Dựng nước - Giữ nước

Thư viện Lịch sử Quân sự Việt Nam => Tài liệu - Hồi ký Việt Nam => Tác giả chủ đề:: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:36:46 AMTiêu đề: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:36:46 AM
Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 - 2007

NXB Chính trị Quốc gia, 2011. - 224tr. : ảnh ; 29cm


Cuốn sách tập hợp hơn 300 ảnh, được chú thích bằng ba thứ tiếng: Việt, Lào, Anh. Thông qua các hình ảnh, cuốn sách phản ánh mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào qua các thời kỳ lịch sử(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55959594_2312303049054267_2967169192844853248_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQm4OQXrGK5xnQECSTNyJju1e_tfI_G9CXs8wuwccSQys-eUvrkPt3Nl5VbOjgIXtvU&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=fda154f60ad26c6d8a8cf05f4aecb2b2&oe=5DF51BF5)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/54798322_2312303072387598_3924538968154046464_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkP99V8zDhOJEqW-lJQl_dhkt1qNzfh9_XCVQqAXbI5__YO_LqUc9jIcgv_Btrl6jY&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a0db26e3efabc78090f0af2c60358c0f&oe=5E37AB01)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55471849_2312303139054258_4435338397875175424_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlF9La0omsKPZ7aIfy2ZGNVVTwZD5BHH2iU5mImZVfByJ_bbjcoHuhsolYhHy5QOI8&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=8503ea9e6c20964f3f8d9bdcdb110807&oe=5E297F1B)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55633923_2312303082387597_280930044145041408_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQk80lWh5iby10gnMplM8JLMS0Kw57mDRnIa_mvCGQiR5SW__gTfrGbk3QKmegXMRVM&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=cf5ed9721b80f12478829c00634f4342&oe=5DF3E1CE)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56119741_2312303165720922_6890971449553584128_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkhgo4y5O6BsTYOxMTxSIFVsVhQmuXf2_Ez51sZV0e8M8iju65Drl0uFsOTFIDNJWg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=50f690124c2ae5a3529036fa7cb5e248&oe=5DEF2F89)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55485946_2312303192387586_4520866826124525568_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkLe8RMZGfkuXLbyKT6StynzRd_JFQz3_UiCGNsNyxgJFfCqCM1l-Uz9wAlgBRU7SQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=d5e016fc0e4d02547f8252d54cc1fa4b&oe=5E339CB0)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55564202_2312303385720900_2872417206363226112_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkMU1Z3LaKiLw-FrqxuXKZPCaiHFZNvtxScd51S0fqh1PRn8mp52uQ9RiV3ZF3txcM&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=11761866636e53341f82dd5e51e96e40&oe=5DF2FACD)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55713659_2312303639054208_5073486391061512192_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQl2tRkk4UQ4qZN1cAKkHlBw00BqhFhMkW090_0zeGWL58_w6zWPJisocgZeRjYHDWc&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=1a0e9fca0d5d72a159774ccff63ee624&oe=5E23A1D3)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55514040_2312303679054204_4016272597648932864_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQm6LpFWN_CTk-vulvSGoPn7dgKjwwd0oTprX587W8hzTlIu0BZioRP7IlJOUAHOhIQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=65e9f3bbb9e6db817f80f17a6eb032dd&oe=5DF87667)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55576898_2312303392387566_8431191668731936768_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQm5NdL12xmtS_7FPyMg8K0CzLeHVopV9T3rIDWudAZgk4OIb82RlV7dCs7a_hSaohI&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e6c8545f4921a39836a9a52a1c08221a&oe=5E3CAD1B)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55589249_2312303525720886_8739159098940981248_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQldcQENPXdQvSUj8U9pZ8XiYhVIXlrdmibXNUzNRGDWCcpuVLarXgonX2DEtLTY_Xk&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=a2ef7bda01e9b9c35ff700da1aed9af7&oe=5E22FDD9)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55500730_2312303222387583_560373978066059264_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnzV_BLUbeNgYoRzFswKogK5jWByZ_Aq-DR2jTMr9gaPXKIm6aFedX8snZ6IilXwCw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=83f5012240a512b8de8100210195347a&oe=5E230CA5)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55908380_2312303622387543_3804021103496527872_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkKDWhi9B9zzSJK9dTKKjqqqG1AwuvGomodzpuvNct89Gr-M6WF_b755diMgMzSbh0&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=ae82a6215665054e265889322b47ff19&oe=5E3B4436)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:39:51 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56352726_2312303735720865_8766616631590780928_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlK-4tv53ooxYIAax-ILV-5t0UcmbMpGDGuTSzeC6qESkr7RsTwDfQY6l1EA7tV7qE&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=7973ce18a5cebe868abe0958765b7966&oe=5E26992D)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55489114_2312303265720912_4472975690211262464_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkLrmkSyNLB6f98P7hx3UwmiNhYhaMLZF4NTBiTEjumIqFIVv7OkPGpOHFIMsaj_vk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=6013263b7449ec7462614dd41c365348&oe=5E26FBF2)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55467868_2312303425720896_7304943169458667520_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmFdm2s58NMd5VOrE67ZO7ia1tcUqY940fw-J0MACbCIpvTxHSt9ZmVAp0OpQgzFow&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=172eb5f9fa6e05f717b4716f6982b762&oe=5E2FC416)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55557123_2312303459054226_4957096544026230784_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkfyS7LSVTeEZjMwxEUziD2MwUHA9MgUgrHvd4FxQX_IrYeKZZEc9FHRT9wMsoFyXg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=737b9f979fe27c64e26f435044ad23e0&oe=5E2EB354)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56213751_2312303512387554_7649708225897431040_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmLWmMa6FPvvSHKJcOfyrI3jsggSkuB99r49r0L-ZuSPUT3hgDvNAwu44aFmPRocaM&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b0d68742e2d27a8578cba5532b3260e6&oe=5E3DDF76)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56414077_2312303709054201_2871789943569514496_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmJfXXjU0KoDbexUa4R9d5NAU86APCgvH_ahibLy7kNYmnP1tbaZv51LsAajcJWb5E&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=7d7822f66cc81cb7c967e5c9551272a8&oe=5E222E81)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55549709_2312303585720880_4545191923161235456_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmhJsesbZfSlydjZev6HfE23BKuJ_4nin4pjoaD-ydweNVTssZ3p0kwBSRUzxNY4TM&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=686a642989d5ebb0702d98a459aa6615&oe=5E2EEE20)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55669524_2312303232387582_3120439503144091648_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkSmmiTSE_qvgJBZVGPzUgqASGpEsz2EKqcEOblvCvsYKMOzQBWNrZVULqs0RRe_Bw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=30dc2807334d3fafa5c3144a14d83e97&oe=5E227E08)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55798202_2312307635720475_5077942093213597696_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkwzTOrym18K1UhTGPlO6SYcYptwAtj1NxUUX8raP9QQiF2aq3ViKSvgXVjzQZ5L6k&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=7c5fc1ee7b46837a1a9ad3fcf35d8b99&oe=5E22ACEC)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56276100_2312307679053804_7568205156962009088_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmX1rzqCPHowo5lz7Y-jeixeeU6rsRn1BVjO2DUsEzCaQoGLfXo3d2aMIXaksBtF6k&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=c9f02ce79d450ebb915440fbd6408dc2&oe=5E3D1BDD)
Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:44:51 AM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/53874936_2312307929053779_5433688152667586560_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQn8JDBeiUK-ODh8MM2sOLvtJfnfqhiplKLHKrt3hanTzHngjunM_8q65_BfzkueEUA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=91d06ddbabe477db7e5d0e29c94b8da5&oe=5E219384)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55869358_2312308392387066_1241481771745280_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkdJJyYU2h6dRrZ5cXEbhVYv1oU_1Ufx28RiTq1hQc3jpSvr4o4EdV49243KVQidgo&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=979b2724236082cbc6cdfcd1594bcaba&oe=5E2DDEFE)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55551929_2312308339053738_6060687325581541376_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnU_FKrxwS5rW4lIeFEFv1i33l3CN14XmljpO0NPldRGvKf6bPt3dZQgQrqvXlK9hE&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=c6def6584913238aadd340887584e04e&oe=5E2C1208)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55604076_2312308419053730_696081071875293184_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkvH3cuhXw4dC-sHaC_i6w9BEGQwhBQf20WjtbKYVYGML17P0SVblDiGH4OEtxLypA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=022c183736045e9af9cf1d56854a64dd&oe=5E2BC6DA)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55875627_2312309439053628_8654478398451613696_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnY0Slv8QIkOZE9csqxlsu3JoFYu2wUXg3TDTvniYHp1QRdvWXlfGznUqRyDhCZZEI&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=6577b6de74a9bb74be41fa2ce8688142&oe=5DF2D1F8)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55643160_2312309239053648_4863901783837114368_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmR-2X8fqZnNUJ8Rn4c9m2Iu2M686N2TXlvpgVgmK7D2SbFh9bP8zYpHYfW_ohWdc0&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=4f693a22527a62af67ab9e2fe9d32c2d&oe=5E2BBBD0)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/54430324_2312309805720258_5854725510386417664_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQl0_R11twk6RJGlcmncrArfdlo1jht-W02DAC8dsj1OVjbCJlqTV704wwattBsbqrA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=45c8575c08ef0be1e6ca6565020373d2&oe=5E336CA9)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55521050_2312309665720272_5511342750517166080_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnSVt1USzCQRH9FPD5dAy7awdXiZc-0BmmmxZyojFmcw3Kqn5wbEVmyedeFMR_MrZ4&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=d807736bd4cf0ab7a927cf92c5294a1a&oe=5E2BE794)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55519576_2312309575720281_7617758320664772608_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQl3uSbfiqTL2CdxlPi7YZME1efFlGdcVQ2pMXLG9nJ55MIkHWQmYwulMIbEQNQ_qiQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=9550482e5ee47b7b4c627bf2609d3f12&oe=5E293E8F)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:49:00 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55504373_2312308135720425_6038554023370424320_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQlfxPYHyMnNFMLWAtc30s9iZXgX-vop9Acc2DWeP3uNHvPUBp_mSlAU3BlhwKlNWO0&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=457e66e42132006eaa94256b475c40ba&oe=5E24F7DF)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55827003_2312307352387170_5473278564201660416_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQn1eSmt4btPTjinuROXkY2aCLLsEsyIr9vd34_HIFnnAzGB1w-w4d0ucoKrE3Aiv-k&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=538490db8a9daec547ef381409e792c3&oe=5E229629)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55453696_2312307489053823_8803436230873186304_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkPa7wDuxn3AhlIC6oiG82nEQ3QGjZqYm4DjdG7JjiY7w4iaDD5GKvvYEilbfqzWM8&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b2f52694b88c5f6ebe4faad766794c35&oe=5E2583D3)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55811471_2312307472387158_1834976707942023168_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQn_RxnPBVdICQ3hfdRqrPIGKo_pJTPMfz3o8HkGl4rJLzxL16syCyLypYV_gB2a_co&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=039eedb2b5c6721d060082408395d132&oe=5DF6A7A5)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55939451_2312307992387106_7509513011522961408_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnfhGj2x8T_fym-7GKr3ZNahPuEbGyabm83q0pwlsk_92IWms1yOYHvuojCzKFG_sg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=8922e1e8c4679552103c0d4cae1d92c3&oe=5E39EB3B)
Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:51:28 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55674545_2312307625720476_368666734124597248_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQm56O4w0mEgKZlfnxCBCokjj-zNS9qSKwgd61zMQOKM7P2ahsvcbxpXJSoqQj7JS2c&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=737bacf89ceb204bbd7738de374ebcc2&oe=5DF72316)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55516333_2312307775720461_556014899793231872_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkR1cSYYaDOZm7I4X8UlPIxw3JGYrmyqb9SnsrbBKYLzQIfrY47jR6Qlf1DZuVjyAQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=fb738063f0623039f58c6559f6bbd743&oe=5E2D1063)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56119401_2312308482387057_4362496474089521152_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlDaDtiW_svBs7VIVLUl-1SvkkVp4ta-uhXCfDsqq7tRjgP1Z6Ca9-tj2WgRGA49UE&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=0a0ac8c8341541adaedfb235612b0242&oe=5DEF3F5B)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55892350_2312308325720406_1971760331009032192_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQlB4Vt8ajx70mTBvZjgiDsG66kQDHgTp75Rtwqotx9EYn0c7B6L0ic4X5TJGh1L0Hk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=0576b443fa0b8a93fb5c15adf9db61f5&oe=5E3084ED)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55822131_2312308572387048_3180568422517833728_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnezwXeXPljaqpGdmwLD3HFcgogKbcmpIYNZak3C-LhzQSGc3-ef69mI8gjcZZRhUM&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=e5b10bf7682700dfeb26848583232595&oe=5E27ED4B)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55448438_2312308275720411_1474725648701325312_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnHeZ67-llrzRAWANFJtcj1KWyMSWzRc0SLiGMwtDzgbHZKrrhRv-9xluWcJENCIjI&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=84f27d8182e1014cf4a81eb50658064e&oe=5E250BAE)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55529884_2312307969053775_8164479722978279424_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkZpjPBvHxlzmS-2raMTrYRTDTINL69Jn_wGlERCAfKMAaX4ZZBgEe8NZOwo839G2k&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=713036870863cf975e34e909145b400f&oe=5E36F121)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55942628_2312309755720263_939717408183025664_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlmf9ln9qj7mDMnJGnWwjburQL8GWUfIjgN8TLYt8hwiJn5Eb4ZnHjMJQn9-a3v2C8&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=08a52472494695a02c2b2bcc9ba200c6&oe=5E28A247)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:54:19 AM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55865101_2312308605720378_4778500886051684352_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkVe_2U69aRhaFMfAYKNnAiyneuGNSvWzh0G1e_XXCuROiIQXLPkXfIiQCXWJRRQ7c&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=44e5bba53eb476ece00bb8376e8ff5c0&oe=5E1C9E7F)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55618248_2312307419053830_7071001446216368128_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmLcYH9NJeSp4C6uqvLKkq-OsIWAhgvJX8ysIKmO2p8xqagMbOiRIdQKfAfdwOoC0A&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=1150915f2d10afac2e9a9abf8856ac8a&oe=5E273C94)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55604017_2312308075720431_1431546628782686208_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQndfVabfT0WwyqhhUqDG23K_cTdDWYFOV5DEQ146RAXESnPaI_WHeg0xf2crEwCTjQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=fb1eced0b4ed9c4c46655826c54aa622&oe=5E632E20)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55869488_2312309332386972_585776450469101568_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmq26dxiclsU746pYBq0AF83lLnU86AvTVH4QrJBbBmVqPfUQv89fX7xg7TuD_Otio&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=07196f8371afdb2d3cf4a0a15db7ad25&oe=5E648835)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55514062_2312308255720413_6288588258926395392_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlUHfAdaOXD_chydAyd3GNaxtU9i0y1fpOVRVJiGqRtzsJ9WBawVYmYyEuNT3z9XqM&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=71836c5609628c05d17b4c02931417c9&oe=5E31AB9F)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55503365_2312308465720392_4748960135349534720_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQmPuGCToHyX3Pb_-C0qDpY80NU4NBumvgXgvPKCq7v0alblb9QABAA_-AIb3_7yKEU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=832e85da87acb3a05faa56e6f1284726&oe=5E2944AF)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55837855_2312308022387103_423685239416553472_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQljf93xEyJni1XjIXBUSrACodHv2kzFRJiB6CE7jCCHKEVhtJ3JNMW7ftvNY4bBQ9c&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=581e7699b46b34119c0bab1f901561c9&oe=5E62036D)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/54525453_2312308185720420_4574265544630337536_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQm9JCaQtMjPqrurPDbKdHjC2ubaMSemp3rdGGW9vC5vMsGxrDMwc4XJvsGSvS7-2d0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=5aa831e699291c809d4df78f8c80aeea&oe=5E2FC2BF)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55627780_2312308822387023_6571259568712581120_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnFx8VdnHk-Micp00NnEWNOovmX4-0idym0PTv_AQKY8CYZq_jt4XBFyB91kODP44E&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=e28d6348fb9881a4877cd7bf5a998898&oe=5E1D9A22)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55892469_2312307695720469_2805125462655762432_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlOcNEX4337ZaO6lYgKzHpowXzPrX7bNHan2bfV2nCsGQQ2My98H7l7VKAUkqFouS4&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=802ed4ed7eb63ce619dd47d613a68b57&oe=5E2280FC)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:57:20 AM
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55857868_2312309302386975_2631609024415531008_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnvAMDgxEljV7jgrRWNx2ByQ5M7RUWfkNIeHtT_bpDGkSrm1xLniqygQZCXHB2ENdI&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=0a84dcc2bd7230683651417bc167874d&oe=5E2E3818)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56286776_2312307319053840_4019194030108704768_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQno4WMta1XFmPDoSoZQz3ns4kpRKrVPPGrUB8L-JcRRjd297HmDUgpcGH4YlS3feE8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=3f4c7ccdad831662acf7874639073b52&oe=5E177552)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55882185_2312309202386985_3639999128550768640_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQm-J-4QOafWzJCw-_rij0Q1xBcKWCOEfBd7h6qTl7zzIWf-hS43FxfvwG8Z1BuFwGE&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=4ccee4801df8d40d6b1f4dbba399a9a6&oe=5E19002F)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55713715_2312308622387043_8344595996944105472_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkYcSrIzpv8K2_nhrLFAuT-gpEElonrkoGF_XmyGajqaSEvguOPTmxYMSapOBNqN9U&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=ff4da53ca7885fe3d46c4d70e17eba7e&oe=5E2A1622)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55528661_2312307859053786_1565474815857393664_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQn-sSrcjd_-mNeZjyQiWmceE21jaKJw76HobR7zGDNS4SRwSYfgiY9MKKR1bBS-0Eo&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=9fcbdda98589cc93e9e83cbabaa70746&oe=5E1B1742)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55684197_2312309452386960_4243030953728933888_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQn0A2SmCLWE9baxWio9Qjl0HyEwHXhOIx0sCh4cihAW0TVbtvPx44guZa-1nFDvzLY&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=6466627eb37df2470c2ed68597eb741a&oe=5E619274)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55622718_2312308665720372_4313294346653794304_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQke7FPVau1IbhmAqoawT6MCsWXAYFFLUF3CC0iFtnTi3aVUuZIEia9N23I2bNd-DeM&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=97a4d67d2fe9cea3b359eb58e387b506&oe=5E36416C)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55769944_2312308429053729_2328216099448946688_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkASxUOCxLeXpqioBNaxRUezHCzGX0wCkJR_7nCvGFBqtWyyJoeigm5SkV_FHD44Kg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=c30ec6072c166d55e1be5f385057cc7b&oe=5E602136)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55459980_2312308652387040_6870560240249602048_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQnoSCBBEsMQuMhFee8nCN6SJsBU4oLygmrCu0HykeLwcHFeLZ-6NH7zD0FyxbD6ch8&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=20c3db452ffa3444e04d7c47311e296a&oe=5E30A359)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/54390861_2312308195720419_237407134784946176_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmHTJ1McvL3UmsPjkl4zWfKTXnt8a5vXjquvY2qWeRvZkiTphEoVx9eQYqinqScytk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=c850189a1e9a120cbfff0ba8e829be6c&oe=5E6222BE)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55489120_2312309282386977_4216464764232007680_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlky0jbBbl1mAs6tRcUhw8s63K79-jMJhxRBfJWt4mhyESsCHIhbaE-NShFyZbiGk8&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=67a0002623ee4c34e464823361934412&oe=5E2CF39F)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55744506_2312308155720423_5517300291063513088_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlKoK-Z2l5PFgbUujs0b9D9puQccU--S0KBEFXeWM9iXFop_3LWj2BGaROnCG3zMMA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=110a104c4f965116dd7f861a28440a1c&oe=5E191975)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55503387_2312308222387083_8322584710458900480_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQn7scVf3dU19EKVXfgmnBfw-t4Qto5Tz_5LN51C3eDHJJ4DXxvjQAAXz2EDqktdUDs&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=402dc5f5195a2c4a514eddd67b4a4bb0&oe=5E1CB877)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:59:52 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55887707_2312308842387021_8370434653340827648_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQksA7pG6VbnKCtUK-Vji9kwacYZEswqNERYtfGnbQ3kLxlBzyXBApfyN-HkcotlhR4&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=01873162432a33dfbf311f1e7a1183a9&oe=5E23309E)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55835964_2312307539053818_5355894823079378944_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkrk57o9h-m8TaVHIaq4a-LUA-Hs3Q_0Y9xJ_84FRoPnaF8OfESyqgFyJ3nMaMg0YE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=062769e4e131bd24d841b52adf2b5223&oe=5E2E84A9)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56162918_2312307559053816_593045678322614272_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQldrmbL34vk3Qafzj0lkkE1ooXguS-GWxGNWG-NdSVPMCy57QXLQsElHFoADrt0TzA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=4d3172a6c90e6aff9469d773bba58ff5&oe=5E28A848)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55590154_2312310519053520_5993032700087238656_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQk-TBwSKcmjnyZtSyjsGt879hKr_rs97b-_jQnigLkFiK6120cYIarDQQz39xh8R0g&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=7df3fd4f0929a17e30cd72c428f1de9a&oe=5E1753A2)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55640058_2312307402387165_6703395921201201152_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlkbUTEopKhOIyVrldYmk8tFIfC5Yd17ew5bmjjK9RbnCpM5L2wxHW9l4fTtBPZLxY&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f2d0c0417f05d5321b797c558d74cbd8&oe=5E2F389B)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56119401_2312307715720467_6978794086123700224_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQl3tRVUtZMH4iWS6xHaZN5XI448zqrhJwQdFsmGrhPmv91afJ36dUtf4UEaxifoY1E&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=573cd64a299561723620319601a1138d&oe=5E277E1C)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55604910_2312308532387052_8468239837583900672_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmoAbucZcelChfTLCvGTc1vWQBnPWHFnDCdyCZF-PZh-aBOOmIMm9yQSExeNJz8Y5A&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=d141c33118fcb0a694fbe54cea081ca5&oe=5E368824)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55576297_2312308929053679_4075066624007208960_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkhROMUQvwNLIyFiR8Ywk79ZogoW8mMsMd5Is6iyXJiFsCzUcaUSlO1cSNLbvCsuxE&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=0e5c06a7b82ea8d9d74cc3304d1c251e&oe=5E1A58B9)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55591792_2312307602387145_4625545950906023936_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkEGxz2-yAjnbdq0fX-CcbMJfjF25adU791Iez64zHNzllImW5tdrBgK9xxJwbUsNg&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=9a9564a5f62aa025acbcc340f27ebf3b&oe=5E1B4FFE)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55869327_2312307795720459_3792357905055875072_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlYYvh1q2v7Q-i6mNn8CUOEPTpGS35ihXHpMxxMmlV6Kbw6sWVKvS0YYRtYnCDiP0Q&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=89c7cbec2eb634def2472f13239037d8&oe=5E27A2C5)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56252811_2312307912387114_5156140743160496128_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnyP_QUHcFLtJiA-aLChePwWmbTz-__D-oDRO33v5IKU_D7-nQUX_z4suOo5gZi9E8&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=df0e01f545d545e264c30209173aad5b&oe=5E6178CC)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 11:04:55 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55711471_2312307759053796_3245913493773221888_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQncUGbecHqwpxP5Ozw9ER_puxSWdPkpu56PjTOQwk7SFqMDSNuEG-X3mQFxn9XU5CU&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=4b793b739ceb93b489dac87a989c2fce&oe=5E18855D)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55849439_2312307872387118_1107323765265530880_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQnNzPfxSJIj0Gso_rNA5htZi2UiZiCo9wWcxKISYp7SOPDUhT96xyGHtg9As4cyIn4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=6ac03620c29e70ee0040da6c8ecef7f8&oe=5E35BB7E)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55576297_2312309505720288_4087664609194934272_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkiyRxFjLo894pIqbBArlicM1l2H8-UV9UuhKKDXwvvKQ5Dzo8CGIZgO-E0HEGWMus&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=886746bca0514944143d2968e610255a&oe=5E1E064F)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56165189_2312308765720362_2079690879177588736_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmjlbpuUb-k2RsUDK-YX0aWwOGfMzC-1lZc6ThnwzbEEgG9w_2TGWedd5z9lMMwjeM&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=a7251951dea2b312bc8ba0cd8ee892fd&oe=5E23C073)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55611105_2312309392386966_1914072443413069824_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmP_jmvZ8omiqh8JgpdCGR_g6R-SvidrGvD8nTzhRAZnnODEhq3OVfyN-97yDcTOP4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=5b59feb4ff258951fdc9f84435cbfd9e&oe=5E2FF700)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55545353_2312307889053783_7513257626004619264_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkUycIpcsVwYXy3rbbe2YhUCtK9SP_q0t-6oH_PwUtR4BYkNtXwuWBr8sBWq8GKy_k&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=0c1af05a6cdb20df4abbf5eda8e6ede6&oe=5E1B2964)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55448516_2312308795720359_1854791045640880128_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQnypFy6MskTgOrQbVNhlj16XG9StaDT4cQ-V10tTB6FxEoiY1ELN1fSg-y-M_XevHw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a6eec428cd38cfad225d38be41605008&oe=5E641B13)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55608048_2312309359053636_948479004027912192_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQm0LzLP-scdG60aYg80QHAtxQk1eDKIYX1UvU0fkCGZUesqrG3OQJVXRNBPoSvJyZU&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e3b8368afa17d14f08c878f541669ac0&oe=5E369597)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56191309_2312308892387016_2236516791037722624_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkIKMpyaX6fQEwUrMIXkWvjKNqFkyulfriW6IEZPnyMyNTLGlaek0N2rlC4oXJYt6s&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=5102ab0d7dd3649a936208f1d4986e94&oe=5E2E0C65)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55547011_2312307519053820_1090533496859918336_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQlOTO4S5YjQVBuolX0qax5pY6nAnHl1e2sNzX0WfoyxTz2fOKylIJxRKl-jewFBZMo&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=80e625dec6d0402172689788bbcedb71&oe=5E1EB14A)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55536562_2312309052387000_2018680735593922560_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQm5U_3bow0VenBExRNapnSO0pDmckWBCvPZ-baM2ruk8T0dPprewyoLzGDjuet22oE&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=8069a5f192ebf918cab98c09454c6f81&oe=5E236746)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 11:07:29 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56277931_2312309825720256_4693592084144193536_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQl1nxUWtqfR3NDD1WzGfbwGwd-n_PzeXE0fBrzkFropwk58AHJ6F50wDN8t1XCCT8Y&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=d4987e121842293eb2f7808dbb3636e4&oe=5E64A2E5)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55529808_2312308242387081_6910040262534234112_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlHv5R4JOsib1syQSZYaNmwSwkZmyLGhfsCp0TTNNZ2IsLyPulgKtzZw01cbqtggH8&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=ab6cbdea41e4dbf923d7416f0a9002b8&oe=5E194FD6)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55686746_2312308112387094_879881620327235584_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkoBtjYHH0P3D-qd86bfZ7ipzfuX1j1fWGOKDJps8tRM4ni2-A2fEy7Qv6XNzBixuw&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=8280328e6c2742ba4ae5431b5b5962d5&oe=5E1F881A)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55627724_2312308489053723_8672068840739307520_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkGBXtsiKie4Z-txZnm6IuJ9o4WYroKzGY-XHWXjI1eZm96bib2Jf7HzYBjwo6O_dQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=a3dd9477818092c2ab42ee390d90f090&oe=5E5EF153)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55505669_2312309692386936_503425232866902016_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkzw5QLsaDc6ZWezaQCJjKwGs6Xr2bahDX68duCScIRPFwolbgDWhXUYgePUMbtTAo&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=afaca8c1485a0606383af7d4f595907a&oe=5E186B7F)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/53639407_2312309469053625_6339327653941608448_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmR_TXUylYFyW165-Pcfm1LXhFojSVXf1hHo08TVEhuQ52uxM9Fkq6TPatBQZckRVA&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=933dc7ef8874f842c62a5fd280ab7cfa&oe=5E1DCC2C)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/54256435_2312308982387007_5030251051236720640_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmWmOXrM1aVcOFCpSaqpzDJdW7KDs3MH44p9cNvP827RBavT3rI4WP3DSRp04Vr8T0&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=51cd255c395d94c3def69a41379d305c&oe=5E3626F1)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55947568_2312309109053661_2566999977410691072_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQl1cv1wU0xBiLM6JgB7emopY_h2uonfPZAA7JsfckxTZGCRPILexyFVKDJF025wvFM&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=1a55e0498a7f8ee2c53ebcd818130bcc&oe=5E293E8E)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55564507_2312309545720284_7425746718160846848_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkWpCtSZnP8Vshg6R6tlhQemspUtqAEgROWl_CIp2u805d33CyscZMIRa4Ey0pWaGo&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=93d0844c9cd203572dd4dc04899d3d26&oe=5E26C00C)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56222468_2312308969053675_600239701298774016_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlrS4v5RyV9CAjRinWGMdA5sB0-uqzQTAc-s7n7cHdRLqtyTTlk3hlvEpzqktpqu34&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=74de72ad015bce6224a51f1e6cb03cbe&oe=5E1C5BAE)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 11:11:16 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55811467_2312308949053677_2899830350526021632_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkU2zwMnjHvMbyByyi953CogPkmu-4njGWZ7N8q7B6tMOPpFu_Ea9TRqPlVucKUkGs&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=5b63d0f5713a74657ddbe7886658e6d5&oe=5E292424)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55488026_2312309619053610_4713746587547860992_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQm-ws9EpOTZ__IitS4J_rXYwel_AIDOieCC2B8-rkf9mOb8g0OlScsq3S5QDjzUOL4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=2ae85d5e0db2dd379bec3bcfda336a92&oe=5E64B77B)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55549635_2312309399053632_7541797597787193344_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmQ3MZWPyi7j3HIeSxVWib1VC3WEne4mFZfxDOpudrrgZa4XYVXrOJh09Wp4sUxqJk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=4f2cdb46314bf914c1e5bcdb1fda5014&oe=5E1FBA8E)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55949782_2312307342387171_1896239992603148288_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmIwAUr1JcGZTF-EmY8CXPOGXqB7bBVRpMKOj7Y-sr1f1JoXx9Qk5rMydTU3QaLk3A&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=94d7b21eadf6eedab3c1736e13bb0efb&oe=5E1EDA09)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56161528_2312307432387162_484246657702035456_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQllOsCHBUBpVpKHfhOfhy969atG_hwsvJ1GpHVLzkVCXVaff3SydBLGGM3cBPa0kcw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=8c8c9977046da8d33cfb80cc2e50d48b&oe=5E1C0171)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56161695_2312309015720337_1200866061323337728_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkAlyIVs1s41CttNOUeA2R-qm1kZeG6iXfcNiLxdXPWu7sJrzB-zvu6jl60jJNPlQg&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=fd4cc7e9c20ca7d146a861c946c10ae4&oe=5E202221)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/54386855_2312309705720268_7978842972928081920_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQl9uQuuc0m5Pt_JAg2FN020LT8w6OKKYNhH2vqq2vATs_KAAfwSR-J_tHIMDiXtx-k&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=14fd3e9eedb0734ccd3ad70490fd4035&oe=5E5FB740)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55849222_2312309185720320_5391589145225199616_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkSUStI9_g3q_xEE4OuecVxwAWo6OToRAKGKco9SDIix5nc4b2hZbuznV9Q94fe69I&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=6b1607ba8f461fb333a6cf8f7263bb7e&oe=5E654067)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55467836_2312308752387030_8721584646816530432_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQk-6vdu2jK0uwMYLhI3zxRcE7oJkBUjCxEpKSVuWVMSHKYS_2IfRmbVigwhJezwOZk&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=78ab313299718b80f8f6606db04ee4be&oe=5E60201F)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 01:43:04 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55892483_2312309532386952_2640989658191757312_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkLYOJFZs-gHkliINotpapQwPUEvi1BmOVGNHl5pGqBgjpGl3UPyGGO8Qy53StN-XU&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=ef82472cb517c2dccb2fe16a339b4f11&oe=5E601BD0)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55485878_2312308315720407_5010559837365338112_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmtDZZ9sXatzaS6qiI4ob78VnKp04q_ehJrQEPzSnYkfjdyrKtdBoa6DqhFw1eKycc&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=092cec10ed7626a1e58ba0e57d4a3c18&oe=5E31DA3D)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55653363_2312308692387036_1596400023497605120_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkyov8H6eWJ_3f1QJtIj54mp7_XGxanBylktSvwfuB6S_onW1OmFZQRrb7yEzYX62A&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=7e7880badff19c7b390b1b49eb35ffd8&oe=5E2466EC)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55669506_2312309625720276_453771425195491328_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQl4wDx991rLJa01FVby2ZSuhiMdwQV6KphwBrdRnpv1CLtbnjmGLpCF3qu3wL3WmA4&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=db81d65c2239a758f90312b59bd8d8b3&oe=5E2EE72E)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56225978_2312307735720465_877532281806258176_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlegnV_OnbmX6xhgyY63BbMkO6wqzcw0bvbPTwpQlpJo-mvyqBR1Ymg2rScX3B-Vcw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=b42d37c3bacb5f1a55d5920d9661b8b9&oe=5E207232)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55489124_2312308865720352_8797295209323954176_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQlfR_XIuj1diOlCAclTPnfTWpjMhSRziy8G3pmry7Mabvt2dMt6HET2xOmZ_3pRt5c&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=877eaf93d309e2118e0635efad046135&oe=5E22F73A)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55831558_2312308039053768_7899669554383552512_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmxNiTph1qMcj_Kz3v8pDBtWtCoxXWt2divxoMVe1Ma7GGqZ4CD3KaWUKTyuU7RPSY&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=1ee1070f30a801b4df0fcac186d9cf74&oe=5E1B8313)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55802450_2312309065720332_6037590232709201920_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkBVVi9HqylvV-J12J8K3dz_nYbVg9aDv7ELtkIHaX4M132ZIszlw3iq9cNjOvJ9Ws&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=e1f2f535a0e5d7e8ba0fd84d3dce45ec&oe=5E60FC75)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55686917_2312308725720366_7696526856937275392_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQm6NKuJaZqQ-Xk_AFRZMe15EUjWjq3FPBeAorKc38_ihiC4UYTrJvBF4BS5lOFmOnI&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e3824231ad7f50a83631c8aedd7c2f45&oe=5E35F913)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/53567245_2312308552387050_842540341432156160_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQk8_aQMqtda2Z2PWiHSM9NLxS6I0aimBvdJGhdGQQwI7c_929mn44jL60S5fc0eHrw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=9eb6ec7907026e89b8f92bc011ca76eb&oe=5E614B06)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 01:48:54 PM
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/53698497_2312309782386927_8711312845981089792_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQmy8GD8ZlATNPwvy1JU2lporHvLnD5_5r3qzq3qJ7XmdMJnCivuOfGVGnB4Xok3jm0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=8b9490d40162764db9fd4b3dd3c298fa&oe=5E33D529)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55575746_2312308589053713_4609094873247645696_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQl-8O_oWRNhy0zhwljCMCf8le3oqWYhbCffGi76OCOHiPZ2C7dupBPrCIZmzHpkngw&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=fa193b2cb6ec7e8e9ca0891b44b531a6&oe=5E629A74)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55564544_2312309842386921_682725583305572352_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkAYfv9Cmy_dXBV9zbYImy4No0QdwgPMIc8CBi0b-azgzEn6uQrS_G4nHME8pc-v7s&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=372ae3ec7f7dd90b160fe278ad95ce6d&oe=5E35FB41)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55944946_2312310349053537_5915529723173142528_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmyuxYRVGnPbTETY9gB2hCbPX3-5WdNWTqC6k8Ngv0bisHlnTn4UbSGxslKsx-asZQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=6bc439271790a06d5f8fff0766b6c245&oe=5E269F4B)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55963088_2312309999053572_8057558547958857728_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmlWh-OOJh2gW03tCmAtJieZhGkvTozstSK1SFahp9trqUJ2ycd9d_Dynbf0PBLuuU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=bfe87b83d8b49183dba877c6d0dc67e6&oe=5E1ACC43)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55917933_2312310072386898_8913679030520119296_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQngiAyz_1WQi8T5nduwJU_CfrrT5AllgN7l8uWtZ_el3Sl2ToUytFQlextm6PbWS20&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=da16113a03adc4631afedc4d1e285de1&oe=5E2D9614)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55552015_2312310212386884_5649120774477316096_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnoymyZp9XgjUe2ARHn86rojk0i2LVBKUZ0e-XNNy-c_G8MGl1I3ySTLqp7iyfnuOQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=853b5579c239af3c1eed40d99675e940&oe=5E5EDF06)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55509690_2312309969053575_9123315641208537088_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlKFu431DgCmEFsUXrQxHyr0YsACfmxAR5FP3O4Qs9hUPIWMtQ5dyA17P9ympXdiIY&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=79770789a4c32f8e2e0fc89e61160b2c&oe=5E2BED7C)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55920832_2312310239053548_6886617817299288064_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQnFJUJYtUN1aHSLNWIGYP2_G6Mpd_l9S-cfyu844nt54XD_4RYBnq0CJ29alNOMal0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=6622f2d2e21f65f3c67c9140d6aee9bb&oe=5E1A8A97)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 01:51:19 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55512208_2312309882386917_8364186579731742720_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkNU0O-Kr-BE78Xf-OFqaCp5O_mb4Pi2NpBBOjhJ9FreSgIrRHmQTckzszChTDUTD0&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f7e7d4108d55cea8f26c373a2b530efc&oe=5E3219BB)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55602627_2312309929053579_6041371384477646848_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQm4H_ADSmHyJJR0kIJHHT8qm-92Q1pEf3QzSqBUPw5p2cKNKKe7kxLwTvpKu36YV3g&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=004528bf47196da8b306102e9e0ba908&oe=5E255D15)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56196659_2312309955720243_8747892545570209792_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmQkrU1vXTKw3-aFV2xPs061PmGQFmq60-y_jR1RsFKIhX3S5xtZYTzaOab5mXKG7s&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=1e7718c31a39b7e7418f9510bade4c32&oe=5E648AA6)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/54434558_2312310399053532_6541850102275768320_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnyQHYzDaj4eFl2aRUqP_WhrolFtgNk1JMpHZTgijC30NRhb5ET3HT59_ALm0dFsps&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=346cb30fc925b02e5e5dfcbd8f4e237b&oe=5E2A0EB0)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55526811_2312310162386889_4188436821270593536_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlt68TJyBKkR2eiAldIxS0lByTEBbHDzEutNxlCir0vgoXaWzkWpCa7GIAUCf8DfHM&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b9b8f178c51699b5be5ad73ddb070564&oe=5E2F4202)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55505646_2312310192386886_8985538141234397184_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkWt4lQKE9JtGUaq8VSY44yb-8ktCBqTYkIz0mrat25r4nvLMdcvc9I-P7-UjL4l7k&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=f654aa4a01c95aef6030f5250d35012f&oe=5E604E71)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55576374_2312310259053546_6253656044367511552_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkLoo8IVROYSFM84GpPrXRJSAZHutlM4aUFBm6-ltj-5TtbmE0DdjmySGuRkTTkX1I&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=a557fe12d8abfdc876207094f0271cad&oe=5E2D5DC7)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56158211_2312310139053558_3512287691888656384_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQn5vOu2a0wQ9cmov4tW6rzme2_5Yxxn56Lsl6jvULsOIx-DrTX-qPq8mQo_yHSGbvA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=94b20a84e4936350a01f9552d338e388&oe=5E32C486)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55908391_2312310335720205_1843130518669885440_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmWKqgFCiqBFPsD-huwQwo-AbMCKYBLkEQHHgwDeltvyfU7Il_qjLByx6ZhcErKSmk&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=42c5a2f354f55fc0fdaf4ef0b36231da&oe=5E1E1767)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55485908_2312310285720210_1554514901131591680_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkeB-oFbdsBK0GQDYCSnT2ga-DRhz2XJRxJLpUvSNqiooiXZSD6zwmn6bprIj1efD8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=a948e8ed3270f007a30b47b60c629ef4&oe=5E297657)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56164135_2312310802386825_3133470343725842432_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmMHILP-S3b7SGeqpBk6zV8COG0g0BMoZpV8aeQYvag30SZhsMvhS1WzYec3Uwz2oE&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=5c01f019fdc7ec014fc341bf198fb78f&oe=5E1B8117)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 01:53:38 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55731118_2312310462386859_210848684819087360_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlwL9sGXkpa-8AGby37UGzNJDDbeTGRtpwd06gPpMoLmwqIZMcWPST-bjD7Oc1gmos&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=29b848d7011e9747c1a6c3e3a22d70d6&oe=5E61D891)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/53788946_2312310319053540_2805768887411408896_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkglVogFV0fF58NM89lCcRyCg1VhL8ZC8n1aTpSck8MrSfxxwLQN1eyU3U2VBHXB1w&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=661f81879bc07afd06f2b3b762e94b88&oe=5E1F9A37)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55473417_2312310565720182_4315165071199174656_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlhpOqAdXw21yp_Jl3rewk7h3mlCLKJlMkdpWqEUYl91su5FOSFvEF2SMIoVI1Erfc&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=6e9563b18e0b9ffb383dc787431e9aac&oe=5E6506F4)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55444981_2312310765720162_5713714905060737024_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQl4Pdk5NmZPoeYbvBscJf6gTwT1SGngUPM1WmyTtgXJHsBVan5TU5Mz8d8U2WB2q6U&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e866a1309d58e28cc4e405ed9ac5944a&oe=5E1C956E)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55503393_2312310669053505_8722155748617879552_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnQmgcGRGCOt2CwqmbuNoFeg8PXr10j2O6pr99HG0IsQibb-MkSuyetuRvqJXDWo7U&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=95e9f6ff74a7e47a76bc9b3d4286b067&oe=5E17779C)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55760095_2312311105720128_3462957673211756544_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnxOGN1XTQtOMp4lZgZPEshzca7a69BZS7Yi7HCKbIs1nX9nNPV7xlYWmfk9_0Wks4&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=fc02cb2c283eb72af789d890e1d92b1b&oe=5E1E7C12)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55576503_2312311389053433_5725774606292221952_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlgGOfhfdUX_emqssNrb85GeA9NP3SCxYMBbJxRp6-SQHsyctvEgVp25LctLWn4m78&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=7c2efdb9e6b09b492b44cc6c9e142176&oe=5E336996)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/56268528_2312311349053437_8394421216760299520_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlFsIL5qkFqjQOaILU5UGu6Y4LPF-eIsbCvVcIH6wBA1c-Dh21qsP28-QuANl4xfbE&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=da4fb2c9774876f9d5dc050d9bf5c5cc&oe=5E1D3DBE)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56158154_2312311225720116_4716537788009283584_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkfirvGW2dogeHBjzd5MbwnNauUV3giuANbF5sZ-yu_Oit07xcj8oXrf6tTPEo_3UE&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b8aae60527f31507598a13630b1706e6&oe=5E2083AE)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56158117_2312310592386846_26747299677863936_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQl0hctE53ULlFdNs3HvwwGee4dOeVye0AnrdP4-ZeIpVhnFAs5uItsxV-7BWte9slQ&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=9b85f633a9d53e29791d23f34d2f00e6&oe=5E648CED)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 02:01:32 PM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/54798718_2312310429053529_6756046512238624768_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlVLEs_5-acshybrQeygVFTzrHqr2fhxU4Bz46AhuYeH_nII9u2UhwYXNQToGhWTV4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=c0c9e688404f9603de8f88491edf763c&oe=5E261E59)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55576312_2312310789053493_4770577873981407232_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkNUPjRMt0Dwp7Gg3zC1YYYjMMjWd838SN7sWSqeDzvZOKBiwSWOVGUSnI0sdlRfuU&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=b125439af2936d49f363adb3e24cf882&oe=5E318285)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55467807_2312310445720194_7610937908303757312_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlAcvs0chOAwxjnxayIlDPLNw_gwodwNJhQLprp1BaCg82xuDlMUxDIapXoHTCNAwk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=4a35b0948df3a0a2d3a97804e85baa4e&oe=5E6321FB)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55594210_2312310895720149_5131404892631465984_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlGreYfJA0_zmm3VyNCgKOduomedxsiWzdLWdacdHrBDFbE5PgKkbGuk5TIQA40jFE&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=9a5788f401611681976bcdfb1c257a61&oe=5E25D13B)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55560417_2312310732386832_7784657807734734848_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkNBGfamlppm6HJHeZ8HEGIZL-p0pg0Hy_ZLq1vU4vCqHRLHf3viTcxwOHM7bYyAwk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=6dd994b9ebb402434115a3cb9f2c22bb&oe=5E1DEB8A)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56119491_2312310382386867_761229742866169856_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQl0Hqr_dLGECYJGWKboxmcPoVMVAK-mixr5xk0NmcinJG7WHYJtUAeaTj5gtYZ7gp8&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=fdc2e10124fc976b68816374b6aeff90&oe=5E1841A3)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55686745_2312310619053510_4735020136090566656_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQn-GqxdY0NsabJAfzUOlIVJddJAOXSU2_bcH3SnRHxevHmGP1GONVBhAHaLB1s5boI&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=7784d3c54f8a64af29ba733c327ebdd5&oe=5E1B6883)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55865201_2312312019053370_6552059548776005632_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkidm2pTKdUz5G0mF8fbpOWsurPPHBO74S56EbWQYNaewD6SLLZN_y4eSBTn2zy2Yk&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=4bf74980bdf176ee330af5e377f7ea9f&oe=5E2E9BDA)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55564166_2312311609053411_312700509939040256_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQm4AepDz6XB49f2QGsBVJAAjBpqwjj_vyCeeFEPigqFnApvwlF_DbDj7qA-8rctm_E&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=94440db61bc06b263cb11bd5e7a0fdd7&oe=5E1DDF57)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55476711_2312310545720184_7033454528582123520_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmOyS8ouwGIoNWHRJM3_5IW6VZKtiodZ6hPFmmqUJ-h6q5SNu3s5Pd64LrbKny-wZ0&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=c5cb097f470c2016d85ae5880411fe8d&oe=5E60F736)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 02:03:47 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56158008_2312311569053415_252602583049306112_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlqgRlplwZ9-fZ__UPqqjbcZojMAh_qyTFhZzmC009pnHkqRwzfq4VrngeyP7woa4M&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=6f67ac0f7d073bb6e4ec98ced8d5bfe3&oe=5E6237DA)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55924132_2312311305720108_6477782861100351488_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlAQeIRu36DDQ9PPitzqIjlmqwlRTS71LyeqeMhdJPsrRcjtzyRQPuvYpciRx5KiMc&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=01f99d01ed37b600c6231793ad703ebe&oe=5E2A4A29)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55875523_2312310905720148_3833213562415742976_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmaOnHZ_SIPmdD2kknc00fS99_ujp17SF8g-jrmUzjVSXuwB5V_kxesYFXWHiVbg7I&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=1d1e6005c3d30b0104ba26d61f8987f7&oe=5E273F06)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/53588331_2312311002386805_9118326267895087104_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnL80G8D5n-FM2qYsrTjBhgqa79exG37Ez3QTZP-tm4pW2i70maGxWKc-x5y0WMiGc&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=3c655950aba8faf7d353172e1d994460&oe=5E21C151)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55897255_2312310712386834_4389800942694825984_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnIrtBiaF_YTrH5ju5iZPB5mhgIkQpg5tRfjWexfKBLcpc6jcpiGJsL37EM1_eA7CM&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=922902367fa0b26a1cee65a01e95318d&oe=5E6175E4)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55545380_2312311759053396_6692241616255582208_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQn-NYaAZFpjkCOg_2NbA9wB9uyWTS8U-FunccO7FEAorssaXfPIvcKL8zM33yl-FY4&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=47481dce5124f3e7a28d1808d2b66b76&oe=5E253B49)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55512182_2312311279053444_4710410776643371008_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnXsVzJqJa3uTm3BXHZ8KRc8SjYVcQUTdeaDvhw16KfYjBtWJoEZhA7MFJApnUydu0&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=3776dd78cabcc7162782de264491a474&oe=5E34571A)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56158338_2312312522386653_8782959269914869760_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkhZIxsv5IjJJycW6-81p6wOt2S4oYf3GQCla3bqtG4qluYYxv_ab7S4CjPHc2PCs0&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=b449cf5caea088d9fdb4a408064113e6&oe=5E326EA4)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55869080_2312312079053364_5032897481235496960_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQndUcXfEIuGrgp26j3CRhM4Y9MWJnaA-U-C41jnwGaresPcIgZosRNi6wa6bAmR5o8&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=630cb0327e322481e9ecc8fa04da4729&oe=5E2125FE)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53810948_2312311269053445_5382930748854501376_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkxnz6gTIjutaiNnhQe3Z0w4ejM5gZi7mLl5io37CulVXyhHdIYBG2q1PSZfJGlbJ4&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1ad39060d1b0e1e58f4bf3f3116d302e&oe=5E62B26B)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 02:05:48 PM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55608056_2312310972386808_4990220787806896128_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQl52ioSYWJVoc1B0k3bN2oilf9VKDUmZbK4CkzmJdJU9a-Qd8ftSgJFQ9-ls9R0Wb8&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=8a9f99fcf376a0dadf8aed0c3f2f2a61&oe=5E2FC03F)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55639989_2312311189053453_8000069281125498880_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlwuxcAbAwGsGB897mNhx112wVG_Erzy1HuI9dpYfzU_uBWRPq-ZhO_tp0Uq9scw-Y&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=6de1e9d09e60b2b6f6fca802388a6fdd&oe=5E182231)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55523444_2312310842386821_1447302381300613120_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlV0Bw4iVlG4r_9kJV7FGzNoNB9qWTpvGy0KkJEh3MD4IdUd6sV2oNA634hojnjhYI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=a35f16ab5bd5d13664a57cf47754b959&oe=5E207B03)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55576350_2312311852386720_7293061962773037056_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQnD5hmt2CPILh3v-bVf7pGyNW6wzQuGT6uUKPwAonL_pV0cAiyHSqE7geGj0ZBJh5U&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=c78564e39e67829ee91cf91cc9952cb0&oe=5E16762B)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55485931_2312311535720085_8147151754731978752_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQmKUuZPQW_nmYP2y-qmpwyQDCo4gIjLZBWZ8ODD3-wXvAd_4_0BIjCln8jSIosNIpw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=6727d21037f2afbe4dd3bee63e0ab1a6&oe=5E2D6DF0)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55627779_2312311642386741_7970752912399794176_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmVsBCNd1IwmnzdVa4fSXxHa9WlBHdiAA2wstzeF03sBziim9jSZEMLxpCFKefxBvc&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=852402300f71cba1fb5345b3b47d3a5a&oe=5E1DCB37)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55444872_2312311482386757_7744478865422024704_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmbgYyeYpCAA5swDOnrnIRe6zMV0dBCwGlJ61Ruu3n9P3zdTwoIZrGaMP0KUruIrWc&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=71cc6c753661477e0da6897972e7941e&oe=5E239C29)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56219897_2312311525720086_2484874808232247296_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmUWRrN8f-a9rBmsSsCzfge49ozwlRUZPGeBA4JWhpJGx-OUQKKJ8Rb8bv4fOCmE2w&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=1946881f733dc92fbe7e566dc36d02c8&oe=5E1C4A06)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55827005_2312312049053367_6127965282443984896_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnA1ViGu8h1Oa-B51Gkf5VAq8uYR9ZEfCwkXHeacZ-S_uQDFZmR4wdgwYSMUPxTgu8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=bf2eaef09d3a9f0447757b02e83bdeeb&oe=5E2723C4)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55468482_2312312242386681_6135322174874976256_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkPWEyZMYSxutisXqi1OUdUnIkh27vp5qyhfLJ3_FfJqQaCilDHcsSKkW7L2H-ef0g&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=cd791760c3454894f9311f2e2c6b6123&oe=5E640921)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 02:31:01 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/54800066_2312310995720139_1588825380519673856_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkRccFNn5YL7mfup7WryQfxGNS7mU_0eKhxRuU1IwTTK3vFUNE9hRWPyGkWaO92BMQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=eb7964e9fb782af1e20e25a6cdf450be&oe=5E28501E)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55961928_2312311362386769_5005823098323206144_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkIOrawM7c6A-uVfjYnacQ2oO2yz7xNvi0ZI7b4AALf5aVB14ncaEI33ZBaLXSYxV0&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=65c8c7373fec9f45792f1754b4c57bfb&oe=5E2F195E)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/56242725_2312311702386735_6170842563730210816_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmTt6C-gkn_ihD5bSkqh8IwUOxiOztPn6LUfu0W0eIYbsJVQZmUx7QifkJxkOZ3-Ww&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=d674a4b694375679923162356ecd3801&oe=5E1DBE19)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55510782_2312311439053428_8158213666341126144_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkS0Mht3w068IaHmF7b-mMVtP1YJRu6U3O1TwcQxsZYWdYGX31ZpCdv7LJeYw2WEMA&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=3e576dc3f8f99b2871731f5f440706b9&oe=5E333F3A)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55882115_2312311899053382_4237315645043113984_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmhA6BQCmRIG7bwZlFfxcpSyDfW-BMZzLT8Ygu4jwwxIwhs5Jv_kT5vauyDWl-6Cxs&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=42d815b38816fd2278a12623e56a6210&oe=5E193E7A)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55508161_2312311202386785_6139767624940126208_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkjrm0TCyh_cwnM5wt_xwFGQeDvcMuaz3awR87tyr2mdCJdWA7rQQcAcNb-_EUs7h8&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=32200df9a9db6609b78360d4dabf4d7b&oe=5E350098)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55517421_2312311665720072_4273986522492960768_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmxaI4POkwnqCzsCAvciv0N1Um_YGWwWGcL8pvnpv8QYEO9-_y2GiLDQMp4-0J6EzU&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=55d4dc7b4291be89d39d41a420f45d8d&oe=5E248106)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55704541_2312311602386745_5581623928901599232_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnzmlvsCcytJI7NhM1gTt9bfvRXe0p4XqMGkrkg609ix5J5kxpC2p6u13TDLz2CWf0&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=0844c251df1934927b564519624bfd9f&oe=5E16A47D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55637082_2312311035720135_6083066746598588416_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQn3kdYWiCysCmbtAHIcYUWCu_hUhrgsWQbt1Y_6KV8AyKOih8t2mbZXjNazUlOl55M&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=736f7397a26270f9ce9e87da7af218f9&oe=5E354C6A)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55487958_2312311679053404_6035803741062430720_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnlRdfjGVVDVJwC7UrFQ-Dlj69keckkBTJgKfYWPQJ7_VJLeclbh8Xykp6w5d_Exwc&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=22aa4b4aa9b88b070524b5efcd83b7fb&oe=5E28E334)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 02:54:31 PM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55730989_2312311882386717_1224868189704290304_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQl0BsuzRset20hh4vtUE4DBC-5sZu6Bq_wEyg57AA8RvHim6vAzfa1Zzt9eCbkfgCU&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=38bb97df7ef628f0090a5f322c5d7269&oe=5E251489)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55726454_2312312105720028_4358552040549384192_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQl1cuIzCmdIS-YRIw7BpU1h7Q9f9Waj33g-yK6ton7i-oKcmZIKkBgrRLLkzYHknlg&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=07b796f4790338a3261f10ff95b83f0e&oe=5E2B4899)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/54435365_2312312579053314_7313304324027711488_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkr12XZPy-CNQbgZKbjUblrLKEubirDYX-jvhS4rtigSTaEPjZVqpvhVjulCdSs1D8&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=1bb6c888c6c802aacf6244678d7b8eb9&oe=5E213B7B)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55535222_2312311115720127_7207553553366253568_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkeVUorUMCAHIZGG9kNVP9shjVfcRtZ8tIe5oNs4w41eA_7Jzjz1C1keLjFm5Out9w&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=1ec8a9f667115c04ea779ab93b484f56&oe=5E1CC5DF)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/56157769_2312311805720058_3940541823025414144_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQl8JgmRaGWYm_ojTbFZyQHRA5_QWFZoWkD7m7DyG_SIBT-DPctW0yyO21ttLitiVzE&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=1f7dfb3ec01fc3b26c06f4262c6bc3a6&oe=5E6465CC)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56157369_2312311775720061_2769165836085100544_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlGkhH-gyudjgln4LRyVTO9HtDQZXUQDhp2-9uLPOOTPln1HI4Qa3ea4YaK0eAFjyU&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=4c26bbc37614ef70ab5ef8f7ba9d5438&oe=5E237BA8)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55468392_2312312199053352_5828435775049433088_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnKnbA02T8ASiHd2KfbOUZRGemzE8rJopBZ3B8v53dIYVTV3RX6nqKPTnXPsaLXsOU&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=47719ed8cc07048c0b8b681a7434d5d2&oe=5E1F4CBD)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55596905_2312312322386673_8997454626781396992_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQk2aPvgn9xjzzAecfjOKLOC_xIr2rKZ4JiIqDXX3UuCT6W-uiVgXZbFOCMjzcC-TMI&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=62395bfeaabc9da784b86754896ebcf6&oe=5E2FA10C)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55597501_2312311842386721_5906248187177336832_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkPHE3ftC1pYovwram03RYGYyjCDVjbanGg-hyEDIUvsyloxBrLhNEqek70GzES8H4&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=7b9c5cffda5c7f200cced4d2fef7c687&oe=5E216482)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55547023_2312311989053373_8528024515328868352_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnJT76gl3Xnfex2k7R26mIXrnenVZPVvrilo3FIJ3YlubLol4oWQt4NZCyOV9tFv4A&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=6d30d796420c43e38b6530e3db7862fd&oe=5E1BA540)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 02:57:21 PM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55609117_2312311145720124_4422885586877022208_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkz_7NR0haOrwDgfPzhQgThnku7uuX_f4B169WQToGC44cEtLdHKj5GyQw1ILcdFRk&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=6a4e743a08313c27373f4ed06aa365ec&oe=5E2FDA38)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55829081_2312312012386704_4347787014259605504_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmdIC58ZXzjFOi94wCQDEmfIUp3JS93gTcZy-aoADwA0V5ewDjMYnEMOgP5tyD4TeY&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=197bf844be88a15778ef6e64b6183c51&oe=5E306075)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55920832_2312311429053429_2445122064114253824_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkHhL3gM8IBzOE-4b8ciZdg2lmEuLGk9yrNdYV0Uk3LxUNrejZxOyHm8pQVCL15a00&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=fd3a18e61e3db28616fb7b4920b5ec98&oe=5E591466)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55916087_2312311912386714_8715308161998782464_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQnQJBCgmwskSNEMRXbljIvoMpOAefN66VlKf1tq9RMMsIuWoM2XqP3uEiuV-HB575g&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=766f008dedc3e4571fc469767d8d1658&oe=5E2F8513)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55453658_2312312645719974_5885350143330353152_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQm16P-eHXz3UNM3VHn7VJfrUn5Di0pVI9lodygaSQy7Wj_paTgYO57flUwQAi-wUj4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=418e04be943eb25f104db771e969d9d5&oe=5E28B022)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55560674_2312312682386637_1645515212205326336_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlsMx51esosS_-2wiR3Oi8wR4cEHAjnB2DLGPDcxYM5Kf_4zVPmIiv6s3wAWsKh9Hk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f4596f920d3457bb19718749380fded3&oe=5E5BADBC)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55437910_2312312332386672_7878253339912175616_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnb6dqAQu-12HILE7qQORTEhrPFxJhVU_W0MN8UsxInPgfI5KGRQ-SXNpdF6EdPRgw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=df0d9f02d4f6d47b7eeb6621f191b32e&oe=5E18DA5E)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55711542_2312312302386675_8364000757971681280_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnoimtVrP9U6dCNJRaclbFYmvBkcDmoLLvCnnkB4tlAmgJnSHGUuiJ1EMYk7y0l5LM&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=5d2df64b8df864a6da65d6cdac76b222&oe=5E194DCE)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55597460_2312312655719973_6791832695144972288_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQki2oe7cDZAA3fMupWk2XRR3rp8Grs2G1-UqAJs45PgE8igw0RHOhhzmQj4f807iAI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=b84f43bdf9a33ce8fd57de05a04fd375&oe=5E61CD52)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r180/55524749_2312312422386663_8207602573314621440_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQm3zY4q82jDyIwkmCJ4v6TiRhLf3tlMVQZn65Km682rvSwpSs7gY4HyHPsGCHWPrC0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=925dc8f12980aabf16a4d8993f454181&oe=5E29B151)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r180/55598891_2312312619053310_7828470528603062272_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlU9iLxF9C9AFrMplNsadb8U4SumJ1uEdhQlEK5yXFlVtA_W1KZ80EyAm9qdtWZsEw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=24286fddd45cafe29ad49101aa141b3c&oe=5E203605)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55560557_2312312252386680_4586027016217690112_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQn7KhuyUBs7vPBvS7LhLIhf-_AsEZ_qkbIwp9OkcoOu8QXFs6rp6iIyxtuimU-K30E&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=ae67345cdc20a3be03694d4509dd0d48&oe=5E2D4B2D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55632790_2312312535719985_2735637380047306752_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnZVqLhR8wlRrz96AdrDCSWQBvYzj_yvlwbY4KtL0PoHDtxXcMPvAIfmMf5DE4n5Mg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=7c85f5b3118962470e165b185286c2a2&oe=5E63F95E)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55829713_2312312382386667_860068330600398848_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnW8y7is74TS5Br2TuLIlmOn6TStkhVmDmMaCI37sJax4Gf7getkbomLlmF7hVOQdo&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f13790ed01b042f45c08b27999be9595&oe=5E1E2E2D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55726278_2312312069053365_1931189369851346944_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQn4xeIVDHmRpM5v_54Sdp_9dJyHdFgyzRaQUEwtQgVWzhLA6LAAVCR8RBoNL7t35Kw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=639348dc5a98ed90cb99a3872665f373&oe=5E2BDA0D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55627724_2312312225720016_4096583203274358784_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlv2vConBffE2-wI3Q0Lm4wsyr6YRYUsmUoGNPTF_n2UCiwBG2uZ3rTA3VZ_90lzcg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1b30a263e3d56a38db3ddd3295e876c5&oe=5E18F9FB)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55500792_2312312395719999_2509734276509990912_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQl_Tg6jmmO-x3twY33aUx4qCPe3skKiBdsAfdixkyIjmRgSb7q04on4MZBsnzGeVbU&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=31b9b1a0a68e8e5f4964c65a6b2d4ba1&oe=5E1C3742)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/55674610_2312312365720002_5383956468649164800_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmr-RrSJXZeahf24zFux3UvVsr_nK8Bp55OoyFY6ZjXzObbYFL5s2MBDNU7I3Sm9Ic&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=5a47a68d837a9b85c8178f6df8895194&oe=5E2DC547)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r90/p180x540/54800172_2312312559053316_6514645087933169664_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQn_JRHtMmHvMg18UopOqkx2YDpxZRdEjDw8sGosD2x7S0ajHTycSBOkKM5rqq5VPCg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=64aa3e18fa02a6be91accfab04ffa9cb&oe=5E631072)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55471873_2312312505719988_7173403783064453120_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlJZDODt5PpBvbWCTrZFs7ONZynou9VIgnDxRRmlpIDNkDXNPt9z_LQYR_RVL1DwxI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=46274e77c9a2f444277f7d2d3e4074e9&oe=5E2FA56A)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55770085_2312312589053313_2595914466046509056_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmc1DSyy85d1aozp0BG5MyFuXLYcwOH3BMypprz4DTPjwSdjSCONkg-N9CvCWpd7Wk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=0833aad0781f4bd48a99871209541003&oe=5E625636)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55865128_2312312455719993_4563528641786413056_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQksSTMMo-lnNLJdKcaW7KX2sv7kAJEUQkWZCoUjsLJG7l5dgkOtggO9C2TkndWZ1o0&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=d02f37a8f3839634a68aaa11d54262e0&oe=5E18DB1C)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/54255173_2312312449053327_8453796266294378496_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmNFWQQSeG4b0T4qMpsQ8UJ0_bbILBk5KVBXb3vxfJ2k39ZWJcpTsZho_kdLVATgQo&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=a2163c370787e732ddfc0b670b552d78&oe=5E22EE84)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/r270/p180x540/55882304_2312312269053345_4340764562342019072_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQm5GqwUO60JRB1FcFsspydVFG6UV9N3vrdRL0nQS4P1lYuCO1CN2G-BBu9NtDYWXJ8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=dabdd065d186efbbb68d29699289d4a8&oe=5E203DCF)