Dựng nước - Giữ nước

Thư viện Lịch sử Quân sự Việt Nam => Tài liệu - Hồi ký Việt Nam => Tác giả chủ đề:: hoi_ls trong 15 Tháng Năm, 2018, 12:18:06 pmTiêu đề: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính
Gửi bởi: hoi_ls trong 15 Tháng Năm, 2018, 12:18:06 pm
Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tư lệnh của các tư lệnh, Chính ủy của các chính ủy

Chủ biên và viết lời dẫn nhập: Vũ Trọng Đại
Số trang: 148 trang
Nhà xuất bản: Thế giới
Khổ: 23 x 23 cm

Nguồn: Thư viện Cà Mau
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32603710_2079630448988196_1498382500366385152_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmEPu7BLPPFXYRRiqXa7lZlXxZ9dS-mCYvUQ4cYMXO8W-fQAATjtyjjDrlJMajyfgE&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b36d4b7d761f6fe6667ef879c8f5a10f&oe=5E286649)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32578527_2079630442321530_7438368445927784448_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlSISxOfZg32BFyjpoJkVWzAexv3dwhFECSYbz1Fa6VwA36R35WHnibT7RIdWj0xIE&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=bee784f171ad298ad235ac7f270a4b62&oe=5E5F2A3C)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31631909_2079630745654833_2946265161813458944_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlXHvvSuy3zeQJICozOn-tzWEQu87Rw4WY300APA7s7kE1mKGsDhrQc9BGo0FveTp0&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=6a28b694c3bfa395c4aabec8ea25b9a8&oe=5E2F3959)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32475664_2079630455654862_4623597826755002368_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmkI7Yy393-ox1KAHTuxqFzlp61e9wDbsTZnKtemhXQHuxbbrZsLrcx-EZxThdBV-U&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=0d116bf5ce1906986b9ca84be2788cf8&oe=5E25F2CF)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32498226_2079630818988159_309781194898145280_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkISwC5NT76vyaKT-wAWX1aObXMT0wm-jLdqS_oo1kvsPMXbTvzORSU_Fn5su2y2Po&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=fd7b82f5b387d499a1f4c5d4237a3087&oe=5E2844B7)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/l/t1.0-9/32580654_2079630498988191_1303402345316483072_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmcSbCxjejUmPD9tdS6luJSbWJQUw8zuy75_l5whCkwWacLlvzh3e-eA2VefDb1qwE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=26137063b3714152bebd7ab8793fd7b5&oe=5E584DA7)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32598562_2079630842321490_2479297187608002560_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQk2SktTidWipvN8EC6ZGatdC2qNQbyRHyYkeReOhfGGg8erkrO-HHZW_jKzEnMXjSk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=4f6cf95157eedec8f7a3e42e19b4b64d&oe=5E2B61CE)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32560894_2079630868988154_1725878121942482944_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnLQAkPxP47sU7nPPz1Sj6C1QBfFvmuvjISEfBmtuse9YZU_opHIzil0xDoLUZLxSE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=a461c2f83db8182e427e7f89711bf5c5&oe=5E27D606)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32462394_2079632768987964_6907455396596678656_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnBbfV6eVZzKqx1D5dQ2OaOpJPsISHoVyzQn7zjub6OyLD3fPiQCjq_tRxV3xlrbA4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=7a4eab85f2ab095dbd92963e51df921a&oe=5E5F337B)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32368895_2079630898988151_5024581501132472320_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnGkpOp77alLSlOF5SjLmjChnKMvd9B5uN1jZCgkJXL5LH_KTHf9SNkHiT0kYY0ETk&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=eac5c0f3a04d6d90e724dda9c213712e&oe=5E2ADCF8)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chí
Gửi bởi: hoi_ls trong 15 Tháng Năm, 2018, 12:37:39 pm
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32674918_2079630505654857_1412784381977690112_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlY8XnoP5zU__RTGmuGVJLqXH5NWEcWANZX7m3Brb3k-BCMHiVtqMLFlba3-LKPodk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=02a12b797af20501dcc6b33df623cd26&oe=5E288118)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32465873_2079632788987962_3165510791164067840_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlFw_JMJqg6o-jW3IKRrHUvNoYXgaHbxx0Hr972UdSJLgPTPHHGtvHZSbwoyl0IH3A&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=9dfd798d56d8e36410cb10f1d2bd4099&oe=5E177B75)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32557099_2079630905654817_587973489449762816_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmMMQno6L7jxgias7CyTspPtehbpjnaewJz_96PjJZ1z8SzN21J0mhXmpVWuSOTc3M&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=421d9b76d2af39e781531300c0385f43&oe=5E644DEC)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32407155_2079630932321481_203409337605947392_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQlubjH1URf3MPmmys0iKDvybwznFhyYZMOLntM8sbeOfULpS9RitnAujkG6RtWp4OQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1ab831a8836b4e4d6b4b2dcbb48899ca&oe=5E29113C)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32562826_2079630975654810_1853344410461274112_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmS2_MHTUabOs_-ytf9lCFhiYxmZfZ1S8TcVxT83cU6CFuF0Uk_DUH3zDnFUjEoikU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=2e5349e5a77af79be7ffc507f0a1e726&oe=5E2A8C0D)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32411225_2079630982321476_4451376492953206784_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlU1ZHSAmk1O68Ni3FXpTf1c0pSspuQBg0RR-gfZVC7k6CZ8Ryli5Z2hfZo7kYsPQA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=f340c8c068c37dd606d62db3479b7d9c&oe=5E1CC91B)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32579975_2079631008988140_928290729296396288_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQnSNlu5XHrBHSDmk7_uBUAUxPvpbkmlQ-q7FqajbfCdVsitlCrngwpji-2wbPFNMwI&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=1e255f5b50fa866a7be15a27af3172cd&oe=5E254207)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32655127_2079631042321470_7115462290534563840_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnWKouLhdxMvBApZhNNn5HyMwMQwXPc1G_YGKzN4D4_kgn3gvr7lye29W1g66qwd1c&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=861271cc1589600548621db36c149dae&oe=5E28C5B3)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32506926_2079631048988136_3395373502360977408_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkqxh9BOlWA9jDCYF8zkav7xbBQ7a4BVp5rJ3RoDbOUiZb4gDRH4bHQNib_ZRqhCwY&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a36273a2d4d4227426b663dd49194521&oe=5E182D52)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32512172_2079631082321466_3446109384092942336_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmQbKu4IKXFnHfUmRIiPpJN5N2CI5cclGWZKFH9X8sWvYWspdP-aQ4sNzxHp7GN7jc&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e0a4c9b874c5e11466378b0e76fac9a7&oe=5E240F5B)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32381154_2079631128988128_1523170990014595072_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQlWQARt_IGWFVjh1dNGXJo8an-qDHKFMday4Uiy9dQqsz5_ZHit0f-LceGXJXgCbMk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=646ad7895d82d8686158252a30d29708&oe=5E2A26CD)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32595182_2079632822321292_8004009797655461888_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQna9PGBBLAbKRUzRRGckJDNygfCqQZm63p2GEjUwHeWUB71lcl-X6eVky-oL5rHs3Y&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=ef71c7c3f36e745a1cc4163274e3438d&oe=5E232BBC)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chí
Gửi bởi: hoi_ls trong 15 Tháng Năm, 2018, 12:39:52 pm
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32720214_2079631138988127_845701738009722880_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlAjiJam7lWmaEne0Ct11e-lchMx12aMDnbedROGLmJaEb05arR8IW880NE5bMqkQg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=22b6876cd1377f5e76e221909a67694c&oe=5E1B485B)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32628282_2079631178988123_1514895163560820736_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQlXa8o418GQ4k_afpDNahFeEy9XQW-xtPpNPfohQcLdLoVyP3tOHdDac7xDd8A6eQk&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=74dfc94dcdb06590355fbb70da1bd9b5&oe=5E1CF2B1)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32566833_2079631192321455_3865343285044183040_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQk0u2wIJOiA-A65Yzje6oaHcXEv1qOec5lQ0-37KB-rJ9WPN9mKs2fB-jg6gNkPaPk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=eda1cb7bd3898c345084b7087ec8b4e7&oe=5E171C97)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32624889_2079632842321290_4221224056147410944_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkBDuBHVCfclkTBjEDapgTzIAQWnGwD9t3wNtp8RcdZ3m2WqLBrvxxVGrxaF25QrM8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=b29212b08bf1dda61c6a893217530708&oe=5E2A21C2)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32498352_2079631198988121_1489387095091838976_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkS-FQdsx7JcbWwMTlDPt0tBoBca3p_vOJj-WlumXdJErmrur01XbqjcpSckdHnGwQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=121287b1057b67aea5fe141efcc6a01e&oe=5E5D481C)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32603714_2079630512321523_486265352460697600_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlAmVo_zWlOWUSaLR-ZL4B2c0ZylSqBNUmwNTH9hbqEggmNFmGXWFqCQGd1hCz3jM0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=274ec80ea4d4bdf31c97946e62a4e682&oe=5E2F52B6)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32684946_2079630575654850_5428851946477846528_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQknn33qLVwbPfVRrC1L2752pXyBS7spyaxwou-rPmGFNDUG3sj5zDTfxwW2ClrNId4&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=3a8d27c689cac8a2a9fa409f369f922c&oe=5E5C7F2C)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32463096_2079630595654848_8020127998168530944_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQnld3N7hnLoStFQaOFd-Y2OmE-Rtb9p2TSaYrRocpwQ0Pjk-U1VG8u6MLqLekAou3M&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=aa7b809f1f020eb74137eff0acd24591&oe=5E2C48D2)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32470975_2079630615654846_6300324098148925440_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkmWv1elmlgVE6FTA2k5ZzVigdX_jiXzaLXsrfUpKS855SWtQD-4M6zPy4emXoFSEA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=4e27635ea37e12adbe7f4da7b9bf4145&oe=5E5927A3)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32624889_2079630635654844_3478435391021776896_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQnnnrFiNiIx1uL4-oAuyITmiVYQnogKMuwnb4iW6-KjrJQrsxRnvlHPvUvq9VEYeiA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=5694a1caa5963dcb5b9ee8f5b736c2bf&oe=5E181118)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32461407_2079630652321509_4413715415088234496_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlqZMJitk6yO_nXe2-SMxaatgtfWUA7Fwjv4ldYZNRu2FQ--KQDztX2tpi1Odfp9OQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=861aac93e4915cea75653d0a2d6287e6&oe=5E5AEA05)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32587411_2079630675654840_6672077303146610688_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmrN_5zZYeuOuBvA4yiLCf__pG0pq7hkbnhkrKP622Gm8sApQNSEkNdSST7jJp1lw4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=6dc117fe121c2da6d10213229d29c3f0&oe=5E288E01)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32402266_2079630698988171_6636324539380793344_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQnAPcVDCNxWFc9c1LN8Ua5sYsynKRECpm7jXfrvK5TFrPRMcIp0nUBQinQr_kBtHK4&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=6e21492ca2c82de1f7e068286257511f&oe=5E256209)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32482782_2079631248988116_5573682641745477632_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkagtb0p1LMM6XnbGhDtFFHBMUiKCS-C0HxFXHDKY5I7oP5fvUDXePhmwzq92dPwa4&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=47ffc95fee2f7f2450eeb6e83c07fcd5&oe=5E2F1528)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chí
Gửi bởi: hoi_ls trong 15 Tháng Năm, 2018, 12:44:56 pm
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32547775_2079631282321446_9148155958227107840_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmh8lQScRyTZLQwuqkKwndheayB12wngJNNidf-PF09XaAK9rQ_GE-mkd2QKg7yFxw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=4e5b98be0929de28a67b0f7d246b8f43&oe=5E19153F)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32536898_2079631298988111_4581335614850334720_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQksgIovKICTYddFFDcpQ0hUBwzGmTDqMorCo1zLUCIYm2ay73GQni1CNFR9itKdoIQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=40956f96e329cede1ec7504ac8436dfb&oe=5E581541)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32467314_2079631325654775_7639821327146156032_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmAuJZZxZVk7oPHJKS7dMOtg4BrHsRB77vvGpB_4Ss7QuYQky8rtbhbwgJxFzIJaa4&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=9f2605627751ff8965c27e98761afb19&oe=5E611C3B)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32506891_2079631345654773_6284540870725206016_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmoIoIKYfxNAtb-War2cDjKn_dqJ5Ze-3x_RcifsdhqxGP0U71lQOUjJQoDTnYxXzY&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=7a1204814998c3d612594d4fd49e652c&oe=5E2A3481)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32462813_2079631355654772_972024852263206912_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQnHFlEvvTQV-lYJPMAGIyoyxfCLJ9uoah-BkWxrKC4g65SygEAp5jRZtGnPh-r5lTs&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=fd61266eac192ce30a226254ce750fc0&oe=5E231EF5)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32578098_2079631395654768_7274807930858242048_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkSVBnJ0iCWE6m3qnkTJcHR9mqjps7poBjQjgVeZMGZwZ7gT7LtHqY6mkUrRqWclcE&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=6bd003e220482441c9cefa9624325bcf&oe=5E2A9649)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32595097_2079631472321427_1859250737817583616_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlsjMFQxCRfHQfYJZ5cMiaR21uTxmgymTCvFJ9-4PYZ7DKiU1Cnn6hoaCsOwUavIR0&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=d34243a3c66348bf0f372741780dc065&oe=5E5EE99F)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32463073_2079632862321288_8459209286591971328_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQm1cNIGpfik74CNEtfaoj0gj730ZG9FveKa0VpTmy9v-PtWLjYgumeBqZBOT_T-EZo&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=6dbbbd15ab39fc1510c1b20b94471512&oe=5E5CE291)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32511978_2079631455654762_1784973594875396096_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnFNoyp1B5ygamOpziN9aTqcV7zaJyTYAJ9IUOaqlDFP29tNA75U1aXzmD6jPbq5cQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=aa3a86cdf356a98c2291b8cfca110ecb&oe=5E60C4F0)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32512126_2079631478988093_6569240586191110144_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQn6JYu7vFxSAcUn1kFM8-u6x7xKNf0egdpGDAxnzpFTUe5VwAein_IaIjPKSFO3cLQ&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=23b780243a1b80820b1f225ce256013a&oe=5E23A965)(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32587438_2079631525654755_628594431141871616_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmjbGu-NbVI9NE9oBPTEgCRDLd3S8zdqGYNfNdBDT064J6DHTW2JMoRSZ4GG1iKhtc&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=4945d0d0ea3786c3438de51bc8e278aa&oe=5E2DFC28)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chí
Gửi bởi: hoi_ls trong 15 Tháng Năm, 2018, 12:51:10 pm
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32739228_2079631562321418_7492490789113561088_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQnG7hzS89mn3wDjdKCOPRhLhE_gRaOn8SpWf2rfbcp4WboIccwH8pXPhpXoTlyv6oo&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=eff46db1456b9b43351beb8d6b9f2d0f&oe=5E296B30)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32525969_2079630728988168_5873440911983116288_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkYJSUG8C2nlXfnppH-IYySHsFcX2XMQLJ3IFL2WznqASv9K8ClIrdMP3ZdPL2pwns&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=0cb0cbc7bbd4b84356e8da7ae6a746fb&oe=5E29AAFF)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32559378_2079631572321417_7818133701962760192_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlD0rrc6MSiWt6KjWwb7oIlna9-0BEeoPjRrhrHPRC2nlPAOjBZlsLzP16gIv5olbg&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=99c446fd40207578d40eb8279843643c&oe=5E62155D)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32607555_2079631655654742_2618208254005608448_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQl70usjHkFdaCOnJJVIfQ2xrjYeq3xu7pHXqRPCu6oJQlPVzS4YZbjqHGPj9R0xZQY&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=34c2048cfc9dc6852d4e43b86a583eb3&oe=5E606CA1)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32506904_2079632882321286_5675376025521881088_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkCG9ojpsclEdlMTBxhu8uviBX1kxtwLrZH_TIJgB0kS9qJG_Qaa5q5s5Syp3DtssU&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=00f2cbe81ad86d5cd6fb209261c9a339&oe=5E601535)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32525994_2079631728988068_8766976549850185728_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkAAnW2hmsy41IULC-KrhkdaJ6hsSu-Kh83-Pv_e2EzArbxkVbIgmVQ1iruzztbK8I&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=ed489e05ec7a9d671325e920ae4de9d5&oe=5E286A94)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32498241_2079631695654738_2367160462002356224_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlEbR6JrwS6qylQNvVtZdl2MdS72rj31l6sqTIMpMY2ynULOgosoBOXeeyb4EfIf0g&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=cc32010279bf863930e883e58b771710&oe=5E5E1365)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32643286_2079631725654735_8926092387948691456_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkiDI2U4U4AAw5eSzO5-j4CK8mJNBT0HeUQFxQM-Ci93bQTNNJpNJW48FM4cVd7YME&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=3777028425e5a68a63f20fb73faf991b&oe=5E624679)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31578125_2079631755654732_9065262316320194560_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQk0-or_G01fN8svdKsDqErP8Kcp2Mh14eUVdQdIu3oeU4CnbR8cXhe4V0-99UVEty4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=6cf7d51a2256289b2c0dbd1744dd3ba0&oe=5E5B2D9F)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31632089_2079631785654729_4751730612593754112_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmJHr9cC7xD98metos81yz_88hGLjNHOuuADjxg4H-WCcrFVPudHAA9iK1hyRUnLfM&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=76695fe2040a37f6689bb3f11cfbb5db&oe=5E2835ED)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32390685_2079632932321281_7407044244415709184_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkZvLZge7vBBWeGWwx-Kif8Wck3_Bh2iM73anCCDdS4WHtQC6KwHtOoMhPoefCzKZI&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=7c00e87e0265170fb6e3fa667783ded5&oe=5E24F7D1)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32430286_2079631795654728_3353317307152596992_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkvo9R5jXRnMroByHS4VBhOsuDBoKx_V_v7INZuZKSnUm4qoHoDlQcpotqIpVDZhxw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=61480409fe95341eeebc4bb9defbbba2&oe=5E206B86)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32512088_2079631828988058_8969245174207086592_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQn0LSeY-tCxMKH6vBaj3Y6wo6YyFR0NNk6vS8P4CH9SQCrxhgHHgVR9AY8aHdx7JLI&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=c31ff66b9b123eeadeb867beb4dbec6b&oe=5E2AB75D)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32468054_2079632942321280_1750476043891769344_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnXLnwyMuJxz5eg1tAq7iblb4LjFCPDMLsIS8XDiKcM7x7cFxyGvV8_r6BpawD3zdw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=8b3c0394a680d27d2def7ea570be08bb&oe=5E1C6696)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chí
Gửi bởi: hoi_ls trong 15 Tháng Năm, 2018, 12:56:21 pm
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32492055_2079631862321388_6287898083451731968_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnHMK7vnFNvwBjyh1lvdpx0C8jJfEoRgSKYJja7xbU1LivXXDEMXjmfbptQMocKshQ&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=c202708d77e300477e7b1f0d5cc97168&oe=5E1745A1)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32644947_2079631875654720_7368478938495975424_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQlabfQKdajAljl0cm1vTYLikwgDQW-SQrHz5wshU3EW8e1-j_I3ZQQq52T_o7DSSWg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=14cb5106a8a1f09d5ac2fc43fba0d0d3&oe=5E5A477D)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32546934_2079631975654710_4563746482527666176_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmtzeGAOGalTO5KzH6ezzfcYuCZ6Bi0dJCYoEzUJzEDT2zrrsw7OpyvsBLk6u2oAzk&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=762ae39271016270982303608e2bb066&oe=5E1B0833)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32395234_2079632972321277_5106378839752179712_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQn_Y4CQck6ImQshG5t_OklreynP6ixum6-ztKvn6ZyBIFLXc13teJhZqM9HoAGfR8s&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=afd324f348841857c6b1e66408079a2c&oe=5E2E8F6C)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32454255_2079633008987940_8499768200366391296_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQl0zNcXMXk_JtTnY0EBXUMhX69Q0i3cISKlBgVpzK4lsuJRuFj_cVETgawL_1YUy7Q&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=ef07e61ef84495abdd3da164959aaf83&oe=5E620DB0)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32503757_2079633048987936_129568541866196992_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkKC3XNj7a4pdxYj_TVC2BlloKXOrBcSKp-RMbGeO0whbXyzyoYiZllfRsmwRM83jY&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=af620ea0c5c32382ea842c13bd5ed15f&oe=5E28ED17)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32465852_2079632075654700_4740897695755927552_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkB692V3f8nJbzRT_40RG6aj7xma32LNis-orTXjBzAcEFKLSd6G8psBmCXlE67kec&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=fbf485bc0101a1ecf9093da30c15de88&oe=5E2FA591)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32512084_2079632085654699_3018747588246503424_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlamJP1dujYvIpQm8ZJGvKIqL9iv7Eq7r_0Zzzjw1DvWwLwbreq1U8Hc7M2E4gE9eM&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f3315edca23d5a9674987fcde9074ddc&oe=5E2982C1)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32640612_2079632115654696_589819440623779840_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQnVPzo50dcFdka1qmNV7MrKyChA9QgtulOPxnRYU6lEPBgzJzt_uZc6bfWVCaGAIc0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=c7111856fc2e4064ac2d1e686d2256bd&oe=5E2D7F08)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32506923_2079631925654715_5191817786652884992_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQn7eS72Ffd7-99Gya1o7IcKhugChgkh7nWkzLu4ECJpGLaje0Zo_RV7eLHKJCKerwU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=b2c3c2ed792cec5ebba36118267e0c8d&oe=5E602FA8)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chí
Gửi bởi: hoi_ls trong 15 Tháng Năm, 2018, 01:01:40 pm
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32458546_2079631955654712_401211934709383168_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQn7sQGmNg7v0IHDtCWIfkiHH7cXxi7lXpm0Z8WD0vXx7PPps7weP2j0IGuRQCjUJWs&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a897c6ae02301cc5a8b86ea763a32f65&oe=5E622B8A)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32543003_2079633038987937_2161325125004165120_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmsHlQFp3vJ26hD2wZVb1AuI2QmLhzcEold8ei98rsK6AhzKBXy7mksTMoWrahD3mY&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=95ec034bd06deee5549fdce4d6057d2f&oe=5E235625)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32547750_2079633078987933_812146202203127808_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQl2G65ijJ_xVzU69-UE5E4sALQ3yP2R3TCQs3K1su9sLCJPJJpbXMWWWRSfH40hkMk&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=63eae142acefe13dfd30ac1239f1ddab&oe=5E5996C0)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32643289_2079633118987929_7513723973553618944_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQk8Pklymhre-NnaxyyE90k0duAuuJUruXnTwxlczK9PBQS5Ke2hi7RE6tZJFCjhYJ0&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=acad21d0d170de8659a48b32ea51d986&oe=5E5C9D77)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32484610_2079632155654692_4545483602980241408_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmVhyNz-CKJYHXadmmFSc4UxaRNUKAvzIYZVMh4Rq_6f-JJF1DxHh4B6Afpj-JPxwE&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=efb0f5d440b5c8b46c527ed81b403e0a&oe=5E1DF03C)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32659830_2079632172321357_5862779858261639168_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQnihsKhtkAEXyMUxGtaDSi6nLvg0AaOu0mLe-hIPgWgkbOw9A7bzKU6wuXMt970hpk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=6cca43ed596db58c907f1d4cca3d1c34&oe=5E28D226)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32682534_2079631982321376_496723464682471424_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQnyFagCu3y0p0DlqkxTcO3TZaZeeDro2l2HOOVK1pQrl9_C1GKAlLnSZANVKtf20cA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=6cd88901dd0734d10766ff65578f0771&oe=5E5F5F89)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32382734_2079632052321369_1247087606009692160_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlEmaLMvfTnewkXFxRXOeqZYB3iKm-YRLYWWd-bHtAwEdzDBuHwDmptHeoL9SOrD0U&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=2d9f2a5f69c49a09784be69dfcf6799b&oe=5E5CCC2A)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32557095_2079632308988010_798768963919020032_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQmf_x5R9pFVXze4VsrD5oI-NOffsnefpOwy9XHNm7IvvWLkpOwDcRpO4l0f9noXHlQ&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=4ff3478006d2dd6d1d278221625ead80&oe=5E1DB8DE)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32472115_2079632558987985_818063292747481088_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlBTusdZW5qcf1LBml8yUk_gi7ssLdcSSfXYgfRnzcJlmH4MDXRE03GnLi4lVbqgMc&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=ea16a3c0411fba3ccee898db5f34b706&oe=5E28826C)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32595180_2079633145654593_5421222426702774272_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQn9RpfOHLsIlRA6hp_VrKx21z-clywAnYkNi2x5xwiyay5XHvD1YBNzo9LPZekv0lw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1f6f1b791a38360fc827e190e11aceca&oe=5E1952FB)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32617000_2079632622321312_5391282518920003584_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQlgKndzzDwDZc4bbLCefdlmjYuj_Hp1iwmRxDAHCjeZ5rlGBHHCQr6ggUlRAWlJS-k&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=e2dc8f4cafb4b390718592b24fcf11dc&oe=5E301419)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32467992_2079632675654640_6264501231926902784_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlDmTVAaym9yGnk7QJlHIIsA969cbT4x19BrCrAzprxu2jtfj5jcDHBwux-58onyVw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=e508cabf5f5b3f6fbb61e9cbdf3943e0&oe=5E1FBC8C)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32484678_2079632198988021_6622536788122533888_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlPBGrWMpg0p4zYiCI6FWeSH19OfTsY_7qMytALjRF-KTbo6Jania3NzXXHsj3as84&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b00ca08dd9babf17bf1d85ed81037b72&oe=5E61E967)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32472053_2079632232321351_7617898074605617152_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQk3_JdCMW58de7U9pDcVd1nOnuVmvCm0XifbSbrRGS8Zg3TzRwgPYNg3h5OyzBAc1Q&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=0e77c00f08f548a6f68be879f9d5e95b&oe=5E25733F)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chí
Gửi bởi: hoi_ls trong 15 Tháng Năm, 2018, 01:08:06 pm
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32545778_2079632242321350_3128168816484286464_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmoMqZm1-jsURvgIp6yclGnqz009dK9A5kB1piO8SjnUET6yflq4Y-mDtPATQpm62I&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=77fd518677896a7e4579868f71915595&oe=5E1ABA48)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32717639_2079632272321347_1339318476753338368_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQk_FcNDM_z2gJY_k8ewk8ZVCow1rIT5R-YbZ2XyJzIBgQOuQAS6F6bH6Qb3BBJ0Tno&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=13f78967ba8496995fbe6b0435218e96&oe=5E1FDD7F)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32459339_2079633168987924_599220475494662144_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQk9nv3xuTK_qRMnf0Ajs_X7RMzKHVRtxxSbH1NJBC7f9N-jyQy_sJmNZGJkdf18ERs&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=009645971137435e665b1f0b086982cc&oe=5E2F5EFD)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32472020_2079632692321305_4745877074680479744_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQm3VHAV1k5XNFRbE3VMTp6gpZ6KF4edR_BNpm_fxDR6SqfX92LjSB8pB3zSRiIfvgY&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=deea1b765940f615e9975e0fa98516de&oe=5E21AB92)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32482937_2079632708987970_2472676388147036160_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmf3kydHh-kOtyWc8VDAnn44cMXejxJzUeJBBfWIPaVPG2x40vhkWyD1FK0zCHy6YQ&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=2f3517d1aff25c2149764fd84329d865&oe=5E1CF485)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32624859_2079632368988004_4843154549176795136_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlEDojtJ9Z29wtJSPVooi8vbCLOu1J67ojJ5kfK0PqdgvYIDLPDDNvT2AwX520WJQg&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=b255607aceb2deeea966a38d511033b1&oe=5E59532D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32734095_2079632448987996_4727165783367483392_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkBk_7-rwoOIffpha1ZWvKVLQOHRci5ldQQSgm9watU9TkDba5giEOjDVmrSTygwlA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=cefc24aa6d28721569c29bd79687c318&oe=5E275FFD)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32392115_2079632488987992_1614985540988305408_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQn5XdiG9DAMf4Hit6Wzy3FFyVvHf_UzHfZg8JRxXo8L-l3-ZEyNPeYK7Ze_GSpceRA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=d1fdda184c2cff83fccc90c54815b0e2&oe=5E2F2B30)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32545784_2079632502321324_1063284669555933184_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlq64rq3NIcVeqTfX59y2WxT_mBcV633cey6ilsJk8i9tnzf5ekmtufuMC5Z-40Q0Q&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=ebfebf6cd6e2de6414489239ed940010&oe=5E1B6ED2)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32718494_2079632482321326_6128360655658418176_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkRTSBQ5-KoCNpnahDZ5U6pVZJdkmg9yd9mS9FW28qP5Lr1DM3VPmd5zoAbBVb3icc&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=ff38541d850bc0580072b35f6934be59&oe=5E21D310)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chí
Gửi bởi: hoi_ls trong 15 Tháng Năm, 2018, 01:12:09 pm
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32623064_2079632542321320_6894177453661487104_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnsefWhw5HKyIIdmGXbVCwDp8K7WCrCqG9r6UgulGygRp3sbzq-Wk-x7C91-MkWo-Q&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=785b7efa962cef4d48002ee57f780f3f&oe=5E5B9F16)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31663369_2079633198987921_6603730745536020480_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkIq325FIBpHiaTqkRMxIfzYKe9X_6Vm-a8pXydwfNnHvKLfa2R_JghPC6hzK3RU7s&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=566c58ba02b488e3cc23c097c67bd7d4&oe=5E5FDFB7)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32551170_2079632565654651_4922418114789900288_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnZ_KC9qoiBhKuOe60JqCNFN0ZXJGMkxRu7MjIKgcYTjyjkHlbXVbB5386Isl3OQfs&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=0c71d5a0bb2f186ccd2fb19ecaa5b946&oe=5E264777)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32464527_2079632602321314_8024141490487820288_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkvJp93pGsdpm1RD1v4TQHBT1D-UFMlbg-Rxy1UeHe8VOo1J5PGIjK0eTtB0bdgjjs&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=b83035aa5b9ff3cd67242fa23b3a4ffc&oe=5E2E5269)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32595171_2079633282321246_6930541644676595712_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlmhix4JrSV_8fgmKjl2n-a-_CHWIdph-nIfbeEScv3mmjObWkMqspqwB9P6hcAu_A&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=cb10219d22a005a96164b486c12a77de&oe=5E17B08A)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32419254_2079633248987916_2878255574452011008_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQnTeUx-EshTJI4Dn7uR5Z7tOhqAJUfvRIcRIZSUxkq5uYhK3-jhdRzLZWQzQbOl9Es&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=95bb13bc24266e9159a82bf1b417231c&oe=5E2BA3E2)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32465868_2079633325654575_4123903034977681408_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkpWWt0hy-talWAfBNsethbYzOHApWgCtZRpxTJkS-vP9s_IXPQ9XTQy5cmBgjDmzg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a55ce1783675015affaa13d8dd241e17&oe=5E5D790B)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32377784_2079633385654569_2444046453979480064_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQm4HslUmz9Wen22vhJ5z9OqlasoHq4oe6iWGLOVCHGin7Txu1Vr10ALxCjMar69QNE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=e6daaab002c0dcb68488c4e520a8afa3&oe=5E2D9B25)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32696537_2079633398987901_4738643323256832000_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQksLpzFR9F2UyEJ7FT7hdDi31f9XkFLyvoHXPLTWclhDY-fs13UDvoOMaf8qwcdKAE&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=610f4e56a4a7b913b9fe14f76c85f916&oe=5E58AADD)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32423175_2079633228987918_4122507900750921728_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkBsNw-JQq5lKRTZlZeXg7A-fRQAoU3Vc9kqUyegI-v1jSBEbyfH97Q994G4z1j3Ks&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=e59d16dcba2777e0dc0a99ab8137007b&oe=5E27B68F)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32463110_2079633565654551_7286285706970791936_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkjne9O8v08gEd4DUSvdvGZq1cdomumcrvePiUwDX6RqJ1cdeNacAP6rKwBFYR2zgg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=be8f5592e877a43f83eb600ceed44009&oe=5E2AADA3)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32629442_2079633588987882_229799974609616896_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmpqdmZG4L3XC4lMErfgwj6153kIeDXxYf-rnblbcCqEDanjT8f8dnGxLqf9zTeOek&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=7019d8e1b6c65fbf30310c7dcce10fdf&oe=5E29768D)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chí
Gửi bởi: hoi_ls trong 15 Tháng Năm, 2018, 01:16:34 pm
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32313832_2079633602321214_3744682440925380608_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkX6f58IOtKX9o6Zv4BjhBUwuF4dvlSeURvanjrxbHSz3gxGkKVn09kUS17RKV7mac&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=0dd1c2fc68196ce99a112cb727471804&oe=5E5A7961)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32634141_2079634412321133_1185904177675501568_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnF0qmdiJe7WDN5Mg6Eid5AFLGHAe_pXr5IDY192zpl7HvEy3cJbpYUTVPq4FZ8Z0s&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=0cc0ae1940f8f3794e6b059a377f75d9&oe=5E246FE0)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32562819_2079633715654536_7902278506497703936_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlXqsyCjSB2w5gu4LvIkW2W6grvbxnB5N2e6qkPlRxkeiARk3M60ZwS_2T2VvqMpks&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e10afa84996e24d42a857d0cd80ab238&oe=5E295BB5)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32469643_2079633662321208_8348026189754925056_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQl0zBnYgjNJFI8Xuza6Vi7XcOL713gfNAgOvVZSLWffiDPCFFZJn1S128360aeUK0E&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b1e4854e9d2975f04a2ec6a3461faa34&oe=5E2EF056)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32601801_2079633738987867_6038443913293856768_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkQkqfx92xr7CurWJ8iNnM9cdwcfhKxusQaoNGkCoQEOix-wdBCd--Kb2ni6zdNMsQ&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=25565ec383367e702ce1ebe6b97ddce4&oe=5E2F3D67)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32564393_2079633885654519_5884617293060636672_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmQrnE93mG_AHpRDBk7QuppJkVlpHJJyP75_52gnIdEo_m40D_hGP2tFKQ9W0T_yxE&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=309f85c716a101eac17bf334204eb422&oe=5E61A274)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32392150_2079633302321244_596637164335267840_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkBMiScc4FS_ANaqn2PDOQR8Br5CzqG7VL2wB0hZXDYoseb_gNQikYOmDZIB2tvWgQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=f99289479382bcb0de3fa2e3c2268b17&oe=5E625A55)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32627002_2079634008987840_1820819610971144192_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQn__Tno_WjoBQ9CqNa9kLu3-AfvGn8Vm1KGUFYyeofOYOl3_sbgi5qll9ovD7ihNJ8&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=d1c21d408119c353157d4908388ea3f9&oe=5E646F87)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32488099_2079634038987837_7441813379066363904_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnON238r_2q1emLWRGqku1sFsxKlP9KdNasLYjtsEQCQyzOWbVxPUXicjDzVqKIKic&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=e05f6f08f7f66f6fdc7642d503749f9a&oe=5E2ECA6D)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32475464_2079634055654502_7284993707793711104_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkaIb64PK-RAb8rocFyftSnc6XwmCrOJIp0SGAChnR4Ee-2sjgM_6s-J6oSRHUhIgs&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=90475c7902f8c9533e0a355cdd58f672&oe=5E237B9E)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32621509_2079633418987899_3870680791226777600_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQk2NVpEBbUGShv9scXxNDoPd0emFGht2KCUw5U0ubSW2w_BsDOvWESvLWK5sBcArHU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=90baae00a9cf31711767ce1afb3e85fa&oe=5E63D3C9)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32563501_2079633448987896_4914530811077722112_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlE5WOTzaXBNZOKKftdWBfuK-_WTZ7fHJmdMoUxlg730yjWYpFyjqOtavz1TioyAlg&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=fdc20147ace8d489bc46a16dfde95f23&oe=5E2F302D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32478034_2079634085654499_952344736587317248_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlGg7wNXPMF1CX7jvfGh9M76qArfTLreYAo7E6g98a-isw0uF2pHaw5ch9JwLtwgoU&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=a6f6eb63b2dc6bd8aee865f0da67e680&oe=5E5D56C5)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32461413_2079634115654496_7719544888051630080_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmh17cOCeR1Zos6CqlBSY_K7pNMovmmQ_ITJVccm-b1wLHawBfUin_FnqzKckuoVTs&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=15d3576e77bfc5aaad805219b8bf84ee&oe=5E59B7FF)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32559390_2079634135654494_4726090546894864384_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmWdo90JbeQCfY4ODxsA37EBZ0Yo0yQOgGkyNQZoftpotjyOaJBLy6I9yJ3Wo5t1GI&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=fb3fae1288e331fa5451587289305324&oe=5E2D8669)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chí
Gửi bởi: hoi_ls trong 15 Tháng Năm, 2018, 01:18:49 pm
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32595153_2079634208987820_3994220633528467456_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmNSd6na7bhP8IvqNgb5nX7MkAl-tVn7_nvFI-r3dwNTe3H3NzXlsEiByFH7Se1YL4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=df68b5a70d3fd4059cb5ef0f195c780e&oe=5E5D38C5)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32601808_2079634232321151_3862316505626574848_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQm3u58ObJvk8qWiSBb_W9IdX0L2NArRTTPmEndizecTOodekBW87gdOF9cZYQ7mu6M&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=b711172b528f6bc41d90899fe59c24dd&oe=5E2550AA)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32732008_2079634262321148_4071250975061442560_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnm6gP8HM5n_2hvkjOzL4bcEbOPxwBmy9nwi0a_mYpcjBL4SBA_cmeyOqS4RTGOcKQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=ef3760e3295ef2951701d75dc8baec6c&oe=5E60BD92)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32478060_2079633468987894_8798002856725577728_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkr8cpCtFiDJmKSyjJvk4QVE8XFTslBc1tweLS77WkXJAvuP98oF24tplyEDL3Vb3M&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=0c0fb968af1fe6f959d1a5498ce50b59&oe=5E61637D)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32512009_2079634275654480_8072463772398125056_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmKrwzydRhJ1yS87AuOTEkZld83VS78BPhhYsJxkUQiLQqFvAU8MNvQRtPbgceTcj4&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=46078d1642c617a7e6af83adf81de5b1&oe=5E2E2F32)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chí
Gửi bởi: hoi_ls trong 15 Tháng Năm, 2018, 01:20:22 pm
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32411111_2079633508987890_5450312845788971008_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQl2DdoOXj4j1XlPgrrKrLbtGAPQeTUPlo65n6rrBqrcXZOsVLGZLM-KMnl_cQynV8Q&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=c648cd7a5e85830c2599c8ccf19a29f7&oe=5E279588)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32463560_2079634315654476_3966457436646146048_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlaayLx3OeQHdsmKnyvq20bvGl-H8o58mPIRdmuyYKSSfdY1V3VSSL38D4kfcr3TQ0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=ff32c9d97d41f72e648e41ff70dbd901&oe=5E25A89F)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32588508_2079634348987806_1504631879645528064_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkZxy8vC4tNV4QqbxEnVsbX7XUJIYAXK5TvmgR3PdyZ4bYh8Npo81y3oo4ws7-2Qeo&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=4d12b58c0cd0ffb3462896845cca8d1c&oe=5E1EEE3D)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32598560_2079634398987801_1054444029132931072_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmmYgISXcQc8dAeyejYoOjIMgZ6m1sWiNSTXIIcNu7ylIK3zKPjgSEjE-dCcrQ38-Q&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=18b4b9424778646c74c05081487022c3&oe=5E18F345)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32462391_2079633642321210_4246847886869921792_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQk63sb0Q_h2YXTA72_hSwNszmDHO2gvdACaTzhAPxZ4Yz12nm1Si_Vep6v4DtGMp3w&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=6ac94865529a71fffb581dbc9403439c&oe=5E5C6CFA)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chí
Gửi bởi: hoi_ls trong 15 Tháng Năm, 2018, 01:22:13 pm
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32472112_2079633695654538_228851598586019840_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkHXdMTDhxdZL3ucsBahrV9VMKf266IwU8IuCXsiHOdTS1PYmbD12-2jOGvL4B8eoo&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=9798a7c06c5f086d733782cd4b081c62&oe=5E2149CB)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32658085_2079634472321127_6938856825915703296_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmS4IDJOkM1ARzycu149XNAt_boUI66jNnmIsvKz_9fgMJaXCPxy31_aQKmMXJ5aRg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1b60f19a074a7decbd66c009f10660c8&oe=5E1A2CFA)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32477308_2079634542321120_235709802364272640_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnj_2b09OIwXdzfz9phssMIjT53hsB9vfWktNi90zN6A5PZaJtJ_i1NDRt-BX6PVY8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=5a25399f5f4a3150024a3fe0c2e1d1d4&oe=5E248C7A)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32472056_2079634562321118_8948063812842422272_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQnirmNrfVNnERpi8lvVmNwYg4Owm0B5W5zJwwuxS4DRL-8zU2HkGaK6oidjpbYGLMg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=fe9dea4c3a895c0cd6ba459d8b36b8b9&oe=5E58B695)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32648675_2079634568987784_3830475241591668736_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQn6YRl1mPlTxmYDQ2zJN1vxqmpd_OBmrqfT63Gt0W_RZZiD7KlGhVnCIv4rUC2RIAE&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=6b3a560344f54fd23df89932d24cb006&oe=5E61BCFC)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32584091_2079633768987864_2351460063022940160_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlyVHf9KhbHoMmmnVi1cXfNXMeejl3LSZaBVbnXJk7TemSlAAxHrIKW5KM6QdOPY00&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=5f387baa94f718375e946bdb008c697e&oe=5E2F9EC8)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32540454_2079634602321114_6082589597206839296_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQn0a6n7BQ1T5Q_zT5Gp8yoAIwInhrlc4Frtlg2bVZmesm0Yb0QRlIKK9bYbKIyqq7c&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=b1dd9a9c5de9b7a040af9b772b40c030&oe=5E639867)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32608962_2079633778987863_3084604263121289216_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQm9cc3nexUHdHcWYu1bJJ26wYByE369HfoUEEi9bI0Jz8MOYvf1PLI1Zw2Ka8BvvE8&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=b38f8b7843062723ea5666f770fa5752&oe=5E2291B1)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32392150_2079633805654527_2181643163582595072_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkjZ1x8o5t9XI745qxHP1esXPUzuU8CTENqfoIAzA3RQch4TXECKO0yu4w2UGCedrk&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=629481ee65718fbcf36165347ea86fb3&oe=5E57EA7F)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32698195_2079633868987854_1124148015452389376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlH-7KNsQBxPfOBIn6r4j7L2KkgsKbgooWYSvupY300rlwJU9_s_zg9_vLLkLkQ0IA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=20485a865ed9a092e41970c1e900416c&oe=5E1D72C1)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32506441_2079634625654445_6737318582222323712_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmdIF7KRKDB4Z2fCpJDIejpyZHi08QoE4b9tyWgb50YVtFckcRxRb-mzZPROAi6wV0&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=97207639fcc1cd6612c7e15e7c6869f8&oe=5E193F1F)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32482969_2079633918987849_8078375189290680320_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnSDz6LRZVofDnfzqRNcHpwKS54UTBInFNAq3-eYSdGyiyn-yqwuNSWzv3MT3zQKrk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=b3013f9e7084fd2227f4a17a3a4e7ff0&oe=5E248A74)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32478057_2079633972321177_7105259587132981248_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkI5oLqvnKpt5ZoRbgg8yzhdoXd0ZrVMAHAGMcNjpr16OLPEYJ1cdCVxk9UecgIMjU&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=ccbebed82a4a7c7cdf15982bfad8595b&oe=5E5F5857)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32486473_2079634645654443_1488152661361426432_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnb66y5VCzDGSWc5wiZN89aVMEo9fp0kV_DAGny1egEK89NV67VLtDcdwdWhfSmt9E&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=5d241d979346cbcc44ce13012c458778&oe=5E2D3C4C)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32367274_2079633992321175_4116552116846198784_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQlVBzRRCZ8vRMA4ma93q4O0l_zkdLroK-kN1EIhUNe0vXdmmznnf1wfG49NJZwb4bc&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=3e6a2caf513702c1d4a98178d0dd08b6&oe=5E5EB27E)

Hết