Dựng nước - Giữ nước

Thư viện Lịch sử Quân sự Việt Nam => Tài liệu - Hồi ký Việt Nam => Tác giả chủ đề:: hoi_ls trong 27 Tháng Chín, 2013, 04:00:45 PMTiêu đề: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 27 Tháng Chín, 2013, 04:00:45 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50230714_2264001257217780_6685797241166233600_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkaOVWqxZVzuRpoanyOjBWcc_QzCGMuikL2DMpqRiIOPx7lP1MpMNY7_8rDQhWB26s&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1b250b34c9e19fddbacc984aab0ace4f&oe=5E1C030D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50327207_2264000963884476_8543653604966268928_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkXEm0URiHuIW3zUx-fSgIcIzSZ1uZuZv8NafaczpbAlYK3YCRwNTUZPNLDqn9QiAk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=347c3aea1af7ea7dedebd979d0a493fb&oe=5E5FCC7E)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49899840_2264001037217802_4765853066358423552_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlxgH2qmbn1BCiTgQwGr7-WOhTmrTbEdo4fvxL5wyxE7nmYDLxSKVAS6WEDclDu9S4&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=a01b3db1dcd0f2fe8abc10421ec5d3d6&oe=5E184429)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49900022_2264000803884492_7491977377312931840_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmJswGG-5sjRijxf3ZvxHDbdWyZRrTBKIYjgfDULqjIB9taT-WuSKBRta-daoh26Qk&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=62114459f91ecb41d747a9cd21ebe7dd&oe=5E5EC381)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 27 Tháng Chín, 2013, 04:03:51 PM
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50218089_2264001073884465_1118355444599881728_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmm7bdscxN41ALfcdJC7Qf1WiBG9qf7iYK1QEOZufWPqqqbOCFQg870vHFF_SZuRHc&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=1189201b88846200e1613e88a0745dd8&oe=5E16DA76)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50069644_2264000917217814_8320322611313639424_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQn6DJmOJRfAHOK4c64wdfOYPQDAxQMk_BECE_cXwmYNt4iCScRsCrOzNIKoC0kY_G0&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=14f6a93669233f7159f6b0cede4214d2&oe=5E215152)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49864791_2264000837217822_4255702876778659840_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQli-n9Uy4FnABy9UrZ7JNmbqsgsG5qhyisixIV2P0eJ6QAYdUB729Oy97zTxqj6vco&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=95b4cd9b2df089d55f66d39f5d3c6db6&oe=5E270B6C)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50047013_2264000817217824_1791974868309245952_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnVQ5NU9uE4ijf95HLcVyclAKDKFdmVkOtsBK0L2bl3PM4cy9PKVreD-vtLSECTmWs&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=4a3326ff55da5c7498c1a092cb207525&oe=5E2DE27A)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 27 Tháng Chín, 2013, 04:08:54 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50285523_2264001147217791_4864467967900909568_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQk_EN1pCVmKFCIAko3DFifftN6ktkemZqpkMYWcgtW1jSU5pY6SaTZuMb1dxc3H0bQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=373d49f3fb8bcab579aadc282ba9001d&oe=5E590C39)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49897330_2264001007217805_1383754491865595904_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkLSVx7cKoSMt52L6oQaB6k4WptTehYSNaCrjjkq2FXFtTsEUbRAi6yvtspNFLW_n4&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=6d81c07a14a0b2acf72d86cee2b02b36&oe=5E1CFE41)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50649963_2264001157217790_3389931156026687488_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmlwBx8v82Inn1zpGU-ywl-a89gmpwWS7Ba3omepKAZSc1PFPyI9ZmRpvHQzran1_c&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=de55b72280826d484feb81bc2800c7a7&oe=5E5B6F86)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49853262_2264001177217788_7499925948733587456_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQn12sPNVB7m0Yb7QvS3U_4kVd8H6DXrIGRmC0MCxr3tSnAYRFM1pJaZ3PQ9QqBzC4M&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=247ccca75bc06e219611048225ce3b85&oe=5E1A5E8D)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 27 Tháng Chín, 2013, 04:13:16 PM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49948972_2263993250551914_6106930190485553152_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmKc4nJ7w6E8l-mf-WJe6NsN-JiQyfXjTKaunkv-1XiL_BAU80W_LguVaZDUmPRXfk&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a7acdfe33029e7a3eecc5f575199ffc1&oe=5E21CC89)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49855577_2263993003885272_8912507715629088768_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlCGolvXuTTXZPCcYLRVbNj3pWDWOqdZne8dv-Bgw2PsWKSk8RjrPKNkpcTvi_Mb8g&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=6d52c02dc1546921cd28f785b26d0a57&oe=5E2DB129)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50099135_2263995427218363_2189089056325894144_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlI-9aR8EPSEesi0oGCK5niYAmWt97Hsb1gmSrOyeqQNarQnxg2P56DpLiMdtdAtfg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e3e76027bd9654fa1a203aec7bec96a4&oe=5E63D185)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49393566_2263993407218565_235372789165457408_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlP9TKohRTQ6q3otQQ-evH9XNV3WFSyfq16s9pS09KmLozHygpV5OPKLxgkQfKpFdY&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=0e353b6813be70f62a4b63e23485f31d&oe=5E1C438D)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 27 Tháng Chín, 2013, 04:16:14 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50103810_2263993797218526_6519130335165284352_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkd6kYt3NGZK7nFJQZFeDAphlrFrsB_pmOW2TM-tZpU1Lqq4ZjwBAOfX_Gj-gxsv4U&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=d4b78ef8d4395da02314edafbb2403b8&oe=5E1EBC6A)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49898557_2263993870551852_8604956987442069504_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQlMN9yUPGpOOqcDmnxejEQ_9BGRCB7dwVyV9aA8X4qW6Lguaqs72FxGK6eLwYcb4x0&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=2c626dd2dc4d17959a7986602a821213&oe=5E2C7179)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50221186_2263995520551687_4656627774528684032_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkanyDCzxWmigravpI0_oHaLha-ZX-4TBKuwiB4RUSlfg1G__M1q1lrRldwhpbFRyE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=6a479ba3adde21aead511dbc816f71d2&oe=5E6404AA)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49895968_2263995917218314_5241978984580775936_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQm5cN3Nnghpmw5drrlGmXTLUnlMh1s2PltbUsCxHfrhToOZf7fovWMhIerONDmfyPE&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=92fa18fbd2a916572a1c6cd8a2e920a1&oe=5E5C9C55)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 27 Tháng Chín, 2013, 04:19:15 PM
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50583734_2263995283885044_5497170728534933504_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlx8kA5s194FaENdf4dchWISfM7kULDJeQzWirbSTOQzvNSM-ZnwvzEvgyJXbrMlwY&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=58ba0ae088e0abb7a266fc18cf23950a&oe=5E234F28)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49864293_2263995710551668_3350670932988395520_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnCCQ4tpZAGMl0hvo6_JU6HLSg6WUsjw8R33VOrfM9kWd8h0i6Ksfiq6CwI_rdEw8I&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=80a17828b5e69823b1bb80938679a796&oe=5E630182)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50508703_2263995813884991_6304946286118305792_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQlAiu62RTzmeJO9J5hmq5k4C_Ad_m6NX7pLbSzo3Meo7Ee_SPyzDMWSb0Ym-sJZWGg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f3f50b89e68f61babdf6dfe666582215&oe=5E585386)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49285317_2263994730551766_924512571120156672_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQld1marHcFNJDM70STyTAczn68YKWmQUtci3-b0PDweAw8xtnQ93yZOzPXYpuuMwPI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=66f703a1afcea6242d7a2037c2a5228f&oe=5E2536AD)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 03 Tháng Mười, 2013, 08:34:54 AM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49899176_2263993610551878_3464267526567886848_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkCIVSkAx9qt5Hhs0J-4o0Q3Dn3YRSvKWIuuFVXXtGXFjlXp3Fd81DXxZJgOpliAZ0&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=cb27b6320b4b1fbe1df6cf985c1d9c58&oe=5E5B24F4)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49343157_2263993263885246_6305687846581698560_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmXJlAQND8j8wNlHTHyOlDIUCbrqnzmrHK1ClLE91X6fYE_QaMPJaJxCHT_thNMkig&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=3c2594329d41ac761ad385093605a381&oe=5E16A86E)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49949335_2263992967218609_7930778535084425216_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlzM6L8ezImxfLkX8tRGGXaXZ3vLdF6JTKRVU2f1RafnzN7UbPoxna00ln1Rucfykc&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=274aa35a0d15347c662b3542891bc1d2&oe=5E299A1A)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50493315_2263993727218533_1418449774553595904_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQnYpi0MvPZr-U3Hw7eWCVzKIC9liCTgfxzrkNjuUKpdBGbgqqRY24N8WC1glqTZ71c&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=17677887063031a9d520f8eacaa5424a&oe=5E2D21D4)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 03 Tháng Mười, 2013, 08:39:35 AM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49785957_2263993627218543_4111725574332874752_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnkzsKYd0cYqC6e6DicX_MrUGAn_GBxTS_-MF08_YdJeWAFIpbBvExT41Oimd5RrL4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=0cff3d2487f302764bdd2f49e67fce5e&oe=5E2572DB)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49896509_2263994823885090_3093929096682405888_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkowBPmiftOL-sYRN7EUc_YFo7ACjFcpGHRCX4CclAQmdxkGzr6D4ECwfGMC8sduO4&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=d7ab6ed777def6335229a497853ad055&oe=5E1F6255)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49897224_2263995383885034_627007247452471296_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnSqq1NtGkejo6zy2nGyVFULUeEidFDd7AXvVM2JpJcHCEWkRM3-Y9w_S_Uk5KLTwg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=486e6d3a711f7143497b9d008b7494b4&oe=5E5F387F)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50517165_2263995953884977_2912181426633834496_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmScDtndmxmSwzmfojBWgUDLJGrcDBEajam0VDNITbvtBghrImarIKDhm1g2DPm_-w&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=02549021865ae9d828f27e10e54d20ba&oe=5E266B51)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 03 Tháng Mười, 2013, 09:03:25 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50218056_2263994947218411_2961958684550234112_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmN03yp6J-G2cNp5TOQINlp3NgtZrRYvDwvZePIKq9RoocmM2Kqk6w33nIHFwTRQ8Q&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=9cf35ee33e129ce7eb02c4a0d367a3f3&oe=5E2D8A8A)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50078630_2263994657218440_1292300692374945792_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlb1qNTZNAminTA6QY4tFrGBy4Fy0MrtDqE52kZ_i58Anbo2vLlkzv2hM2sPLf4YC4&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=bd30932f1c14d922d7e249a812fa2648&oe=5E600DB6)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49464961_2263994300551809_7314172375572938752_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkyd2RjtO6OxdQbR9P-3Xr-1Ly5BWCFzfKOGemYkJxCgeiTvyefksUUuot2fHHdQ7o&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=0cc1d5c982fd72643e424b3c60b29bff&oe=5E5CA7AF)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50636603_2263995013885071_7720838712589811712_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlXKcV4KBeZAZK1cMlej3dNubGeG9j_798n2n1nDK1xCTZ4E1ED6NvIkUc1-yw7tVo&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=62f9c507cea0c6aa33ade3fca543c865&oe=5E2C1AA4)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 03 Tháng Mười, 2013, 09:13:32 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49946590_2263993090551930_6514445848695275520_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnQUffce_dl-rJXAA9bJaFG2OcopauwlrFXH7rga5x3UujT0m3vcMSKqUpFBR944q4&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f77bbc6b30ac6a2eef81627fd43d9486&oe=5E2C6BF6)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49830777_2263994717218434_3328786579966656512_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnDioebRbYisuoxAn8KIO7O02Birm1RIz1Ht_5w-D1zz85TPO7YF8m_At2v6OO49-0&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=b522fb988e2d280f965e617e5c9f3839&oe=5E2C6B4E)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50059428_2263994533885119_416472928469647360_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnntDYUss8-uNVgc3FqXEVA8hbJy0cVtDceefRKuxtvXDAetxK7LvEVykTecB58Tzo&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=1b3b1b5947b22dee2e239acbf79edf57&oe=5E258B62)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50451966_2263993067218599_3028891596625018880_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkv1GfAsZ8e91NssQHNjwxMf7kyWeHb6DwgBwyrkfKqeatdTFpM68d-o1ftuf1eIlw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1c6c44891326179b7052f8abf7817cc2&oe=5E233642)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 03 Tháng Mười, 2013, 09:20:50 AM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50227039_2263994403885132_8575625582035861504_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnHXzPXcJ5zRfOzpbAxG0jpRekQkNv-NJSAosFFAnZKSwTCOxyzNpLsruU_qLEUH-g&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=4527864dab44f25c3c0c0069aba9cba5&oe=5E230E17)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49895420_2263995417218364_6455571557988171776_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmaHDXpDjlfEOB3iRBJwcMg1Oqt10kpfhg-xKyI6u3KhbbhY1pMDFBErQIu_fsjVh4&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=2c69ddfb3bd6caf2a45a012163ef86e0&oe=5E590419)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49947894_2263994840551755_8459858028517130240_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQm4UVFtZL9Zr9I6UmeRxijoAZWeRCgvsl9I1vLkRyS0t-FG3YabOdUCEIZFDLNWpEU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=43cab63f32de3837e662e2a037b924c4&oe=5E650934)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50523408_2263993493885223_248167376481157120_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlB3snC4bUEt0eZql2xljrdZvLx6BF96wSW-zGSak1pgyVCZ81gwe6ixuIP-FP5Rjk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=3a89c29b65b58ce3742beb063712c22b&oe=5E6091F1)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 04 Tháng Mười, 2013, 04:28:01 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50326194_2263994557218450_2905942303736594432_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmEkln2foNBd4CUIcm0hAMUciRbVJQtDuUcagg_mW5YQ5r9j_YYMOwfyAlploAxriI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=c2ef5c150c9d978c84fcbef9f3e76a1f&oe=5E16D768)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49800346_2263993370551902_1854258817588527104_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlefkxTNnPj-xD1LTqbV2ss7RuzJ1wrdc4AYbf2S8iheDFAKOCEExRS9VxW15uZ8VA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=4d452aeade7a75a775deda7c7effcf79&oe=5E60F21B)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49762957_2263996213884951_3581243473430315008_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkhlReJAEhg_C0m_1IODRRlRTYpeRxojadPHbbw9lC96LzFZhh4XZ48VxXXWH97cJs&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=7c884b375b28a2003e82d785977e110a&oe=5E651B98)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50472882_2263996160551623_2815582539790417920_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlOQhOfo-YXZDAVn0kOUmMFIrv1iQMuepVk2sDTt3uOp7jfnk0_lLP3sF050CwmpUg&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=b961a732ef94a80117920fc8c596b43d&oe=5E29B65E)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 04 Tháng Mười, 2013, 04:30:47 PM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49840242_2263993783885194_3284562285267255296_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmBe6znWcuTXiMwMmKY2h2Wj0Dn1Tyd80fzfk-4K6YS6-mwPWYYJPSjIefchqM1k7o&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=52945801f9502905504cfc64c15e66a5&oe=5E1B55CE)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49820766_2263995190551720_1933102674702499840_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmp3RGbLVmAEb_n5HLKUl6N4n3bxaTMm0J-DEL3zY4NXgdCO06ah0145oarLPelHYk&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=17c6e6eaf03661239caeb95f04236f87&oe=5E6483D1)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49728102_2263993563885216_1655734554310213632_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQm-Y-fMVsadXTGAbsUPo-MIHvXipiSfJHZRGTN0IQDNt1VtsmXZVK_muYIXJrHbp_s&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=cdb488e81eee2281e183a0fc79f93c46&oe=5E197ACA)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49898678_2263995740551665_7703536982298722304_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQk6drpB0TX-xUPnv7m2LCZ6-CuGvwbXPIxa7iNH0R0mtCGq-M-P6r0sf7ZkB5Ruw-g&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b801adcf0eaa2ab3dd8a7112fc4dd51a&oe=5E5C3E61)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 04 Tháng Mười, 2013, 04:36:59 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49337437_2263994160551823_8463569421426753536_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQku0IJ75WObsGw4hXyr6w_gqEJ4P2C30CnkzR--Tq7fPgnMj6aBqTQx2tp_5dsNXxw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1ca5842b0c5f344ad0f37a88f8e69f8f&oe=5E59E1E4)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49800278_2263994057218500_8801934216385265664_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQncYp-7Q-Q-q2gZ74GqXxQ6Cb5Sop92VdwAWZThh222BtMhlRfccwM27xesoDNOoAY&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=25943281278ffa562d25de8faef89163&oe=5E1E4419)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49914738_2263993647218541_844121967433875456_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmRlWwmXO1Bo79oYFUkvtqDAb7a8pp5zeoEXkj0HwWn2qhuLB4qYSCNbhg5Hr7WtyI&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=79a897ccdc4764255af3b29098c0a454&oe=5E2206D6)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50223965_2263996013884971_1425933639102758912_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmSs6GelMK_6p7X5qD1Ul8nWfYhGLtdhFJoKs3-N53daV8rVoC1rNORIxFJNGKR-Ug&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=a148a66f1d11adec5caaf78e4fdcc9b7&oe=5E195AC9)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 04 Tháng Mười, 2013, 04:44:19 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49897091_2263994120551827_1682979988590034944_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkJ-DVTWguHUA7lQkk5lAk2l1PAs26rPKf9x67UzohpyyLdO_eS7Og6zLo6IA07-fM&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=8373d38da0a4ddf9d2dcafac0ad7db1f&oe=5E2913B1)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49838197_2263994793885093_4033153485569523712_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkzCovck_XmkWtBNrxMgOejG8rAGw8a7puYKN1NEvf8RNU6m_Sq48iijvSYtmfhRHI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=c5996cb20f989d3dadd5fd7f5c0020f3&oe=5E1FC592)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49855668_2263994363885136_3934283462969655296_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQk9uZS0bM42qVWMpa2q9VBNiXO0GJpEKql4NlrcxVsLYwYeLlDfLRV45s_FqU_DLoc&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=efd0e39bcb1291fded2dcce896a680ea&oe=5E2AD280)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49212669_2263994253885147_2360277381773524992_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnVlyVVSiUr3UXqyQquUroio2EbddypLJgQiDb3_zbHjfQL5ASZqDVjNikG8865bT4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=178e9a15a3d4adb6f13a7565da3f1460&oe=5E16C18C)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 04 Tháng Mười, 2013, 04:49:15 PM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49947252_2263993477218558_8427744150023045120_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkb7Mnctx6iEPwkCEIHMCbuL-t3Y-C0_iSMAeqw-TrEXh31VX4x6gXVQL2DMymAGSE&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=32a2563a91d2f3689f3d22138387c041&oe=5E5EE8AB)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49835386_2263995110551728_4482957709603241984_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlk1FoljdpS6qYQ0w_YJkp02RHuGAaEMX5oEGUUli9o1QPTF5q49wuaGtrVp1RTHiA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b99ca95cf7a6112374b3eb932e6593fb&oe=5E1EB4EF)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50279660_2263995087218397_3043807352324096000_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmyZ0Y8kvcUidpnkBFLoeYn9GrU-e0IpiPR1ieFf3skj9BYMHi9ZbO20j5bihkp5XI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=d8b9962ad295b2f22c4742db8ae1831c&oe=5E1D96E0)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49948280_2263995533885019_6565717707986042880_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlrSHhDQazeKQs1hMDcaH_JzTmL7efpVuZcHuZNfzXTxrJ7K79EyooIXbZ69oDGan4&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=59f0af6d57e380685e3971eea8dd3b4d&oe=5E58EC94)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 04 Tháng Mười, 2013, 05:10:50 PM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49897003_2263994960551743_5909090098317623296_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQm-5tls-L60qDzSCN3PZ6cisAjoabXuk2eTKn8a0OysXwz9lMYno8E4d280sTHiuYA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=9c97a76212ef4e79c2478eb3512fc027&oe=5E2B801F)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49947812_2263993157218590_3906124660944666624_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQnAfRdnAuFr_YolJ_E6iCPNo2xU-p-1ah1rwYBrb-qyW_CDcEuTh2XLxw3li2A1VHo&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=5a0b9e50765b5748066e4d538e8d8467&oe=5E5DA8F5)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49864944_2263995180551721_4747048544190332928_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQldmaxh_gtC2tobTPqjoQwuBwsBzNeFXlABlK5aMm1g1TC4mj2Nh2LdAM2dB6zNho4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=1fd24b48b5963f2676af7cadf0a34bb9&oe=5E579A69)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49895612_2263993687218537_8939306073878167552_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQncsA-5c4pU_ncyoOMvsy5LR2AQNytFkFZE678YEEUOVVzHDICPh7bcElKA6FSW3XQ&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=6868864b4f499c23b51fadc4b22ca2d7&oe=5E1B23D2)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 04 Tháng Mười, 2013, 05:15:46 PM
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50584659_2263994390551800_1510499827174080512_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkQPGwVx2Sg1AvlUGXsBb0kNGgOMGB0Jmp4Acfj28jFo-MuwGdrRJXoLOI_4OM_pD4&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=55dd8744d432047170460b854b97a9e7&oe=5E2DC529)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49774147_2263996143884958_7643735597130973184_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkEhVjOpKdHL-CRHtoGw62SDI1ucGUxUHg-xGbFPTxsnFwg6vxyLFfWxnQazuoJ568&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=610eecc64d44182928a95dff69136373&oe=5E1B73EE)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49900526_2263993177218588_3174749055364366336_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnw6yZ4fAfaLO0--lc5dg-eYW7wzW4lSlarfL4v_qfxOf8Ek6a8N9RuVSUEtVl0QPY&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=81651dc6b97d4e5946b913e333b8c240&oe=5E23D365)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50086333_2263992997218606_7533032398464745472_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQl3dG5ADdWZx8uMsYcyTCC_n1yoj_zujEHjlab1G5qikWI_pJfjJ_u22qg7s7fhLLQ&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=999503de601f08375ac143a8dd12ee91&oe=5E24E456)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 07 Tháng Mười, 2013, 06:50:38 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49845031_2263996033884969_8055748867783655424_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnvIdFNwOr96xjYECko20c_56x3WJ9UP1MeZtX4-X-tvE9CWzXE4Q-lMUrKVwKRG60&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b50bff446348383394d78731d15f8dd1&oe=5E2183B7)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49938509_2263994333885139_9042695024843685888_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmhFfKSFmgGTtev8rnJ7QNcUQiUkGPuYnfKvQaKnYGXoR2llfOq42JgWLEzHV3a5Nk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=9eac8049a1541293ed28188624476626&oe=5E5B85F9)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49307596_2263995973884975_5459259309911179264_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmrDdf370y5jFMgqAw_NYEFXIQht-j2edbwJUqcOg5BiQFidInvLTvAhiAiAK7dyuQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1d46a0af951fd5fdee6567d63f6698ae&oe=5E1875B5)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49766418_2263994020551837_4800266616371675136_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmDf-Jrf5WUd1_FKsxuhLsm9rpPV_aTe3i9y7bUhKUeCMglIB08jV2hP0J7LFbZbV4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=66d3308cf65a8ebefc59d2406df958f8&oe=5E2498F5)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 07 Tháng Mười, 2013, 06:53:29 AM
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49726543_2263994510551788_2854607956966637568_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkm334k7asgRC5FaSWvozaqexWCop0ufDTSXxcpIcCHh65kZwU5c1epxG5BwT1oK-4&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=bab5deed5740c13bedbcad4e90fc553e&oe=5E603070)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50516698_2263994097218496_3969698393197903872_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmC3RkyY5E1JIeKqh_PPvaOFEYqHpd6CYn_pYuHiZvgYj70-LLQxc1xIIFnDDZYBBo&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=df5f895b71b3efc81a9a12c92c163973&oe=5E57B3BC)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49938315_2263993210551918_5008112908597460992_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQm4gROpzV68wUj6Hogb1NjPZ-jLFNbjWZuYz9xeyNUs4ZqcPmC9w6u5brOnxM6zLvE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=eef92d1c92ace9763ed86242d03ed9d1&oe=5E1BDE3C)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50243783_2263995270551712_1083014954744807424_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQnYX4kRq2PRaov5vn099A8AWDc5mKoq0kogjsfJP0pnPIcT8BD4DqN2Baw-4UIWjDw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=9c142901634aec9aaf3661c88f22e4a6&oe=5E5B5C2A)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 07 Tháng Mười, 2013, 06:55:53 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50673213_2263996053884967_7647000145938087936_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmo0w-2DDPrI261h_CUTWJFAaF_4pqZfexq8dIwxMgdRNOHXnDk6CvKFEvsp-NfHwQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=da9c176832a035050bdcb3c7d601185d&oe=5E571F43)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49864126_2263994917218414_8798762846893637632_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlwQWzwkr1asbwTMPokzqm1y5KBSaX5T1zTOwW5DYuEiSYEVZGNOb2enGv1h7mnaT4&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=95f6afd9cc7534613e68acd430ca1c02&oe=5E22CA35)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50192598_2263995207218385_6438955892888043520_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkzUpgYLnuDhSKJ0kGyWtkBB4Y8JJfXYAT9XTaDrEGmGw9ETsSX4aYgdyzbIvJiYm0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=029f06a4b63d686359f03311226f0d5e&oe=5E5AC486)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49368781_2263993117218594_5888504350132666368_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkuWhyACR5ru9m-9MRYW2urzCOdRKrHvG68wvbtyJt0Fayq4bbalAT0LqwHXl_jADE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=9d913dfeaa43d5966920877b5026e970&oe=5E60A8BE)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 07 Tháng Mười, 2013, 06:59:29 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49897147_2263993340551905_1619205522450284544_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlurl2VwtuHGZqEn-s9JJoZ-hf6GFfi2oPZMf_Os7aYfcP1xFVIqdtv_uJLhifuSNk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e79d67d4cf191a53e54a3a61e923fcc4&oe=5E1A8A40)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49898946_2263995613885011_7671302183295385600_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmHDStNrm6Q058FaWlyeOS9AVer9Ysj5WFKktghMFkgbrl_as3QKUDRijUtgwVnWy8&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=c79e07b903a01b4b0d7f99aabcf42189&oe=5E26E0C4)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50469969_2263993290551910_7248494689165246464_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlYGliRwJag36CPuIrWr_E6Mwezdt7i3VyJDsh3DB8HU7HT0Z6Lk75dn-rZHtw4T7Q&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=56efd07d6c5c5b4286d488a51daaf7e6&oe=5E269BB8)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50252848_2263995730551666_6375269160045248512_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmlPh5w3STSGJZMsSWEO9ancbcPj0Zd69XmWEq51cv3OP0Ma1PfR9YlsNVTghEnnS4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=396bd486c99e7ee16911bef66ccf1127&oe=5E1AAD2F)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 07 Tháng Mười, 2013, 07:01:55 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49949842_2263994193885153_911187014177521664_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmqwj2Z7YsjrA8626tPst-yyJHh9rQcsRMTVYw--_f1t_-ndnhaTuJVuwhLQjQ5jS8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=fd5ec274851309768593874c710be18a&oe=5E1E937E)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49895883_2263994210551818_7040589160750514176_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQldCGBZvciDrm_PNbENCei8Ot65fUpMkvpWX84_lfyHGzv5IeVAFs5Ju3XgIlTJ6ik&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=100a9495ee95e3c603e5882f291a15be&oe=5E5AA1C4)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50127083_2263995880551651_1935487859020529664_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQn_OjFBuerDqkD6kkFt7jMCUc-rEe0udR0VoFXaUj8nrZ5QFo4eUfFUJIYLCHRDALQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=2c311633fa09fee494f16061882a2aca&oe=5E16DC49)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49937671_2263993457218560_1631769890928984064_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQnQW37qXFiAzIj3llSQG-Vc8gEcmZ2Vxa7A_nXb5BDVEX39H-cCwkmAhzXMt2p500A&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=d76c4534d7c49bb750e51dde74732b07&oe=5E244DEF)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 08 Tháng Mười, 2013, 04:31:09 PM
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50269967_2263994000551839_1770397051398389760_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQmprELb03-FkC8ZWCbAnDaJWgjfX8kft7BlO5Rblh7G7CqLo5MbkFFj4jnPPhrdiIM&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=28480d015493c63e0a7e9a56bccd1bb3&oe=5E16E5C7)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49212537_2263995620551677_8822768419838361600_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkGwQ1vsLrJ-Kzn3Cp0XQ4mm6y94wNr1zeECX_WN7XRX-Q9ja4CAC7CP3U6pNj-n14&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=beaf80524b8b320bf67956703567da26&oe=5E6052AC)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49415714_2263993740551865_8257915765840150528_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnjd7XDu3st9nYGmqxP0FBSVO2Wh5qULY5-6yzTnZzp9K0vxnIY_FhW05ThqJRgNqY&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=360a8e6ac093b9bc4ec8612f98710345&oe=5E16B7B3)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49844873_2263995583885014_8330118469643141120_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmHlNrmHXCHSsVSUuK4kA80tuxcGX5gUbO17U-F-mkCHgMmhCU0Mk5JgrjkKUZYQRM&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=bd1e75af6f434925d288f580f89fe5a4&oe=5E2C64D5)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 08 Tháng Mười, 2013, 04:33:43 PM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50273934_2263994487218457_4868273691177254912_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQn3s7NuoyhkPIfLzR0VhTIQ33LMJBcxrwgnKUlzNpnVn6iZUJXlco-GAAhWr4BbSJE&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=d2d60f85e5ccf583058a89d6483012ad&oe=5E18C239)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49268368_2263996277218278_2823152634397982720_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkgw--ozDP8lQWiMQyYwif7d1r0S67by9UWDfWypzctubUxYNDdd-KmmCUJqfhvCjY&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=444ae94e50f0df4ea4a610c3e813eb91&oe=5E630218)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50000430_2263995860551653_7226616181593997312_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQnxw05Uo4v5rUjxumVZnmxDhcXsjehuzUWRLLh-s5hguQ1E_gZiZ31Hp851NMQyS3k&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=7d809c37b3a5a4a4d511fabf263a3500&oe=5E5DE2B1)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50485395_2263995300551709_7497513637402116096_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlvcXWLOLIVPOHGebHqSucSOtujnDTXPaWJYSygrHG3ZvevSKLOxrEjkPEX7VxIa7s&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=95c93fdffb0222258aedda89042038f2&oe=5E2CA06D)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 08 Tháng Mười, 2013, 04:37:26 PM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49337460_2263996377218268_9006055556489674752_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlzMMaCj4cUMkoV0UIrZUNrG7H2NYLZcwsKDBWy-rzX9wKPSRsENWvpUOu74jlgcfw&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=888a524f2fc64ccbe7465c5c51d06bc5&oe=5E6534F8)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50297746_2263996407218265_3045769963399806976_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQneJOz6xo1U1gwxq09A2VT6p_9Ix-cZboLn5WFePcttx4dIF-9jYycnVsZOmK4p73w&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=7c212bb8eea3eace728be34a5483bc76&oe=5E64126D)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50531491_2263997817218124_6850949063093780480_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmJDVyFMaKz_SdD5K26ZsnuplI1JqNj2Ivg1eUdwAgIVawLfSaID5dtMt97Wyhv_uA&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=ca88190d6287d7f46952fb81df2ef0c9&oe=5E1DCB2D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49848379_2263997773884795_117864395207344128_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmHC_en1mW8JMW-IYHNpFHarn4jUCUAUhcZKoDdoZz-BaAonvV_BZvnNCKWoLW5cdM&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=5b90aac702409049850786b8bdf5d371&oe=5E273095)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 08 Tháng Mười, 2013, 04:40:45 PM
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50031938_2263996473884925_1830290288736731136_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkIedgd3Nmwjd8HaCBlWc2MsDvqRbb8xBQRjuzGn1wEHoM1NAlsLGW_Ab1jqjdczI4&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=141c5e21af08e424f2ba9215dba6fee1&oe=5E625FBC)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50061163_2263999510551288_7284624447980437504_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQk4dAQFgmhZakND5R6e6Qsu1N05ayBB_4zsCyBeQMZBKQ8l_mpiWk-Un6GRPC9mAcg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=f0ddfa524912730dcf8cd4b31143bebc&oe=5E2C20E8)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49900562_2263999027218003_2477605996990562304_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmWmwY4IxPThEkudzF9GJwr0KoSy6-7bq6Lln2V_jlmuccKZrONlb7Fwwllh8BpG4E&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=de8892ffc53dc292106361f98b541ed8&oe=5E5B88D7)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49897003_2263996763884896_7202135568086466560_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQnTuv-62NCOyR39hN164-1ZoN4yfwU5IC2MEPcj2mI1Sn6OW1aj5ciQcq8i8VY2r-k&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=218ffe5d84a6cdfca713668355090c0d&oe=5E2CF075)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 08 Tháng Mười, 2013, 04:43:01 PM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49431862_2263997360551503_2132733720988221440_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlJL7A-jyCGCjtYpW8uKGul6BZ0NIIicfg-f7TTK0fxVrkfHHXzaB-cLu9ZwPcZKIY&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=a83e340998eb706d320f011c01c7898e&oe=5E5C4619)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49327532_2263996367218269_4626318851745775616_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQl-J5V5wRUvtLjgzZcxDRWb5zW6Wk674PCZ2SP0j44XqouDjvo_1BnIR74imqJtnLQ&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=04770925c4dc42e40e64008bf97b8e7e&oe=5E1E910F)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49895329_2263997137218192_1837429671138951168_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlw2MYEN6BhU6MWevb9MUgMOkdHtZXThcZ3RfET6QTvj8-ZUut8UvEhC6rhGtmM4ks&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=4a30a0134d54a962266d6c9814764f75&oe=5E5FE021)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50211491_2263996307218275_4148055246695825408_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmQvx9OV5VnkmfeZgnibU2miK72Ys19fFHAvwGfQeS63qysJLFUyzoxbLrL3w6ajFk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=494b33cfa08798dbba2c0e156a16ac8e&oe=5E289B52)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 08 Tháng Mười, 2013, 04:45:51 PM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50751102_2263997113884861_3474249013383921664_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnjYroKRmTf_M6-Njgeou5Kzv-X_b1Q7_7zrKhSwnQykSKU1QoGM7jc7nPEgbzBOCA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=55e8b8eecf9c9c26431bbe36c990a9d1&oe=5E19ABB0)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49897377_2263998553884717_617545520398729216_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQm75ChoqPnOnfhcNFrsTLSPg-WhLTk_9e3TU1CZvD9EpXTyadA_niG793k0KVT9_8A&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=1899afaac43e8de1bd82358ab17d4236&oe=5E2916AF)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50058583_2263997153884857_6280317131166842880_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlZd0Mz2znPBjj9rvSv_LVsQXhVK-BnHlvixseVrnh1uR_3RN4Zxdr4F7McYOZuXhk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=56a1260d04692325fde9f4aaf4b4d02b&oe=5E243695)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49898456_2263996257218280_81094196638777344_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmyJ25jTriYMeffGKtutHMA_JKXAzbAibRt9tFH2yLukVwZn7nK8fHq4jg1zWvQmys&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=0d7121340a4a10a17569f88264937530&oe=5E2DBA2E)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 08 Tháng Mười, 2013, 04:49:16 PM
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50434634_2263997307218175_7160744165096030208_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQmbFys14tDTy6IGYpAG0N9DJqGZb_kPcHbwkvJ-MUHKH7ZCLnmfVKSQp-h5qC1Oq64&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=2d1f1f5c708e59b2a686e8ab93e8d66e&oe=5E181A9E)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50129009_2263997040551535_4214526338117140480_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnDC0m2iCbd0ZwweTyOw97ih0cWYwuaBVTG_ef8PJAB1cjOJSzkZSTmZkbi5U5jnrk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=3fe247ad40bb5d4294ea5f9f5beb110b&oe=5E1FEC91)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49787304_2263997260551513_1907946299630551040_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQnHb-mhq1NGnfqAhhs9XCNbIF5jzm8Lqz6VyZW0rdKj06S5S4--BTyFufrUg_jmA8Y&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=2dbfac6d5e67e69db9b254b98cac31ce&oe=5E24A71C)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49678559_2263996487218257_8794054523355136000_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlO2HMSnLjdqxZDf4QV08y8wK4ndbPTB8Qq1ViYzHs7pESZb6nXGYcJAOE4XXtDk-g&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=e52692cfc1f1b5aebae835f8599ce731&oe=5E5B0712)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 08 Tháng Mười, 2013, 04:51:22 PM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49438968_2263996580551581_7545028126158356480_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQnEjwjEHmErxpVv7ZK6UD1tuOuyySJsWyR_Q4KiTxVPD9ZQ4b_QEktaSW45zL2s8Ss&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=6b90e7dafc985e3424fc5e65ee3eb3d5&oe=5E281008)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49322411_2263997583884814_6558221078794076160_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkvKLSoI_4ta5FX7UrCXsr8op1Rm5hLJVCxbLpRwb0PqBmm7Mj41po_I3yfOhop3w4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=5036d25210db98fe61dad12456c4204d&oe=5E5EF44D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49898074_2263996643884908_1256320660414660608_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmsJzFi6XY7C4zILO7O_NwKITtmJNrs4VBl5qQs_EnHB5qTcFQFBaEikCP6hw_0P1s&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=aa5fd10261a518ef40fe03b96cf81d9d&oe=5E1AE40D)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50458264_2263997193884853_1900386817887174656_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQktBmK8lHw5Xh6xM-hWDM6o08Pb_5484U-oB751wCgYTXlPogPWptj7xkh28dAdX1k&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=9696556fe0468e4a6bb27be892152c5f&oe=5E297DD3)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 11 Tháng Mười, 2013, 10:50:22 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49899686_2263998387218067_6651493126919684096_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQn-C_a9Xcm4vUagjxLWJ9g7CAqGPDT9HwkCr_wZpg2ijTHbYkBYWzBuntcnpztRPXg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=a415e79906f32fdf169642f1110e14e5&oe=5E1B8065)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49840988_2263997927218113_2122099875884564480_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQk9QDhVgKqXAhvzOledehfaE704qU4gE73hU1I3c-h5RNI6WF8rD3m9aMi8PH204og&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=aea9ccfc8f6c8a51eaecc7e471d25bf6&oe=5E245992)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50439937_2263996610551578_5496177783635705856_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmt6i14fuY4m451jo26UHdoziJXfOtSKo8wBSktSVxL77whaMtqivlYG6Tqlj7tEfU&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=35f0e15bd362e9c481b6aeb28dff35e1&oe=5E60DBA2)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49781249_2263999423884630_6907392612764745728_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQlqu18TtiJJ3jGZwqnaG-hg0Nbjvp0XRRl15OVcDJ3NUmRGyINGYxHDWnGNSg9WCVw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=297f7eb5f4e8d6bec9763321f76bac02&oe=5E205A16)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 11 Tháng Mười, 2013, 10:55:15 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50338930_2263996897218216_4649202549168013312_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnyfx6CtWqz_nXtmarDn01kp0kJ3kjNomW60F63L-Ut2WHfXnFAYFHYkquLKLtJO-Y&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f35d0e34e1ca75c90b449d4b8fbf0bc5&oe=5E25CF0B)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49938540_2263998520551387_3573520782929690624_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQnNc7LJWozGeW57PT05CVAUQMnry4JHjVvK99DZuTEhG-zVpu2ujV2xUxdmK6EIqpI&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=59bb2935cef9b09a3ff636d015696a71&oe=5E6021B6)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49895713_2263999463884626_3837698908432105472_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQm9ehowesc2dR860pQcbYHa1cDNNMEYz3jMMhyFWy3Za8XHwzNLuvtTYwHCakjoGvo&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=efbacf6a025f9cd58c5e23edbf52a549&oe=5E26C2B1)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50448668_2263999483884624_1865864927323881472_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmvCcq0V-UwhfR6PJ5eHNRGWw67vk_OVx37SWu5iq0-9OH4QzP6vOWdl7PRwhkJlSI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=d34043568768077abfeedecd5331ac0a&oe=5E5BF048)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 11 Tháng Mười, 2013, 10:57:45 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49948940_2263999247217981_4101062574991212544_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkBF4RZ7g-lrSIUaEyX7xozcHF-5n35NPgkReH50s3naPHRnswuw_t7ycYrfZ0oSr8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=28434f69f84184f0c311d27647a0e460&oe=5E19DF19)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49946952_2263996753884897_3465413522626707456_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlOvLB5npLQeTfZ_U1uiW174bmqlqPYakwpsiU1_seaxUWM64gBhKHvIJh98UgFkQ0&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=f817dc4409dca0bdbe7f7c86e1353eb7&oe=5E621BF7)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49900539_2263996653884907_2670182417758683136_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQki3KB8z3GzxV5dcmL7PHYYT4se9-GwjPEdbw52106-ESGuTqvI1If7ekuRkeL4Ddo&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=9c7d45fcb3a684535347c6d545a245a0&oe=5E2C43A4)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50201660_2263996517218254_3672964166483705856_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlJHJureOy5WTZihe5Kk5rQB6bVF1MBk36gQoz-9bui8GG1-Js2cc5fkLxJ4nDblo8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=000357a725483d20de4954b0bf36e0bc&oe=5E2F032F)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 11 Tháng Mười, 2013, 11:03:34 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50565320_2263998487218057_1593261136843636736_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnAaSkAHwZtWyEV58FyPXxwOXcqeu06P1PUB-U_lxE-C8p2t-qesq9UXaDRHUeTlYg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f479fcf9f04f865d1ebf107851b3819f&oe=5E1C894A)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49896467_2263997860551453_1813473657821855744_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQk9UwSs7XQ-48b_mIRmRlByBHRzHoXa9-U152S1R-LXuN9a1_W9YAipNz9bpeooe0Q&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=e9488d3710bd9cd546fa350c1bdac5ff&oe=5E189414)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50328023_2263998313884741_7457985167886385152_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQl_aq555tD5c0JCvsUqaZW7g7cl4_doU2Kqk556et-fpTjql1NklV_cg-ZL1B6yzQU&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=982660761e4c67cb3c40c3b8e110941c&oe=5E625F7B)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49949100_2263998623884710_7969645390658011136_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnT7a2KT6bLnHvrzhVxGbcvQug3PjTPBp4fUdoA5pvQPbwkWAh99aXfKTX1DNgSAIA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=70dd3510e821f9749f635192b97d0ac3&oe=5E5B5DAF)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 11 Tháng Mười, 2013, 11:07:14 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50250690_2263997803884792_5187647137185267712_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnZS6tZFLqlpS3z8KmZ9n-K2muF_NpctFlb_tGLS6xoDzrfSD75EMoEjGMnmQTdaCE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=9cfd26eb454cd00b6c2c8a001a9c051f&oe=5E1D223F)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49948994_2263996847218221_5346120293557469184_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlQa-rVzObqnb0G0EXvD9_ZICSOsXCXM4Hp6bqYQzKhegJCPhnfL2ZDca388Vf745k&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=6cb4e9bf0d13ab9dc2648e52cd2472d7&oe=5E257C9F)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49913065_2263999303884642_5188504721895194624_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmWFaSph2JCALwmhZm68s_UPcuI832JpCbRafAZexwzrr8dMEisMSMLW6VBX4tD2K8&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=f999eaf788eaa1b4e29037fa45e8c6c9&oe=5E2D304A)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49267129_2263996953884877_3004520350164713472_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQluNG6oqUbVAhSsq9mKqWuATjlNQ5E7A-3jyFcg7sQGL8QP4RfGGNwVKDA_YNge_ns&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=64ac3639ba1f5c0dc347bebb850d96e8&oe=5E5DDD30)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 08:01:10 AM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50051949_2263996567218249_5114383155553370112_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmAt4kdIH99TZbYmFC4GSqPUNt5imN48afp1FLMUO8TSJP43tv8GE_MHViwV0jEtxY&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=0e9f51b3b2f8843081fec00612963aa7&oe=5E20687E)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49431881_2263996910551548_7930541659048116224_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQk0vLww4NJ8c8dRKysROji0qVvkhCRGBxUzZ2ChkbdeiO4lx6j6BFGyA0LQvvchUT0&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=fc7bd9a9bb7b26beac2b656d7b331662&oe=5E5BACB8)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49948012_2263997340551505_3097343179070898176_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQl8nexMwyySBu-_jjiR4e2WATQKK2fFZCbj9vjcNK9u-ZUmqtTCKN5MAaSpn8GTygo&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=77968a2bbbeccf8ab6ee3e0d60a2e2b1&oe=5E1F0BC3)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50018876_2263996697218236_7981641599387959296_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQn6RjL2MjDt_1LHDhEIuqhINONphJY6YHOvNYie8Ed-hMWi_nQAlqpcaEK8l3uCCWg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=53c2fdcf9233c47a83d0f6fb2b4b4809&oe=5E571CCA)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 08:04:06 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49938418_2263997027218203_478056965583405056_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkh4nimA9GMhKkvvPFd-IFDQokNoz6uzWuFytvS5RutiGwZY5nQ2euVkhYhYNWL6-s&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b58cb849d0e4badfe73416cab59efaab&oe=5E5965ED)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50473189_2263997503884822_4235551014779879424_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQl4L2S7o8s4EnwSWARu5AQTk5hL0zJ6vb_pdzGmoq8UON_xNA3VpkrLayMUzVOKqoY&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=a2b9cbe3720e22fa9d83f231ed801149&oe=5E5F0296)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50530178_2263998003884772_8711655038910464000_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQmK6gHVJRc2DLq7IbW265IR8tZB65qX99u4fZtwt0Xfqa7C42dJXFmtNMMY_GDV1MY&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=5a22d2819ed0f20f307386604c2bff16&oe=5E5F68C9)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50414317_2263998923884680_2634363322517946368_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQljow9suxd2Ke-yM7P8NElbkIhMdjPXutK8wrUmPRevSX6lBe1L-YT5m7bd1nntpeg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=d5047d00b9057d11ca7e6ac3203a8c05&oe=5E2B6BE6)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 08:08:01 AM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50140825_2263997380551501_330176396859015168_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnix1szJF4ltoL60wS5kbc6pieIm_MhTEm9pDLOISU_2mbeVGjrQEPv7oi8R-gLy6w&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=8bec8d0b282933be36776eb2e5417d0d&oe=5E23855F)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49997383_2263997963884776_8774385785047613440_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlQnGlo4Ho__m7LlV4Nq4Crq3lLrYVTU1tbXBVLfLftPh_SK4SsxNybK833_Nh_5OQ&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=b122d08b401fbf8d0b60932a6a54506c&oe=5E588DE0)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50402566_2263998733884699_6660721671608991744_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQl1j7NucFNNBLNLxrDcg_PIqyJMXlX_yer4_UlrPfZhXg0tIbQjHkJWy41fHzDWjT0&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=291403c673c438becccfeb00f137aeeb&oe=5E19EAEB)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49840103_2263998463884726_8871445414507708416_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkI5PZ2SK10JW-Lu9hW7D0mnr7Pl0hhJyo6M2J-HSxxyOThGeaROjszV3-NNQYonrg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e515f1c6d001611f1802d3c8eaa71422&oe=5E289146)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 08:22:19 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50623439_2263996793884893_3742981758430216192_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnUhPOQX24Z0RE9RZW4-zkhee0MfauB6AL7Fa5t7QmSWw_kjCQdwRiq4FOgWbx5488&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=0787381b1de74de0879f550551c26b02&oe=5E61BAC7)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50079573_2263998577218048_2014953309571383296_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQltw6yLjdtrR_0tl-0t3OrEcQdKgbnJtSQ9MhxMinn0RbbYgWGGQSf31NPfk7xS8f8&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=b7e502106a14432e5730c1d5d7ba9075&oe=5E183838)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50787727_2263997613884811_1172289732642603008_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQl3Xk_ZV_elXD8JaBOaA9Gm-J13tqAzJV-1yHarWXfAgf5Sae7UIMsXa3wIRAxTfU4&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=3ffe30e297d6cb808209e673d78898d0&oe=5E5ABCF9)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50079602_2263998080551431_5110178494239735808_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQl0yXGLZNRyKAziQWnqfAibdJQcPPFHch8WpOTC5QEFm5NO23i2bHMuCthJ4Xn1xnA&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=17f13c09505c1f1293d722844262ad4b&oe=5E267699)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 08:36:53 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50096432_2263997470551492_1634210776677875712_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnG3j_o5bNP41iQJPmNL1nz_GFyf_1rpRfVi5br6BRKXpQMNcfeaVWG309MKe3QTAI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=d3e6528e11e24b829b2cbd8c5ac79eff&oe=5E17E46F)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50138611_2263999647217941_4103049066085089280_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkNqEdpUClibGQlsvCJNM9pElilg3bSejq9SBE3heXYpa87t469iynyWJ3hatadAOE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=3964bae49f784a799a295c5bacf97e12&oe=5E588F2E)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50313612_2263999553884617_8400914923844009984_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlt1lKCVMjj18E3vz5NK5-w8qGa_YXCXbRneXOer2FMXDWCq7ueHzBG1vbreRPn3L8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=52493f693ae806bf47d8081294e7728b&oe=5E264B2C)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49899874_2263998103884762_7678873381709545472_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQk7hrUFx_6-y220OlQOV4Wax6SLJfbSLjgYYxwFBFYDJtS5CfadSRjnrdEUN0z0vSY&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=08ee47d2190fb4c5302721480dc623ee&oe=5E1A3338)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 08:43:32 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50069589_2263999600551279_5498578734778679296_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmCXIJxZeZvwa1A-X0Fy3p0SfXoK7E-X_aMn1IIEOTk8_TKnC4MMmxptYSUe6yJw4Q&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=06169d1619697f86a463da07e34e1429&oe=5E1C2690)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50399571_2263997553884817_3924241142236839936_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmDCcYVhNBHk6j5iOoQnCTtN-cOad0Mzq62WH9fN81065hSKxVeP1f21E4_y54czN0&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=e4518ecc0e4abf10bc08450cca525bc2&oe=5E1F6A4E)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49938285_2263998280551411_5828871821604159488_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQm0vWvZ3yPw-lOe7SLAwEWvNjeR-L2ANfcnUn7jXFpDhGgbyOj20NuMBCBYcbvppOc&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f4522fce0af2170b6064cda252fa48be&oe=5E28E35F)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50094286_2263998597218046_8032444972236013568_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnn4YBhD_lRKZ_X7jNhhR79KvNzkoXap_8rc4JZXQgY2DNZ1a4Vumj1pAZ2HqEX-Ak&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=84acbb6cfc1e95ee2695434cd6970e12&oe=5E1D4760)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 08:48:25 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50069634_2263998903884682_6518764790498721792_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQn_oLlx4vOewQT1O1INObkL2v1paXXwSPegT704X_Kne4rzXOg0nQHJMx9ZleUFa_0&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=5430da32803e5ac56d231a13fa20e25e&oe=5E1CFAFC)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50063333_2263999073884665_3541844956740059136_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmrIQel06ufBFSddU7ACcCsE07GWWYPH0uuxTwga0TXhX3ezlaOfl1jIB7ej5aQKpg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=9fcfa9495a44b855d03e112ec1f36476&oe=5E591ADC)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49896930_2263998853884687_7969831414281535488_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmQH8v9JI69jRbjtaZylHwNDDl4jt1g-VElA8vokZyTME9ONtt9xwh9amLkGu-YDXc&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=fdabf2dc194049035dca035e92a2351c&oe=5E166ECE)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/48899241_2263998257218080_7574880837515083776_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnyDLZlykk-0Zw_8Kpq_5vSmepf7ttdOOKaAnIbnOERohJQdV1AO5yK8RPYkQvBicw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=707c010c83f370acc1b8bf0ebda04b1f&oe=5E2DDA7B)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 02:43:11 PM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49948536_2263997427218163_5101033632693223424_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmOVP6Lt88hixAcR-WibpPZakTUjmtfjUuBdjNPZBqthVUMgV2mfqTN7tDJXFrocQ4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=f1eb8a81b7fac20a63437dc58bea54f9&oe=5E2158A3)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50248167_2263998973884675_7335206548408369152_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQl2sRymvkAYm4jsftL334ndu1jzuvLaZFnf2VK_Vrx91Ru32Ve1xpkiiTYE9nVOXIU&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=f9b60ae180fea8bb941b9a1987929d0e&oe=5E26B77C)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50340631_2263999850551254_2852551140078256128_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkfgrzsXIR04k4quhVopNCNbZd96dxl7930aU0jS0wGxR8yi5A9KrlKDLpCAvmV3sc&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=a77f29122578c0b8278d9718aef6c144&oe=5E5E03EA)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50540359_2263998023884770_1471921318524878848_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQnhQB0IM5BCcmdF-BNhSRg1zvYe2LD-9L8RA3xT6B3q-rzjgcQpAeAvnJg_u0BMj3Y&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=72e3bf94c26ccb7839224741036087e5&oe=5E229E5C)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 02:47:11 PM
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50019053_2263999367217969_6786802085850513408_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmJ1HGmpw7FuOCD2oCCxsF4ffDOlpi2lZtoOvCYzNe4SLkYf2pzT1EKLy_9uKOHkm0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=b64af31116025e31afda4e246dd26265&oe=5E2CE40D)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49896873_2263998800551359_2013647660988235776_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlTLm4ZIReOqH-mYztaxr5gd50XP6BYo0yVtlSZxIUQErDk-YxZomh8qulkxLYuf-s&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=71492e09127352d64520d00655176fc0&oe=5E1AB6BB)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49864983_2263999210551318_1468710778931511296_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnX78vB3sGkUkYMtpKUQrxecBWD4qy642ocZ6CtARPdJOC42XgD889l9Wz2Y0JrJzI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=e3f6e443c7614dbe24357792cc505294&oe=5E57565D)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49947830_2263999617217944_6583664812947931136_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQlCcOWQO_f_g-_0ZiUNbLRZR_r_fRKXpuH0KJszZP0qyeSgZbh_7VM8xTqEmLLJEYE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=fd901b2e0408d5a56f0e54e418094f15&oe=5E1C58E8)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 02:58:58 PM
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49946953_2263998340551405_3904575182773157888_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQmA-7vG7LDFYi-OElUHtudWkFe2HPrJi-B8AIk54LgDAKNqgvb_VEN5JzFJNIFMw2o&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=debaa23be8b216f211b807381483ba12&oe=5E193AF4)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49349008_2263998430551396_2813931416922882048_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnGzyEeRwLOm028Zszr2m7KT-jBNYT4IZUCWP2zGW2Z5A9G-P8SelFz9zCouWYH7bI&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=ad8b2921a487ca98ce77c226d1650784&oe=5E167D40)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50086292_2263999383884634_5165040065721663488_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlt3xtuik7wlRGH0hR0VLRGM1GfMXcYOOxBU1Kq0ddN65QMtWkjcANiwJ67Pj-8vvE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=dd1ef152ea05fbc466af168a6732e227&oe=5E2BB288)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49947316_2263997727218133_3572169607693205504_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkpGi76OtYaL2ckKCaTHF0Wf-K8tZTZsusNLYjjAgtp3FS26rYrrf2R59nIyGgIT6g&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=b142f0c6415104463b7386aa78049662&oe=5E5CC839)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 03:04:14 PM
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49431846_2263998177218088_7763600098478522368_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmsAd7aOI6zFxRqh-7P4Vskx0MX4YnJjE_6ED21gwv8qwVsHM-KYEQvF5hBdB9TAG8&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=ad1cb4602cde1b08499cd1ff34931d3a&oe=5E59F2F6)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49812711_2263999707217935_310823991482777600_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkZoYBzaLzgWEPbHx5y7AOgBRir9dacUhmAUVnUrKemU-jpoYyExDMQQSNhR42MkwI&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=ce4332e770727cfc2993a73dd6473941&oe=5E625BF5)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50425926_2263999720551267_4288767669622013952_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkIgpI2w4-oC-9vOLD3CqGRVYVPv4po4Bzu02aN7pjTuvJuxDsRBcTOecml0536Iao&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=22d5dba142149f178c1d12dcd6b74565&oe=5E64A7F1)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50553675_2263998757218030_8402858336415907840_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQngytcHf3E-4vkRccj9Usr-xHCvA1r1UwQ7yZ6mZIRMRJdrGa_qi9Fyoe_KNOBLeco&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1e96d9bff8a24f7492a74f4036dddfb2&oe=5E62FFEF)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 03:07:15 PM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50625292_2263999980551241_146106841720422400_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQm9Ehl_mSsUjAg5PBY9jVxk56lJDjeCE055GHk3yT2DLqJVzRP5GJMc7Yg9N1sT50c&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=61c68ebfd218d3d29b84854860e71657&oe=5E27A0B8)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50170573_2264000133884559_7883267057100259328_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmvVuU0WZwEuWv6kZWUkeSM5jVLOGKM8sEPTTZr3dN5rkUrO2Fg8tL6qujBl4v4MNI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=7e2de3a6ffdd1243a37f0aef3a8f75d1&oe=5E2EED29)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50580532_2264000243884548_6536483480509874176_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlnr4HU-_raLn9bQoao02u_2McBh9M6ZdDqtqve8EtQJzC_hMbMjF9Em2lMVAR3pxw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=fad5210d903a894007c1843602771c3c&oe=5E25EF50)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50070704_2264000063884566_1135750955501879296_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlcPhieRey6HIWGdi6HoScSwhlQxyaOGns4_30xkN35t1wqxxqDtNJJnBfCP21vk4o&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=bb9103a6ba821477950a798dff4d7e80&oe=5E2974D9)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 03:11:12 PM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50259563_2264000017217904_2136300961910489088_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkbdGTdz6Zw4x58xyhQorBURpxBmnSX9-uULsO380euQyrBoQK7ymIsAlZW7QQda18&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=ab5da06c360bf444c1687011d1c1c6da&oe=5E5778BB)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50014493_2264000297217876_4057184720943841280_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQl7Oc4IDU_nqmvi3NMsHoY2ce1sBA_RQlJdR1wQAZURDHUicP20kJFXyTE-xrWOPeg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=5fc8d8c2daf216b4ce2eed54f09fadd0&oe=5E2AA700)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50392804_2264000460551193_1463413422103199744_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQktrbyoIirhQs4qxfbWmfNgu4Guc8t0SsutJaT4nNi2BniQvHVYP1niEvTiOn0Z0Bs&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=47575160d450622a7d82c8368fd5df6a&oe=5E5F30E5)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49857684_2264000113884561_3991985450943250432_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkpkknXJo2wACA8EmcKtDaRHhlt-vqvR-pw4qGgWV4pD5LvD0dxD0HpggWZEbX6EJM&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b26ca61b0bf9d7412be237c9a835300d&oe=5E643D68)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 03:15:35 PM
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49897139_2264000160551223_5131973138279563264_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlZ-CuBIaKaCmEVGPS0UT04rHQbQD-ZtbmLi09fsHaZpDzgg0DUxe65eY1uXlzTMyI&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=2b26d08be492a75cb7e0d2ede679b182&oe=5E5CC8AA)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49343473_2264000440551195_4903169918205165568_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQmwinL5Y5Pgf9WnpnpZxaOSGbfiDIuvSdRMX1iOxneDrDrJua9gHXCgWrNeHmeTcUk&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=2858b6135709126c65c401df8a29589d&oe=5E2616BE)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50068644_2264000350551204_2151967593857024_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkfUqCDtWo3wPAJuNzJxgWCn7CVcAkyE_I8RHdFPIliCm0CoCwlohRAIl7WC24HJDg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=acd65589466a9013fb408174b511e02b&oe=5E2DBC8C)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50572364_2264000273884545_2351709304270094336_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlowacp7bgb0f7U5dQWY35BRJWzEU73MVCne8uBh3TuBJsG_hjOm1Y0Kt6Wi-LsVlA&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=9ebe3d454a3a60d730c5480e783cb30f&oe=5E63E15C)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 03:25:04 PM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50208998_2264000040551235_8094546346750509056_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkxuLufYetHvlvNDejVzCZlZywcOZomnPRIKFZR7hdTw-sKxfZUcYkSko-8tC8uIfk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=63fc8447ce5aea181f6b3f1d1d5d26b4&oe=5E58BED6)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49805529_2264000863884486_3209735506770264064_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQnXlCASz768XIi7cbpwkViHo9dlH7-LARZP6c6909VEth3MWITKfZtNxEpED1LpiMc&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=3416d60d25d65c004e7a80fb0e51fd9b&oe=5E5D1859)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50257555_2264000880551151_7796836067243458560_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlkXe3Y5mxa6Gffl8iqFgKGPsnTkrAihbhS2K_1WHV8ccQddwHRIFuRPkhIfpAfvRE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f4fc0d557b0b259d041ef77edb80cec6&oe=5E2BF7B3)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49900423_2264000207217885_8805197970623430656_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlaOjUFVr2AYJOQwK4GGbB-Kp8YhoPcIfAx9UgNAkke9TByeu_pX0upMQDOHi-YmzY&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=1373dd516ed9fea1bafc08285615c76d&oe=5E5B7ECA)


Tiêu đề: Re: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh)
Gửi bởi: hoi_ls trong 14 Tháng Mười, 2013, 03:31:02 PM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49947222_2263999903884582_5434340240372269056_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkbd3LtW_ENExq8KGVqnyPZDILBbB6xSlRb97ZuXcRQ3eVHimTHh2eL0B-Stf000no&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=37d787efd4ba959d138dfe6f9d436484&oe=5E585396)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49822865_2263999913884581_5390043377905434624_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkwsSmw_RkEtOR_RdpAxQshSYTX39Tg9HvFiOxGzTwhp7TDNmH4c_29L6uJqTV82DA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=2ff4b0f097459954572080fff8256d08&oe=5E29FC2D)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50240854_2264000393884533_4972111663793700864_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQk7XEo_u5okUcmdDAxSkWuNhUqKTUnTnbYBPDehKUW7qS5RV_vOLV6_Fbcc6FkuvRc&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=1891506ab33a4f985e30b42be2ce419e&oe=5E1D0E2E)Hết