Dựng nước - Giữ nước

Thư viện Lịch sử Quân sự Việt Nam => Tài liệu - Hồi ký Việt Nam => Tác giả chủ đề:: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:36:46 AMTiêu đề: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:36:46 AM
Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 - 2007

NXB Chính trị Quốc gia, 2011. - 224tr. : ảnh ; 29cm


Cuốn sách tập hợp hơn 300 ảnh, được chú thích bằng ba thứ tiếng: Việt, Lào, Anh. Thông qua các hình ảnh, cuốn sách phản ánh mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào qua các thời kỳ lịch sử(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55959594_2312303049054267_2967169192844853248_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQn2qN1MC_lPi5oailIJ5oYvoxuRN-ZOVFl7JJLB4oux591sgLnHFPNhiMuWsp5imMk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=a9fcccddfd94e49ad404aa8faf790230&oe=5D07CDF5)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/54798322_2312303072387598_3924538968154046464_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlC7RHd5sQCisGyVnux-pjIV4xSb8brWekdODWp3QaZjrgGPYllIMtanBSeQXTxJ48&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=6677d0ba0b8a356145503285654c66c2&oe=5D4A5D01)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55471849_2312303139054258_4435338397875175424_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnt2P82XzthLzsEVg60-LV0zwUcc8BZlcqLZI-x3hbYKcDnUafvaGGCaZaBF_mxajU&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=f089ea04571b0a661e16ef2801149ade&oe=5D14A41B)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55633923_2312303082387597_280930044145041408_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnhI1pkIJUxN16uzl2iyeLBRGeg0wN7I807luDyUYTJ6iOlVCsPOY1chpMoVLXPjmM&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=99b9bea766f414573289b94f05165a1e&oe=5D0693CE)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56119741_2312303165720922_6890971449553584128_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmZUEMsEFXUgxfCJ9aGs_1H0IdeNNPYMQkm_cxQicumo52n0M__tlbdFnaQKMx1PPc&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=d4cbd3af32868571e6f41c3d7d0b7d3e&oe=5D01E189)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55485946_2312303192387586_4520866826124525568_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQm3tP00bDrVyqMqXxTg5bvvRVYVGsuGqccQeaVsDsBPpjz5CFRKcnXd1nJ5quD3Sik&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=4a6c9130302bda24ec7a3ca0dd671d65&oe=5D464EB0)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55564202_2312303385720900_2872417206363226112_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlWp1j9P7Gv4kIU7Bc1gnJeoXz6hgCgt1GnsC2D6nWnXnDuVV4PbcGqandqGgloUtU&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=c96de4599660a47c9a951cb5dbdc86d8&oe=5D05ACCD)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55713659_2312303639054208_5073486391061512192_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmBj_QDTut181SsqVuE-Uq_ZQbpy-uWntk9VeFQkEsL7ecwoLfrT0GyZ9WaCH6-kOw&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=bea96ae01ddf791f3cdd4ea9783f3303&oe=5D0EC6D3)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55514040_2312303679054204_4016272597648932864_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnJ9Z8ZA1hi5qSrknhEJrfvWyEKqYowckQTPYzJQ0_pXOmMIYzOQtJyxDprNDETisA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=5cb9d4a82317532553f128e82e45154d&oe=5D0B2867)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55576898_2312303392387566_8431191668731936768_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQn4J--PgfNY3SNq5PEPj4WwDx6I1FG3wz8ZH0SehVr5yxTtBMGzvvDXA-0WCJe_IFo&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=36c2d34e3e2f7a46fa2ad1bbac50897a&oe=5D4F5F1B)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55589249_2312303525720886_8739159098940981248_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlgc4Sw9-wCTXCrJxpxMv9-CswIGl24QbHnL68Zvc-96oTUlZjHeWQsoIkRYXURl-M&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=478e66326bb9a63e26ca013657b7e142&oe=5D0E22D9)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55500730_2312303222387583_560373978066059264_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmOuVtdPYIcABx8ES9HfiFzQAikxd8gzhhAeKpQNCiYiHpfg_6k5p9cAW3bicgvKiQ&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=f5c728cc45953e02b12563ba4e03ede8&oe=5D455B26)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55908380_2312303622387543_3804021103496527872_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQncUZjRmDv_RIeKtLNnX_2Xh2Gi64DolXwJpNJe-d36Ik3-OXhj4ddKdHdnmCtlHJU&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=6a4562ed063f8dc42639f1b1cc1e2977&oe=5D40F95F)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:39:51 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56352726_2312303735720865_8766616631590780928_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQllmErc9NZs9u_NMIvoJ6IjjyPGlKBkYpxdEeKvd-GGh592vQSLZYjNEJRy3kbIXNk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=334313138a31c61358b476d9eb450258&oe=5D11BE2D)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55489114_2312303265720912_4472975690211262464_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnJ-aWDqXOEgjKf2MUAOMej71VbyByOBynpu8Qr4dxzDLlYLXh30sSpKeOXUGFTFeM&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=d3d49181fcf103ff9db8646b578cf523&oe=5D1220F2)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55467868_2312303425720896_7304943169458667520_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQn1reJHiUKU6Ud4QYPsDQ_2NeqsU9EYHyDQIs4hduNMSNZbyFznGs7JNCTN6X6ijiY&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=07b77baeac28850fcf7fdc3a7534bc96&oe=5D427616)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55557123_2312303459054226_4957096544026230784_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQk1nt764jBoxV-2yZoOxxcVg99J125v-2u-ATM1D8EGDsCPOngFQaPNKXFjxUnLGLI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=4342443c49fc630e2c4e72945378780b&oe=5D416554)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56213751_2312303512387554_7649708225897431040_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkAKyvd8GnZVCY8Cmdwltpj_E_s9zZm04be045RVVB-FpBVz8H-clxzScWIXDXutJ0&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=e375463a0d205cee705665d1270f04fe&oe=5D509176)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56414077_2312303709054201_2871789943569514496_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmVYF4G5_WrJdqvNl3BSZv6yuDuokrKxHcrbeNzkrf_272b0EJe31ieesvVBRRycms&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=d082f5ca42fd4ae9c58baf29feab86cc&oe=5D0D5381)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55549709_2312303585720880_4545191923161235456_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkkFibH3Yy19Vu_y9k060G_GYvCR-zKTAw5qA-uJJp8fhqM5_TwbkO_pzfKJugorUQ&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=f79c50e2e80f357826112277cd707b61&oe=5D41A020)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55669524_2312303232387582_3120439503144091648_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmIjB6I6pJMjmHhMK5GgW0bcSJ4r1zgteuj74aS-WkprHxQN7ajLT3DvMNcnjNiXso&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=99ed1fcc1932955dccffae59c2b2da9d&oe=5D0DA308)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55798202_2312307635720475_5077942093213597696_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmtBsORlx1M0xtEGBuwkt-DOuSxX5uiW5oc07Al7uask8Ava2lHH3IP9XAfKt6lsNM&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=7b83ce086b67b846b999062838c66472&oe=5D0DD1EC)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56276100_2312307679053804_7568205156962009088_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmsYP7QDw5wDgddm2mUto_YI4azxrxlfT78JaH656DxR_qu-pWuzcEpCy-F8cws01U&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=2e9cbacd354d7906e226e860e2f09ac5&oe=5D4FCDDD)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/53874936_2312307929053779_5433688152667586560_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmq7T1uRJzY5WCIRthrYrtwow_keiv7QxCQGwqwLOGo05POTj30d5KW-JBczlIHw_0&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=b0b25873bed48e224bef5d0ae5e78b9e&oe=5D03BA96)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55869358_2312308392387066_1241481771745280_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlhHaA40b9Fc3yGRNE-vR0N2fDF7JclYwvM8YPgb-4SiTrFLlmU2L9BR5JpgGSha0U&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=2f47a473c1d32204584d63f786c4a22c&oe=5D04A23A)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:44:51 AM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55551929_2312308339053738_6060687325581541376_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmFChrqdTuJXsPKhkNt6Ou6ZLPkuzh4-IdC0EXTPwiV9lxWEPmRgyIP-cJL9hdswds&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=05bc44d24e2cdbc07a2481c37df7f329&oe=5D173708)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55604076_2312308419053730_696081071875293184_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmxHAwSY9WIjpvfs-Fq6FcvuN28h-lN_l_MuIhtkKEeM4lyPP1oOVQrt3BTFbCnspk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=72bf49d5437d72ffde8d224af7073963&oe=5D16EBDA)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55875627_2312309439053628_8654478398451613696_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlNHHwjY2et_j0ntC3qAsaLXCbx7C7tPDMw0aAAqf6BuqZ1rjpfds65Op-K952WPCs&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=5acef7a0d62cd8286b5d39a92065fe91&oe=5D461491)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55643160_2312309239053648_4863901783837114368_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQn6mUrfWHsQKRlR6oPQSOYlI-y83AZSG6b-P76QShFVMSztDHDBxHNQGaxOKaVJFKE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=ccdbdb52542b3f2a3c702c5bae0da31f&oe=5D0647B9)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/54430324_2312309805720258_5854725510386417664_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQnTke61msZTqcjMppcRr0xVDPnnkh6AJFOcD_66ApCScdUTvVY7uhHcOmqZ5sG72jI&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=c376d4a77565dace079e06165db016e5&oe=5D461EA9)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55521050_2312309665720272_5511342750517166080_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnGS3vBWNb7mWeJKFXmJLrYwHmZB0QnkVHIcI6h5tEwLu84B-aCv8n5zTR6dWMPm1s&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=bb07ab9a4cc83e5ff4ad6ecbd975e1ea&oe=5D170C94)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55519576_2312309575720281_7617758320664772608_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmxY8O770-vdifL3qjzNwSN_ynIMg2cZp5zsQ6DDlw5xS9YTbItUv_5v4CDNNG4RDE&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=5164890b7468aaf3303200be1b9840f9&oe=5D4A619D)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55504373_2312308135720425_6038554023370424320_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkzR9LrNN7n76jSyWs_kMSx3cIi4DauzOMGgeDhH7VL5CBSuBQtI8erigC1TvTPMjo&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=b9069fd74709c3deaa4670ec2d42afdb&oe=5D0D5ACD)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55827003_2312307352387170_5473278564201660416_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkZ8JIw76sj28PZlk5G0CPM2C6MOYsYsgU3mxiIvIk2lR9sKNFJMZM5swAXC1t4iC0&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=ff337ec4a2df1463abe5d2b8a2226dac&oe=5D041F3B)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55453696_2312307489053823_8803436230873186304_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmaJumlN8SB610gGZNlxurt7g0SSPRmXxgFsyo_sxz8UoV6fBXUHnK7dAf3JLpx9qs&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=79b251601af5bfec520e17fa3e0da397&oe=5D4DCCC1)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55811471_2312307472387158_1834976707942023168_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmvhnZ8z-U__0WzoUKJO5Jl3T-Y5igwqyU3b55aMI1UybKlXVSWZ7FgXCwDiZ5xKc4&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=84c22f0bb24aeb8eb678327851cc5e85&oe=5D0959A5)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55939451_2312307992387106_7509513011522961408_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmkV_nqdwvPmVMX1L_FV8FUhHxg0aEmuN0VtfeZDMZJxk0sJijEE0Sx94RmPSFy-Lk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=096f41509320179d57c74077898b1425&oe=5D4C9D3B)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:49:00 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55674545_2312307625720476_368666734124597248_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQm7G41pl7SLUm1bpgAE_-l5LM1WuOc0Z-pmzk3Xj62sUwJZK7lib5rYXD2Zou-uFLk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=7452bbf2761aa7cd8f1806a22b5c1eb1&oe=5D09D516)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55516333_2312307775720461_556014899793231872_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQnOaJbcOncDP5sMno1cFl5lCSQZhVZlueTm9oLGCOiJxbbdgn_Ty_X0BXmgk0xzJzg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=7c237977faed6a6e6a4918b4b4e42e16&oe=5D3FC263)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56119401_2312308482387057_4362496474089521152_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQn8c84s5M3ejadDRyoQq4HF6pCbzYQO4bTee7dod7ZOxy0oUETBy0nDFB2MpbI2uV8&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=842c7c019404969057c58c0bd69c4290&oe=5D0DBA32)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55892350_2312308325720406_1971760331009032192_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmdXao-Neq9mdkLZnPOy0oll3-aoZKVrUyomQ6IIdh2TrOx2KId_WlXrEY4mbznkUk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1e02dcf927ec5f75b3bdf15f7c2ee41e&oe=5D3F6784)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55822131_2312308572387048_3180568422517833728_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmcQo6OmfBUeclsX5tHouK2a6HVRedREJNaV6q3BjouDOHgRyW4AQ4MfRr4bAX6pFk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f80a844d38aaea5f400486a279c9fb28&oe=5D10E722)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55448438_2312308275720411_1474725648701325312_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQlccn8RPEhB_Qv_X61iaHm8Hy6bhrV5ZuDTNof9jgiwViOOXflTQpMdf7tt7R3-VS8&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a54882e4d1bf59b78d5805d8f394ab24&oe=5D1030AE)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55529884_2312307969053775_8164479722978279424_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQk_lkEaicVAXP4zc0LRq9OVqrKUbhB1d1SDwFW880YrJDmZ_Wv8NAfvm0SVqJ2ocgs&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=0d262402dcdc17cbc7e9022ce00878cd&oe=5D135F33)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55942628_2312309755720263_939717408183025664_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkbF8QrTysaaLLlSs8xVbYwKX430mpieQzokxPWPUf8QYhfv7XgCvvBOnnMesnbJXU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=df2cb7ed1f8c225f6164decf7714ebde&oe=5D400DE8)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55865101_2312308605720378_4778500886051684352_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQki54uW9avaw-SE0JXLy7Njm3LdGx_FGZ9bUzLswGnda8P4yRynTY49RcqDvXpcFs0&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=ef23ce57e315b783b3c321aae277e8bc&oe=5D07C37F)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55618248_2312307419053830_7071001446216368128_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmxtbAx4AUnssTLiDy0rqbYHkNCHIdTCMcIJdR7lhl7c9lZIA9oLwmfqjklisgpugk&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=e55c336ba098a8bc251bb553b4192ea8&oe=5D126194)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55604017_2312308075720431_1431546628782686208_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlrPeLeZArLC3OFL2yle0WDDysIuRo39VB0yUadls-6ncw9HvBrFOHRZMzAftJxLOI&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b9e13223a720cb79e991ff68c679f068&oe=5D4E5320)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55869488_2312309332386972_585776450469101568_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmxQQ1ZsytvXtZS8KoTAw9GYrrVzRSV9G6P2aojJ_xA7_X7ciMr2JjLZTiB4Lj9zu0&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=23f64080caef84a76ac54b1d2370910d&oe=5D4FAD35)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55514062_2312308255720413_6288588258926395392_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlsSd5W6LbAQiHYCCFS5tYEbKWcHKe9IH0CIgDXML4RACtvtOAxlKOBUKVltUcTIzU&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=347d74ed777ff3815ab608885a7844f5&oe=5D445D9F)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55503365_2312308465720392_4748960135349534720_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQmiC50rHhoMkIrZEu5IhJGTud9w9sej_yBR-uMNy32nx0bs9IYCrQfMotrYGPxkrWw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=5f83cb5df6ebacdb8356a4ad373853f3&oe=5D1469AF)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:51:28 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55837855_2312308022387103_423685239416553472_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQl261A64ObSXi5cWirsP_T88peuybsx9ucc3PTBKWQoqqrf_O9HhlNQ3phMOHE03vo&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=52e86f35209d39dec1129aa99b064150&oe=5D489DEE)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/54525453_2312308185720420_4574265544630337536_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmV-rc3ZUgFnOMwQ2y8xSzEV3xURC9z43HSEN6HERaolkYdrk-pyMDnLYEZp5J1XXg&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=bc047f747123f8eab0eb5d503d9c3b5b&oe=5D437FD6)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55627780_2312308822387023_6571259568712581120_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmNXUe_lmNWI2zEM0LbiWJ2OgFKl-7KI-FU1LManjPYMp6pfBSJl04u6sguWhvcZg0&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=96697f98043b9d73ea90a10b27b197fd&oe=5D0BD64B)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55892469_2312307695720469_2805125462655762432_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQnJJbHvlhb6vtcFQs9tnAdbUESbH4yxOW38sFFlCSd2sqwq3rtJT5DZisuyqS-cp74&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=e8903f80c1fd63b8c341ece722a2f16f&oe=5D144E95)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55857868_2312309302386975_2631609024415531008_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlmWYTpt_7tJL3pfxhndm8VOu4gBcUvyzm3g-tZBntgB-c5uRnq_kXfCwjgzKD6Yfg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=6fadc0b390c103f8c838f246ff6fbf04&oe=5D40EA18)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:54:19 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56286776_2312307319053840_4019194030108704768_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmECmnpySXnHMF7MeEeB-KpysipzB55Um8dtk1iZbqq2XEkOcejzlCW7zHtGCNSJU4&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=75b934d43b41c9bf71b1401827e9b9f8&oe=5D029A52)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55882185_2312309202386985_3639999128550768640_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlNuh3yZouMIYaHN-5hUlQrC7xmL-ZUwpB1tm33DKKlMNQfYgwUSu_A4g48TRDcMcw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=cb5b6733ba0e535f063246539ae027af&oe=5D409F46)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55713715_2312308622387043_8344595996944105472_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQm3FHxis2JPhQeouxTROiWdCwQhXBXieyGbxb3X3oMKFy9fAm4wTthGT2UdCSehLMw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=46d2ffb3eef3b939ed82f9e1ecc7daf0&oe=5D149C4B)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55528661_2312307859053786_1565474815857393664_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnp85IsiQ7bKKzmp5s0b4byRVA6DS9F2L34Ozk9emKcOMkXg-fiLpbEkz8Iltmc038&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=9e495966602b71c8a59ac1a451ae582d&oe=5D43C02B)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55684197_2312309452386960_4243030953728933888_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnjS72vi5zQyxE6xFmg47YSzlGTI_H-5gBxbr98snk_urB4qnmu0uixUZkP2yXYT3A&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=000ec1a523465729c4ed1d11c788e116&oe=5D44FE1D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55622718_2312308665720372_4313294346653794304_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmk8CK0RWgTxRoVJgOyvpSgjxHdQv6UY9uLNJg_YdmsFKThleDIiBYLVic_JLvXHE8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=124ec27fb340f76c5df2ec25cc4aa4b4&oe=5D475605)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55769944_2312308429053729_2328216099448946688_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkFfIT9aaNpf96gDXh-chVyDk5CbLa6mevMmpWn98LkKa8Ofe0hb8X7fDlnOFa9vnc&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=8c23fdf3b5eabf2073dcb6ab410da3d9&oe=5D4F3B5F)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55459980_2312308652387040_6870560240249602048_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmSi5kZZc1BORq0vHxcIYj2O3nOrXGNfyE3Qcn5nb3Al5SETTJWa7h7qSz5huiQbYU&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=62c88fefe86307e2d2d4839c6b151521&oe=5D020430)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/54390861_2312308195720419_237407134784946176_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlV_dcPg0mzxuMkBFXfpaW4eTFB5W6z8hjtgIDJQtEHKOs5PMZ51XJFusO_LXxgolk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=0f11d0f64503f47f6bea70c063c6b97a&oe=5D0AAC3D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55489120_2312309282386977_4216464764232007680_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlor_OWpTbOFs-0trUWEjgU-4qD8-ESyePsbQnmYqr7-HQ1KEDzoaScVFJInJ17PTc&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1c8073df45e75ea7a347cc4a752959e0&oe=5D171BF6)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55744506_2312308155720423_5517300291063513088_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQne_U7TlB6h_-Jp-kOvw0tE28GIlg7fHADNehaNf71xF1pw-WlWgzgBt2aGMM3oRzk&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=5fd089b0c794cf27b1ef3d1e719dd643&oe=5D44611C)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:57:20 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55503387_2312308222387083_8322584710458900480_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQnU2OusGGCRuRgpcK-nDm4P064hREDlR21DRq0suMIXsO2V6G9T3YY2H1-6E8Re1SU&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=f246e00d5fed26ace22d148e483fa31d&oe=5D07DD77)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55887707_2312308842387021_8370434653340827648_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmQ_F-J6SBZxAxa0NrcOtIB_EDngPjq0LqKbKL9jQQLLjLwx3bO-pi1nuQNBPpBW4U&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f14192c77ec73602334f45db22d9090a&oe=5D0E559E)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55835964_2312307539053818_5355894823079378944_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmDWvJx2rSnh55RXQptgK0klAG4KF41DrE63joCWGPZvp5R7hCSCNLLF2sYjV7UE_U&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=961708d04147fdf47406be313adc0224&oe=5D0CADC0)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56162918_2312307559053816_593045678322614272_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnbBzyzxr2cyodRsRdNg-y3jfY3E8WUGZxrKGiBID_8CR3IJTWXpDvhbK84K6baoWs&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=bbab8f766ef1b71294f52068fcf35548&oe=5D4313CB)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55590154_2312310519053520_5993032700087238656_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnsBnBabTp_c6gV79EGmwOCe3Z3Z6oc-PoY1g5ij7q4G4ubMulKzn7MqlWMQB_mB4M&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=7bf0c49ac0a2a506ee5e1ebd75e3ae0f&oe=5D0501CB)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55640058_2312307402387165_6703395921201201152_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnLbd5qRXZObcmsFXgbcWJcKoYt0Fvu8tlzQEuAtPgMPgmxBqL-P8hl7Pxz16zWIq8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=cd87ab3f29599de49bfa20499615b305&oe=5D3FF2F2)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56119401_2312307715720467_6978794086123700224_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQnsyBPH2BOk6YNTG4wv6ey2_Mux35xaGCbIHFPLBHjeFzGi5u3prBIfRx-1hECVKWU&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=df9298f37e5c5110d09b273c6e2e9b44&oe=5D159875)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55604910_2312308532387052_8468239837583900672_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkNI0M_p7bWun_T2nRPyA91NMGAtIX2XGqZj4rKF7TZpuK-plF-LmU9zyz-scPv9MM&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=79ba7e095bee745f3fe04119ab5137f6&oe=5D13D44D)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55576297_2312308929053679_4075066624007208960_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQk3TxKVoVaKvxMsib8la2wo5R8H3JUWk2sIDfYIm4veEKNIoM8DbkM_QOX7M7qMlpA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a5b852ec44782b4f5880e13dc436cdc8&oe=5D41AED0)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55591792_2312307602387145_4625545950906023936_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlq4OAWx1RSISZC8NkAqiCxQiaZckcXlsrri0tQRAc1UJgRzdVFb7gfJQp-j_3HMRk&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=0a89bf43d7ff88c85b4b3af1b371f962&oe=5D507397)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 10:59:52 AM
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55869327_2312307795720459_3792357905055875072_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQmXEcK-dLRYpN5kpamNrQQSigLvO_G0ihxLpB4yB16rruJMETZ6pWD3-ACnAVdKPSI&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=48a824bab51c97a16c85a647c0ad266c&oe=5D4720AC)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56252811_2312307912387114_5156140743160496128_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkuafiWaYI-33WYvQ03DKF8PbncGvpUUgDqun9NN7niLwrvoVw1GnI3T6OOqCr6MvQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=cc23fa4aff2ba46e06c0a9176b43e12d&oe=5D0780A5)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55711471_2312307759053796_3245913493773221888_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnQZMehE0GtJ4mSTuL6wTB6x-ElV3hGwy2TntIlbR6DbrIVOXXBbkcSBdfsu9LYUMw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=cd3ab62ba142e07094819c0cc1b947b0&oe=5D16B634)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55849439_2312307872387118_1107323765265530880_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQn78apnXLIh7UcvHjw4_38CZaQfu_YygAYL2t8RFB2THvfK6phO-DF73Aw-Hidi-9w&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=dcb8fd57b6e1cd8efd11b047d903638f&oe=5D102C17)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55576297_2312309505720288_4087664609194934272_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQl9_Svgzaer-xYeaOrErZSNGX7lyX6UgnayKXqBZn5NWmRBaNYScj2rlT4C2B6qcMY&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b7fe4138feb06e7e6e022fbf4daa4c53&oe=5D0C4226)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56165189_2312308765720362_2079690879177588736_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmp1Do_s5xwMGb6lYAfgNcmuhuGTM8TbnN0Yoe_B5t5avsDkxEZpSvaywyDJ14nrjY&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=a00c3851eef737b4fc37aae8e5cb70a3&oe=5D01D61A)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55611105_2312309392386966_1914072443413069824_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlZqSwoW8nD69T6DdjA4s2R4Al9kE1AeR4pRXR67d8afS7NQJod9OXXpYnB9aJ9vqU&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=27b23172e12b9d7aa42dcf49334de004&oe=5D412569)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55545353_2312307889053783_7513257626004619264_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkqjkWLzdtXT4Yq86aEPiOdGRWAZzAVNt4oOtZgRCRKpujn5DPyxcxHIYcEP3K9Is8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=fd3b423f01299ebb8027dbc93cf46cbc&oe=5D49550D)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55448516_2312308795720359_1854791045640880128_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkdDK8RExXQrV8rMT42JYOYeD_3M1PQgTQsCa7NASMu5cOritc-28kdnpIo5U6XWiw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=30e8ba9775a70ddec2ae1a40ad524636&oe=5D0E007A)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55608048_2312309359053636_948479004027912192_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmPVfQ-nJVThNASWOBUMZsSOT_LUwlPgBgusNjg_j_hx-XtKp7zyQ1E0iO-TO1jccY&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=04c6b84f0ac6ce99caf6756dce2286d6&oe=5D44F914)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 11:04:55 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56191309_2312308892387016_2236516791037722624_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnbRuNEHepNGasposKq8yqzt0lHShml4KNtRvl8iKCvE0GcGzlXbMznHjEM8Nq36OE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=24aa22f35fb0ea0d7ae97d733b3378ca&oe=5D40BE65)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55547011_2312307519053820_1090533496859918336_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmuKoo5-R6dHZ0sS5mkTHjK25LhEP6QvCreHaFcuKikVDxV2c23nfkPLmBixtkUSMk&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=6e99fa391f14c446409f0d64dbdbc8c8&oe=5D09D64A)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55536562_2312309052387000_2018680735593922560_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlZAIuFY5KSlVh4Zlv3Ww--GwfK_1dOZMmC395jwNU1gtKqOGiPMeiu0oe9j3O-PAw&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=663d595383e6740955fed96064bca0cc&oe=5D0E8C46)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56277931_2312309825720256_4693592084144193536_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQn_cPdm0ViqXS59EOn1Xp4k2Q8Mdzo3Ed1xdCjIjxhgZOqnpeV4ha3W8pVQ2vqF1rw&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=bbae484c15e0bacebf4a282580573cdc&oe=5D4FC7E5)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55529808_2312308242387081_6910040262534234112_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkjW8NuEt82k_4E8hYfO9qk_jgA4d-gVRN88HAhwTy3fBZfqXz9fzA0VrVvAxpMCBc&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=1ea748f750ea187ade644c4e5e78ccec&oe=5D0D6EBF)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55686746_2312308112387094_879881620327235584_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmYYw4hbvkZXrJLQJe38_UVZNtz4CW-IWxPdCzfOMDNqzLVcdf5hHRBBRd5Knb-0q8&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=1d3248fda410be3542a49c868fe5155c&oe=5D135E99)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55627724_2312308489053723_8672068840739307520_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlVOcwTbGoi9oiekTqXmQEHpX1C3--OUe4fyiAv9gtgUaa-nS9SrkY-UyAwCr7CkL8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=ec9da02d0758481947f6475d8351b773&oe=5D4A1653)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55505669_2312309692386936_503425232866902016_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlGqPMcPG6Gp0zwAvELuMh1kOFsjRnCw58mI_xyDp0bPM_vJP6XAVogVbWvO8-bY9w&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=a607136a7dbfe44dbd1d40d3c0ea4cc8&oe=5D03907F)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/53639407_2312309469053625_6339327653941608448_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnGRPUtlz-0TrFEVqaICtnBbZAwY1k03XoTWlXgpld7RjZQcHOzaQkU5H6J0eEz9QI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=764e7427ec0cce4d2df81fa33f94b077&oe=5D48E445)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/54256435_2312308982387007_5030251051236720640_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmd-moNxo0u-flCmo7b7BnX3SiFnS8Nl1cc_JCYWgUtfVQLPmNwwaWOs3dSNNqhE2Y&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b1f3ce0cfec94244f584cd3eb97c5a54&oe=5D0CD898)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55947568_2312309109053661_2566999977410691072_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmXCGjIWq8AXc0HEe5-JIAlmTi7wSk1Ux06xYdXhF5qqYC55ekauq0hMOHjS-Q8_7E&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=a2b759b6b8028fae3e5b77ef3b7802ca&oe=5D4CE0E7)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55564507_2312309545720284_7425746718160846848_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnwrb086PxFWbhM8rSdsJEAMa5-vhO2Ai-hrMyV0OkGSXC_8gCHpN6NSq-7-9nX_oo&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=5a09c1366dbcb409e4132e538c946991&oe=5D0EE065)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56222468_2312308969053675_600239701298774016_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlnkf2CK2ZoF9MMgcgV05ox8clFWsCf2gNEZloqtNf4j4T-4rSZk7REp_H2rX-6k1I&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=636adaddd5e04431a2e9548dc13e7396&oe=5D02582D)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 11:07:29 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55811467_2312308949053677_2899830350526021632_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlKR95qYp0a2FIg-D3swCkb0Ar2wTpaQ8WOPDImTHeBEsDa8E866HLt2cQbf2ApLD4&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=a5019e02bfa5a1e16ee644d39c774c21&oe=5D48B34D)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55488026_2312309619053610_4713746587547860992_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnG7ZLK7qevVJ_PJocRSKv7f3tjSpZW_UvsU8Tobq6FAPl19iC9Izsd1LnJeaADq7w&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=85b238918a5e74b3f2b0b217a1d4846f&oe=5D4BE512)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55549635_2312309399053632_7541797597787193344_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQlVGftDZ8OpE-Y-sLDS9t92wD4lFEOi7ImOmO5Z3PCMfyt2f7kcfbFFApW-L2iSWYY&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=52a1921c8c51ee47c924ccd08814ec87&oe=5D0A62E7)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55949782_2312307342387171_1896239992603148288_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnLX_X4tD-aunP5A4EAaoRy7mItRYVJtK7RG1llKQnNDnomikVU2mpI765M2j-OxbQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=e19cdcba46505c9e7d7f1a7bc217ad3f&oe=5D02F860)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56161528_2312307432387162_484246657702035456_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkQpC4MY5h-Ne23SxpkyayTN-tNNrEc6MPXj7DS2jZHHB3VrZdNgoDQBDvToOxANeA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=aad907c63f21e33410fbcf8ccdfc85ba&oe=5D05B9F2)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56161695_2312309015720337_1200866061323337728_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkvvfDBtddyS39GoPlIGXNTPNcf0c2SL0j3OacgM_WNveWGW41O8TTvd4Coy54P24Y&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=c8d3d24cefdcecfbf6847b6c9dff8d62&oe=5D0B4721)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/54386855_2312309705720268_7978842972928081920_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlKrg-JKhrHCOgarfIanH3qjyI0FVrZL7vQjSXcYn9CY9gjPuzCnDbjmGAmsMnq7Dk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=463d9318e78bd4edb37ad68890997252&oe=5D4ADC40)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55849222_2312309185720320_5391589145225199616_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnPUDO0WsExZzqsOwQX9OqlxTJ0k7jj53had_vgIWzux0DqZWbQwm4Qu6Bgm9xG5m0&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=588f9940739069a990e783dbd1a69f6f&oe=5D4E140E)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55467836_2312308752387030_8721584646816530432_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlcMUScDsgivh5Kf8pL_ClENvxMSpcchLJWHrdCLKD3rLQoRCuOOWQpTYXYUn9qBaI&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=e7e1d28350ea2e85fa3bef6cd51d8972&oe=5D134476)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55892483_2312309532386952_2640989658191757312_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkh37oy2P3D1h8H4tEUo_q42hkfQ0Y56l0WY9nVXiwYmD8h3OVUB_uaJb2QONLWUTs&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=c1366a22af675536bb846e59e2506507&oe=5D4B40D0)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 11:11:16 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55485878_2312308315720407_5010559837365338112_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQl4zBvZ8FGaLGp85XbKahl61fAgTvZfmeOLWEXWK0SEPeSwnuGtrFnvgCI1jJuGCJk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=3d3b35a2492bb5982c55599eb2341df2&oe=5D448C3D)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55653363_2312308692387036_1596400023497605120_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQna3uaOlYSkoeuaUd3cEMSUG3S4UrRlFjyS9XEi_iPrX09vFeNBeGtZBT8VIaLCz2k&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=41c437361d9a89bb04a6df2870fc226d&oe=5D0F8BEC)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55669506_2312309625720276_453771425195491328_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmDy1Y8Pc7Q9jXgFYgtbXX0GxskwtMmorys51FkvPI9Xf26X00S4BeShSJ2zL4z_NY&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=16c0206b878493f9d4a3144e85f8b87b&oe=5D17A581)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56225978_2312307735720465_877532281806258176_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmFTZOjRrwXq-ckCq7ZYR_iYrqNxwmxYFKWaKITQFqXvGAwKVRplESNdJ10l0CeCzg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=240bd50601c4808bd5b81bf3c20d3171&oe=5D0B9732)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55489124_2312308865720352_8797295209323954176_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQk6JPvt1a0s29Mg99ifMbi1gtKJJlhcM66xPboXkRXVzWz0Uoua6ioTkv7Gz9O-ZEo&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=faead79b8e28e41bffce37e502bbfafb&oe=5D0E1C3A)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55831558_2312308039053768_7899669554383552512_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQleaRHOyHX05KPHrcUvnqZVNqUkCkFc6ibg9bRSdst9gD7LAgALCoKs6j0fH_5MeQY&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=6813ddc5072e3b1d98cd2add0e71e976&oe=5D06A813)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55802450_2312309065720332_6037590232709201920_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQnEIm6nT1gBqgZ9ddZK6DXW7CFX5gOgtz7BtEZoPBJ250Bab8pRjEP0fyMNJgaPwDI&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=5b7b8a36fc54909e0a19c6c76c61e260&oe=5D4C2175)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55686917_2312308725720366_7696526856937275392_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnw5BUnFYq4yV0eB7ZFLEc7DKRpx6NXJ65LhJuIGGgK8w1nZrIpOe6adi7GoWBFXu8&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=ca7f554bd3dbebb464a24c9ed1f57a8b&oe=5D12327A)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/53567245_2312308552387050_842540341432156160_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlG7dEVaRBGxwsxrQxfNRIclnxTKWSyBXXBrxhcSJqVmugIfAm5LdWdrNE3ZmMipJI&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=a3088f6e0b32d7efae2b1a2d6663a4c6&oe=5D4EE885)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/53698497_2312309782386927_8711312845981089792_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlkHU-Z6d4vXNfjr58Oyn2A3kTGzI2Mq2M6SDr98S_Vx1R3m79V4Ev06KGBGKQm7q8&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=edd55d29204bb7811dafc0dae7046be0&oe=5D13F540)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 01:43:04 PM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55575746_2312308589053713_4609094873247645696_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmAstxyeAqecn8J2mLO7YbIfAn5ZZ3RuN3fE6v-ADxXUR9N4Fr-G_oy_nMXsx7KpnU&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=6985e7201babd7d27751a46a9f04faa9&oe=5D0E4C1D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55564544_2312309842386921_682725583305572352_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQniWICHuZrng9iU0-GwnuhAOZDXvUghJvXP1SvVesxoSvqRDBODe2kf4-ksY3M9qzs&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=85d58e3e22ed4c42be53269d6d0d8649&oe=5D48AD41)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55944946_2312310349053537_5915529723173142528_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQk8IhECWW6WIj6hn0xvo8TeYI9nGmBkZ_jPzUnVmdDcGIwh9_RlzGep-7B9HKGHsq8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=bbdbfb90f68338c8a68ea534e0d66689&oe=5D11C44B)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55963088_2312309999053572_8057558547958857728_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQnWaBRZkdNteCwcS9bvUdngotn13ZJdIyZ-L_nUnpJw9s8ILDJxGOD2pQ2kez8P8TY&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=ba162238954b3958f56a0953624d981d&oe=5D05F143)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55917933_2312310072386898_8913679030520119296_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQk--8t2FZPEPuH7YObDplYbZQLzLggbnvmzwI7kHROjEdLiwFHOP0ah7iJPvDKGpy4&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=19b061ed1960d7b1e8c013c215a0f72c&oe=5D404814)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55552015_2312310212386884_5649120774477316096_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnpzenIy_q4W4C66O2nmIXe2RRWJ3lxyIjTRqdBIyv47vSti0iuEdTBji2vcNDeO28&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=6caeee38051eb94857b93f16616112bb&oe=5D46156F)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55509690_2312309969053575_9123315641208537088_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkM7Ba0tC6q9KI8FvhVPTAfLczpMD0qDSzlzLHkt-X8v8ikiciSXGpdLnnB-VkoR-w&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=2b19d9130d26bea80fbbe9ccb7fda2bc&oe=5D4FAE15)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55920832_2312310239053548_6886617817299288064_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlfDMgj0R_WYIR3dT9ePV3Ba7yXbwEFLyTByEf_iVtgKBkUS48xBErPSYySAg6Jb1Y&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=f9fe26e39c648585e2d2ea2c44bb5311&oe=5D0900FE)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55512208_2312309882386917_8364186579731742720_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmnfcRE56ShB2SIYT8WVU9c6kIfjquGFHzN3PO49Vd1cn2J-CAggmYRQls_aDIAHwA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=8713b2aeaf669597980b4b425291271c&oe=5D4C9BD2)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55602627_2312309929053579_6041371384477646848_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlDSxAepm1ij-7Xkr-WlQ5-IpmoZsYMqC1nX8TGZ6gWRBhr4VCJw8LQgITEHj9X6NI&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=120c3a6908a180876f6ddfac2b670819&oe=5D108215)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 01:48:54 PM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56196659_2312309955720243_8747892545570209792_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQlJWd_qPrCXuhHiY768_oVmM8h6OUYrcHK3ze7tiK2rhO2Cf0RgOx2ijr0OKDEISsc&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=13827c30357d856527e68665199b5bf8&oe=5D4FAFA6)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/54434558_2312310399053532_6541850102275768320_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQm6YXIooodvKmvK7xhoYrXsGaxv08TcV2dKekxYM7ozrlCJB_p9QumYDamEuoeScyo&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=e8ed4f37052f3642235b705a86973f6d&oe=5D0639D9)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55526811_2312310162386889_4188436821270593536_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQk11kTD4lbbAVm_3O-bNSXbn8MoCq4tXRNARyAY7bgW12_xPpgpS9ZCuJMk_ms_xPw&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=9017f09eb39912a02be4b6988b814c75&oe=5D4E146B)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55505646_2312310192386886_8985538141234397184_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQmx8cWSEg_9HSfsn2tiq848UQd_bYJmPram8pwZjcPoS7-sjP6fZ1VNpBjb_SDmYVk&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=f0abc71277bbf6d925b4abe6c29ebc7d&oe=5D437318)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55576374_2312310259053546_6253656044367511552_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkFQwimEvxmj1-fWZTsBzEFEPkHKs2n5lZaxwM7zvcd4Lx0hfgocf7Gtfza9eI-nDA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=a3b4236525e7a3cfa4b1aa5853c2f2a6&oe=5D118DAE)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56158211_2312310139053558_3512287691888656384_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkvAf0sWh9CuExWTrM_kU0vJg1RAz7-lWWlzW_xCW3rqd1Z9uMDF1wsnMg8_TufCkU&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=c9a272aca19403c7c3f86a393c85e276&oe=5D091FEF)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55908391_2312310335720205_1843130518669885440_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnQWyYF9ac2pUpM48o29H_RCHhShxpEpX-dI42ycJxxP3KWcaqVpHkZh5ZmHjNaDkY&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=69edc90416fbf8cccd89ebb1a5994d87&oe=5D4C340E)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55485908_2312310285720210_1554514901131591680_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkfXNItFoCyWPoywMQlS8ghsZBNEUxGcOVrxy_uK7JQsVPQDF0K3jrUooSlrfIIANI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f1a2f95dc59393c06ebb676065acedc4&oe=5D43223E)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56164135_2312310802386825_3133470343725842432_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQl3sjJ1OwSr_LYvLewgBnuZxpX2cN5JXTFBYghtkKo-bJAgq0u20xLI4iUgdvT77Js&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=15f90ba4f1d35ff6ab18ee96fe994be3&oe=5D4E6D7E)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55731118_2312310462386859_210848684819087360_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlMrphUL8IS3qgpAMr-viY2w7kpLtf4fsC1ti-IJ42j3Yijzpk4KbiYFpfikwnf87c&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=8f4288d1000529537aa7e4d1c65f5b24&oe=5D029512)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 01:51:19 PM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/53788946_2312310319053540_2805768887411408896_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQn-PqsTNtOqj2QPjJ9q-EBCbFnEJk98dfbnwYkAayHPHXSRqM76EGnvDniUhkw6ncA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=56ece9886a3d608073bcf5ba9ce72223&oe=5D40335E)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55473417_2312310565720182_4315165071199174656_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnKv4zxSw4ni2sPlrgk9bBuEX06yLbm-UwMuaDa_FY0NjmgAVA6RFtaaXAPa_a0MmE&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=bfa9d56cee2d92b13d23c648b59aa4a5&oe=5D502BF4)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55444981_2312310765720162_5713714905060737024_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlFP8RiwTExOWModml46qedlXlZtiFDIPge3hhp34INmxI-BCgdUAQ9MljeFNCaIsI&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=7bf1dcbaff24c1157e4bdcd31d78dcbe&oe=5D07BA6E)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55503393_2312310669053505_8722155748617879552_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQm2cy6DjUxybjRKKyd3oBcGfrW-E7VUgj-FPSeZEzlPJKorS8v5bXicxHSfmgrI79Y&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=21a22a51ee1ba7b444561fd071c52428&oe=5D029C9C)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55760095_2312311105720128_3462957673211756544_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlzH6iW8hbWnYKXrRHhqyKb4h9iMXS8je9Uu-eY7C5kOGA7PL7qSOUf2Z2vT5Rbm5s&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=fe47a4c05c208a1e01dfe0e3f6680507&oe=5D09A112)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55576503_2312311389053433_5725774606292221952_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmKCJHkIdCpP8SAfN1dK-4lsh6FKrQ6mvGoueHOIs6DImKB4SAtuNUQe1R1LIlt29g&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=1efeaa2ba98ac970b86154cbc5a7de53&oe=5D461B96)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/56268528_2312311349053437_8394421216760299520_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmZMNCxVdWz3aYBIgPPO5q03cLccFdiv2J2yOOeUIF_-AXJ3tlVumy2dR8w_bYgYXY&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=8f4ea337c4771e5940ef38a86408d905&oe=5D49B0AC)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56158154_2312311225720116_4716537788009283584_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmQoedH1etvZR9vR70E_qMXcFdirRjflUbTuQ66UbkAzVjMWDnQBIqJJQ9EmshuhHk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=3a2ca7b300c9a3b73038290b9c4fa938&oe=5D020CC7)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56158117_2312310592386846_26747299677863936_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlVCS96Z7Xcrwvi8IiEromOtPRgJjXv1KQQbxfVmyM-buot2xh3Xq-VHvM5ufw3fpA&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=19d66f410235f8fe1a359bde0f006f39&oe=5D11F6E6)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/54798718_2312310429053529_6756046512238624768_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQne0CkpfW9FnbQJqGa9wdfvFbrLQ23-uObx4JlRAJwIhxPjGfEjwzcHTSU9mbn85Go&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=7818ca79fccf424bb943238f424fb644&oe=5D0D6130)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 01:53:38 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55576312_2312310789053493_4770577873981407232_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmpJX5gDw4rMfhVfl0Bb368UN1iaOkry9O4Wjb5J8NX5IvG60IqBdpDgq0EstubG3U&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=ac2517639461871c9027f92b12ef85ca&oe=5D443485)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55467807_2312310445720194_7610937908303757312_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkXXJ1Tr6loEsoUVW29CovVMz-e4q0xtiCwnEMo33HgZloEGeKea7JdNS1F55ZwCi0&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=1caf638ddb8dcd2000cf839a038e4c84&oe=5D454992)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55594210_2312310895720149_5131404892631465984_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQka7DI00ZX_XLErwTuBciyuilAUhlRAQxTzpRNyT-PD9zNX95fRGPs_8rZy9p9zsJU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=fc6c8ff2fee3f5173e83a8af9b1b1073&oe=5D10F63B)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55560417_2312310732386832_7784657807734734848_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQllZYxqAOJWfpBp4F1dWPJ-6ooh97yzF0oQ3zlmzMxePzUxHLF2G1Mr4x3r7U25PCk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=ef78dd30f482af8b2f58a59e2e8a120c&oe=5D06E5E3)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56119491_2312310382386867_761229742866169856_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnoavqlYc3d4-IkOx7lYVVoiFb95x8vCrS10biIcNXhwWbZR1FWn95mB7pUQDriZYo&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a0f39bd2cfab16f47e89a42db16588a7&oe=5D12BD20)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55686745_2312310619053510_4735020136090566656_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQl__2lvsQ2EtHrcllEMWTVWz5egLJ1YR1hh82El6MncCIKu6fRcqHHEYSQtedVs1LE&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=abbbd0ed2c499882595ad75633becda4&oe=5D4F8DEA)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55865201_2312312019053370_6552059548776005632_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkbq5-KnUVTbBwq0Is1ByKO_CsXII6i8c61p09QGXjlKBKEQabjWBpjFyIKfGVEJSU&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=15681c32d881889042a1ec9b5d67a8fc&oe=5D0D1DB3)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55564166_2312311609053411_312700509939040256_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkcqaFJbQuQQAXO2YVfsQEIR21ueGgOagTBMWj6m7tpPIP0YEgQ_qFbG4jhHI9hcyQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=378077d2de22acbcb275cdd0773f859a&oe=5D1098D4)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55476711_2312310545720184_7033454528582123520_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmcFjU9vdQKuheC2FnQxpEqB2MGXcMmVxUnbPR7oyDX3DFOys7WJJguV6OrGH218H8&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b762ac3b02c82bfde0f95da1ff5456a8&oe=5D4A495F)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56158008_2312311569053415_252602583049306112_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmdUsJC2ZgLv_DMML3UYEKFyZiMtCpNcdLugtWMOTb-7JGacgqnTIp-tK1DrRnKv5U&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=12ce68a984515173e2bfb9d0eba1795f&oe=5D48E459)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 02:01:32 PM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55924132_2312311305720108_6477782861100351488_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmXc20_D8YSP68x4R3SfEEnltrur8rRwyoD6tXJ0GEYx8oaK8_JaqlHlIRDjB1-adQ&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=8894b14c11b171ef833da218918439ef&oe=5D129A40)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55875523_2312310905720148_3833213562415742976_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQniyEu7XsGifilKn_2Na57YqYeVbYzQMrmo5uLIXf3-tV91qcKcE3cj5FEkDbvsa8w&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=37adba8c1c2d946a389e876f4dab8ca4&oe=5D0FDA6F)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/53588331_2312311002386805_9118326267895087104_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkBJTMgzuBsrcL_k1_Ped7qz6FOhGdT0NaqZ56APjeoINkAoHb1b9WDOQrrNM0Wgl0&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=6bcf8f98269045daf15b7b5bcb6b99f6&oe=5D467238)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55897255_2312310712386834_4389800942694825984_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnA1V6d1477nLYF4xMSuS2suFUwRWJWKJdMXnh7IywWA6ALxYWQyOmKcMM5KTOM-aw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=61c092538609f2a850dfd16469326d55&oe=5D0B238D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55545380_2312311759053396_6692241616255582208_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkUjGX5N31J8Nxg37_Ui2P92Squc_kNZgwYTlazeq62uTgQV30CqrupBwsH3WndtNc&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=8f67c2ceb101832837616973d66f018b&oe=5D146520)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55512182_2312311279053444_4710410776643371008_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkm4L1lA5jkdUJbvqB6tOeqpFMqj2bQ_ofoURUo75_sEnitB-o1B33G8Xu9IHdgdoY&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=66f62ec2e3964202b440f023096b8c16&oe=5D4B3073)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56158338_2312312522386653_8782959269914869760_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlxgD4phtNViCAhemf84RhSF0CQqRHqG6Wp9DoHtXowj0QRwWxBVUeLicOxbCN7yxg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f13482138b29d5384812ae80fdebb633&oe=5D10C4CD)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55869080_2312312079053364_5032897481235496960_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQn4jH9kgmD27juvgGybpEiiDxq4sZ4EI38Vyzp06_eARHj-prEV3TQhrJBdNo6sKD8&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=f7521b4f4cf2bc86a018d49e74d368ea&oe=5D0C4AFE)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53810948_2312311269053445_5382930748854501376_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQn9EHC6PBnCI6y5mduJgoryASeHS5_Ma_L1MiwlbdCTIQPSEsEAYno6oU08OyRABko&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=a0a865cd6e38d5b1f91d8ea1a940bd2e&oe=5D4DD76B)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55608056_2312310972386808_4990220787806896128_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkRn4IKGxlue7tfyluRWHN0vRAY5Yt2L4ADUe6mm7jDSO-l2CHPv2N-b2ZLRs4aIe4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a04b400b4f527c6477b11f52c06c489a&oe=5D42723F)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 02:03:47 PM
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55639989_2312311189053453_8000069281125498880_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQn1YZEdOqd_3wypFa11jPxigHRRciH0qeqRUv0tO4oXfML-4_bD2ckbjhBx5pUN8JM&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=bdf687973675ca5773369161f6ca219b&oe=5D034731)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55523444_2312310842386821_1447302381300613120_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnG91ydarDhsi9URTyZhTjUa9CInnSWpQiTzKn0mpl0Q71XnUNp8ORyuWLOV4WXIPk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=91547767ce118745be9eb4ab59893136&oe=5D042C6A)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55576350_2312311852386720_7293061962773037056_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlGxKOKi_WYW2PY9HsHm2x1Bzi7YGCvqkVQefjBDiH6YyxiowBpJIUTOdtgPI3uNaw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=deef6cb7d1fa6a78955c4341d491bce6&oe=5D11BD42)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55485931_2312311535720085_8147151754731978752_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQk3YhUaou8knp5GCVSwsLvrVaosWbnHJSQMCJpm95dZakw5l8ITPf5p3Ke6HcrwbCk&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=97cb9290fc6dedceb10abb799ebea830&oe=5D160C99)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55627779_2312311642386741_7970752912399794176_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQn7UMZyr-twbMg2DSAZ6tWTOB6l6HoIY5i5KFurnNQzWMiV3HRMQ7bmfagadP0CY6c&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=c5d05ab8cbbf37a9d5425b914f8a8e81&oe=5D0A665E)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55444872_2312311482386757_7744478865422024704_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkJzGgvp1wjEdLlUUETjovtN-EzsPGqVVbNY9am9FnaVwQXc8neKXCy3Rf4aKURTjo&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=f5568e60b7a9764dd64ea59a485d87ec&oe=5D0EC129)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56219897_2312311525720086_2484874808232247296_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQl46JqZHD6NKzFY4rD15f22YcXd2ONrlj1zTvZBxekQrTln5HnDn5VXs6TGXVwLfr8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=7342174fcdc23325565fd1ad26f4f07c&oe=5D076F06)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55827005_2312312049053367_6127965282443984896_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkaZ5RLjCux-KFbCGYo4GH9yVZfSAxlEff-xQMNCY0UPYDJUCUDefdnOx7lUjyZyjI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=182f5d08382d58d558cf384bc215d213&oe=5D49D5AD)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55468482_2312312242386681_6135322174874976256_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmDanLGUmTftQwYBNQfIWBk2yM3Kfs7p_I1N7WaCXoIzokWQvzC-sK2fWaI8P-mQY8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1c3e48588f77ef765e67bf96c81c9334&oe=5D019A48)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/54800066_2312310995720139_1588825380519673856_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQk9hw1eF1V_Dqj8jcjCAcQfEVfocMSKnXcT5tban3QVXe3T8AuL06nj8Ffaty16I1E&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=9a9fb87ce9e9394bee30126e97ee8723&oe=5D469677)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 02:05:48 PM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55961928_2312311362386769_5005823098323206144_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQk3tmXFb8xovYxetAZIitREGtwJA1PCddbNxi1uOhK4MmzmyjOYoiUDL4Qs3ViETpw&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=78b4906a718af891dcd18104e8b3f35a&oe=5D12A737)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/56242725_2312311702386735_6170842563730210816_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmcIkY2v9ek8cv0GqndGzwER_aw6FEvVTIgySHmJ7ARsfQTN50mEnOWimdUP2xSl6c&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=7e34b63144edf9352e38ecbd30f99cba&oe=5D500A70)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55510782_2312311439053428_8158213666341126144_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQm-Z6_bjU3fVjRHWmJJB25zxxlFQclUD7PUSKGFdYU-N9wz2_fl_DQY1R5QLdpFwBs&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=56ee9066652b3874c37d52a47b2ff399&oe=5D509D53)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55882115_2312311899053382_4237315645043113984_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlS7hGgraxe_au3pyHUXwkwjM9POblTCXPB7Nd4Fi1rrJx_wYjWqcg-1owES-wrXbE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=2a667e26d377790180ec8206c0f133b4&oe=5D13E913)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55508161_2312311202386785_6139767624940126208_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnSUiJTEDeF7sO7SkhnBqvOmIZU7GDrdYciIyCZuRA51b6Sx7z8EAHiG27l9uvcQks&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=f127532758c8b57427237c68c4687047&oe=5D0295F1)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55517421_2312311665720072_4273986522492960768_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkLCokv5hTzxafvmXtlj-tHwk2AZ8SB4s6KaQp-uNIqhbl2HGCnZhfPFbrqX8t-pMI&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=7a4705603f73fc1a89b77ed102cef2c5&oe=5D14B86F)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55704541_2312311602386745_5581623928901599232_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnasnmp7ZArCntsoHt94eWE32j9L80RmfVeilLxTBcthGp0nwwLW2F1NUEmB2KHSlA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=3b4c934774573d779af0da3c460f4066&oe=5D05D914)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55637082_2312311035720135_6083066746598588416_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQlb-DWS-ioaVQkT1At9q8nOGx3sX4jyleJBEmUWazzGCkUb-3ObgLMin0DBXAEn-7M&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=c5c834946a42e97217a5df9b5e2525b2&oe=5D47FE6A)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55487958_2312311679053404_6035803741062430720_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmYBNUA95T9HNO3trwaM7OPy4Pc8LUlX0oU1ivTY9-3FVjsuLXG9kkak1HzAoBfrZk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=2cc411a1a161e39a0d33395d20c4f6e8&oe=5D140834)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55730989_2312311882386717_1224868189704290304_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQn4WyPr3-8UvQ3v7x033OFRlxEEx-YQv-jWObfTeoYXvwWmyqpgmibBScVBAOtsXek&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e6b1d0f31864dde6a1a54e4f510bf849&oe=5D07A5E0)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 02:31:01 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55726454_2312312105720028_4358552040549384192_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlk5saMy5EQ-jw6cvJtJbF7MP9fUuL2D6WmcPa_466LgkhbW_6hSyOwuJxmLYMmvN8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=c0d1325f4203f5540d41fd8bcf132baf&oe=5D4EA0F0)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/54435365_2312312579053314_7313304324027711488_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQnVkYsVFbSAxENC9MZJrRvjQ4bBYHXhs5EDbE6f4iUS9anhMMgzJ11HxrboUe8WpdI&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=ee0c73c81a8b74a2f72882e6c286a917&oe=5D0C607B)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55535222_2312311115720127_7207553553366253568_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQllNXL4MVrouqypc950D3JxTlS4W1Sncid-Or3gR4OYGa-umU8JWe9K2U9bNyapkMY&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=2dfb976ff933df8fe8f9e300276c98ab&oe=5D07EADF)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/56157769_2312311805720058_3940541823025414144_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQm6EMwMy1Waudq2U3ZFQZwWbO2uPmq6QcA6M7F_p-4ziPzH8I_Eyvh6H3oexvCKN0g&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=08969471235ede146eb8269f520b66d0&oe=5D134CDE)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56157369_2312311775720061_2769165836085100544_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlL8roKkLTloBksEwwUC_cHnBhcUIDasjMtAloMfYNUtYcYOlpROfL_abS5cjqUuOE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=db5a001636e67c41679523bedac1759d&oe=5D0EA0A8)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55468392_2312312199053352_5828435775049433088_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQncf6slx_PJJIS_jKWdo3RtnxT9p4mjx_rPYKKExs6AOAXDCQBuTkmPAvjmsKbiU64&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=ca490c1cb9935d1114177ddda7efdd9a&oe=5D0CC7D4)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55596905_2312312322386673_8997454626781396992_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnKBwvBmuaW1GSkVOB8Ejaeec4ubKu-ioimDjPxPCZ8G0ZFVAcveYI1qDY4Tk5k0OQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=f022146ad4a65e7a1b20297c09ab3f09&oe=5D42530C)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55597501_2312311842386721_5906248187177336832_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQm8NjbIjws4QL0EVs24iCrgKVJGPbclhejGoKTZk_dsl5Mc_0NJ3G1uAEQO5qJmMeE&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=91a84cc22b7a4649d67b270fa05f83a7&oe=5D0C8982)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55547023_2312311989053373_8528024515328868352_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkTuArNOXKB0r2TwT3STFaQ7e0dtpK6MoZ0BcOmI9jJWCblLwevdciLd296TrOcrx0&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=28e026345c74a4da6360edeaf3f99263&oe=5D06CA40)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55609117_2312311145720124_4422885586877022208_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQl9ECJDSA665MGpufDqyj616gGp6ZRrKAX0rEI2cSKm3TQWuNFrTdErKx2WfACvALI&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=1d2b1aa917b2f2fd51fc565f40596039&oe=5D0DBD2A)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 02:54:31 PM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55829081_2312312012386704_4347787014259605504_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkVcyEMP-ztR305XBPcYZY-DHTnUgnfkMhxv-bG6sfMQ8Tblo_E3SP_NzVOoOF-O_4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=ba063f8ab29d631d967f2947d681ad63&oe=5D096B67)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55920832_2312311429053429_2445122064114253824_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlkj6r_i6hqZ1uoHTI4FonGYmPqNBpMHVc8gxr5Y3WBTJVgX9MGiezyahNwVmcB2Og&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=0ade2302283cf5cd682de56f2af59ade&oe=5D443966)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55591773_2312312149053357_6701932505584369664_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmTwOG_21xd2aVLPwTWC5C3chhY-iZoO-ezm7914gFoBZh4L_YyinkDsqKcoFrwBtA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=2a2dbdafb094770ebc4fb65f61922daa&oe=5D0275DA)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55916087_2312311912386714_8715308161998782464_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkhfikwp9HjstN5Abumk6WgQzBkLnY5OcFJxnKCLv2s09IqlGqeXOIJy7Ygldw8vSU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=aa9f8df124a2ddb6b283c6c1404bb9ba&oe=5D423713)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55453658_2312312645719974_5885350143330353152_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQl_aLQq4532-YYyzXcvql-tfxp7UNJ9PrYT6e0Yx5V__XiOYrFpj3-vn0hxfXBni8A&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=2bef64479d4002e6e2a263c08bbe1c7c&oe=5D13D522)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55560674_2312312682386637_1645515212205326336_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkx02YYrYuNjCCYJjDk2VlSQa-a_mwh4cjMwzqh5bY2SoIeia9m4AUu0Y9qqPVg4eM&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=a4b1c90988c567ded4145120ca9f93ff&oe=5D455ED5)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55437910_2312312332386672_7878253339912175616_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQl9IPw2MBuUKweHAmos8urzz5uM_dwSLDRgT5dnlP_lxumqPfnXY9Oa8rJ3RoEuN4M&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=3510ce6ac9ff356499c11598f9affb74&oe=5D10D14C)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55711542_2312312302386675_8364000757971681280_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkzoFWXknzB0VL7ilMLeszdDNhziWZnurG2BkWwBIugKhbk2pW136ySurtlxtKITeE&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=04b2a94b8671151db9cc18b78f48d88d&oe=5D116FA7)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55597460_2312312655719973_6791832695144972288_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmd6k5o1VAhMVoh2idmxafHjXYwXRSGMJQOVmffiJDhIsOor4oXljtg7rXDvAos0WA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=c75ef2089f8468d50956088d88c9a1fd&oe=5D08AA3B)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r180/55524749_2312312422386663_8207602573314621440_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkpQTsNZ8OEvg044wDE8Yzo2-AtORp-ZOMlWE5sy69wIGzAfBFmlMqUXX5ldHwQFZg&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=dca7b04678ed59da0b3c688b24aeaccc&oe=5D14D651)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r180/55598891_2312312619053310_7828470528603062272_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQm83hNdd6Sx5mYOxgYoH5ohAwoiv-wfwiMu-dufzRp5NId6C3Tm2jxUkKHMXlMKlPo&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=97b42362db40dcbdd30a39eece2daaea&oe=5D0B5B05)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55560557_2312312252386680_4586027016217690112_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQlyRYDJ894K8-HfyiPHhFrm5Za_4T2VJSNdGzVvT1z3l5sFKVf7HAe29QFQv0I9dXM&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=17275f78b73dbea2fcbf5c11aedd7115&oe=5D3FFD2D)


Tiêu đề: Re: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 - 2007)_(sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 28 Tháng Ba, 2019, 02:57:21 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55632790_2312312535719985_2735637380047306752_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkblA6N0Z_HbZ3CXBHYXyhv7HNiogkNIw9PSJFLUd25s6Y452r8xQh-uB36mY5IgfM&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=05fc51188ff436b85745410372abfc29&oe=5D08F64C)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55829713_2312312382386667_860068330600398848_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnhkXQr8MkhjfIqeyXkiCsaBvhd-4PG8dl0ikxzqQswz0-ctOmUxzAlinFthnPGwI4&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=c4a3a85fde1295b6c50ee74687cb46fb&oe=5D09532D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55726278_2312312069053365_1931189369851346944_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQk0fezamiLh7ASARKVF-U1WeSoBJUVlD_F2rt_1AmLo4TtXFGXjYo1wrXoipB35wKY&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1783e5c69c647a445752176b1c7343c8&oe=5D16FF0D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55627724_2312312225720016_4096583203274358784_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmq8TMnlF0cKfLSMctT8FUATAzDHTjZMBPG-bQ6tdr2cngmZgxx6ZZB5RTOFOP3iM4&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=be9c408f9fa3b52d0731de99ffe3f6c6&oe=5D1208E9)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55500792_2312312395719999_2509734276509990912_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmaA-H0jHSkZ4Y91Xu77C4z3UmRnwupE3qZTge3nGwyAje7Le-QSo6wG1bXK3YoV_k&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=ce91f6ce29846ebb6bf285893d33859c&oe=5D4D4250)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/55674610_2312312365720002_5383956468649164800_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmXLv3eS2AfZK7piMhqlCdoTNbf6PJBIyidDebxDjh0UW6Eql_CLvEriLfe9uW4Qto&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=fb9e7baad2864daafba3cdba4018a374&oe=5D4A7355)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r90/54800172_2312312559053316_6514645087933169664_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkTvfKT9Z1yWr0E4iYS_zFuEg738kR1DHADhRbOlgHWFydky9YDNHwvdKiq1PikyCM&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=2a09e9c6c807217ac26342a294777489&oe=5D4FD260)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55471873_2312312505719988_7173403783064453120_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlgmcfSowrVWepAveFy3vv9myTIoURaJXsz5NknUvmzcoAy9-OHy7OLF8QCq8UiSHc&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=2eb2246822ef2b34b7455bfca5d76066&oe=5D43D103)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55770085_2312312589053313_2595914466046509056_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnSgkIkloMeh-LpFuApEYq-gq9gClCYw-Jj9x-xdwm412X3CnDvlQ3-IflzqekmOAo&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=6664664f19217803d432930a7c9d80d4&oe=5D084E5F)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55865128_2312312455719993_4563528641786413056_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlSh6LMG4neSSXy71kVe4KePJecRWpImrT5sAgoUsyMGyyGp3ugZxXHEHh-sbm40Uc&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=de38c517c1ba6520b65d8d28467a73c2&oe=5D04001C)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/54255173_2312312449053327_8453796266294378496_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkuMcMv4uldDkuIScs_laW7UO5cQgNJEoHPmXbYEW4uuiMMAt6KBSqGSYLlTkCthDU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=5c30d49072034d4189d82405b07c6420&oe=5D0E1384)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/r270/55882304_2312312269053345_4340764562342019072_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQlWFDlhOHZ0zSCPk9S9kX9HBPKnSX7CzEa3IsRwiM8zE1GVhgp8X7UvrRHKXRbSatQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=fc6db69b7b56863ef5d2a1c18a95f78d&oe=5D07DBA6)Hết