Dựng nước - Giữ nước

Thảo luận Lịch sử bảo vệ Tổ quốc => Từ cây giáo đến khẩu súng... => Tác giả chủ đề:: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 10:29:36 amTiêu đề: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - Phần 2
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 10:29:36 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120474.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120475.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120476.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 10:31:21 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120477.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120478.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 10:31:40 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120479.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120480.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 10:33:18 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120481.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120483.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 10:33:36 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120484.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120485.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 10:33:53 am
(http://[http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120486.jpg/img][img]http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120487.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 10:34:18 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120488.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120489.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 10:34:48 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120490.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120491.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120492.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120493.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 10:35:18 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120494.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120495.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120496.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120497.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 02:28:51 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120504.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120498.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120499.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120500.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 02:29:25 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120501.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120502.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120503.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 02:30:11 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120505.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120506.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120507.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 02:31:43 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120508.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120509.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120510.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120511.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120512.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 02:33:33 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120513.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120514.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120515.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 02:34:09 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120516.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120517.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120518.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 02:35:19 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120519.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120520.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120521.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 02:40:39 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120523.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120524.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120522.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120525.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 02:41:14 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120526.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120527.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 02:41:32 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120528.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120529.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 02:41:52 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120530.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120531.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 11:09:16 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120532.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120533.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120534.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120535.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 11:09:38 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120536.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120537.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 11:10:01 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120538.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120539.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 11:10:23 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120540.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120541.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 11:12:57 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120542.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120543.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 11:14:01 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120544.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120545.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 11:15:12 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120546.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120547.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120548.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120549.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 11:16:54 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120550.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120552.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120551.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 11:52:57 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120553.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120554.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120555.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120557.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 02:15:35 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120558.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120559.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 02:16:01 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120560.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120561.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120562.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 02:16:23 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120563.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120564.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120565.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 02:20:02 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120566.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120567.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 02:20:23 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120568.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120569.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 02:21:04 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120570.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120571.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120572.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120573.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 08 Tháng Mười Một, 2011, 02:21:34 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120574.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120575.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120577.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120578.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 09 Tháng Mười Một, 2011, 09:11:28 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120579.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120580.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 09 Tháng Mười Một, 2011, 09:12:09 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120581.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120582.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120583.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120584.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 09 Tháng Mười Một, 2011, 09:12:46 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120585.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120586.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120587.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120588.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 09 Tháng Mười Một, 2011, 09:13:20 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120589.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120590.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120591.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120592.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 09 Tháng Mười Một, 2011, 09:13:54 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120593.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120594.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120606.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120607.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 09 Tháng Mười Một, 2011, 09:19:24 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120595.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120596.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120597.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120598.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 09 Tháng Mười Một, 2011, 09:20:19 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120599.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120600.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120601.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120602.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 09 Tháng Mười Một, 2011, 09:22:05 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120604.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120605.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 09 Tháng Mười Một, 2011, 09:22:45 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120608.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120609.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120610.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120611.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 09 Tháng Mười Một, 2011, 09:23:25 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120612.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120613.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120614.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120615.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 09 Tháng Mười Một, 2011, 09:23:45 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120616.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120617.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 09 Tháng Mười Một, 2011, 09:24:08 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120618.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120619.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120620.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 10 Tháng Mười Một, 2011, 08:44:36 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120623.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120624.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120625.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 10 Tháng Mười Một, 2011, 08:44:59 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120627.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120628.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 10 Tháng Mười Một, 2011, 08:45:23 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120629.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120630.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 10 Tháng Mười Một, 2011, 08:45:49 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120631.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120632.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 10 Tháng Mười Một, 2011, 08:46:11 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120633.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120634.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 10 Tháng Mười Một, 2011, 08:46:35 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120635.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120636.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120637.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 10 Tháng Mười Một, 2011, 08:48:24 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120638.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120639.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 10 Tháng Mười Một, 2011, 08:48:44 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120640.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120641.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 10 Tháng Mười Một, 2011, 08:49:02 am
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120642.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120643.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 11 Tháng Mười Một, 2011, 08:45:50 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120640-1.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120646.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120647.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 11 Tháng Mười Một, 2011, 08:47:07 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120648.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120649.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 11 Tháng Mười Một, 2011, 08:48:07 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120650.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120652.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 11 Tháng Mười Một, 2011, 08:50:04 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120653.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120654.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 11 Tháng Mười Một, 2011, 08:50:27 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120655.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120656.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 11 Tháng Mười Một, 2011, 08:50:46 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120657.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120658.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 11 Tháng Mười Một, 2011, 08:51:05 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120659.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120660.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 11 Tháng Mười Một, 2011, 08:55:47 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120662.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120663.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 11 Tháng Mười Một, 2011, 08:56:07 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120664.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120665.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 11 Tháng Mười Một, 2011, 08:56:27 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120666.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120668.jpg)


Tiêu đề: Re: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Gửi bởi: daibangden trong 11 Tháng Mười Một, 2011, 08:56:45 pm
(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120669.jpg)

(http://i1180.photobucket.com/albums/x401/daibangdent80um2/P1120670.jpg)