Lịch sử Quân sự Việt Nam

Thảo luận Lịch sử bảo vệ Tổ quốc => Cha ông ta đánh giặc => Tác giả chủ đề:: Bộ đội Cụ Hồ trong 06 Tháng Mười, 2011, 12:56:02 amTiêu đề: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 06 Tháng Mười, 2011, 12:56:02 am
TÂY SƠN NGUYỄN HUỆ

Tác giả: Ký yếu Hội nghị nghiên cứu phong trào nông dân Tây Sơn
Nhà xuất bản: Ty Văn hóa và Thông tin Nghĩa Bình
Thời gian xuất bản: 15/10/1978
Nguồn : http://www.songhuong.com.vn/main.php?cid=40,3&id=74&case=2&left=40,18&gr=4#


(http://www.songhuong.com.vn/images_sachxua/lon/30.39.04.27.01.07.jpg)Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 06 Tháng Mười, 2011, 12:57:05 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//1.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//2.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 06 Tháng Mười, 2011, 12:58:12 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//3.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//5.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 06 Tháng Mười, 2011, 01:00:01 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//6.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//7.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 07 Tháng Mười, 2011, 12:17:13 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//8.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//9.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 08 Tháng Mười, 2011, 12:13:08 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//10.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//12.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 08 Tháng Mười, 2011, 12:14:27 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//13.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//14.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 08 Tháng Mười, 2011, 12:15:23 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//15.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//16.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 08 Tháng Mười, 2011, 12:16:39 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//17.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//18.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 08 Tháng Mười, 2011, 12:17:56 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//19.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//20.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 08 Tháng Mười, 2011, 11:56:47 pm
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//21.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//22.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 08 Tháng Mười, 2011, 11:57:46 pm
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//23.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//24.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 08 Tháng Mười, 2011, 11:58:35 pm
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//25.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//26.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 08 Tháng Mười, 2011, 11:59:57 pm
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//27.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//28.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 09 Tháng Mười, 2011, 12:02:00 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//29.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//30.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 09 Tháng Mười, 2011, 12:03:54 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//31.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//32.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 09 Tháng Mười, 2011, 12:08:18 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//33.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//34.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 09 Tháng Mười, 2011, 12:16:44 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//35.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//36.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 09 Tháng Mười, 2011, 03:17:30 pm
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//37.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//38.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 19 Tháng Mười, 2011, 12:30:43 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//39.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//40.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 19 Tháng Mười, 2011, 12:32:10 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//41.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//42.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 19 Tháng Mười, 2011, 12:33:48 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//43.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//44.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Bộ đội Cụ Hồ trong 19 Tháng Mười, 2011, 12:35:26 am
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//45.jpg)
(http://media.songhuong.com.vn//hinh_trich_doan_sach_xua//tay_son_nguyen_hue//46.jpg)


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: TS10 trong 08 Tháng Mười Một, 2013, 12:32:36 am
Mình đã từng đọc  cuốn " Tìm Hiểu Thiên Tài Quân Sự Nguyễn Huệ " của NXB Quân Đội.Hiện ở thư viện Quốc Gia Tp.HCM có quyển này.Anh chị em nào ở tp có dịp mượn về scan lên mạng chia sẽ thì hay lắm!


Tiêu đề: Re: Tây Sơn Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Quocngoaicu trong 08 Tháng Mười Một, 2013, 05:20:29 am
Mình đã từng đọc  cuốn " Tìm Hiểu Thiên Tài Quân Sự Nguyễn Huệ " của NXB Quân Đội.Hiện ở thư viện Quốc Gia Tp.HCM có quyển này.Anh chị em nào ở tp có dịp mượn về scan lên mạng chia sẽ thì hay lắm!
Cuốn này đã được thành viên của quansuvn.net số hóa từ lâu
link:http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=4410.0
Thật đáng tiếc là nó đã được gỡ bỏ!

Cuốn sách bạn nói bây giờ có thể đao-lốt tại đây:
http://www.free4vn.org/f81/t155494/ (http://www.free4vn.org/f81/t155494/)