Dựng nước - Giữ nước

Thư viện Lịch sử Quân sự Việt Nam => Tài liệu - Hồi ký Việt Nam => Tác giả chủ đề:: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:13:01 AMTiêu đề: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:13:01 AM
Nhà xuất bản: Thông tấn.
Năm xuất bản: 2008.
Số hóa: hatuyenha, dongadoan.

  Được sự cho phép của con gái Tướng quân Nguyễn Sơn, quansuvn.net đưa lên cuốn sách ảnh "Tướng Nguyễn Sơn - General Nguyen Son" được xuất bản bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Trung.

  Trong khi số hóa có một số trang hoàn toàn là ngoại ngữ (không có ảnh), quansuvn xin phép không đưa lên.
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/10001.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/10002.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:14:18 AM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/10003.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/10004.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:15:01 AM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/10005.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/10006.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:15:53 AM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/20001.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/20002-1.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:22:42 AM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/20003-1.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/20004-1.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:23:45 AM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/20005-1.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/20006-1.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 04:59:39 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/30001-1.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/30002-1.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 05:00:19 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/30003-1.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/30004-1.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 05:01:04 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/30005-6copy.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/40001-1.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 05:01:48 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/40002-1.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/40003-4copy.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:23:47 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/40005-1.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/40006-1.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:25:02 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/50001.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/50002.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:25:41 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/50003.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/50004.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:26:20 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/50005.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/50006.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:26:58 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/60001.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/60002.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:27:36 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/60003.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/60004.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:28:29 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/60005.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/60006.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:29:07 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/70001.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/70002.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 05 Tháng Tư, 2009, 08:30:18 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/70003-4.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/70005.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 11:50:28 AM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/70006.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/80001.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 11:51:02 AM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/80002.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/80003.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 11:51:36 AM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/80004.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/80005.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 11:52:17 AM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/80006.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/90001.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 11:52:50 AM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/90002.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/90003.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 11:53:25 AM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/90004.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/90005.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 11:54:00 AM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/90006.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/100001.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 11:54:35 AM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/100002.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/100003.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 11:55:09 AM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/100004.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/100005-6.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 08:24:49 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/110001-2.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/110003.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 08:25:31 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/110004.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/110005.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 08:26:06 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/110006.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/120001.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 08:26:43 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/120002.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/120003.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 08:27:20 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/120004.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/120005.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 08:27:57 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/120006.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/130001.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Tư, 2009, 08:28:40 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/130002.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/130003-4.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/130005-6.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Tư, 2009, 07:14:56 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/140001.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/140002.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Tư, 2009, 07:15:31 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/140003.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/140004.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Tư, 2009, 07:16:04 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/140005.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/140006.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Tư, 2009, 07:16:42 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/150001-2.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/150003.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Tư, 2009, 07:17:19 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/150004.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/150005.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Tư, 2009, 07:18:40 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/150006.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/160001-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Tư, 2009, 07:19:12 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/160003.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/160004.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Tư, 2009, 07:19:43 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/160005.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/160006.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 09 Tháng Tư, 2009, 07:57:43 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/170001.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/170002.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 09 Tháng Tư, 2009, 07:58:17 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/170003-4.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/170005.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 09 Tháng Tư, 2009, 07:58:53 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/170006.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/180001.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 09 Tháng Tư, 2009, 07:59:31 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/180002.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/180003.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 09 Tháng Tư, 2009, 08:00:09 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/180004.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/180005.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 09 Tháng Tư, 2009, 08:00:46 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/180006.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/190001-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 09 Tháng Tư, 2009, 08:01:17 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/190003.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/190004.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 09 Tháng Tư, 2009, 08:01:55 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/190005.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/190006.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 09 Tháng Tư, 2009, 08:02:30 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/210001-2.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/210003.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 09 Tháng Tư, 2009, 08:03:02 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/210004.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/210005-6.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 10 Tháng Tư, 2009, 07:25:06 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/220001.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/220002.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 10 Tháng Tư, 2009, 07:25:41 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/220003.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/220004.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 10 Tháng Tư, 2009, 07:26:21 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/220005.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/220006.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 10 Tháng Tư, 2009, 07:27:55 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/230001-2.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/230003-4.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 10 Tháng Tư, 2009, 07:28:35 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/230005.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/230006.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 10 Tháng Tư, 2009, 07:29:15 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/240001.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/240002.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 10 Tháng Tư, 2009, 07:29:52 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/240003.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/240004.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 10 Tháng Tư, 2009, 07:30:25 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/240005.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/240006.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Tư, 2009, 05:04:13 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/240007.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/240008.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Tư, 2009, 05:04:47 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/250001.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/250002.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Tư, 2009, 05:05:26 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/250003-4.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/250005.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Tư, 2009, 05:06:03 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/250006.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/260001.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Tư, 2009, 05:06:37 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/260002.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/260003.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Tư, 2009, 05:07:13 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/260004.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/260005.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Tư, 2009, 05:07:48 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/260006.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/270001-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Tư, 2009, 05:08:23 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/270003.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/270004.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Tư, 2009, 05:08:54 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/270005.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/270006.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Tư, 2009, 05:09:28 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/280001.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/280002.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Tư, 2009, 05:10:10 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/280003.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/280004.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Tư, 2009, 05:10:40 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/280005.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/280006.jpg)


Tiêu đề: Re: Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Tư, 2009, 05:11:28 PM
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/280007-8.jpg)

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/280009.jpg)

HẾT