở đường máu chạy đi". Đồng chí Hà Khai Lạc ôm vai đồng chí Kiên dìu đi, nhưng đồng chí nói: "Phải chạy ngay, thoát một người là có lợi cho cách mạng, dùng dằng ở đây thì chết hết. Về Cao Bằng nhớ báo cáo cấp trên, tôi ở lại bắn bọn chúng để các đồng chí đồng đội thoát...". Chấp hành lệnh của chỉ huy, lực lượng tìm đường thoát vòng vây địch. Đồng chí Phùng Chí Kiên sa vào tay giặc, bị tra tấn dã man, rồi để nằm qua đêm giữa sân đồn Bằng Đức cho đến khi đồng chí trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 21 tháng 8 năm 1941. Kẻ thù hèn hạ chặt đầu đồng chí Kiên bêu trên cầu Ngân Sơn, huyện lỵ Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) để khủng bố tinh thần quần chúng.

Cũng như các bậc tiên liệt cách mạng, sự hy sinh của đồng chí Phùng Chí Kiên là một tổn thất lớn cho Đảng ta, dân tộc ta. Ngợi ca đồng chí Phùng Chí Kiên khó có lời nào cao hơn, nồng nhiệt hơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Đồng chí Phùng Chí Kiên, là một trong bậc tiền bối cách mạng, có đức độ và có tài năng lớn về chính trị và cả về quân sự, một con người rất hoà hợp với đồng chí, đồng bào, rất dễ gần, một con người luôn hoạt bát, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, đoàn kết đồng chí, thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị của Bác và của Trung ương. Đồng chí Phùng Chí Kiên, là một trong những cán bộ lãnh đạo tiền bối, có công với Đảng ta, không những về tổ chức, mà ở cả đường lối cách mạng... Bản thân tôi cứ nhớ mãi đồng chí Phùng Chí Kiên, đặc biệt những ngày sống, làm việc chung với đồng chí Phùng Chí Kiên...". "Với tôi, mỗi khi nghĩ anh Phùng Chí Kiên là tôi cứ muốn khóc...".

Hai năm sau ngày đồng chí Phùng Chí Kiên hy sinh, Sóng Biển (đồng chí Trường Chinh) trong bài điếu "Gương hy sinh, nhớ tiếc anh Phùng", đăng trên báo Cờ giải phóng, cơ quan tuyên truyền cổ động của Đảng Cộng sản Đông Dương (số 2, ra ngày 26.8.1943) viết: "... Thôi! Thế là một đời chiến sĩ tài ba, lỗi lạc đã bỏ mình nơi ngàn cùng dặm cỏ... Cái chết của anh thật là một sự thiệt thòi cho Đảng. Nó còn gieo bao nỗi thương tiếc cho đồng chí.

Anh Phùng đã khuất! Nhưng tinh thần anh vẫn sống mãi với non sông, cây cỏ. Chúng ta càng nhớ anh, càng phải chiến đấu, để chóng hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của Đảng ta, mà anh hoàn toàn ký thác nơi chúng ta...".

*

*        *

Khu 4 là miền đất thiên hiểm của Tổ quốc "địa linh nhân kiệt" luôn sản sinh những anh hùng hào kiệt, đem hết nghị lực và tài năng giúp dân cứu nước.

Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, được sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, noi gương các vị anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng, quân và dân Quân khu 4 đã xây dựng, bảo vệ vùng tự do Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, biến nơi đây thành "căn cứ địa thứ 2" của cả nước, sau Việt Bắc. Nhân dân và lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã đem hết tinh thần cùng cả nước một lòng toàn dân đánh giặc, động viên sức người, sức của chi viện sát cánh cùng quân dân Bình Trị Thiên khói lửa và đồng bào Bắc Bộ chiến đấu chiến thắng. Đặc biệt đồng bào và lực lượng vũ trang Khu 4, đã có những cống hiến lớn trên nhiều lĩnh vực và huy động sức người, sức của cho chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ đại thắng.

Đồng thời với công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, quân và dân Khu 4 cũng nêu cao tinh thần quốc tế cao cả chi viện và sát cánh với quân dân các bộ tộc Lào anh em, chiến đấu xây đắp cho mối tình hữu nghị Việt - Lào ngày thêm tươi thắm.

Những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, địa bàn Quân khu 4 gồm cả tỉnh Quảng Bình và đặc khu Vĩnh Linh, trong khi miền Bắc xã hội chủ nghĩa trở thành căn cứ địa của cả nước, hậu phương lớn của tiền tuyến lớn, thì từ vị trí cực kỳ hiểm yếu của mình, Quân khu 4 đã trở thành hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam. Biết bao nhân tài, vật lực chi viện cho tiền tuyến lớn, kể cả hai nước bạn Lào, Campuchia đều phải vận chuyển qua địa bàn Quân khu 4. Tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử cũng bắt nguồn từ đây.

Quân khu 4 đã trở thành trọng điểm quan trọng bậc nhất của chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân địch cùng các loại vũ khí hiện đại của đế quốc Mỹ, tập trung trút xuống vùng yết hầu, cán xoong dài và hẹp này. Với tinh thần dũng cảm vô song, cùng khả năng sáng tạo tuyệt vời, quân và dân quân Quân khu 4, đã chiến đấu kiên cường lập lên nhiều chiến công xuất sắc. Nhân dân và lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã làm tròn xuất sắc nhiệm vụ hậu phương trực tiếp của miền Nam ruột thịt.

Nói sao cho hết tấm gương cao cả chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta trong 30 năm kháng chiến lâu dài, anh dũng trên địa bàn khói lửa khốc liệt này. Dân tộc ta, Tổ quốc Việt Nam mãi ghi công, biết ơn bao anh hùng liệt sĩ cùng hàng triệu đồng bào cả nước, trong đó có đồng chí Phùng Chí Kiên, đã dũng cảm chiến đấu hy sinh quên mình, để cho chúng ta ngày nay có cuộc sống mới hoà bình hạnh phúc ấm no này.

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các vị anh hùng, liệt sĩ, trong đó có Tướng quân Phùng Chí Kiên, lực lượng vũ trang nhân dân Quân khu 4 luôn phát huy truyền thống anh hùng sáng tạo trong các cuộc kháng chiến trước đây, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #19 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2021, 09:01:42 am »


PHÙNG CHÍ KIÊN - MỘT TÀI NĂNG QUÂN SỰ KIỆT XUẤT

Thiếu tướng LÊ MÃ LƯƠNG*

Tháng 6 năm 1940, phát xít Đức tấn công nước Pháp buộc Chính phủ Pêtanh ở Pháp đầu hàng phát xít Đức. Lợi dụng tình hình đó, phát xít Nhật tiến hành xâm chiếm Việt Nam, Lào, Campuchia. Đêm 22 rạng ngày 23 tháng 9 năm 1940, quân Nhật đánh vào Lạng Sơn. Quân Pháp tuy có chống đỡ nhưng bị tổn thất nặng buộc phải bỏ chạy khỏi Lạng Sơn về Thái Nguyên qua Bắc Sơn. Nắm bắt thời cơ, đêm 27 tháng 9 năm 1940, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương, gần 600 tự vệ và quần chúng cách mạng Bắc Sơn tiến hành khởi nghĩa, đánh chiếm Mỏ Nhài, chiếm châu lỵ Bắc Sơn, thành lập chính quyền cách mạng. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng quyết định cử đồng chí Trần Đăng Ninh, Xứ ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ lên tăng cường cho Đảng bộ Bắc Sơn. Phong trào cách mạng ở Bắc Sơn phát triển mạnh mẽ, Đội du kích Bắc Sơn ra đời, chiến khu cách mạng được thành lập. Sau khi Chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức thì ở Đông Dương toàn quyền Đờ-cu cũng đầu hàng phát xít Nhật và câu kết với chúng bóc lột nhân dân và đàn áp phong trào cách mạng của nước ta. Trước tình hình đó, nhiệm vụ đánh Pháp đuổi Nhật cứu nước, giành độc lập dân tộc đối với Việt Nam trở nên cấp thiết.

Năm 1938, từ Liên Xô, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Trung Quốc hoạt động cách mạng. Tại Côn Minh, Vân Nam - Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức cuộc họp gồm các đồng chí lãnh đạo cách mạng Việt Nam tại hải ngoại và nhận định: "Thời cơ cho cách mạng Việt Nam đã đến. Mọi người không nên ở lại Quế Lâm nữa, phải tìm cách về nước ngay để hoạt động. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng...". Một trong số Ủy viên Trung ương Đảng ở hải ngoại, thường xuyên trao đổi và xin chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là đồng chí Phùng Chí Kiên, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng. Những năm từ 1939-1941, đồng chí thường xuyên đưa đón Người đến các nơi như Mông Tự, Nghi Lương, Khai Viễn, Chí Thôn của tỉnh Vân Nam để nắm tình hình. Năm 1941, đồng chí cùng với Người trở về nước hoạt động. Sự kiện này mở ra bước ngoặt đối với cách mạng Việt Nam.

Phùng Chí Kiên tên thật là Nguyễn Vĩ. Trong quá trình hoạt động, đồng chí có những tên khác là Nguyễn Vợi, Nguyễn Hào, Mạnh Văn Liễu, Phùng, Lý Đông, Phùng Nguôn Bình, Đông Hải, Kan, Hừng Đông, Như Bạch, Phùng Quốc Nghiên... Đồng chí sinh năm 1901, quê ở làng Mỹ Quan Thượng, tổng Vạn Phần, phủ Diễn Châu, Nghệ An (nay là làng Mỹ Quan, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, được Tổng bộ Thanh niên cách mạng đồng chí hội chọn lựa đưa sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện cách mạng đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc tổ chức năm 1926 cùng với các đồng chí Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Thiết Hùng, Trương Văn Lĩnh... Sau lớp học này, đồng chí Phùng Chí Kiên vào học tại Trường Quân sự Hoàng Phố (Quảng Đông) của Chính phủ Tôn Trung Sơn và gia nhập Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Tại đây, đồng chí Phùng Chí Kiên có dịp bộc lộ năng khiếu quân sự bẩm sinh. Tốt nghiệp khóa học với điểm ưu, đồng chí tham gia giảng dạy tại một trường quân sự chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc rồi cùng với một số cán bộ của Việt Nam tham gia khởi nghĩa Quảng Châu (12.12.1927) do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, được cử làm Liên trưởng Hồng quân công nông Trung Quốc. Năm 1930, đồng chí gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 2 năm 1931, được sự giới thiệu của Nguyễn Ái Quốc, đồng chí được sang học trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tại Mát-xcơ-va. Trên đường đi, đến Mãn Châu, đồng chí bị bắt giam gần một năm. Ra tù, Phùng Chí Kiên đổi tên là Kan (Hừng Đông) rồi tiếp tục sang Liên Xô học tập lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và kinh nghiệm đấu tranh bảo vệ xây dựng đất nước của nhân dân Liên Xô (từ năm 1933-1934).

Cuối năm 1934, Phùng Chí Kiên trở về Hương Cảng, hoạt động trong Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí cùng các đồng chí Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập chuẩn bị triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Đông Dương lần thứ nhất tại Ma Cao, Trung Quốc, tháng 3 năm 1935. Trong số 13 Ủy viên Trung ương do đại hội bầu ra, đồng chí có tên cùng với các đồng chí Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Hoàng Đình Giong, Đình Thanh, Võ Nguyên Hiến, Võ Văn Ngân, Phạm Văn Xô... Tại đại hội, đồng chí được bầu vào Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phụ trách Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng.

Năm 1936, đồng chí trở về Sài Gòn cùng đồng chí Hà Huy Tập chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Năm 1937, đồng chí trở lại Hương Cảng với tấm thẻ căn cước mang tên Phùng Nguôn Vĩnh, sau bị cảnh sát Anh bắt và trục xuất. Năm 1938, đồng chí trở về Côn Minh - Trung Quốc, tham gia củng cố ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và xuất bản tờ báo "Đấu tranh".

Cuối năm 1937, đồng chí Phùng Chí Kiên đến Hồng Công, phụ trách liên lạc giữa Đảng và quốc tế. Cuộc chiến tranh Trung - Nhật đã làm cho đường giao thông Hoa Nam bị gián đoạn do vậy đồng chí phải rời Hồng Kông về Quảng Đông cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức đội du kích chống Nhật ở đó.

Năm 1938, Nguyễn Ái Quốc từ Mátxcơva về Trung Quốc. Tháng 2 năm 1939, Người tham gia lớp huấn luyện du kích tại Nam Nhạc, Hồ Nam. Cuối năm 1939, Người mới bắt liên lạc với Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng tại Côn Minh - Vân Nam. Cùng thời gian này đồng chí Phùng Chí Kiên trở về Vân Nam hoạt động. Tại đây, đồng chí Phùng Chí Kiên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, báo cáo với lãnh tụ Hồ Chí Minh về tình hình của Đảng và xin chỉ thị của Người về hoạt động của Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng. Đồng chí còn thường xuyên đưa đón Người đến các nơi như Mông Tự, Nghi Lương, Khai Viễn, Chí Thôn của tỉnh Vân Nam nắm tình hình. Năm 1941, đồng chí cùng Người và một số cán bộ của Đảng từ Trung Quốc về nước. Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam hiện còn lưu giữ khẩu súng ngắn Mauser, lãnh tụ Hồ Chí Minh trao cho đồng chí Đào Mạnh Vi (tức Thế An) dùng tổ chức con đường giao thông, bảo vệ đoàn cán bộ này từ Trung Quốc về nước, năm 1941.

Khi lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí Phùng Chí Kiên, Phạm Văn Đồng, Hoàng Văn Thụ, Đào Mạnh Vi... về đến Nậm Quang, một vùng nằm sát biên giới Việt - Trung, tại đây, đồng chí Phùng Chí Kiên đã tập hợp 40 đồng chí thanh niên yêu nước để lãnh tụ Hồ Chí Minh huấn luyện, đào tạo về cách tổ chức đoàn thể quần chúng, cách tuyên truyền và huấn luyện, phương pháp đấu tranh cách mạng. Số cán bộ này sau trở thành những cán bộ cốt cán đưa về Cao Bằng xây dựng thí điểm ở các đoàn thể Việt Minh, lập khu căn cứ cách mạng. Dựa theo tài liệu huấn luyện của lãnh tụ Hồ Chí Minh, đồng chí Phùng Chí Kiên đã cùng với đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp biên soạn thành bài giảng huấn luyện cho cán bộ trong nước. Những tài liệu này sau được in thành sách: "Con đường giải phóng".

Ngày 28 tháng 1 năm 1941, tức ngày 2 Tết Tân Tỵ, Đoàn cán bộ của Đảng từ Nậm Quang vượt qua cột mốc biên giới 108 về Cốc Pó, Hà Quảng, Cao Bằng. Tại đây, đồng chí Phùng Chí Kiên đã tham gia tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ Việt Minh cho các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn và một số tỉnh miền xuôi chuẩn bị lực lượng cho các tổ chức cách mạng1.

Tại Pắc Bó, Hà Quảng, Cao Bằng từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941, lãnh tụ Hồ Chí Minh với tư cách là đại biểu của Quốc tế Cộng sản, đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh gọi tắt là Việt Minh, đổi tên các tổ chức trong mặt trận thành hội cứu quốc. Về xây dựng lực lượng vũ trang, Hội nghị quyết định xây dựng Đội tự vệ cứu quốc Việt Nam. Hội nghị quyết định giao cho ban Thường vụ Trung ương Đảng gồm các đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt trực tiếp chỉ đạo duy trì và phát triển lực lượng du kích Bắc Sơn, đồng thời cử đồng chí Phùng Chí Kiên, Bế Sơn Cương, Mã Thành Kính, Đặng Văn Cáp, Trần Văn Phấn về giúp Ban chỉ đạo Đội du kích Bắc Sơn và bổ sung lực lượng cho Đội du kích Bắc Sơn.
__________________________________
* Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
1. Năm 1959 ông Thi Văn Lùng ở Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng, trao cho Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam) khấu súng pháo hiệu, số nòng 26.7. Trong hồ sơ hiện vật của Bảo tàng có ghi: Được đồng chí Đào Mạnh Vi (Thế An) vận động, ông Thi Văn Lùng đã mua khẩu súng pháo hiệu này ủng hộ cách mạng. Súng được sử dụng báo hiệu khi có địch để bảo vệ lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí Phạm Văn Đồng, Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Thụ... tại Cao Bằng, năm 1941.

Chiếc đánh lửa bằng sừng trâu của gia đình ông Mạn ở thôn Nà Mạ, xã Xuân Hòa, huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng đã dùng đánh lấy lửa, dẫn đường, phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Thụ, Lê Quảng Ba... trong thời gian các vị hoạt động tại Cao Bằng, năm 1941. Hiện vật này được ông Mạn trao cho Bảo tàng, năm 1959.

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM